Hiđrocacbon no - Xicloankan - Bài tập trắc nghiệm

Gửi bởi: camvan.hoa.hnue@gmail.com vào ngày 2019-02-06 22:14:23 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

B. BÀI TR NGHI MẬ ỆCâu 113: ch có công th thu nh là Hãy cho bi ch có bao nhiêu nguyên cacbon ?ế A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.Câu 114: Cho các ch sau :ấCH3CH3CH2 (I) (II) (III) (IV) (V)Nh ng ch nào là ng ng nhau ?ữ ủA. I, III, V. B. I, II, V. C. III, IV, V. D. II, III, V.Câu 115: ch có công th thu nh là Hãy cho bi còn bao nhiêu ng phân ch vòng có công th phân gi ng nhế ưX A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.Câu 116: Cho các ch vòng no sau ấXiclopropan (I) xiclobutan (II) xiclopentan (III) xiclohexan (IV) các vòng tăng theo th nào ?ộ ựA. II III IV. B. III II IV.C. II III IV. D. IV III II.Câu 117: Hiđrocacbon có CTPT C6 H12 không làm màu dung ch brom, khi tác ng iấ ớbrom xu monobrom duy nh t. Tên là :ạ ượ ủA. metylpentan. B. 1,2-đimetylxiclobutan.C. 1,3-đimetylxiclobutan. D. xiclohexan.Câu 118: Xicloankan (ch có vòng) có kh so nit ng 3. tác ng clo cóỉ ớchi sáng ch cho xu monoclo duy nh t, xác nh công th A. CH3. B. C. CH3CH3 D. CH3CH3CH3 .Câu 119: Hai xicloankan và có kh so metan ng 5,25. Khi tham gia ph nề ảng th clo (as, mol 1:1) cho ph th còn cho ph th Tên aứ ủcác xicloankan và là :A. metylxiclopentan và đimetylxiclobutan. B. Xiclohexan và metylxiclopentan.C. Xiclohexan và n-propylxiclopropan. D. A, B, đúng.ả ềCâu 120 Có bao nhiêu ng phân xicloankan có th phân là Cồ ử5 H10 ph ngả ứđ Hượ ớ2 (t o, Ni) ?A. 0. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 121 Có bao nhiêu ng phân xicloankan có th phân là Cồ ử6 H12 ph ngả ứđ Hượ ớ2 (t o, Ni) ?A. 8. B. 9. C. 7. D. 10.Câu 122 Có bao nhiêu ng phân xicloankan có th phân là Cồ ử5 H10 làm tấmàu dung ch brom ?ịA. 0. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 123 Có bao nhiêu ng phân xicloankan có th phân là Cồ ử6 H12 làm tấmàu dung ch brom ?ịA. 6. B. 5. C. 3. D. 4.Câu 124 Cho các ch Hấ2 (t o, Ni), Cl2 (as), dung ch HCl, dung ch Brị ị2 dung ch KMnOị4 .Cho xiclopropan và xiclobutan ph ng các ch trên thì ra bao nhiêuầ ượ ảph ng?ả ứA. 8. B. 6. C. 7. D. 9.Câu 125: ch là 1-etyl-2-metylxiclopropan. Cho tác ng Hợ ớ2 (Ni, o). nố ảph ng đa có th ra là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 126: Cho các ch tấ (X) (Y) (P) (Q)Hãy cho bi ch nào trên có th là ph ph ng gi metylxiclopropan Hế ớ2(Ni, o). A. X, Y. B. P, Q. C. X, Q. D. Y, P.Câu 127*: ch là xu monoxiclopropan (có ch vòng nh). Cho ngợ ộH2 (Ni, o) thì thu các ng ph trong đó có ch Y. Công th oượ ạthu nh là ủHãy cho bi có ng phân th mãn tính ch trên ?ế A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 128: khí propan và xiclopropan đi vào dung ch brom quan sátẫ ẽđ hi ng nào sau đây :ượ ượA. Màu dung ch nh n, không có khí thoát ra.ủ B. Màu dung ch nh n, và có khí thoát ra.ủ ầC. Màu dung ch n, không còn khí thoát ra. ẳD. Màu dung ch không i.ủ ổCâu 129: Cho ph ng Br2 Br CH2 CH2 CH2 BrA là ch nào trong ph ng sau đây ứA. propan. B. 1-brompropan.C. xiclopopan. D. và đúng.ềCâu 130: ch có CTPT Cợ ấ3 H6 tác ng dung chị HBr thu ph mượ ẩh duy nh t. là :ữ ậA. propen. B. propan. C. ispropen. D. xicloropan.Câu 131: Xicloankan vòng không có ph ng ng vòng. ch là xicloankan,ề ấkhi cho tác ng dung ch Brụ ị2 thì ph thu có công th là :ả ượ ạCH3 CHBr CH2 CHBr CH3 là ch nào sau đây ?ẽ A. metyl xiclobutan. B. etylxiclopropan. C. 1,2-đimetylxiclopropan. D. 1,1-đimetylxiclopropan. Câu 132: Xicloankan vòng không có ph ng ng vòng. ch là xicloankan,ề ấkhi cho tác ng dung ch Brụ ị2 thì ph thu có công th là ượ ạCH3 CHBr CH2 CHBr CH2 CH3 là ch nào sau đây ?ẽ A. 1,2-đimetylxiclobutan. B. 1-etyl-2-metylxiclopropan. C. 1,3-đimetylxiclobutan. D. etylxiclobutan. Câu 133 Metylxiclopropan ph ng dung ch Brả ị2 ra hai ph m, công th aạ ủhai ph đó là ẩA. CH3 –CHBr–CHBr–CH3 và CH2 Br–CH2 –CHBr–CH3 B. CH2 Br–CH(CH3 )–CH2 Br và CH2 Br–CH2 –CHBr–CH3 C. CH2 Br–CH(CH3 )–CH2 Br và CH3 –CHBr–CHBr–CH3 D. CH3 –CHBr–CHBr–CH3 và CH2 Br–CHBr–CH2 –CH3 Câu 134: Ch có công th phân là Cấ ử5 H10 tác ng dung ch Brụ ị2 thu nượ ẫxu đibrom. là ch nào sau đây ?ấ ấA. 1,1,2-trimetyl xiclopropan. B. 1,2-đimetylxiclopropan.C. 2-metylbut-2- en. D. 2-metylbut-1- en.Câu 135: Ch có công th phân là Cấ ử6 H12 không tác ng dung ch KMnOụ ị4 Xtác ng dung ch Brụ ị2 thu xu đibrom duy nh t. là ch nào sau đây ?ượ ấA. 1,2,3-trimetyl xiclopropan. B. 1,1,2-trimetylxiclopropan.C. 2-metylpent-2-en. D. 2-metylpent-1-en.Câu 136: Xiclohexan có th đi ch theo :ể ượ +XY+H2Ni,t0Công th và lứ làượA. CH2 =CH CH=CH2 và CH CH.B. CH2 =CH CH=CH2 và CH2 =CH2 .C. CH3 CH=CH CH3 và CH3 CH3 .D. CH3 CH=CH CH3 và CH2 =CH2 .Câu 137: cháy gam monoxicloankan thì thu 3,36 lít COố ượ2(đktc). Giá tr là A. 2,1. B. 2,4. C. 2,6. D. 3,0.Câu 138: cháy monoxicloankan thì lít Oố ầ2 và thu 3,36 lítượCO2 Các th tích khí đo đktc. Giá tr A. 2,24. B. 4,48. C. 5,04. D. 5,16.Câu 139: ch là monoxicloankan vòng và phân có nguyên cacbon 1.ợ ậĐ cháy 0,1 mol ch thì kh ng COố ượ2 thu kh ng Hượ ượ2 là18,2 gam. ng phân th mãn là :ố A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 140: cháy 2,14 gam ch ankan và xicloankan (t molố ệt ng ng là 3) thì thu 3,36 lít COươ ượ2 (đktc). nguyên cacbon có trong phân tố aủX và tươ ng ng là A. và 4. B. và 3. C. và 4. D. và 3. Câu 141: ch ankan và xicloankan (t mol ng ng là 3) cóỗ ươ ứt kh so Hỉ ớ2 ng 21,4. cháy 3,36 lít thì thu lít COằ ượ2 (đktc). Giá trịc là :ủ A. 9,86. B. 8,96. C. 10,08. D. 4,48. Câu 142: cháy butan, xiclobutan, xiclopentan và xiclohexan thì thuố ồđ 0,375 mol COượ2 và 0,40 mol H2 O. Ph trăm kh ng butan có trong Xầ ượ ợlà A. 27,358. B. 27,38. C. 31,243. D. 26,13. Câu 143: ch là hiđrocacbon no phân có nguyên cacbon. Khi cho th cloợ ếđi ki ánh sáng, mol 1:1 thì ch ra ph th 0,02 mol vàề ồ1 ng hiđrocacbon Y. cháy thu 0,11 mol COượ ượ2 và 0,12 mol H2 O. Têng X, ng ng là :ọ ươ A. neopentan và metan. B. metylxiclobutan và etan. C. xiclopentan và etan. D. xiclopentan và metan.