Hiđrocacbon no - Xicloankan - Lý thuyết

Gửi bởi: camvan.hoa.hnue@gmail.com vào ngày 2019-02-06 22:13:34 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BÀI XICLOANKANA. LÍ THUY TẾI. KHÁI NI DANH PHÁPỆ1. Khái ni mệ Xicloankan là lo hiđrocacbon no mà trong phân ch liên và có tộ ộvòng khép kín. Có CTTQ là Cn H2n (n 3). Ví (xiclopropan) (xiclobutan)2. Danh phápTên xicloankan ch trí nhánh tên nhánh xiclo tên ch chính (vòng) anố Ví (metylxiclopropan) xiclohexan metylxiclopentan 1,2-đimetylxiclobutan 1,1,2-trimetylxiclopropanII. TÍNH CH LÍẤ ẬXicloankantnc 127 90 94 7ts 33 13 49 81Kh ngố ượriêngg/cm (nhi )ệ 0,689( 40 C) 0,703(0 C) 0,755(20 C) 0,778(20 C)Màu ắTính tan Không màu.Không tan trong c, tan trong dung môi .ướ ơII. TÍNH CH HÓA CẤ Ọa. Ph ng ng vòng -CH3- Các xicloankan có vòng ba nh có th tham gia ph ng ng vòng Hạ ớ2, dungd ch Brị2 và dung ch HCl, HBr.ị Các xicloankan có vòng nh có th tham gia ph ng ng vòng Hố ớ2 Ví Hụ2 ¾¾ ¾¾®oNi, 80 CH3 CH2 CH3 (propan) Br2 BrCH2 CH2 CH2 Br (1,3-đibrompropan) HBr CH3 CH2 CH2 Br (1-brompropan) H2 oNi, 120 C¾¾ ¾® CH3 CH2 CH2 CH3 (butan) Xicloankan vòng 5, nh tr lên không có ph ng ng vòng trong nh ng đi uạ ềki trên.ệb. Ph ng thả Ph ng th xicloankan ng nh ankan. ươ Ví :ục. Ph ng oxi hoáả Cn H2n 3n2 O2 ot¾¾® nCO2 nH2 C6 H12 9O2 ot¾¾® 6CO2 6H2 -3947,5 kJXicloankan không làm màu dung ch KMnOấ ị4 .III. ĐI CH VÀ NG NG Ụ1. Đi chề Ngoài vi tách tr ti quá trình ch ng xicloankan còn đi ch tệ ượ ừankan, ví ụCH3 [CH2 ]4 CH3 ot xt¾¾® H2 3H2 ot xt¾¾®2. ng ngụ Ngoài vi dùng làm nhiên li nh ankan, xicloankan còn dùng làm dung môi, làmệ ượnguyên li đi ch các ch khác, ví :ệ as, o¾¾®ot xt 3H2