Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 11 Nâng cao Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc (1)

7dd683f0b4bfac0cffe362a61f390929
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-30 21:04:31 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ki tra bài cũ:ểCâu 1: Cho hai vect khác vect Nêu cách ng góc gi hai vectự Đnh nghĩa tích vô ng hai vectị ướ đi tùy ý.ấ Khi đó: Ta có: Câu 2: Nêu đnh nghĩa góc gi hai đng th ng nhau?ị ườ AB CH NG III: VECT TRONG KHÔNG GIAN.ƯƠ ƠQUAN VUÔNG GÓC.ỆBài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG ƯỜ ẲGÓC.1. Góc gi hai đng th ng.ữ ườ ẳĐnh nghĩa: Góc gi hai đng th ng và là góc ườ ẳgi hai đng th ng và cùng đi qua ườ ẳm đi và ượ song song và .ớNh xét.ậ Ta có th đi nói trên thu ộm trong hai đng th ng và .ộ ườ Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲOOVí 1: Cho hình chóp SABC có SA=SB=SC=AB=AC=a và Tính góc gi SC và AB 1 22u uur1uur2'1'2'Ví 1: Cho hình chóp SABC có SA=SB=SC=AB=AC=a và Tính góc gi ữSC và AB Cách 1: Dùng tích vô ng.ướTa có: (vì )V y: Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲCó nh xét ậgì các ặc di nủ ệCách 2: M, N, là trung ượđi SA, SB,SC. Khi đó ủTa có: khác:ặV y: Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲVí 1: Cho hình chóp SABC có SA=SB=SC=AB=AC=a và Tính góc gi ữSC và AB 1. Góc gi hai đng th ng.ữ ườ 2. Hai đng th ng vuông góc.ườ ẳĐnh nghĩa:ị Hai đng th ng đc là vuông ườ ượ ọgóc nhau góc gi chúng ng Ký hi u: ệNh xét:ậ 1. là hai vect ch ượ ỉph ng hai đng th ng a, khi ươ ườ ẳđó: 2. Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲTh nào là ếhai đng ườth ng vuông ẳgócHai đng ườth ng vuông ẳgóc nhau ớthi nhau ắkhông?Hai đng th ng ườ ẳcùng vuông góc đng th ng ườ ẳth thì có song ứsong không? 1. Góc gi hai đng th ng.ữ ườ ẳ2. Hai đng th ng vuông góc.ườ ẳĐnh nghĩa:ị Hai đng th ng đc là vuông ườ ượ ọgóc nhau góc gi chúng ng Ký hi u: ệNh xét:ậ 1. là hai vect ch ượ ỉph ng hai đng th ng a, khi ươ ườ ẳđó: 2. Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲVí 2: Cho di ABCD có ệCMR Gi i:ảTa có: y: Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲVí 2: Cho di ABCD có ệCMR 1. Góc gi hai đng th ng.ữ ườ ẳ2. Hai đng th ng vuông góc.ườ ẳ.Đnh nghĩa:ị Hai đng th ng đc là vuông ườ ượ ọgóc nhau góc gi chúng ng Ký hi u: ệ.Nh xét:ậ 1. là hai vect ch ượ ỉph ng hai đng th ng a, khi ươ ườ ẳđó: 2. Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲVí 3: Cho hình ch nh ậABCD.A’B’C’D’ có nh đu ng ằa.a) CMR: .b) Bi Ch ng minh ABC’D’ là hinh vuông ứt đó suy ra di tích’.ừ Ví 3: Cho hình ch nh ABCD.A’B’C’D’ ậcó nh đu ng a.ấ a) CMR: b) Bi Ch ng minh ABC’D’ là hinh vuông đó ừsuy ra di tích.ệ Bài 2: HAI ĐNG TH NG VUÔNG GÓC.ƯỜ ẲGi i:ảa) Ta có: (vì B’D’DB là hbh). (vì ABCD là hình thoi). Ch ng minh ng :ứ ươ ựb) Ta có: ABC’D’ có ABC’D’ là hình vuông.Suy ra di tích ABC’D’ là