Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GRAMMAR PRACTICE 1 ADVANCED LEVEL

88e61b479cf811b6b6fc6be40021d5c6
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-27 15:01:52 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 294 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TR KI TRA TI LÝ 12 HK1 NĂM 2017 -2018Ậ ỌTên Ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ngậ ụcaoCh 1ủ ềĐ ướnhi ồnúi -Bi ượ ặđi aể ủđ hình ta; ướcác đi aặ ủm khu núi, ựđ ng ng; Các ằth nh, ạch .......ế quan ệgi hình ớkhí uậS câu:10ốS ốđi m:2,0đểT :25 %ỉ câu=2,25đ câu=0,25đCh 2:ủ ềThiên nhiên ch nh ảh ng sâu ưởs Bi nắ Nêu cácượđ.đ BĐ, cácủd ng aạ ịhình,TNTN Bi nể nh ng aẢ ưở ủBi Đông iể ốv khí VNớ ậS câu:8ốS đi m:2,0đố ểT 20%ỉ 6câu=1,5 2câu =0,5đCh 3:ủ ềThiên nhiênnhi mệ ẩgió mùa Bi bi uế ượ ểhi đi mệ ểkhí u, hình,ậ ịsông ngòi, sinhv t, vùngậ ủnhi gióệ ẩmùa. Gi thích hi nả ệt ng gió n;ượ ơnguyên nhân gâym các khuư ủv vào các th iự ờkì Nh xét ngậ ảs li rút raố ệm cộ ặđi sể ựphân hóa nhi t,ệm gi các aẩ ịđi mểS câu 22ốS đi m:5,5ố ểT 55 %ỉ 13 câu=3,25đ 4câu=1,0 câu=1,25đTS đi ỉlệ 7đ 70% 1,75 17,5% 1,25 12,5%T ng câuổ ố40 28 5TS đi ỉlệ 7đ 70% 1,75 17,5% 1,25 12,5%Họ và tên: ………………………………….............. ..... KIỂM TRA TIẾT Lớp: 12 ………. Ngày ki tra ...../...../ 2017 Môn: ĐỊA LÍ 12 (CHUẨN) Mã đề 12001Chọn phương án đúng nhất và đánh (X) vào tương ứng:Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCDCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDCâu 1. Gió mùa Tây Nam xu phát nh Tây Bengan xâm nh tr ti vào ta gây ướ ớcho A. ng ng Nam và Tây Nguyên B. ng ng ven bi mi Trungồ ềC. ng ng D. Câu A+B đúng ộCâu 2. vĩ tuy 16ừ tr vào mùa đông gió th nh hành là ?ở ịA. Gió tín phong bán th theo ng đông ướ ắB. Gió Tây nam th cao áp chí tuy nam.ổ ầC. Gió mùa đông th cao áp c.ắ D. Gió Tây Nam th cao áp ngổ ươCâu 3.T vào Nam nhi có thay tăng phù ng tr n, ượ ơnguyên nhân là do A.càng vào nam càng xích góc chi tr .ầ ơB.càng xích kho ng cách gi tr lên thiên nh dài nầ ơC.càng vào nam tác ng gió mùa đông n. D.Câu A+ đúngộ ơCâu 4. Hi nay ng ng thu ch là do A. phá nuôi tôm ,cá. B. khai thác C. chi tranh D. đúng .ể ềCâu 5. Gió mùa Tây nam xu phát cao áp chí tuy bán Nam xâm nh vào ta vào ướ A. mùa B. gi và cu mùa C. và cu mùa D. mùa ạCâu 6. Trong ch khí mi phân chia mùa là ựA. mùa và mùa khô rõ t. B. mùa đông nh, mùa nóng mạ ẩC. mùa gió nh và mùa ng nóng. D.mùa nhi và mùa ítạ ưCâu 7. Đi gi ng nhau ch hình vùng núi Đông và Tây là ắA. núi th chi th B. nghiêng theo ng Tây Đông Nam ướ ắC. có nhi nguyên cao nguyên D.có nhi kh núi cao các cao nguyên ,s nguyên.ề ơCâu 8. Gió th vào ta mùa đông vĩ tuy 16ổ ướ tr vào là A. Gió mùa Đông B. Gió ch C. Gió Tây Nam D. Câu A+ đúng Câu 9. nớ ho và th iờ kì mùa là do nh ngưởc aủ kh khí ốA. cậ hí cắ cắ nẤ ươ C. cậ hí cầ m. D. nh phươ cắ Câu 10 mùa khô ho và th iờ kì mùa đông là do ho ngạ ộc aủ A. gió mùa Tây Nam. B. gió mùa mùa đông gió Đông ). C. tín phong Nam bán u. D. tín phong bán uầ ầCâu 11. Khí ta có tính ch nhi là do tríậ ướ A. Ti giáp vùng bi ng n. B. bán Đông.ế Đi sể ốC. bán c. D. trong vùng chí tuy n.ằ Câu 12. Nguyên nhân làm cho đai ta suy thoái là ?ấ ướ ịA. Khí phân hóa theo cao theo mùa hình nhi núi Trang 1B. Khí nhi cao theo mùa hình nhi núi th p. ấC. theo mùa xói mòn nhi hình nhi núi .ư ồD. hình nhi núi và trung vào mùa.ị ộCâu 13. ho vùng ven bi Trung Bể th iờ kì mùa đông là do ho ngạ aủ A. gió mùa Tây Nam. B. gió mùa mùa đông gió Đông ). C. tín phong Nam bán u. D. tín phong bán uầ ầCâu 14 có hi ng cát bay, cát ch ta ?ơ ượ ướA. Trung B. Đông Nam C. Duyên mi Trung D. các ýắ ảtrên .Câu 15. trong nh ng khó khăn thiên nhiên nhi gió mùa ho ng xu và ấđ ng là A. khó phát tri lâm nghi C. qu máy móc, thi nông nể B. hình nh. D. vi nâng cao năng su cây tr ng .ị ồD vào ng li sau :L ng a, ng đi m. Tr câu 16 và 17ự ượ ượ ờĐ đi mị ng aượ ng iượ ơHà iộ 1.676 mm 989 mmHuế 2.868 mm 1.000 mmTp Chí Minhồ 1.931 mm 1.686 mmCâu 16. Cân ng cao nh thu đi :ằ ểA. Hà B. Tp Chí Minh C. Hu D. sai Câu 17. Tp Chí Minh có ng nh là do ượ ấA. ch tác ng gió mùa Đông khô B. ch tác ng th ti nóng quanh năm.ị ếC. ch tác ng nhi cao, bi mùa khô kéo dài .ị ệD.ch nh ng tr ti gió mùa Tây Nam nóng ưở ủCâu 18 đi hình núi th đã làm choặ hình ta ít hi tr hình ta có phân ràng.ị ướ ướ ỏC tính ch nhi thiên nhiên toàn. Thiên nhiên có phân hóa sâu c.ấ ượ ắCâu 19. Do có nhi cao nguyên ng nên mi núi thu cho vi hình thành các vùngề ệchuyên canh .A. cây ng th B. cây th ph cây công nghi D. cây hoa màu ươ ệCâu 20. Khó khăn th ng xuyên giao kinh gi các vùng mi núi là ườ ềA. ng B. khan hi ướC. hình chia nh D. thiên tai lũ quét xói mòn ....ị ườ ốCâu 21. Bazan ta có đi mấ ướ chua, nghèo, trôi B.t ng phong hóa ng, thoát ướC .. ng phong hóa sâu, giàu ch dinh ng. .ầ ưỡ D. ng, glây hóaặ ịCâu 22. nh quan tiêu bi cho thiên nhiên nhi gió mùa ta là sinh thái ướ A. ng nhi gió mùa B. ng ng lá theo mùaớ C. ng nhi gió mùa D. ng xích gió mùa.ớ ạCâu 23. Trên lãnh th Vi Nam, con sông có chi dài 10km/sông làổ ềA. 3620 B. 3260. C. 2360. D. 2630.Câu 24. Quá trình hình thành ch Vi Nam làấ ệA. quá trình trôi các ch ba tan Caử 2+, 2+, Mg 2+. B. quá trình hình thành đá ong.C. quá trình feralit. D. quá trình tích mùn trên núi.ụCâu 25.Tính ch nhi khí ta quy nh trí lí ướ ượ A. trong vùng chí tuy B. trung tâm gió mùa châu Áộ C. ti giáp bi Đông D. đúng ềCâu 26. Th kì nào không ph là mùa khô Tây Nguyênờ ởA. tháng tháng 10 B. tháng tháng 11 C. tháng 10 tháng 12 D. tháng 11 tháng 4ế ếCâu 27. Lo nào chi di tích nh Vi Nam?ạ ệA. feralit trên các lo đá khác nhauấ ẹB. phù sa C. phù sa D. mùn trên núiấ ấCâu 28. ng ng ven bi ta phát tri nh nh ướ A. B. Trung C. Nam Trung D. Nam Trang 2Câu 29 ta th ti mùa đông nh khô, mùa hè nóng là nh ướ A/. Xích o, nhi u. B/. hình 85% là núi th p.ằ ấC/. Ch tác ng th ng xuyên gió mùa. D/. Ti giáp Bi Đông (trên 3260 km bi n).ị ườ ểCâu 30. Vùng núi có các kh núi và các cao nguyên Ba dan là ốA. Đông B. Tây C. Tr ng D. Tr ng Nam .ắ ườ ườ ơCâu 31. Nét hình vùng núi Đông là A. Có hình cao nh B. Có ch núi ng Tây Đông Nam ướ ướ C. hình núi th chi ph di tích .ị D. các núi song song và so le ch theo ng Tây Đông Namồ ướ ắCâu 32. Vùng núi có các thung lũng sông cùng ng Tây Đông Nam đi hình là ướ A.Tr ng B. Đông C. Tây D. Tr ng Nam ườ ườ ơCâu 33. khác nhau rõ nét gi Tr ng và Tr ng Nam là ườ ườ ơA. hình cao B/ ng núi vòng cung ướC. Tính ng gi D. Vùng núi các kh núi và ng ng duyên .ấ ườ ả. Câu 34. Khu đi hình các dãy núi, các cao nguyên, nguyên đá vôi vùng ủnúi Tây có ph vi ạA Khoan La San Sông B. biên gi Vi Làoừ ệC Phong Th Châu. D. biên gi Vi -Trung kh sông Đà.ừ ủD vào ng li sau Nhi trung bình đi m.ự ểĐ đi mị Nhi trung bình ộtháng oC) Nhi trung bình ộtháng VII oC) Nhi trung bìnhệ ộnăm oC)L ng nạ 13,3 27,0 21,2Hà iộ 16,4 28,9 23,5Vinh 17,6 29,6 23,9Huế 19,7 29,4 25,1Quy Nh nơ 23,0 29,7 26,8Tp. Chí Minhồ 25,8 27,1 26,9 Tr các câu 35,36,37 :ả ỏCâu 35. Nh xét nào ch chính xác ?ậ ưA. các đi phía dãy ch Mã biên nhi cao các đi phía Nam dãy ch Mã .Ở ạB. các đi phía dãy ch Mã biên nhi th các đi phía Nam dãy ch Mã .Ở ạC. Trong tháng nhi tăng khi đi các đi phía vào phía Nam D. Nhi trung bình năm tăng khi đi các đi phía vào phía Nam ắCâu 36. Nguyên nhân chính thay nhi vào Nam trong tháng là doủ ắA. phía chí tuy n, còn phía Nam xích oắ ạB. tác ng gió mùa đông c.ộ ắC. góc nh phía nh phía Nam. D. A,B,C saiậ ềCâu 37. Nh xét nào là đúng ng li trên ?ậ ệA. Nhi TB tháng gi vào Nam. ắB.Nhi TB tháng VII gi các đi ít chênh ch so tháng I.ệ ớC. Nhi trung bình năm gi vào Nam.ệ ắD. Chênh ch nhi gi tháng và tháng VII càng vào Nam càng nệ ớCâu 38. Đi nào sau đâyể không đúng khi nói nh ng Bi Đông khí ta .ề ưở ướA.Bi Đông làm tăng ng không khí B. Bi Đông mang ng .ể ươ ượ ớC. Bi Đông làm gi các vùng phía tây .ể ướD.Bi Đông làm tăng nh gió mùa đông .ể ắCâu 39. Khoáng có tr ng và giá tr nh Bi Đông ta là ượ ướA. n. B. titan. C. mu D. ỏCâu 40 vào Atlat Cho bi Vi Nam có ng biên gi trên li và trên bi qu giaự ườ ốnào?A. Trung Qu c,Lào,Campuchiaố B. Trung Qu c,CampuchiaốC. Lào,Campuchia, Mianma D. Lào,Campuchia ***** **** 12001 có 03 trang. trang trang Trang 3Họ và tên: ………………………………….............. ..... KIỂM TRA TIẾT Lớp: 12 ………. Ngày ki tra ...../...../ 2017 Môn: ĐỊA LÍ 12 (CHUẨN) Mã đề 12002Chọn phương án đúng nhất và đánh (X) vào tương ứng:Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCDCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDCâu 1. Thiên nhiên nhi gió mùa nh ng tr ti và rõ nh ưở ếA cây tr ng nuôi các th ti th ng ườC. ho ng xu nông nghi môi tr ng thiên nhiên ườCâu 2. đi nào sau đây không đúng ng sông ngòi ta ?ớ ướ ướ A. Nhi sông B. Ph là sông nh .ề C. ng ng phù sa kho ng 839 mổ ượ 3/ năm. D. sông .ậ ớCâu 3. Vai trò quan tr ng Bi Đông khí Vi Nam là ệA.làm gi tính ch kh nghi th ti nh khô trong mùa đông.ả ạB. làm th ti nóng trong mùa hè ứC. làm cho khí ta mang tính ng D. các trên ướ ươ ảCâu 4. Trong ch khí mi phân chia mùa là ựA. mùa và mùa khô rõ t. mùa đông nh, mùa nóng mạ ẩB. mùa gió nh và mùa ng nóng. D.mùa nhi và mùa ítạ ưCâu 5. Gió ph Tây Nam ch ho ng khu cơ ựA. Tây Nguyên., Duyên Nam Trung C. Trung và ph nam khu Tây c.ả ắB. Duyên Nam Trung D. ng ng Nam và Tây Nguyên.ả ộCâu 6. Quá trình chính trong hình thành và bi hình ta hi là ướ A. Xâm th B. C. Xâm th D. Xâm th cự ựCâu 7. Các khoáng có ngu ngo sinh ạA/ ng, chì B/ bô xít, apatit. C/ pyrit, crôm D/ t, vàng ắCâu 8. Vào mùa ta vùng ch nh ng nh gió mùa tây nam nh ng không ướ ưở ạcó là :ư Nam B. Trung Nam Trung D. Tâộ c. ắCâu 9. Th ti nóng và khô ven bi Trung và ph nam khu Tây ta là do lo ướ ạgió nào sau đây gây ra A. Gió mùa Tây Nam B. Gió ph Tây Nam C. Gió ch bán D. Gió ch Nam bán .ậ ầCâu 10. Gió mùa Tây nam xu phát cao áp chí tuy bán Nam xâm nh vào ta vào ướ A. mùa B. gi và cu mùa C. và cu mùa D. mùa ạCâu 11. vào thu đông là đi phân mùa khí A. Mi Nam B. Mi Trung C. Mi D. Câu đúng ắCâu 12. Nguyên nhân gây và kéo dài các vùng đón gió Nam và Tây Nguyên là do ho ngư ộc :ủ Đi sể ốA.Gió mùa tây nam xu phát cao áp chí tuy bán Nam .ấ ầB.Gió mùa Tây nam xu phát nh Benganấ ịC.Gió tín phong xu phát cao áp chí tuy .ấ ắD.Gió đông xu phát cao áp xibiaắ ừCâu 13 qu quá trình xâm th nh hình mi núi là Trang A. mang nhanh chóng ng ng sông B.. Dòng ch nh C. hi ng xâm th nh vùng núi D. thành nhi ph sôngệ ượ ưCâu 14. Th kì nào không ph là mùa khô Tây Nguyên ?ờ ởA. Tháng tháng 10ế B. Tháng tháng 11ếC. Tháng 10 tháng 12ế D. Tháng 11 tháng 4ếCâu 15. Lo nào chi di tích nh Vi Nam?ạ ệA. feralit trên các lo đá khác nhauấ ẹB. phù sa C. phù sa D. mùn trên núiấ ấD vào ng li sau Nhi trung bình đi m.ự ểĐ đi mị Nhi trung bình ộtháng oC) Nhi trung bình ộtháng VII oC) Nhi trung bìnhệ ộnăm oC)L ng nạ 13,3 27,0 21,2Hà iộ 16,4 28,9 23,5Vinh 17,6 29,6 23,9Huế 19,7 29,4 25,1Quy Nh nơ 23,0 29,7 26,8Tp. Chí Minhồ 25,8 27,1 26,9 Tr các câu 16,17,18 :ả ỏCâu 16. Nh xét nào ch chính xácư ?A. các đi phía dãy ch Mã biên nhi cao các đi phía Nam dãy ch Mã .Ở ạB. các đi phía dãy ch Mã biên nhi th các đi phía Nam dãy ch Mã .Ở ạC. Trong tháng nhi tăng khi đi các đi phía vào phía Nam D. Nhi trung bình năm tăng khi đi các đi phía vào phía Nam ắCâu 17. Nguyên nhân chính thay nhi vào Nam trong tháng là do:ủ ắA. phía chí tuy n, còn phía Nam xích oắ ạB. tác ng gió mùa đông c.ộ ắC. góc nh phía nh phía Nam. D. A,B,C saiậ ềCâu 18. Nh xét nào là đúng ng li trên :ậ ệA. Nhi TB tháng gi vào Nam. ắB.Nhi TB tháng VII gi các đi ít chênh ch so tháng I.ệ ớC. Nhi trung bình năm gi vào Nam.ệ ắD. Chênh ch nhi gi tháng và tháng VII càng vào Nam càng nệ ớCâu 19. Căn vào Át lát lí VN trang 9) cho bi nh ng có ng 2800mm tr ượ ởlên) A. ng ng ven bi Trung B. các núi đón gió và các kh núi cao ườ C. các khu núi Đông D. các ng ng châu th ĐBSH, ĐBSCL )ự ổCâu 20 Khu phía đông vùng núi Tây có ph vi ạA Khoan La San Sông B. biên gi Vi -Trung kh sông Đà.ừ ủC Phong Th Châu D. biên gi Vi Trungừ ệCâu 21. Tính ch nhi gió mùa th hi vùng núi đá vôi là ởA. hình nh B. màu ạC.có nhi hang ng, su thung khô D.th ng ra hi ng tr đá .ề ườ ượ ượ ởCâu 22. Vùng bi qui nh nh cho vi th hi ch quy ven bi ượ ướ ểr ng 12 lí là A. Vùng lãnh i. B. quy kinh C. Ti giáp lãnh i. D. Th a.ề ịCâu 23. Nét hình vùng núi Đông là A. có hình cao nh B. có ch núi ng Tây Đông Nam ướ ướ C. hình núi th chi ph di tích .ị D. các núi song song và so le ch theo ng Tây Đông Namồ ướ .Câu 24 hình cao rìa phía tây, tây c, th ra bi và chia thành nhi là đi mị ểđ hình .ị ủA. ng ng Sông Long C. ng ng sông ng ồB. ng ng ven bi mi trung D. Câu B+ đúng ềCâu 25. Khí ta phân hóa sâu theo th gian do nguyên nhân ch nào?ậ ướ A. Do lãnh th tr dài trên 15 vĩ tuy B. hình ch là núi Trang5C. Do nh ng gió mùa D. các nguyên nhân trên .ả ưở ảCâu 26. ng ng ven bi ng sông là :ồ ớA. Th Thiên Hu B. Bình nh C. Thanh Hóa D. Hà Tĩnh ịCâu 27. Ngu gió tây khô nóng trong mùa ta là ướA. gió tín phong bán u. B. Gió mùa Tây Nam bi ượ ểC. gió tín phong Nam bán u. D. gió mùa Tây Nam dãy Tr ng nầ ượ ườ ơCâu 28. ho vùng ven bi Trung Bể th iờ kì mùa đông là do ho ngạ aủ A. gió mùa Tây Nam. B. gió mùa mùa đông gió Đông ). ắC. tín phong Nam bán u. D. tín phong bán uắ ầCâu 29. Khu có gió th theo ng Đông Nam vào mùa hè ta ướ ướA. Tây Nguyên B. trung C. Nam Trung D. ng ng Sông ng.ồ ồCâu 30. Do tác ng gió mùa đông nên sau mùa đông mi ta có ki th ti ướ ếA. B. nh, khô C. khô D. nh, mấ ẩCâu 31. ng ng sông Long có đi ểA. ng di tích kho ng 15000kmổ C. chia nhi các đê ven sông ởB. có ng kênh ch ch ng ch D. có các ru ng cao màu .ạ ướ ạCâu 32. Đi khác ng ng sông ng so ĐBSCL là ớA. hình thành trên vùng lún sông B. có đê sông ượ ưA. th ng ph ng D. có các vùng trũngấ ẳCâu 33 Gió th vào ta mùa đông vĩ tuy 16ổ ướ tr vào là A. Gió mùa Đông B. Gió ch C. Gió Tây Nam D. Câu A+ đúngắ ắCâu 34. nớ ho và th iờ kì mùa là do nhh ng ưở aủ kh khí A. cậ hí cắ cắ nẤ ươ .C. cậ hí cầ m. D. nh phươ cắ vào ng li sau :L ng a, ng đi m. Tr câu 35 và 36ự ượ ượ ờĐ đi mị ng aượ ng iượ ơHà iộ 1.676 mm 989 mmHuế 2.868 mm 1.000 mmTp Chí Minhồ 1.931 mm 1.686 mmCâu 35. Cân ng cao nh thu đi :ằ ểA. Hà B. Tp Chí Minh C. Hu D. sai Câu 36 Tp Chí Minh có ng nh là do ượ ấA. ch tác ng gió mùa Đông khô B. ch tác ng th ti nóng quanh năm.ị ếC. ch tác ng nhi cao, bi mùa khô kéo dài .ị ệD.ch nh ng tr ti gió mùa Tây Nam nóng ưở ủCâu 37. nhi cao tác ng xu nông nghi khía nh .ề A. đa ng hóa cây tr ng nuôi B. tính mùa xu C. nâng cao năng su cây tr ng D. Câu A+ đúng ồCâu 38. Bi hi tính ch nhi khí ta là ướ A. ng năm ta nh ng nhi tr ướ ượ ượ ớB. trong năm tr luôn ng cao ng chân tr ườ ờC.t ng cân ng ng quanh năm D.trong năm tr qua thiên nh ươ ầCâu 39. vào Nam nhi có thay tăng phù ng tr ượ ớh n, nguyên nhân do :ơA. càng vào nam càng xích góc chi tr .ầ ơB. càng xích kho ng cách gi tr lên thiên nh dài nầ ơC. càng vào nam tác ng gió mùa đông n. D. Câu A+ đúngộ ơCâu 40. Các cánh cung núi khu núi Đông có đi ểA. ng phía và phía đông B. ng phía và phía tâyở ắC. ng phía đông và phía nam D. sai .ở ***** *****( 12002 có 03 trang trang trang Trang Họ và tên: ………………………………….............. ..... KIỂM TRA TIẾT Lớp: 12 ………. Ngày ki tra ...../...../ 2017 Môn: ĐỊA LÍ 12 (CHUẨN) Mã đề 12004Chọn phương án đúng nhất và đánh (X) vào tương ứng:Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCDCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDCâu Khu phía đông vùng núi Tây có ph vi ạA Khoan La San Sông B. biên gi Vi -Trung kh sông Đà.ừ ủC Phong Th Châu D. biên gi Vi Trung.ừ ệCâu 2. Tính ch nhi gió mùa th hi vùng núi đá vôi là ởA. hình nh. B. màu .ề ạC.Có nhi hang ng, su thung khô D.Th ng ra hi ng tr đá .ề ườ ượ ượ ởCâu 3. Vùng bi qui nh nh cho vi th hi ượ ch quy ven bi ng 12 lí là ướ A. Vùng lãnh i. B. quy kinh C. Ti giáp lãnh i. D. Th a.ề ịCâu hình cao rìa phía tây, tây c, th ra bi và chia thành nhi là đi mị ểđ hình .ị ủA.Đ ng ng Sông Long C. ng ng sông ng ồB. ng ng ven bi mi trung D. Câu B+ đúng ềCâu 5. Nét hình vùng núi Đông là A. có hình cao nh B. có ch núi ng Tây Đông Nam ướ ướ C. hình núi th chi ph di tích .ị D. các núi song song và so le ch theo ng Tây Đông Namồ ướ .Câu 6. ng ng sông Long có đi là A. ng di tích kho ng 15000km B. chia nhi các đê ven sông ởC. có ng kênh ch ch ng ch D. có các ru ng cao màu .ạ ướ ạCâu 7. ng ng ven bi ng sông là ớA. Th Thiên Hu B. Bình nh C. Thanh Hóa D. Hà Tĩnh ịCâu 8. Nguyên nhân gây và kéo dài các vùng đón gió Nam và Tây Nguyên là do ho ng ộc ủA.Gió mùa tây nam xu phát cao áp chí tuy bán Nam .ấ ầB.Gió mùa Tây nam xu phát nh Benganấ ịC.Gió tín phong xu phát cao áp chí tuy .ấ Đi ểsốD.Gió đông xu phát cao áp xibiaắ ừCâu qu quá trình xâm th nh hình mi núi là A. mang nhanh chóng ng ng sông B.. Dòng ch nh C. hi ng xâm th nh vùng núi D. thành nhi ph sôngệ ượ ưCâu 10. Th kì nào không ph là mùa khô Tây Nguyênờ ởA. Tháng tháng 10ế B. Tháng tháng 11ếC. Tháng 10 tháng 12ế D. Tháng 11 tháng 4ếCâu 11. Lo nào chi di tích nh Vi Nam?ạ ệA. feralit trên các lo đá khác nhauấ ẹB. phù sa C. phù sa D. mùn trên núiấ Trang 7D vào ng li sau Nhi trung bình đi m.ự ểĐ đi mị Nhi trung bình ộtháng oC) Nhi trung bình ộtháng VII oC) Nhi trung bìnhệ ộnăm oC)L ng nạ 13,3 27,0 21,2Hà iộ 16,4 28,9 23,5Vinh 17,6 29,6 23,9Huế 19,7 29,4 25,1Quy Nh nơ 23,0 29,7 26,8Tp. Chí Minhồ 25,8 27,1 26,9 Tr các câu 12;13;14 :ả ỏCâu 12. Nh xét nào là đúng ng li trên :ậ ệA. Nhi TB tháng gi vào Nam. ắB.Nhi TB tháng VII gi các đi ít chênh ch so tháng I.ệ ớC. Nhi trung bình năm gi vào Nam.ệ ắD. Chênh ch nhi gi tháng và tháng VII càng vào Nam càng nệ ớCâu 13. Nh xét nào ch chính xácư ?A. các đi phía dãy ch Mã biên nhi cao các đi phía Nam dãy ch Mã .Ở ạB. các đi phía dãy ch Mã biên nhi th các đi phía Nam dãy ch Mã .Ở ạC. Trong tháng nhi tăng khi đi các đi phía vào phía Nam D. Nhi trung bình năm tăng khi đi các đi phía vào phía Nam ắCâu 14. Nguyên nhân chính thay nhi vào Nam trong tháng là doủ ắA. phía chí tuy n, còn phía Nam xích oắ ạB. tác ng gió mùa đông c.ộ ắC. góc nh phía nh phía Nam. D. A,B,C saiậ ềCâu 15. Các khoáng có ngu ngo sinh ạA/ ng, chì B/ bô xít, apatit. C/ pyrit, crôm D/ t, vàng ắCâu 16. Vào mùa ta vùng ch nh ng nh gió mùa tây nam nh ng không ướ ưở ạcó là Nam B. Trung Nam Trung D. Tây c. ắCâu 17. Th ti nóng và khô ven bi Trung và ph nam khu Tây ta là do ướlo gió nào sau đây gây ra A. Gió mùa Tây Nam B. Gió ph Tây Nam C. Gió ch bán D. Gió ch Nam bán .ậ ầCâu 18. vào thu đông là đi phân mùa khí A. Mi Nam B. Mi Trung C. Mi D. Câu đúng ắCâu 19. Gió mùa Tây nam xu phát cao áp chí tuy bán Nam xâm nh vào ta vào ướ A. mùa B. gi và cu mùa C. và cu mùa D. mùa ạCâu 20. nhi cao tác ng xu nông nghi khía nh .ề A. đa ng hóa cây tr ng nuôi B. tính mùa xu C. nâng cao năng su cây tr ng D. Câu A+ đúng ồCâu 21. Bi hi tính ch nhi khí ta là ướ A. ng năm ta nh ng nhi tr ướ ượ ượ ớB. trong năm tr luôn ng cao ng chân tr ườ ờC.t ng cân ng ng quanh năm. D.trong năm tr qua thiên nh nổ ươ ầCâu 22. vào Nam nhi có thay tăng phù ng tr ượ ớh n, nguyên nhân do :ơA.càng vào nam càng xích góc chi tr .ầ ơB.càng xích kho ng cách gi tr lên thiên nh dài nầ ơC.càng vào nam tác ng gió mùa đông n. D. Câu A+ đúngộ ơCâu 23. Các cánh cung núi khu núi Đông có đi ểA. ng phía và phía đông B. ng phía và phía tâyở ắC. ng phía đông và phía nam D. sai ảCâu 24. Thiên nhiên nhi gió mùa nh ng tr ti và rõ nh ưở ếA cây tr ng nuôi các th ti th ng ườC. ho ng xu nông nghi môi tr ng thiên nhiên ườCâu 25. đi nào sau đây không đúng ng sông ngòi ta Trang 8ớ ướ ướ A. Nhi sông B. Ph là sông nh C. ng ng phù sa kho ng 839 mổ ượ 3/ năm D. sông ớCâu 26. Vai trò quan tr ng Bi Đông khí Vi Nam là ệA.làm gi tính ch kh nghi th ti nh khô trong mùa đông.ả ạB. làm th ti nóng trong mùa hè .ị ứC. làm cho khí ta mang tính ng. D. các trên ướ ươ ảCâu 27. Trong ch khí mi phân chia mùa là ựA. mùa và mùa khô rõ t. mùa đông nh, mùa nóng mạ ẩB. mùa gió nh và mùa ng nóng. D.mùa nhi và mùa ítạ ưCâu 28. Gió ph Tây Nam ch ho ng khu cơ ựA. Tây Nguyên., Duyên Nam Trung C. Trung và ph nam khu Tây c.ả ắB. Duyên Nam Trung D. ng ng Nam và Tây Nguyên.ả ộCâu 29. Quá trình chính trong hình thành và bi hình ta hi là ướ A. Xâm th B. C. Xâm th D. Xâm th cự ựCâu 30. Căn vào Át lát lí VN trang 9) cho bi nh ng có ng 2400mm ượ ế2800mm); A. ng ng ven bi Trung B. các núi đón gió và các kh núi cao ườ C. các khu núi Đông D. các ng ng châu th ĐBSH, ĐBSCL )ự ổCâu 31. Ngu gió tây khô nóng trong mùa ta là ướA. gió tín phong bán u. B. Gió mùa Tây Nam bi ượ ểC. gió tín phong Nam bán u. D. gió mùa Tây Nam dãy Tr ng nầ ượ ườ ơCâu 2. ho vùng ven bi Trung Bể th iờ kì mùa đông là do ho ngạ aủ A. gió mùa Tây Nam. B. gió mùa mùa đông gió Đông ). ắC. tín phong Nam bán u. D. tín phong bán uầ ầCâu 33. Khu có gió th theo ng Đông Nam vào mùa hè ta ướ ướA. Tây Nguyên B. trung C. Nam Trung D. ng ng Sông ng.ồ ồCâu 34. Do tác ng gió mùa đông nên sau mùa đông mi ta có ki th ti ướ ếA. B. nh, khô C. khô D. nh, mấ ẩCâu 35. Khí ta phân hóa sâu theo th gian do nguyên nhân ch nào?ậ ướ A.Do lãnh th tr dài trên 15 vĩ tuy C. hình ch là núi B. Do nh ng gió mùa D. các nguyên nhân trên .ả ưở ảCâu 36. Đi khác ng ng sông ng so ĐBSCL là ớA. hình thành trên vùng lún sông B. có đê sông ượ ưB. th ng ph ng D. có các vùng trũngấ ẳCâu 37 Gió th vào ta mùa đông vĩ tuy 16ổ ướ tr vào là A. Gió mùa Đông B. Gió ch C. Gió Tây Nam D. gió Tây Namắ ơCâu 38. nớ ho và th iờ kì mùa là do nhh ng ưở aủ kh khí A. cậ hí cắ cắ nẤ ươ .C. cậ hí cầ m. D. nh phươ cắ