Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình học 11 Nâng cao Chương I. §3. Phép đối xứng trục (1)

90dce2c79d8c8747d7cd3fe4d437078b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-30 21:32:50 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 347 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Copyright Wondershare SoftwareCopyright Wondershare SoftwareCopyright Wondershare SoftwareCopyright Wondershare Software1. ĐNH NGHĨAỊHãy cho bi ếđi phân bi ệđi ng ớnhau qua đ/th ng khi ẳđ/th ng đó có ẳtính ch gì ấ?? §iÓm M’ îc gäi lµ ®èi xøng víi ®iÓm qua êng th¼ng nÕu lµ êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng MM’aM M’ NÕu th× ta xem ®èi xøng víi chÝnh nã qua aTrong ph ng ẳcho đi và đng th ng ườ Nêu cách xác đnh ịđi M’ đi ngố iớ qua ?? IM M’Đa M’ và M’ đi ng nhau quaố a ĐN1 Phép đi ng qua đng th ng aố ườ là phép bi hình ếbi đi mế thành đi mể M’ đi ngố iớ qua a1. ĐNH NGHĨAỊKÝ hiÖu Đa đng th ngườ làọ tr đi ốx ngứ ) Phép đi ng tr Đa bi đi thành M’ đc vi ượ ếlà:Đa M’ hay Đa (M) M’Khi ®ã: aM M’Phép đi ng tr ụĐa bi nh ng ữđi nào thành ểchính nó ?? Đa thì Đa ?? Đa M’ thìĐa M’ ?? ‘aPhép đi ng tr ụđc xác đnh khi ượ ịbi nàoế ?? Ví dụ Hãy xác đnh xem trong các tr ng sau, tr ng ườ ườ ợnào đi M’ là nh đi qua phép đi ng tr Đa ?? Vì sao ??1. ĐNH NGHĨAỊMM’ah.2 MM’ ah.1h.3MM’ ah.4MM’ aVui to¸n häc Vui to¸n häcH·y t×m nh÷ng chç vi ph¹m tÝnh ®èi xøng h×nh sau ?O xyaD vào công th tính ứkho ng cáchả Hãy ch ng minh ứAB=A’B’?? A’=ọ Đa (A) B’= Đb (B). Hãy tìm A’ và B’?? Phép đi ng tr cố là phép ờhình.2. CÁC TÍNH CH TẤ Ch tr to Oxy sao cho Ox CM phép đi ng ứtr Đa là phép ờhình ta CM đi ềgì?? BA’B’xA xByAyB­ yB­ yA Đnh lí:ị Bi đng th ng thành đng th ng.ế ườ ườ ẳ Bi tia thành tia.ế Bi đo th ng thành đo th ng ng nó.ế ằ Bi tam giác thành tam giác ng nó.ế ằ Bi đng tròn thành đng tròn có cùng bán ườ ườkính. Bi góc thành góc ng nó.ế ằ Bi đi th ng hàng thành đi th ng ẳhàng và không làm thay đi th đi đó.ổ ểH ệqu :ả PhÐp ®èi xøng trôc :2. CÁC TÍNH CH TẤ Bi th phép đi ng qua tr Ox, ụOy :2. CÁC TÍNH CH TẤM’xO xyaM’ Qua ta th ĐOx M(x;y) M’(x’;y’) thì: x• Công th (1) đc làượ bi th phép đi ng qua tr Oxọ ”Phép đi ngố qua tr Oy có bi th nh th ếnào ?x ' xy' y (2) y­ yx ' xy' y (1) ĐOy có BTTĐ: M C¸c h×nh trªn ®Òu cã tÝnh c©n xøng ”3. TR ĐI NG HÌNHỤ ỘA THãy cho bi các hình sau có đc đi gì ểchung ??MHãy cho bi hình nào cóế tr đi ngụ và có tr cấ ?? 3. TR ĐI NG HÌNHỤ ỘY ĐN2 Đng th ng ườ là tr đi ng hìnhụ phép ếđi ốx ng tr cứ Đd bi nế thành chính nó, là:ứ Đd