Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hệ thống kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 8

33373262396639383237643130633561313132393530373335343164613133373238393432376436373437306434646463616564306665613531663634346331
Gửi bởi: Tài liệu VN vào 03:27 PM ngày 9-05-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 3660 | Lượt Download: 146 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnHỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8A.Các dạng câu thường gặp:1.Câu bị động đặc biệt: 1.Câu bị động với think/believe/say…: a, +,CĐ: (People, They,…..) say/think/believe…+ that ……… +,BĐ: is/am/are said/thought/believed…+ to V………… It is/am/are said/thought/believed… that +………… b, +,CĐ: (People,They,…..) said/thought/believed…+ that…. +,BĐ: was/were said/thought/believed…+ to have V(pII) It was/were+ said/thought/believed… that +………… Eg: People believe that 13 is an unlucky number. => 13 is belived to be an unlucky num ber. => It is believed that 13 is an unlucky number. They thought that Mai had gone away. => Mai was thought to have gone away. => It was thought that Mai had gone away. 2.Câu bị động với “have”: CĐ: have/has/had sb st+ ……. BĐ: have/has/had st V(pII) (by sb)... Eg had him repair my bicycle yesterday. => had my bicycle repaired yesterday. 3.Câu bị động với “get”: +,CĐ: get/gets/got sb to st +……. +,BĐ: get/gets/got st V(pII) (by sb)... Eg: got him to repair my car last week. => got my car repaired last week. 4.Câu bị động với “make”: +, CĐ: make/made sb st +…… +,BĐ: (sb) is/are//was/were made to V+ st +…… Eg:The step mother made Littele Pea do the chores all day. => Littele Pea was made to do the chores all day. 5.Need: +, CĐ: need to V+ st +…….. +, BĐ: (st)+ need to be V(pII). (st)+ need+ V-ing. Eg:You need to cut your hair. =>Your hair need to be cut.1Doc24.vn => Your hair need cutting.2.Câu trực tiếp,gián tiếp:I.Các dạng câu chuyển gián tiếp: 1.Câu mệnh lệnh, yêu cầu: Câu mệnh lệnh, yêu cầu có các dạng: “(Don’t) +…..+ (please)” “Will/Would/Can/Could (not) +……+ (please)?” “Would you mind (not) V-ing +…..?” => told/asked/warned (cảnh báo)/begged (cầu xin)/ordered (ra lệnh)/reminded (nhắc nhở)+ (not) toV… Eg:- “Listen carefully” The teacher said to us. =>The teacher told/asked us to listen carefully. -“Don’t make noise,Jim” The perfect said. =>The perfect ordered Jim not to make noise. -“Would you mind putting out your cigarette?”-said woman. =>A woman reminded me to put out my cigatette. *Câu yêu cầu với động từ tường thuật “asked” có dạng: -“I’d like+……..” -“Can/Could have+……..” Khi chuyển gián tiếp ta áp dụng công thức: S+asked(+O)+for+st+….. Eg: In the café,the man said: “I’d like cup of tea”. =>The man asked for cup of tea. 2.Lời khuyên: -Lời khuyên có các dạng: “S+should(not)/ought (not) to/had better(not)+V+……..” “Why don’t you+V+…….” “If were you, would+V+…….” => S1+said+(to+O)+that+S2+should+V+……. => S+advised/encouraged(khuyến khích)+ O+to V+……. Eg:-“You should run faster” The teacher said. =>The teacher said that should run faster. =>The teacher advised me to run faster. -“Why don’t you take off your coat?”She said. =>She advised me to take off my coat. -“If were you,I would stop smoking”He said. =>He advised me to stop smoking. -“Go on,apply for the job”Mrs.Smith said.2Doc24.vn => Mrs.Smith encouraged me to apply for the job” 3.Câu trần thuật: Câu trần thuật có dạng: “S+V(s/es/ed/pI/pII)+…….” => S+said+that+S+V(lùi thì)+……… Eg: “I will have an important contest tomorrow.”She said. =>She said that she would have an important contest the next day. 4.Câu hỏi: a,Yes/No questions: Yes/No question có dạng: “Trợ động từ+S+V+…..?” => S1+asked+O+if/whether+S2(O)+V(lùi thì)+…… Eg: “Do you like SNSD?” Seohyun said to Kyuhyun. => Seohyun asked Kyuhyun if/whether he liked SNSD. b,Wh questions: Wh questions có dạng: “Wh+trợ động từ+S+V+…..?” => S1+asked+O+Wh+S2(O)+V(lùi thì)+……. Eg: “Where will you go tomorrow?” She said. =>She asked me Where would go the next day. 5.Lời mời,gợi ý: a, Lời mời: Lời mời có dạng: “Would you like+Noun/toV+……?” => S+invited+O+toV+…… Eg: “Would you like to come to my birthday party”Su said to Seohyun. => Su invited Seohyun to come to his birthday party. b,Lời gợi ý: Lời gợi có dạng: “Let’s+V+…..!”= “Shall we+V+…..?” “What/How about V-ing/N +……?” “Why don’t we/you+ V+….?” Nếu chủ ngữ tham gia vào hành động.( “Let’s +…..!” “Shall we +…..?” “What/How about V-ing/N +……?” “Why don’t we +V+….?”): => suggested V-ing +…… Nếu chủ ngữ không tham gia vào hành động mà chỉ gợi cho người khác.( “Why don’t you+V+….?”) => S1 suggested that S2 should +…… Eg:-“Let’s go to the movies”The boy said. =>The boy suggested going to the movies. -“Why don’t you go out for drink?”Trung said to Nga. =>Trung suggested that Nga should go out for drink. c,Những câu có dạng:3Doc24.vn “I’ll+V+…..+if you like.” “Shall/Can/Could I+V+….?” “Would you like me+toV+…..?” Khi chuyển gián tiếp ta sử dụng động từ tường thuật “offered” công thức: S+ offered toV +…….+ if you like. Eg:- Would you like me to finish the work tonight? =>I’ll finish the work tonight if you like. =>I offered to finish the work tonight if you like. -“I’ll do your housework for you if you like”She said. =>She offered to do my housework for me if liked. 6.Câu cảm thán: -Câu cảm thán có dạng: “What (a/an) adj Noun!” “How adj V!” => S1+exclaimed+that+S2+V/be(lùi thì)+…….. Eg: “What lovely teddy bear!”The girl said. “How lovely the teddy bear is!The girl said. =>The girl exclaimed that the teddy bear was lovely 7.Lời nhắc nhở: “Remember…” Khi chuyển sang gián tiếp ta áp dụng cấu trúc sau: “Don’t forget…” reminded+ sb+ toV+…. Eg: She said to me; “Don’t forget to ring me up tomorrow evening”=> She reminded me to ring her up the next eveining. 8. Sự đồng về quan điểm như all right, yes, of course (áp dụng cấu trúc sau): agreed to V… Eg: “All right, I’ll wait for you” He said. => He agreed to wait for me. 9.Câu trực tiếp diễn tả điều mong muốn như would like, wish.Khi chuyển gián tiếp áp dụng cấu trúc: wanted to V+… Eg: “I’d like Trung to be famous person.”Trung’s English teacher. => Trung’s English teacher wanted him to be famous person. 10. chối refused to +… Eg: ‘No, won’t lend you my car” => He refused to lend me his car. 11. Lời hứa promised to V+….. Eg: ‘I’ll send you card on your birthday” => He promised to send me card on my birthday. 12.Cảm ơn,xin lỗi:4Doc24.vn a,Cảm ơn: thanked (+O) (for+V-ing/st) +….. Eg: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you. =>Tom thanked me for helping him. b,Xin lỗi: S+ apologized (+to O) for (+not) (V-ing/st) +……. Eg: “I’m sorry I’m late,” Peter said. =>Peter apologized for being late. 13. Chúc mừng:S congratulated on V-ing/st+……Eg: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulations!”---> John congratulated me on receiving the scholarship. 14. Mơ ước:S dreamed of V-ing/st+..…Eg: “I want to pass the exam with flying colours,” John said. => John dreamed of passing the exam with flying colours. “I’ve always wante to be rich, Bob said => Bob had always dreamed of being rich. 15.Một số câu cần nhớ: She said, "Curse(nguyền rủa) this dog!" =>She cursed the dog. -She said, "Luck!" => She wished me luck. -She said, "Thank you very much!" => She thanked me very much. -She said, "Congratulations!" => She congratulated me. -She said, "Traitor(kẻ phản bội)/Liar(kẻ dối trá)!" => She called me traitor/liar. -She said, "Happy Christmas!" => She wished me happy Christmas. -She said, "Hell!(chết tiệt)" => She swore(chửi rủa). -The notice said: "Welcome to Edinburgh" => The notice welcomed visitors to Edinburgh. -"Good!" he exclaimed =>He gave an exclamation of pleasure/satisfaction. -“Ugh(Ối;Eo ơi)!" she exclaimed, and turned the programme off => With an exclamation of disgust(làm phẫn nộ) she turned the programme off. -“Hello John”She said. => She greeted John. 16. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp: (mixed forms in reported speech) Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán: Eg: 1. He said, “Can you play the guitar?” and said “No” He asked me if could play the guitar and said that couldn’t. 2. “I don’t know the way. Do you? He asked. He said that he didn’t know the way and asked her if she knew it. 3. “I’m going to shopping. Can get you something? She said She said that she was going to shopping and asked if she could get me anything.5Doc24.vn 4. “Hello Seohyun!Where are you going now?” Su said. Su greeted and asked Seohyun Where she was going then. II.Một số lưu ý: 1. Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:- Nếu động từ mệnh đề giới thiệu được dùng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”. He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.- Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi Eg: My teacher said “The sun rises in the East” My teacher said (that) the sun rises in the East. He said, “My father always drinks coffee after dinner” He said (that) his father always drinks coffee after dinner- Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên Eg: He said, will come to your house tomorrow” He said (that) he will come to my house tomorrow.- Câu tr ực tiếp có dạng câu điều kiện loại hoặc loại 3:Eg: He said; “If knew her address, would write to her” He said that he would write to her If he knew her address Eg: She said, “If had enough money, would buy new bicycle.” She said (that) if she had enough money, she would buy new bicycle. Eg: The teacher said, “If John had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.” The teacher said (that) if John had studied harder, he wouldn’t have failed his exam. Tuy nhiên nếu lời nói trực tiếp là câu điều hiện loại thì được chuyển sang loại lời nói gián tiếp Eg: The advertisement said; “If you answer the questions correctly, you may win one million dollar” The advertisement said that might win one million dollar If answered the questions correctly. Không thay đổi thì của mệnh đề sau “wish’ Eg: He said; “I wish had lot of money” He wishes (that) he had lot of money Không thay đổi thì của mệnh đề sau “It’s (high/ about) time” Eg: She said; “It’s about time you went to bed; children” She told her children that It’s about time they went to bed Không thay đổi thì của mệnh đề đi sau ‘would rather, would sooner” Eg: She said; “I would rather you stayed at home” She said that she would rather stayed at hone.- Không thay đổi thì của:6Doc24.vn Could, would, might, should Ought, had better, need trong câu nói gián tiếp .Eg: She said; “I could do the homework She said the she could do the homework Động từ trong câu nói trực tiếp có thời gian xác định: Eg: He said, “I was born in 1980” he said that he was born in 1980.- Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu phức có thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễnEg: “I saw him when he was going to the cinema” She said she saw him when she was going to the cinema. 2.Cách lùi thì: Thì trong Lời nói trực tiếp Thì trong Lời nói gián tiếp- Hiện tại đơn- Hiện tại tiếp diễn- Hiện tại hoàn thành- Hiện tại hoàn thành TD- Quá khứ đơn- Quá khứ hoàn thành- Tương lai đơn(will)- Is/am/are going to do- Can/may/must Quá khứ đơn- Quá khứ tiếp diễn- Quá khứ hoàn thành- Quá khứ hoàn thành TD- Quá khứ hoàn thành- Quá khứ hoàn thành (không đổi)- would- Was/were going to do- Could/might/had to 3.Một số trạng ngữ chỉ thời gian phải đổi: Câu trực tiếp Câu gián tiếpToday/ tonight that day/ that nightYesterday the day before/ the previous daylast month/ night the moth before the previous month/ nightTomorrow the following day/ the next daythis moth that monthThe day before yesterday Two days beforeThe day after tomorrow In two days’ timenext month/ week. .. the month after the following month/ weekHere thereNow thenAgo beforeThis thatThese those3.Câu điều kiện: 1.Các cách dùng cơ bản.7Doc24.vn a,Loại 1:Diễn tả điều có thật hiện tại: Câu ều ực câu ng ườ dù để đạ nh ặc nh ườ ra que ặc ra ươ ều ệnh đề nh được Nế ươ câu được dụ đế ều ực được ặc ra. Mệnh đề If Mệnh đề chính 1.S V[-e/es]2.S don’t doesn’t V(inf) 1.S will V(inf)2.S will not V(inf) Note V+…….+or+S+will/won’t+V+…….. Unless +V+…. S+will/won’t+V+…… If don’t/doesn’t V, S+will/won’t+V+…… Eg: -Study hard or you will fail the exam. Unless you study hard ,you will fail the exam.= If you don’t study hard ,you will fail the exam.-Cut your hair or they won’t let you in.= Unless you cut your hair ,they won’t let you in. If you don’t cut your hair ,they won’t let you in. *, Diễn tả sự thật luôn luôn đúng quá khứ. Ta có cấu trúc: If Simple Past, S+ Simple Past. Eg: We went home early if it was foggy. Ghi chú :- Sau mệnh đề If hoặc mệnh đề Unless phải có dấu phẩy (,)- Sau Unless không được dùng dạng phủ định (Ví dụ không được viết Unless you don’t write *, Command (Th ức mệnh lệnh) Form: If V(s-es), V(mệnh lệnh)+ ...... Eg: ff ce, tt er e. ease ca ear Ja e. b,Loại 2:Điều kiện ko có thật hiện tại: -Câu điều kiện ko có thực hiện tại dùng để đề cập đến những tình huống tưởng tượng hoặc ko thể xảy ra hiện tại.Form: If S+were/V-ed +sb/Noun/adj ,S+would/wouldn’t/could/couldn’t+V+….. *N ote: *Đ từ were các Eg: -I were ra ar d. If had money, would buy the car. If were you, wouldn't see that movie.8Doc24.vn c,Loại 3:Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ: Câu điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ dùng để đề cập những tình huống không có thật trong QK. Form: If+had/hadn’t+V-ed/pII,S+would/wouldn’t/could/couldn’t+have+V-ed/pII…… Eg: -I ad ee urr ve ad acc de If had had money, would have bought the car. ằn ều ực dù if Tr rườ had được đưa đầu câu, đứ rước gữ. nh đềđ ều đứ rước ệnh đề nh Eg: Had we were ere, we wr tt tt er. Had ud arder es passe ưu Câu ều úc uâ qu rê Tr rườ đặc ủa ều quá ểở tạ (d qu nh ). Eg: ad caug ra ere 2.Một số cấu trúc đặc biệt: a, Cấu trúc BUT FOR. Nó thay thế cho cấu trúc " IF .......NOT". Dạng này thường sử dụng trong văn phong lịch sự. Form: But for+Noun,S+………. Eg:If you hadn't helped us, we would have been in trouble. => But for your help, we would have been in trouble.4.Câu điều ước: I.Các dạng câu điều ước 1. Điều ước hiện tại Dùng để diễn đạt mong ước của ai đó về một điều gì đó không có thật hoặc không thể xảy ra hay không thể thực hiện được hiện tại. Form Với động từ “tobe: S1+wish(es)+S2+were(not)+….. Với động từ thường: S1+wish(es)+S2+V(qk)/didn’t +…… Chú Động từ “tobe” were được dùng với tất cả các ngôi. Eg:-Kris wishes he were famous person. -Trung wishes he had car. 2. Điều ước trong tương lai Diễn tả mong muốn điều gì sẽ sảy ra hoặc muốn ai đó làm điều gì đó. Form Với động từ “tobe”: S1+wish(es)+S2+ would /could /should (+not)+be +……… Với động từ thường: S1+ wish(es) S2+ would /could/should (+not) V+…….. Eg:I wish you could come here again. 3. Điều ước quá khứ Diễn tả mong ước một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy 9Doc24.vnra. Form: Với động từ “tobe”: wish(es) had (+not)+been +……… Với động từ thường wish(es) had (+not)+V-ed/pII+…… Chú Ta có thể dùng If only (giá như would rather that (thích hơn) để thay cho wish(es)B. Một số cấu trúc:1. V+ too adj/adv (for someone) to do something (quá....để cho ai làm gì...), Eg1: This structure is too easy for you to remember. Eg2: He ran too fast for me to follow.2. so adj/ adv that +S (quá... đến nỗi mà...), Eg1: This box is so heavy that cannot take it. Eg2: He speaks so soft that we can’t hear anything.3. It such (a/an) N(s) that +V (quá... đến nỗi mà...),Eg1: It is such heavy box that cannot take it. Eg 2: It is such interesting books that cannot ignore them at all.4. adj/ adv enough (for someone) to do something (Đủ... cho ai đó làm gì...), Eg1: She is old enough to get married. Eg 2: They are intelligent enough for me to teach them English.5. Have/ get something done (VpII (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...), Eg 1: had my hair cut yesterday. Eg 2: I’d like to have my shoes repaired.6. It be time PI It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì...), Eg 1: It is time you had shower. Eg 2: It’s time for me to ask all of you for this question.7. It takes/took+ someone amount of time to do something (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...), Eg 1: It takes me minutes to get to school. Eg 2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.8. To prevent/stop someone/something From V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..), Eg 1:The police prevent us from getting nearer.9. find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),Eg 1: find it very difficult to learn about English. Eg 2: They found it easy to overcome that problem.10. To prefer Noun/ V-ing to N/ V-ing (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), Eg 1: prefer dog to cat. Eg 2: prefer reading books to watching TV.11. Would rather (infinitive) than (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì),Eg 1: She would play games than read books. Eg 2: I’d rather learn English than learn Biology.10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.