Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo dục kĩ năng sống môn Tự Nhiên và Xã Hội lớp 3

34333136323035626130633666366266623632303239646363346435643061396233363462333962633438316138613566653839313731653665653537303436
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 07:02 AM ngày 31-12-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 256 | Lượt Download: 1 | File size: 0.08448 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm
Trường Tiểu học Phường 1

Giáo viên : Lê Quốc Kịch
http://violet.vn/kich1987

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
(LỚP 3)

TÊN BÀI
HỌC

CÁC KĨ NĂNG SÔNG CƠ BẢN ĐƯỢC
GIÁO DỤC

Chủ đề : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát,
Bài 2: Nên
tổng hợp thông tin khi thở bắng mũi, vệ sinh mũi.
thở như thế
-Phân tích đối chiếu để biết được vì sao nên thở
nào?
bằng mũi mà không nên thở bằng miệng.

Bài 3: Vệ
sinh hô hấp

Bài 4: Phòng
bệnh đường
hô hấp

Bài 5: Bệnh
lao phổi

Bài 8: Vệ
sinh cơ quan
tuần hoàn
Bài 9: Phòng
bệnh
tim
mạch

-Kĩ năng tư duy phê phán: Tư duy phân tích, phê
phán những việc làm gây hại cho cơ quan hô hấp.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Khuyến khích sự tự
tin, lòng tự trọng của bản thân khi thực hiện
những việc làm có lợi cho cơ quan hô hấp.
-Kĩ năng giao tiếp: Tự tin, giao tiếp hiệu quả để
thuyết phục người thân không hút thuốc lá, thuốc
lào ở nơi công cộng, nhất là nơi có trẻ em.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp
thông tin, phân tích những tình huống có nguy cơ
dẫn đến bệnh đường hô hấp.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm
với bản thân trong việc phòng bệnh đường hô hấp.
-Kĩ năng giao tiếp: Ứng xử phù hợp khi đóng vai
bác sĩ và bệnh nhân.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích và
xử lí thông tin để biết được nguyên nhân, đường
lây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm
thực hiện hành vi của bản thân trong việc phòng
lây nhiễm bệnh lao từ người bệnh sang người
không mắc bệnh.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: So sánh đối
chiếu nhịp tim trước và sau khi vận động.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì
để bảo vệ tim mạch.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích và
xử lí thông tin về bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ
em.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm

1

CÁC PHƯƠNG
PHÁP - KĨ
THUẬT DẠY
HỌC TÍCH CỰC
CÓ THỂ SỬ
DỤNG
-Cùng tham gia
chia
sẻ
kinh
nghiệm bản thân
-Thảo luận nhóm

-Thảo luận nhóm
theo cặp.
-Đóng vai

-Nhóm, thảo luận,
giải quyết vấn đề.
-Đóng vai

-Nhóm, thảo luận
-Giải quyết vấn
đề
-Đóng vai

-Trò chơi
-Thảo luận nhóm
-Động não
-Thảo luận nhóm
-Giải quyết vấn
đề

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm
Trường Tiểu học Phường 1

Giáo viên : Lê Quốc Kịch
http://violet.vn/kich1987

của bản thân trong việc đề phòng bệnh thấp tim.

-Đóng vai

Bài 11: Vệ -Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm
sinh cơ quan với bản thân trong việc bảo vệ và giữ vệ sinh cơ
-Quan sát
bài tiết nước quan bài tiết nước tiểu.
-Thảo luận
tiểu
Bài
13-14:
Hoạt động
thần kinh

Bài 15 – 16:
Vệ sinh thần
kinh

Bài 19: Các
thế hệ trong
một gia đình

Bài 20: Họ
nôi, họ ngoại

Bài
23:
Phòng cháy
khi ở nhà

Bài
24-25:
Một số hoạt
động

trường

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích, so
sánh phán đoán hành vi có lợi và có hại.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Kiểm soát c ảm xúc và
điều khiển hoạt động suy nghĩ.
-Kĩ năng ra quyết định để có những hành vi tích
cực, phù hợp.
-Kĩ năng tự nhận thức: Đánh giá được những việc
làm của mình có liên quan đến hệ thần kinh.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích , so
sánh, phán đoán một số việc làm, trạng thái thần
kinh, các thực phẩm có lợi hoặc có hại với cơ
quan thần kinh.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Quản lí thời gian đ ể
thực hiện được mục tiêu theo thời gian biểu hàng
ngày.
-Kĩ năng giao tiếp: Tự tin với các bạn trong nhóm
để chia sẻ, giới thiệu về gia đình của mình.
-Trình bày, diễn đạt thông tin chính xác, lôi cuốn
khi giới thiệu về gia đình của mình.
Chủ đề : XÃ HỘI
-Khả năng diễn đạt thông tin chính xác, lôi cuốn
khi giới thiệu về gia đình của mình.
-Giao tiếp, ứng xử thân thiện với họ hàng của
mình, không phân biệt.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích,
xu73li1 thông tin về các vụ cháy.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm
của bản thân đối với việc phóng cháy khi đun nấu
ở nhà.
-Kĩ năng tự bảo vệ: Ứng phó nếu có tình huống
hỏa hoạn (cháy): Tìm kiếm sự giúp đỡ, ứng xử
đúng cách.
-Kĩ năng hợp tác: Hợp tác trong nhóm, lớp để chia
sẻ, đưa ra các cách giúp đỡ các bạn học kém.
-Kĩ năng giao tiếp: Bày tỏ suy nghĩ, c ảm thông,
chia sẻ với người khác.

-Đóng vai
-Làm việc nhóm
và thảo luận

-Thảo luận / Làm
việc nhóm.
-Động não “chúng
em biết 3”
-Hỏi
ý
kiến
chuyên gia.
-Hoạt động nhómthảo luận.
-Thuyết trình.
-Hoạt động nhómthảo luận
-Tự nhủ
-Đóng vai
-Quan sát
-Thảo luận, giải
quyết vấn đề
-Tranh luận
-Đóng vai

-Làm việc
cặp / nhóm
-Tranh luận
-Trò chơi

theo

Bài
26: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Biết phân -Thảo luận nhóm
Không chơi tích, phán đoán hậu quả của những trò chơi nguy -Tranh luận
các trò chơi hiểm đối với bản thân và người khác.
-Trò chơi

2

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm
Trường Tiểu học Phường 1

Giáo viên : Lê Quốc Kịch
http://violet.vn/kich1987

-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm v ới
bản thân và người khác trong việc phòng tránh các
trò chơi nguy hiểm.
Bài
27-28: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tìm
Tỉnh (Thành kiếm thông tin về nơi mình đang sống.
-Quan sát thực tế
phố) nơi bạn -Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp các thông tin về nơi -Đóng vai
sống
mình sống.
nguy hiểm

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tìm -Hoạt động nhóm
Bài 30: Hoạt
kiếm thông tin về hoạt động nông nghiệp nơi -Thảo luận theo
động
nông
mình đang sống.
cặp
nghiệp
-Trưng bày triển
lãm
Bài 31: Hoạt -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát tìm
động
công kiếm thông tin về các hoạt động công nghiệp và
-Hoạt động nhóm
nghiệp,
thương mại nơi mình sinh sống.
-Trò chơi
thương mại
-Tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động
nông nghiệp và thương mại nơi mình sinh sống.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: So sánh tìm ra
Bài 32: Làng
những đặc điểm khác biệt giữa làng quê và đô thị. -Thảo luận nhóm
quê và đô thị
-Tư duy sáng tạo. thể hiện hình ảnh đặc trưng của -Vẽ tranh
làng quê và đô thị.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát phân
tích về các tình huống chấp hành đúng quy định
Bài 33: An
-Thảo luận nhóm
khi đi xe đạp.
toàn khi đi xe
-Trò chơi
-Kĩ năng kiên định thực hiện đúng quy định khi
đạp
-Đóng vai
tham gia giao thông
-Kĩ năng làm chủ bản thân:: Ứng phó với những
tình huống không an toàn khi đi xe đạp
Bài 36-37-38: -Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin -Chuyên gia
Vệ sinh môi để biết tác hại của rác và ảnh hưởng của các sinh -Thảo luận nhóm
trường
vật sống trong rác tới sức khỏe con người.
-Tranh luận
-Kĩ năng quan sát và tìm kiếm xử lí thông tin đ ể -Điều tra
biết tác hại của phân và nước tiểu ảnh hưởng đến -Đóng vai
sức khỏe con người.
-Kĩ năng quan sát và tìm kiếm xử lí các thông tin
để biết tác hại của nước bẩn, nước ô nhiểm ảnh
hưởng tới sinh vật và sức khỏe con người.
-Kĩ năng tư duy phê phán: Có tư duy phân tích, phê
phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh
hưởng tới vệ sinh môi trường.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách
nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê
phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm
bảo vệ sinh môi trường.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì
để bảo vệ môi trường.
-Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người xung

3

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm
Trường Tiểu học Phường 1

Giáo viên : Lê Quốc Kịch
http://violet.vn/kich1987

quanh để bảo vệ môi trường.
Chủ đề : TỰ NHIÊN
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích, so
Bài 40: Thực sánh tìm đặc điểm giống và khác nhau của các loại
vật
cây.
-Kĩ năng hợp tác: Làm việc nhóm để hoàn thành
nhiệm vụ.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát và
Bài
41-42: so sánh đặc điểm một số loại thân cây
Thân cây
-Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin để biết
giá trị của thân cây với đời sống của cây, đời sống
động vật và con người.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích
thông tin để biết giá trị của lá cây đối với đời sống
của cây, đồi sống động vật và con người.
Bài 46: Khả
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có ý thức trách nhiệm,
năng kì diệu
cam kết thực hiện những hành vi thân thiện với
của lá cây
các loại cây trong cuộc sống: Không bẻ cành, bứt
lá, làm hại với cây.
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán, lên án, ngăn
chặng, ứng phó với những hành vi làm hại cây.
-Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra s ự khác nhau
về đặc điểm bên ngoài của một số loài hoa.
Bài 47: Hoa
-Tổng hợp, phân tích thông tin để biết vai trò, ích
lợi đối với đời sống thực vật, đời sống con người
của các loài hoa.
-Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra s ự khác nhau
về đặc điểm bên ngoài của một số loại quả.
Bài 48: Quả
-Tổng hợp, phân tích thông tin để biết chức năng
và ích lợi của quả đối với đời sống của thực vật
và đời sống của con người.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm
Bài 50: Côn
thực hiện các hoạt động (thực hành) giữ vệ sinh
trùng
môi trường vệ sinh nơi ở, tiêu diệt các loại côn
trùng gây hại.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, so
sánh, đối chiếu để tìm ra đặc điểm chung về cấu
Bài 53: Chim tạo ngoài của cơ thể con chim.
-Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách
làm để tuyên truyền bảo vệ các loài chim, bảo vệ
môi trường sinh thái.
-Kĩ năng kiên định: Xác định giá trị, xây dựng
niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các
Bài
54-55:
loài thú rừng.
Thú
-Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách
làm để tuyên truyền , bảo vệ các loài thú rừng ở
địa phương.
Bài
56-57: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp các

4

-Thực địa
-Quan sát
-Thảo luận nhóm

-Thảo luận, làm
việc nhóm
-Trò chơi

-Quan sát
-Thảo luận, làm
việc nhóm.

-Quan sát và thảo
luận tình huống
thực tế.
-Trưng bày sản
phẩm.
-Quan sát và thảo
luận thực tế
-Trưng bày sản
phẩm
-Thảo luận nhóm
-Thuyết trình
-Thực hành
-Thảo luận nhóm
-Sưu tầm và xử lí
thông tin
-Giải quyết vấn
đề
-Thảo luận nhóm
-Thu thập và xử lí
thông tin
-Giải quyết vấn
đề
-Quan sát thực địa

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm
Trường Tiểu học Phường 1

Thực hành:
Đi thăm thiên
nhiên

Bài 60: Sự
chuyển động
của Trái Đất
Bài 61:
Đất là
hành
trong hệ
Trời

Trái
một
tinh
Mặt

Giáo viên : Lê Quốc Kịch
http://violet.vn/kich1987

thông tin thu nhận được về các loài cây, con vật.
Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và
động vật.
-Kĩ năng hợp tác: Hợp tác khi làm việc nhóm như:
kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá nhân và khả
năng diễn đạt , tôn trọng ý kiến người khác, tự tin.
Nỗ lực làm việc của cá nhân tạo nên kết quả
chung của cả nhóm
-Trính bày sáng tạo kết quả thu nhận được của
nhóm bằng hình ảnh thông tin...
-Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp
tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ.
-Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực
hành quay quả địa cầu.
-Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm
thực hện các hoạt động giữ cho Trái Đất luôn
xanh, sạch và đẹp: giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh
nơi ở; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Biết xử lí các
thông tin để có biểu tượng về suối, sông, hồ, núi,
Bài
67-68: đồi, đồng bằng...
Bề mặt lục -Quan sát, so sánh để nhận ra điểm giống nhau và
địa
khác nhau giữa đồi và núi; giữa đồng bằng và cao
nguyên.

5

-Làm việc nhóm
-Thảo luận

-Thảo luận nhóm
-Trò chơi
-Viết tích cực
-Quan sát
-Thảo luận nhóm
-Kể chuyện
-Thực hành
-Làm việc nhóm,
quan sát tranh, sơ
đồ và đưa ra nhận
xét.
-Trò chơi nhận
biết các dạng địa
hình trên bề mặt
lục địa.