Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo trình Matlab

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2019-12-30 03:19:15 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 2.009723 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có 06 trang)ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

Môn: HOÁ HỌC; Khối A

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 253Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108;

Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dịch

H2SO4 loãng. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều

chế đạt 75%) là

A. 300 gam.

B. 600 gam.

C. 500 gam.

D. 400 gam.

Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 3: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với

lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

A. kali và bari.

B. liti và beri.

C. natri và magie.

D. kali và canxi.

Câu 4: Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

Các phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4).

Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%,

thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

A. HCOOH và C2H5COOH.

B. HCOOH và CH3COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.

D. CH3COOH và C2H5COOH.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ

nóng chảy giảm dần.

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá:

dung dÞch BrNaOHCuO,t oO ,xtCH OH,t o ,xt3

2

C 3 H 6 ⎯⎯⎯⎯⎯2⎯

→ X ⎯⎯⎯→ Y ⎯⎯⎯⎯

→ Z ⎯⎯⎯

→ T ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

→ E (Este đa chức).Tên gọi của Y là

A. propan-1,2-điol.B. propan-1,3-điol.C. glixerol.D. propan-2-ol.

Trang 1/6 - Mã đề thi 253Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá:

+ H d− (Ni, to )o+ NaOH d−, t → Y ⎯⎯⎯⎯

+ HCl → Z.