Hà Trương Mỹ Linh

Gửi bởi: Hà Linh vào ngày 2019-03-04 23:57:43 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Nguy Th ng Hi nườ ượ Ngày so n: 14/02/2019ạGVHD: Th Phan Khôiầ Ngày y: 18/02/2019ạGSTT: Hà Tr ng Linhươ gi ng y: 10/8 và 10/10ớ GIÁO ÁN GI NG MÔN TOÁNẢ ẠTi 27: LUY GI TAM GIÁC.ế ẢI. TIÊU:ỤV ki th c: ng thêm ki th sinh :ề ề- Giúp sinh ch c, ng nh lí sin, cosin, các công th tính di tích tamọ ượ ệgiác,tính ng trung tuy n, bi tr ng gi tam giác.ườ ượ ườ ảV ng:ề ẵ- Áp ng nh lí sin, nh lí cosin, th ng trong tam giác, các công th ượ ượ ứtrung tuy n, công th di tíchế ệ- Bi gi tam giác n, áp ng gi tam giác vào th ti n.ế ượ ễ- nhu nhuy vi ng máy tính.ế ụV duy và thái :ề ộ duy sáng o, lí lu ch ch .ư ẽ Làm vi trung nghiêm túc.ệ ậ Di rõ ràng, trong sáng.ễ ề Th hi thái tác trong p.ể ậII. CHU :Ẩ Ị1. Giáo viên: ng c, giáo án, ng ph SGKụ 2. sinh:ọ ng p, ghi bài, bài p, ng th ôn nh ng ki th đã cụ ọliên quan hếIII. PH NG PHÁP C:ƯƠ Thuy trình, đáp, duy, ph ng pháp câu iế ươ ỏIV. TI TRÌNH C:Ế Ọ1. nh p:(1p)Ổ ớ- Giáo viên ki tra sĩ p, ch ch nh p, tác phong sinh, ki tra sinhể ệl p.ớ- nh tr vài bài c.ổ ọ2. Ti hành gi ng y:ế ạHo ng giáoạ ủviên Ho ng aạ ủh sinhọ dung gi ng yộ ạHo ng 1: Ôn ki th cũ (3p)ạ ứ GV câu câu ỏh công th c.ỏ HS lên ghi ng.ả chú ý, ớôn công ạth c..ứ Câu 1: Các th ng trong tam giác ượvuông:a2=b2+c2b 2= 'c2=a.c'h 2= '. '1h2 1b2 1c 2sin cosC ba sinC cosB catan cotC bc ;tanC=cot=cb Câu 2: nh lí cosin:ỏ ị nh lí cosin:ị Câu 3: qu nh lí cosinỏ ị Câu iỏ 4: Công th trung tuy n:ứ ếCâu 5: nh lí sin:ỏ ị Công th tính di tích tam giác:ứ ệ Giáo viên quan sát HS, nh xét và cho đi m.ậ HS ướl chi ếk qu .ế ảHo ng 2: Luy cho sinh ng nh lí cosin và gi tam giác.ạ ả GV tam giác,ẽ GV ghi bài lên ềb ng, cho HS phút HS chú quan sát, ghi chép và làm bài. HS lên ng ảlàm, làmả tam giác ABC nh sau:ẽ ư Bài tam giác ABC đã cho khi 8; 5ớvà 60 Tínha) nh BCạsuy nghĩ và HS ọlên ng làm.ả GV Nh xét bài làm ậc HS, ếsai. GV nh xét bài toán,ậrút ra nh xét bài ừtoán. HS lên làm bài ọ2. GV nh xét và ửn có sai.ế bài vào bài ởt p.ậ HS chú ng ắnghe và hoàn thi bài trong ệvở HS ng nghe ắđ rút kinh ểnghi làm ệbài. HS lên làm bài, ớhoàn thành bài vào .ở HS ng nghe ắvà ch a.ử b) Tính S∆ ABCc) Tính haTL:a) Ta có:a2=b2+c2−2ab.cosA¿82+52−2.8.5.cos60°=49→a=7b) Ta có:S∆ ABC 12 bcsinA 12 .8 .5 sin 60 °¿ 10√ (đvdt)c) Ta có:S∆ABC=12ha.a→ha=2S∆ABCa→ha=20√37Nh xét: Khi cho hai nh và góc xen gi a, taạ ữcó th xác nh tam giác, là đó ta ượ ừcó th tính các khác nhau tam giác (ể ủd ch ng là toàn công th ch có ầc nh và góc xen gi ta có th tính toán nhi ềth ).Ho khi cho hai góc và nh xen gi ta ữcũng có th ng nhi công ượ ềth c.ứ Bài 2:V ng.ậ ng tam giác ABC đã cho ụt gi BC=5;;ừ ớ^ 60 ;^ 45 Hãy tính:a) Tính ^Ab) Tính AB, AC.c) Tính S∆ABCHo ng 3: ng nh lí sin và gi tam giác.ạ ả GV tam giác,ẽ GV ghi bài lên ềb ng, cho HS phút ảsuy nghĩ và HS ọlên ng làm.ả GV Nh xét bài làm ậc HS, ếsai HS lên làm bài ọ2. HS chú quansát, ghi chép và làm bài. HS lên ngảlàm, ớlàm bài vào bài p.ở ậ HS chú ngắnghe và hoàn thi bài trongệvở HS lên làm bài, ớhoàn thành bàivào .ở HS ng nghe ắvà ch aử tam giác ABC nh sau:ẽ ư Bài Với tam giác ABC đã cho khi^B 60 ;^ 45 BC a. Tính AB và AC:TL:Ta có: ^A=180°−^B−^C=75°Theo nh lí Sin:ị BCsinA=ABsinC→AB=asinCsinA=a(−1+√3)T ngư ơTựBCsinA ACsinB AC −√ 3√ 22 a.Bài 2:V ng.ậ ng tam giác ABC đã cho ụt gi ớ^ 60 ;^ 40 14. Tính BC và AC. GV nh xét và ửn có sai.kh ắsâu các cho HSướHo ng 4: ng cạ ố GV chia thành ớnhóm ho ng.ể ộ GV ra bài 1, yêu uề ầm nhóm làm ượcác câu a,b,c,d. GV di ệnhóm bài đã hoàn ưthành lên ng.ả GV xem xét bài trên ng, ch có ếl sai.ỗ HS chú nghe th cô ng ướd n.ẫ HS chú ọkĩ bài, th ảlu và th ựhi lên ng ảphụ HS chú khi GV đang ch ữbài và hoàn thi bài vào ệv bài p.ở Bài 1:V. DÒ: (1p)Ặ Làm bài sau và chu cho ti Ôn ch ng.ậ ươVI. RÚT KINH NGHI M:Ệ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VII. KI GIÁO VIÊN NG N: ƯỚ Ẫ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đà ng, ngày tháng năm 2019ẵGIÁO VIÊN NG GIÁO SINH TH PƯỚ ẬPhan Khôi Hà Tr ng Linhươ