Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hàm xử lý Calendar trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-25 04:59:57

Mục lục
* * * * *

Cài đặt

Để lấy các hàm này, bạn phải biên dịch PHP với --enable-calendar.

Cấu hình Runtime

Extension này không có chỉ thị cấu hình được định nghĩa trong php.ini.

Hằng Calendar trong PHP

Cột PHP chỉ phiên bản PHP sớm nhất hỗ trợ các hằng này.

Danh sách Hàm xử lý Calendar trong PHP

Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả.

<html>
  
  <head>
   <title>Hàm trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
    
    // Phần PHP code
    
  </body>

</html>

Cột PHP chỉ phiên bản PHP sớm nhất mà hỗ trợ hàm đó.

Lượt xem: 208