Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

8b9277770e753ddb0a88355b292e8738
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 03:59 PM ngày 15-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 277 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo án Toán 3BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐN RÚT ĐN VẾ ỊI. tiêuụ Giúp hs Bi cách gi bài toán liên quan đn rút đn vế ịII Các hđ cạ 1. đnh ch c:ổ 2. KT bài cũ:­ y/c hs gi bài toán vào tóm tả ắsau: qu áo 20 mộ qu áo :.... ?ộ ầ­ Ch bài ghi đi m.ữ 3. Bài i.ớ a. Gi thi bài :ớ b. HD gi bài toán .ả­ hs đc bài ề­ Bài toán cho bi gì ?ế­ Bài toán cho bi gì ?ế­ Theo em tính đc 10l đyể ượ ầđc can nh th tr ượ ướ ếchúng ta ph làm gì ?ả­ 10l ong đng trong bao nhiêu ựcan ta làm ntn?­ y/c hs làm bài hs ch bài Tóm :ắ 35l can Hát hs lên ng gi i.ả ả1 qu aó may là 20 (m)3 qu áo may làộ 12 (m) Đáp 12 iố ả­ HS nh xét.ậ­ HS ng nghe nh đu bài.ắ ầ­ hs đc bài ề­ Cho bi có 35l ong đc rót đu ượ ềvào can­ có 10 thì đy vào can nhế ưth .ế­ Tìm lít ong đng trong canố ộ­ 10l chia cho lít can thì ẽra can.ố­ hs lên ng làm, làm vào nháp .ả Bài gi iả lít ong trong can là ỗDoc24.vn 10l ....can ?­ Trong bài toán trên nào là ướb rút đn ?ướ ị­ Cách gi bài toán này có đi gì ểkhác các bài toán có liên quan ớđn rút đv đã ọ­ gi nh ng bài toán liên ữquan đn rút đv ng nt này ta ạph th hi là ướnh ng nào ?ữ ướ c. Luy th hành .ệ Bài 1:­ Bài toán cho ta bi gì ?ế­ Bài toán gì ?ỏ­ Bài toán thu ng toán nào ?ộ ạ­ tr chúng ta ph làm gìậ ươ ả?­ Bi kg đng đng trong ườ ộtúi Mu bi 15kg đng đng ườ ựtrong bao nhiêu túi ta ph làm ntn ?ả­ y/c hs làm bài Tóm tắ 40kg túi 15kg ....túi 35 5(l) can đng 10l ong làố 10 2(can) Đáp canố­ HS nh xét ậ­ tìm lít ong trong can ướ ộg là rút đn vọ ướ ị­ tính th hai, chúng ta không th ướ ựhi phép nhân mà th hi phép chia.ệ ệ­ Th hiên ướ+ Tìm giá tr ph trongướ ầcác ph bg nhau phép chia )ầ+ Tìm ph bg nhau ướ ộgiá tr phép chia )ị­ hs đc bài ề­ Cho bi 40kg đng đng đu trong ườ ềtúi­ 15 kg đng đng trong bao nhiêu túi ườ ự­ ng toán có liên quan đn rút đvạ ề­ Ph tìm đng đng trong túi ườ ộ­ Ta 15 kg chia cho kg túi thì ủs ra túi.ẽ ố­ 1hs kên ngTả 2,1hs gi i,l làm vào Bài gi iả kg đng đng trong túi là ườ 40 (kg) túi đng 15 kg đng là ườ 15 (túi) Đáp túi.ốDoc24.vn­ Ch bài ghi đi mữ Bài :­ Bài toán trên thu ng toán nào? ạ­ y/c hs làm bài .ự Tóm 24 cúc áo cái áo 42 cúc áo .... cái áo ?­ Ch bài ghi đi mữ Bài 3:­ y/c hs làm bài ự­ y/c hs gi thích ph vì sao ầđúng vì sao sai 4. ng dòủ ặ­ Nh xét ti nhà luy ệt thêm bt toán CB bài sau.ậ HS nh xétậ­ 2hs đc bài .ọ ề­ Bài thu ng toán có li quan đn rútộ ếv đv.ề­ hs lên ng làm, làm vào sau đóả ởđi chéo ki traổ Bài gi iả cúc áo dùng cho chi áo là 24 (cúc áo) 42 cúc áo dùng cho áo làố 42 (cái áo) Đáp cái áoố­ HS nhân xét 1hs lên ng làm vào .ả ởa, 24 (Đ)b, 24 24 (S)c, 18 18 (S)d, 18 x2 12 (Đ)­ HS nh xétậ LUY PỆ ẬI. tiêuụ Giúp hs.­ ng kĩ năng gi toán có liên quan đn rút đvủ ề­ Kĩ năng th hi tính gía tr bi th có đn phép tínhự ấDoc24.vnII. dùng ọ­ băng gi vi dung bài ậIII. Các hđ 1. đnh ch :ổ 2. KT bài cũ :­ y/c hs gi BT vào tóm sauả 36405 kg kho 84945 kg ... kho Ch abài, ghi đi .ữ ể3 Bài luy Bài 1:­ Bài toán trên thu ng toán gì ?ộ ạ­ có chi đĩa ta làm ếntn ?­ 30 chi đĩa đc chi ượ ếh ta làm ntn ộ­ y/c hs làm bài Tóm tắ 48 đĩa 30 đĩa ....h ?ộ­ Ch bài, ghi đi ểBài :­ y/c hs làm bài .ự Tóm tắ 45hs hàng 60hs ..... hàng Hát hs lên ng gi i, theo dõi nh xét Bài gi iả kho ch kg thóc là :ứ ố36405 12135 (kg) 84945 kg thóc kho ch làầ 84945 12135 (kho) Đáp kho thóc ố­ HS nh xétậ hs đc bài .ọ ề­ ng liên quan đn rút đv.ạ ề­ Ta 48 đĩa chia đu cho ộ­ 30 chi đĩa chia cho đĩa ộsẽra ộ­ 1hs lên ng gi i, làm vào vả Bài gi đĩa có trong là 48 (đĩa) 30 đĩa đng là 30 (h )ộ Đáp ộ­ HS nhân xét hs đc bài ề­ hs lên ng làm, làm vào vả Bài gi hs trong hàng là ỗDoc24.vn­ Ch bài ghi đi mữ Bài :­ Gv ch cho hs thi nhanh bi uổ ểth kqứ ớ­ Gv tuyên ng nhóm nhanh vàươ ốđúng 4. ng dò ặ­ Nh xét ti cậ ọ­ nhà luy thêm bt toánề ở­ CB bài sau 45 (hs) 60 hs đc hàng là :ế ượ 60 12 (hàng) Đáp 12 hàngố­ HS nhân xét HS chia thành nhóm nhómả ỗc lên ng th hi bi ểth kq theo hình th ti .ứ 56 36 48 48 212 36­ HS theo dõi nh xét xem nhóm nào ậth ng cu cắ LUY PỆ ẬI. tiêuụ Giúp hs :­ ng gi toán có liên quan đn rút đv ề­ Tính giá tr bi th .ị ố­ ng ch ng ng th ng kê.ủ ốII. dùng ọ­ ng th ng kê trong BT4, trên ng ph ụIII. Các hđ cạ ọDoc24.vn 1. đnh ch 2. KT bài cũ:­ y/c hs gi bài toán vào tóm tả ắsau 30 qu đĩaả 48 qu .... đĩa.ả­ Ch bài, ghi đi mữ 3. Luy Bài y/c hs nêu ng toán gì ?ạ­ y/c hs làm bài .ự Tóm 12 phút 3km 28 phút ....km ?­ Nh xét ghi đi Bài :­ y/c hs làm .ự Tóm tắ 21 kg túi 15 kg .... túi ?­ Gv nh xét, ghi đi mậ Bài Hát­ hs lên ng gi bài gi iả đĩa có qu là 30 (qu )ả 48 qu đĩa đng là 48 (đĩa) Đáp đĩaố­ HS nh xét ậ­ hs đc bài ề­ ng toán có liên quan đn rút đvạ ề­ hs lên ng, làm vào .ả Bài gi iảĐi km phút là :ộ 12 (phút) 28 phút đi đc km là :ượ 28 (km) Đáp kmố­ HS nh xét ậ­ hs đc bài ọ­ hs lên ng gi i, làm vào Bài gi iả kg trong túi là :ố 21 (kg) túi đng 15 kg là :ố 15 (túi) Đáp túiố­ HS nh xétậ­ Đi nhân, chia thích vào ôề ợDoc24.vn­ Bài y/c chúng ta làm gì ?ậ­ y/c hs suy nghĩ và đi .ề ấ­ y/c hs nêu ti đi vào ấ4 phép tính ng bài toán ng cách y/c hs ằđi vào tr ng trong các ốdãy tính sau­ Cho hs nhân xét, khi thay đi ấtính thì giá tr bi th ntn ?ị Bài :­ Bài y/c chúng ta làm gì ?ậ­ y/c hs đc hàng th nh và ộth nh ng.ứ ả­ th hai ng th ng kê ềđi gì ?ề­ GV ch vào hs gi 3A vàỉ ớh Đi vào tr ng vì ốsao ?­ y/c hs đi ti hs khá và hs TB ếc 3A.ủ ớ­ cu cùng 3A chúng ta ộđi gì ?ề­ Làm th nào tìm đc ng ượ ốhs 3A?ủ ớ­ y/c hs đi vào các các ủl 3B, 3C, 3D.ớ­ y/c hs suy nghĩ đi vào ộcu cùng .ố tr ng bi th đúng ứ­ HS làm ra nháp HS nêu 32 16 24 32 24 8­ HS nh xétậ­ 32 256 32 64 24 72 24 x2 288­ Khi thay đi tính thì gía tr aổ ủbi th cũng thay đi.ể ổ­ Đi thích vào ngề ả­ hs làm tr ướ ớ­ Th ng kê hs gi i, khá TB vàố ỏt ng hs 3A.ổ ớ­ Đi 10 vì này là hs gi aề ủl 3Aớ­ hs lên ng đi .ả ề­ Đi ng hs 3A.ề ớ­ Tính ng hs gi khá và TBổ ỏ10 15 30 (hs)­ hs lên ng làm làm vào vả ở­ HS ti đi vào cu cùng 3C 3D ngổDoc24.vnH sinh 3A 3Bọ Gi 10 7ỏ Khá 15 20 Trung bình ng 30 29ổ­ ng cu cùng khác gìỏ ốv ng hàng cu cùng ?ớ ố­ y/c hs nh xét :ậ+ nào có nhi (ít) hs gi nh t?ớ ấ+ nào có nhi (ít) sinh ọnh ?ấ+ Kh có bn hs ?ố ả4. ng dòủ ặ­ Nh xét ti ọ­ nhà luy thêm vào bài ởt toánậ­ chu bài sau.ẩ 34 22 19 76 11 32 30 121­ ng cu cùng là ng hsổ ốtheo ng lo khá gi ,TB kh iừ ố3 Còn ng hàng cu cùng là ngổ ổs hs ng trong kh .ố ố­ HS quan sát ng th ng kê TL:ạ ể­ 3A có nhi hs gi nh .ớ 3D có ít hs gi nh .ơ ấ­ 3C có nhi hs nh .ớ 3B có ít hs nh .ớ ấ­ Kh có 121 hs.ố LUY CHUNGỆ ẬI. tiêuụ Giúp hs :­ ng kĩ năng tính giá tr bi th .ủ ố­ Rèn kĩ năng gi bài toán có liên quan đn rút đn .ả ịII. Các hđ cạ ọ1. đnh ch :Ổ ứ2. KT bài cũ :­ Y/c hs đi chéo KT bài Hát HS đi chéo KT.ổ ở­ Các tr ng báo cáoổ ưởDoc24.vnluy thêm nhà trong bài ởt toán .ậ­ Gv nh xét ậ3.Bài a. Gi thi bài .ớ b. HD luy .ệ Bài 1:­ y/c hs nh quy th hi ệcác phép tính trong bi th c, ứsau đó y/c hs làm bài .­ Nh xét, ghi đi .ậ Bài :­ y/c hs làm bài .ự Tóm ti tu 175 ti :.... tu ?ế ầ­ Ch bài ghi đi .ữ Bài :­ y/c hs làm bài sau đó hs lên ọb ng ch bài .ả ữTóm tắ3 ng 75.000 đng ườ ồ2 ng .....đng ?ườ HS ng nghe nh đu bài .ắ ầ­ hs lên ng làm, làm vào .ả ởa, (13829 20718) 34574 69094b, (20354 9638) 10716 42864c, 14523 24946 14523 ­6241 42846d, 97012 21506 97012 86024 10988­ HS nh xét ậ­ hs đc bài .ọ ề­ hs lên ng làm, làm vào .ả ởBài gi ảS tu ng trong năm là ườ ọ175 35 (tu )ầ­ HS nh xét ậ­ 1hs lên ng ch bài làm vào vả ởBài gi iảS ti ng đc nh là :ố ườ ượ ậ75 000 25 000 (đng)ồS ti ng đc nh là :ố ườ ượ ậ25 000 50 000 đng)ồĐáp 50 000 đng ồ­ HS nh xét ậ­ hs đc bài .ọ ềDoc24.vn­ Ch bài ghi đi Bài :­ Bài toán y/c chúng ta làm gì ?­ Hãy nêu cách tính di tích hình ệvuông ?­ Ta đã bi đo nh hình vuông ạch a?ư­ Tính ng cách nào ?ằ­ y/c hs làm bài .ự Tóm Chu vi 2dm 4cm Di tích .... cmệ ?­ Ch bài ghi đi hs.ữ ể4. ng dò :ủ ặ­ Nh xét ti ọ­ nhà luy thêm BT toánề ở. CB bài sau. Tính di tích hình vuông .ệ­ đo nh nhân 4ấ ớ­ Ch bi và ph tính ả­ chu vi chia cho và đi chu vi vấ ềcùng đn cm)ơ ị­ hs lên ng làm làm vào .ả ởBài gi ảĐi dm cm 24 cmổC nh hình vuông dài là ủ24 (cm)Di tích hình vuông là :ệ6 36 (cm 2)Đáp 36 cmố 2­ HS nh xét ậDoc24.vn
2020-09-29 11:53:09