GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 15:41:11 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ TR NG THPT KỲ ANHƯỜ NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐ do nh phúcộ ạPHI ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN GIÁO PH THÔNGẾ ỔH và tên giáo viên Tr Th Mầ ỹTr ng: ườ Trung ph thông Kỳ Anhọ ổMôn ch Ch nhi p: 11A7Qu n/Huy n/Tp,Tx Kỳ Anh nh/Thành ph Hà Tĩnhậ ốTiêu chí qu lo iế Minhch ngứCĐ TTiêu chu 1: Ph ch nhà giáoẩ Tiêu chí 1: nhà giáoạ Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo Tiêu chu 2. Phát tri chuyên môn, nghi vẩ Tiêu chí 3: Phát tri chuyên môn thânể Tiêu chí 4: Xây ng ho ch và giáo theo ng phát tri ướ ểph ch t, năng sinhẩ Tiêu chí 5: ng ph ng pháp và giáo theo ng phát tri nử ươ ướ ểph ch t, năng sinhẩ Tiêu chí 6: Ki tra, đánh giá theo ng phát tri ph ch t, năng ướ ựh sinhọ Tiêu chí 7: và tr sinhư Tiêu chu 3. Năng xây ng môi tr ng giáo cẩ ườ Tiêu chí 8. Xây ng văn hóa nhà tr ngự ườ Tiêu chí 9. Th hi quy dân ch trong nhà tr ngự ườ Tiêu chí 10. Th hi và xây ng tr ng an toàn, phòng ch ng ườ ạl ngự ườ Tiêu chu 4. Phát tri quan gi nhà tr ng, gia đình và xã ườh iộ Tiêu chí 11. ng quan tác cha ho ng giám ườ ộc sinh và các bên liên quanủ Tiêu chí 12. Ph gi nhà tr ng, gia đình, xã th hi ho ườ ạđ ng cho sinhộ Tiêu chí 13. Ph gi nhà tr ng, gia đình, xã th hi giáo ườ ệd c, ng cho sinhụ Tiêu chu 5. ng ngo ng ho ti ng dân c, ng ng công ụngh thông tin, khai thác và ng thi công ngh trong ọvà giáo cụTiêu chí 14. ng ngo ng ho ti ng dân cử Tiêu chí 15. ng ng công ngh thông tin, khai thác và ng thi ịcông ngh trong c, giáo cệ ng n:ướ ẫGiáo viên nghiên Thông 20/2018/TT-BGDĐT, dung yêu các ng ừtiêu chí, chi th các minh ch ng và qu trong th hi nhi giáo viên ủtrong năm c, đánh giá (đánh x) các ch (CĐ); (Đ); Khá (K); (T). ố1. Nh xétậ (ghi rõ):- Đi nh: ạ+ Có trách nhi nhi tình ngh nghi p, luôn có th ng nghi ph cho ụgi ng y. Luôn hoàn thành công vi giao.Quan sinh và ph huynh. Có ượ ụth cao trong công tác xây ng th đoàn t,v ng nh.ứ ạ- Nh ng thi nữ Tích trong vi ng chuyên môn nghi .Ch th hi nhi các ưỡ ượ ềti nh ph ng pháp theo ng tích c.Ch tích trong công tác phê ươ ướ ựvà phê.ự2. ho ch p, ng phát tri năng ngh nghi trong năm ti theoế ưỡ ế- tiêu:ụ+ nh ki th và các năng ngh nghi nh đáp ng tiêu chu ,chu iọ ộng nhà giáo.ủ- dung đăng ký p, ng (các năng tiên thi n):ộ ưỡ Ki th năng ngh nghi chuyên nghành.ế ệ- Th gian: Tùy thu vào trên.ộ ấ- Đi ki th hi nề Có đi ki thi tủ .X lo qu đánh giáế 1: Khá Kỳ Anh ngày 24 tháng năm 2019 Ng đánh giáườ ự(Ký và ghi rõ tên)ọ Tr Th Mầ ỹ1 chu ngh nghi giáo viên t: Có các tiêu chí khá tr lên, thi 2/3 tiêu chí ạm t, trong có các tiêu chí Đi Quy nh chu ngh nghi giáo viên t;ứ ố- chu ngh nghi giáo viên khá: Có các tiêu chí tr lên, thi 2/3 tiêu chí ừm khá tr lên, trong đó các tiêu chí Đi Quy nh chu ngh nghi giáo viên khá tr lên;ứ ở- chu ngh nghi giáo viên t: Có các tiêu chí tr lên;ạ ở- Ch chu ngh nghi giáo viên: Có tiêu chí đánh giá ch (tiêu chí đánh giá ch khi ượ ượ ạkhông đáp ng yêu tiêu chí đó).ứ