Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án TIN HỌC 11 rất đầy đủ

0800c6559adff966e9b6d6c1ddba53bc
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-09 14:18:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 528 | Lượt Download: 21 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018ỌNgày so n: 03/09/2017ạTi t: 1ế Bài và 2: KHÁI NI TRÌNH VÀ NGÔN NG TRÌNHỆ ẬCÁC THÀNH PH NGÔN NG TRÌNHẦ ẬI. đích, yêu u.ụ ầHi đc kh năng ngể ượ trình cao, phân bi đc ngậ ượ máy và ng .ợ ữHi nghĩa và nhi chtrình ch. Phân bi đc thông ch và biên ch.ể ượ ịBi các thành ph ngế trình: ng ch cái, cú pháp, ng nghĩa. ữHi và phân bi đc các thành ph nàyể ượ ầII. Lên pớ1. đnh tình hình p.Ổ ớGi thi làm quen HS p.ớ ớT tâm lý và quan HS tr khi đu ti đu tiênạ ướ ầ2. Bài iớT/gHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngả2’ ĐVĐ: trình các em ch iề ớđc tìm hi qua bài các đượ ướ ểgi bài toán trên máy tính chtaảch có khái ni th Cònư ểngôn ng trình chta cũng đã tìmữ ậhi 10.ể ớH: có nh ng lo ngôn ngậ ữl trình nào?ậH: Hãy phân bi ngệ cao iậ ớcác lo ngạ khác?Phân bi ngệ cao: chtrìnhvi ng ngế cao kậ ph thu cụ ộvào lo máy và ph dùng chtrìnhạ ảd ch chuy ngị máy.H: Tóm ngạ trình dùng đậ ểlàm gì?D t: trình là gì? Chtatìm hi k/n này.ểGhi ngảGi thích thêm câu nh:ả ệ­ Cl di các thao tác trongể ảcác t/toán.ướ ủ­ Cl đn th hi có thao tácơ ướ­ Cl ghép th hi dãyự ướ ồcác thao tác.D t:ẫ Chtrình vi ng ngế máy sẽth hi đc ngay, còn chtrình vi tự ượ ếb ng ngằ cao thì ph chuy điậ ổthành chtrình trên ng máy có thớ ểth hi đc. Công th hi nự ượ ệchuy đi đó là chtrình chể .H: Input, Output chtrình ch làủ Tl: Ng máy, ng ,ợ ững cao.ậTl: (1­2 hs) Tl: trìnhậGhi bàiNghe gi ng và ghiả ựchép KHÁI NI TRÌNH VÀỆ ẬNGÔN NG TRÌNHỮ Ậ1. K/n trìnhậ(Sgk)Ý nghĩa: ra cácạchtrình gi đc bàiả ượtoán trên MT.2. Chtrình chịVÕ TÁ HOÀNG 1GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018Ọgì? Có th cho đi mi ng Hsể ệtr đúng )ả ờH: nhi quan tr ng nh aệ ủchtrình ch là gì?ị* Phân bi Thông ch và Biênệ ịd chịPhân tích Ví SgkụĐVĐ sang bài i:ớ có th sể ửd ng ngụ trình nào đó thìậtr chta ph bi các thànhướ ếph có trong nó là gì? Có ba thành ph ngầ 2l trình: ng ch cái, cú pháp,ậ ững nghĩa.ữTr chta tìm hi ng chướ ữcái. Treo ng ch cáiả ữ* So sánh ng ch cái ngả pậtrình ng ch cái ngớ tựnhiênV cú pháp: ềV ng nghĩa:ề ữTrong ng ng nh khác nhau,ừ ảng nghĩa kí làữ ựkhác nhauVí Sgkụ* Tóm iạ+ Phân bi gi cú pháp và ngệ ữnghĩa+ cú phápỗ+ ng nghĩa ữVí :ụlainguocbavabaneubaS1122Xem th cách mô cách nàoử ảđúng.H: ng nghĩa th ng đcỗ ườ ượphát hi khi nào?ệ Tl: In: chtrình vi ngế ằng caoậOut: chtrình trên ng 2máy.Tl: (2­3Hs) phát hi iệ ỗcú pháp chtrìnhủngu nồTìm hi ví Sgk ụCách1:If 2+b 2>1 then if a>b then s=a+bElse =1;(* 2+b 2<1 thì =? *)Cách2:If 2+b 2>1 then begin if a>b then s=a+b endElse =1;(* a1 and a>bthen s=a+b Else s=1 Tl: Khi th hi ki mự ểth chtrình.ử a. K/ni m: Sgkệb. Phân lo i:ạCó lo iạ­ Thông ch: tị ượd ch và th hi ngị ừcâu nh.ệ­ Biên ch: ch toànị ịb chtrình th cộ ựhi và đc trệ ượ ữđ ng sau.ể ầCÁC THÀNH PH AẦ ỦNGÔN NG TRÌNHỮ Ậ1. Các thành ph cầ ơb nả­ ng ch cáiả ữ­ Cú pháp: qui cộ ắđ vi chtrìnhể ế­ Ng nghĩaữ3. ng :ủ ốBa ngớ trình và các nó.ậ ủVai trò chtrình chủ ịKhái ni biên ch và thông chệ ịL cú pháp, ng nghĩaỗ ữ4. nhà: ềVÕ TÁ HOÀNG 2GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018ỌĐc Bài đc thêm tìm hi ngọ trìnhậSo tr ph còn bài 2. Trong đó chú các khái ni i: tên, ng, bi n.ạ ướ ếCách ng nó trong trình ậNgày so n: 09/09/2017ạTi t: 2ếCÁC THÀNH PH NGÔN NG TRÌNHẦ ẬI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứBi đc khái ni nh tên, tên chu n, tên dành riêng, tên do ng dùng đt,ế ượ ườ ặh ng bi chú thíchằ ế2. Kĩ năngPhân bi đc tên chu tên dành riêng và tên đtệ ượ ặNh các qui đnh tên ng bi nớ ếBi đt tên đúng, nh bi đc tên sai qui đnhế ượ ịS ng đúng chú thíchử ụII. DÙNG CỒ Ọ1. Giáo viênB ng ch các tên đúng –sai Hs ch n, ng con, bút .ả ạ2. sinhọSách giáo khoaIII. HO ĐNG CẠ Ọ1. Ho đng 1: (ạ phút) Ki tra bài cũểHđ GVủ Hđ HSủH1: Hãy phân bi chtrình thông ch và biênệ ịd ch?ịH2: NNLT có nh ng thành ph nào? cúữ ỗpháp và ng nghĩa đc phát hi ng gì?ỗ ượ ằNh xét, đánh giá cho đi Hsậ Hs1: trình bày trên ng.ả Hs2: tr tr pả ướ ớHs3: nh xét câu tr Hs1ậ ủ2. Ho đng 2: (18 phút) Tìm hi khái ni tên trong thành ph ngôn ng trình.ể ậa. tiêu:ụHs bi và phân bi đc lo tên: tên dành riêng, tên chu n, tên đt.ế ượ ặb. dung:ộM đi ng trong chtrình đu ph đc đt tên theo qui NNLT và ngọ ượ ượ ừchtrình ch th .ị ểTên dành riêng (t khóa): là nh ng tên đc NNLT qui đnh dùng nghĩa xác đnh,ừ ượ ịng trình ko đc dùng nghĩa khácườ ượ ớTên chu n: là nh ng tên đc NNLT qui đnh dùng nghĩa nào đó, ng trìnhẩ ượ ườ ậcó th đnh nghĩa dùng nghĩa khác.ể ớVÕ TÁ HOÀNG 3GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018ỌTên do ng dùng đt: là tên đc dùng theo nghĩa riêng ng trình, ph iườ ượ ườ ảđc khai báo tr khi ng và không đc trùng khóa.ượ ướ ượ ừc. Các ti hành:ướ ếHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngảĐVĐ: đi ng trong chtrìnhọ ượđu ph đc đt tên ượ ặ1. N/c Sgk nêu qui đt tênứ ặtrong Turbo Pascal?2. Ch các tên đúng trong ngảsau:A _24 A_BC BC5ad A5dC#BCKh ng đnh các tên đúngẳ ạ3. Y/c Hs n/c Sgk bi cácầ ếkhái ni tên dành riêng, tênệ ềchu n, tên đt.ẩ ặChia thành nhóm, nhómớ ỗtìm hi và trình bày lo tênể ạvà cho ví .ụTreo tranh ch tên trong NNLTứ ốPascal đã đc chu n:ượ ẵType Const Integer DemFunction Byte Inc Mang stringHS xác đnh tên theo ng lo tên?ị ạTreo ng con nhóm cho nhómả ủkhác nh xét, sungậ ổT ng nàyổ 1. N/c sgk và tr i:ứ ờ+ ch cái, ch ,ồ ốd ch iấ ướ+ Không quá 127 kí ,ựkhông đu ng kí tắ ựs .ố2. Quan sát và tr iả ờAA_BC_24A5d3. N/c sgk và tr iứ ờTh lu theo nhóm vàả ậc ng trình bày.ử ườ+ Tên dành riêng+ Tên chu nẩ+ Tên do ng dùng đtườ ặQuan sát và ghi lên ngảcon.+ khóa: Type, Const,ừfunction+ Tên chu n: Integer, byte,ẩstring, inc+ Tên đt: dem, mangự ặQuan sát qu cnhómế ảkhác, nh xét và sungậ 1. Khái ni Tênệ(Sgk)Ví :ụ+ Tên dành riêng+ Tên chu nẩ+ Tên do ng dùng đtườ ặVí :ụ3. Ho đng 3: (15 phút) Tìm hi ng, bi n, chú thíchể ếa. tiêu:ụ Hs bi đc khái ni ng, bi và chú thích. Phân bi đc ng và bi n. ượ ượ ếTh đc nghĩa chú thích.ấ ượ ủb. dung:ộ ngằ là đi ng có giá tr không đi trong quá trình th hi chtrình. Có lo iạ ượ ạh ngằ+ ng c: nguyên, só th c, có và không uằ ấ+ ng xâu: chu kí kì, đc đt trong nháy đnằ ượ ơ+ ng logic: có giá tr True ho Falseằ ặ* Bi nế là đi ng đt tên giá tr và giá tr này có th thay đi trong quá trìnhạ ượ ổth hi chtrình, bi dùng trong chtrình đu ph đc khai báo.ự ượ* Chú thích gi thích cho chtrình rõ ràng, hi u. Đc đt trong ượ ấho (* *)ặc. Các ti hành:ướ ếHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngả1. Y/c Hs cho ví ngầ 1. Suy nghĩ và tr iả 2. ng và bi nằ ếVÕ TÁ HOÀNG 4GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018Ọs ng xâu, ng logicố ằTrình bày k/ni các lo ng.ệ ằ2. Ghi ng: Xác đnh ng vàả ốh ng xâu:ằ56 ­3785 ‘485’‘THPT’ 1.5E+2 45,7H: ng kí nháy đn và ng kíằ ằt nháy kép đc bi di nh thự ượ ếnào?3. Y/c Hs n/c Sgk và cho bi tầ ếk/ni Bi nệ ếCho ví bi nụ ế4 Y/c Hs n/c Sgk và cho bi tầ ếch năng chú thích trongứ ủchtrình.Cho ví khác chú thíchố ềH: Tên bi và tên ng thu lo iế ạtên nào?H: Các nh đc vi trong }ệ ượ ặcó đc TP th hi ko? Vì sao?ượ ng 55 73.05ằ ố+ ng xâu: ‘211’ ‘AB’ằ+ ng logic: False TrueằXem k/ni ng Sgkệ ở2. Quan sát và tr iả ờ+ ng 56; ­3785; 1.5E+2ằ ố+ ng xâu: ‘485’ ‘THPT’ằTl: nháy đn: ’’’’Nháy kép: ‘””’3. N/c Sgk và tr iứ ờ4. Cá nhân n/c Sgk váứtr iả ờChú thích đc đt gi aượ ữc và (* *) dùngặ ấđ gi thích chtrình rõể ảràng hi u.ễ ểTl: Tên do ng trìnhườ ậđt.ặTl: Không, vì đó là dòngchú thích. a. ng ằ+ ng sằ ố+ ng xâuằ+ ng logicằb. Bi nếK/ni m: (Sgk)ệVí Tong, dtoan, …ục. Chú thíchVí ụ{thu tuc nhap du lieu}IV. ĐÁNH GIÁ CU BÀIỐ1. dung đã cộ .Thành ph NNLT: ng ch cái, cú pháp, ng nghĩaầ ữKhái ni m: tên, khóa, tên chu n, tên đt, bi n, ng, …ệ ằ2. Câu i, bài nhà.ỏ ềLàm bài 3, 4, trang 13 SgkậXem bài đc thêm: Ngôn ng PascalữXem tr bài: trúc chtrình Sgkướ ấXem dung ph B, trang 128 Sgk: tên dành riêngộ ốVÕ TÁ HOÀNG 5GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018ỌNgày so n: 13/09/2017ạTi t: 3ếCH NG II: CH NG TRÌNH ĐN GI NƯƠ ƯƠ ẢC TRÚC CH NG TRÌNHẤ ƯƠI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứHi chtrình là mô thu toán ng NNLTể ộBi trúc chtrình đn gi n: trúc chung và các thành ph nế ầ2. Kĩ năngNh bi đc thành ph chtrình đn gi nậ ượ ảII. DÙNG CỒ Ọ1. Giáo viênMáy tính, máy chi projector .ếM chtrình vi n.ộ ẵ2. sinhọSách giáo khoaIII. HO ĐNG CẠ Ọ1. Ho đng 1:ạ (5 phút) Ki tra bài cũểVÕ TÁ HOÀNG 6GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018ỌHđ GVủ Hđ HSủH1: Phân bi tên chu và khóa? Tênệ ừh ng, tên bi thu lo tên nào? ạH2 Cho tên bi n, ng đúng qui cách?ộ ằNh xét, đánh giá cho đi hsậ Hs1: tr tr pả ướ ớHs2: trình bày trên ngảHs3: nh xét ph tr Hs2ậ ủ2. Ho đng 2ạ (5phút) Tìm hi trúc chung chtrìnhể ủa. tiêu:ụ Hs bi đc chtrình có ph n.ế ượ ầb. dung:ộ trúc chtrình có ph n: ph khai báo, ph thân.ấ ầc. Các ti hành:ướ ếHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngả1. Câu ý:ỏ bài làmộ ậvăn th ng vi có ph n? Cácườ ầph có th không? saoầ ạph chia ra nh y?ả ậ2. Y/c Hs n/c Sgk và tr iầ ờcác câu sau:ỏ­ chtrình có trúc yộ ấph n?ầ3. Chi lên ng chtrình:ế ảProgram vidu;Begin Write(‘ chao cac ban’); Readln;End.H: Đâu là ph khai báo và ph nầ ầthân chtrình?D chuy sang Hđ 3:ẫ ểChtrình trên ch là chtrình đn gi n.ỉ ảĐ có th nh bi các thànhể ếph trong chtrình ta nầ ầtìm hi dung ng thànhể ừph n.ầ 1. Suy nghĩ và tr i.ả ờ­ Có ba ph nầ­ Có th bài, thânứ ởbài, lu n.ế ậ­ vi t, đc và dễ ễhi dung .ể ộ2. N/c sgk, th lu vàứ ậtr i:ả ờCó ph n:ầ[]ầầ3. Quan sát và tr iả ờ­ Ph bôi đen là ph nầ ầthân. Còn là ph khaiạ ầbáo. TRÚC CH NG TRÌNHẤ ƯƠ1. trúc chungấCó ph n:ầ[]ầầ3. Ho đng 3:ạ (15phút) Tìm hi các thành ph chtrình.ể ủa. tiêu:ụ Hs bi đc dung các thành ph trong chtrìnhế ượ ầb. dung:ộ Ph khai báo: khai báo tên chtrình, khai báo các th vi n, khai báo ng, khai báo bi n, ếkhai báo chtrình con, ...Ph thân: bao dãy nhđc đt trong hi đu và thúcầ ượ ếBeginCác câu nh;ệEnd.c. Các ti hành:ướ ếHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngảVÕ TÁ HOÀNG 7GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018Ọ1. Y/c Hs n/c Sgk và tr iầ ờcâu i:ỏ­ Trong ph khai báo có nh ngầ ữkhai báo nào?D t: Cách khai báo các điốt ng này trong chtrình nh thượ ếnào?2. Y/c Hs ti n/c Sgk vàầ ứl ví cho ng lo khai báo.ấ ạ* Cách khai báo bi đc tìmế ượhi riêng trong ti sau.ể ế* Khai báo và ng CTC đcử ượtrình bày ch ngVI.ở ươ3. Y/c Hs cho bi trúc aầ ủph thân chtrình.ầ 1. N/c sgk, th lu vàứ ậtr i:ả ờ­ Khai báo tên chtrình­ Khai báo th vi CTCư ệ­ Khai báo ngằ­ Khai báo bi nế­ Khai báo CTC2. N/c sgk, th lu vàứ ậcho ví :ụ­ Khai báo tên chtrìnhProgram tim_uscln;­ Khai báo th vi CTCư ệUses crt;­ Khai báo ngằConst max 1000; Pi 3.14;­ Khai báo bi nếVar a, d, c: integer; Kt:char;* Ghi nh các ví .ớ ụ3. Tr iả ờBegin Dãy các câu nh;ệEnd. 2. Các thành ph aầ ủch ng trìnhươa. Ph khai báoầProgram tên_chtrình;Uses tên_th _vi n;ư ệConst tên_h ng giá_tr ;ằ ịVar tên_bi n: ki u_d _li u;ế ệb. Ph thânầ4. Ho đng 4: (15 phút) Xét vài ví nh ng chtrình đn gi nộ ảa. tiêu:ụ Hs nh bi đc ng ph chtrình đn gi n.ậ ượ ảb. dung:ộ vài chtrình đn gi n.ộ ảc. Các ti hành:ướ ếHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngả1. Chi lên ng chtrình đnế ơgi n.ảProgram vidu;Uses crt;Var x, y: byte; z:word;Begin z:= x+y; writeln(z); readln;End.H1: Ph khai báo chtrình?ầ ủH2: Ph thân chtrình, ủ+ nh z:=x+y có nghĩa gì?ệ 1. Quan sát và tr iả ờ­ Ph khai báo (g 3ầ ồdòng đu): khai báo tênầCT, khai báo th vi n,ư ệkhai báo bi n.ế­ Còn là ph thân.ạ ầ+ nh gán (: =)ệ+ nh đa thông tin raệ ưVÕ TÁ HOÀNG 8GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018Ọ+ nh writeln có ch năng gì?ệ ứ2. Có th các ph nàoể ầtrong chtrình trên, nh ng quư ảchtrình không thay đi?ổ3. Chia thành nhómớY/c u:ầ+ nhóm ví chtrìnhấ ềPascal ch có ph thân.ỉ ầ+ nhóm còn chtrình không cóạph khai báo bi nầ ế* Đính bìa các nhóm lên ng, choảcác nhóm nh xét và đánh giáậchéo. màn hình.2. Suy nghĩ, th lu vàả ậtr i.ả ờDòng khai báo tênDòng khai báo th vi n.ư ệ3. Th lu và tr iả ờTrình bày trên bìa tr ngắIV. ĐÁNH GIÁ CU BÀI (5phút)1. dung đã cộ ọM chtrình có ph n: ph khai báo và ph thân.ộ ầ2. Câu i, bài nhàỏ ềXem tr bài: ki li chu n. Khai báo bi n. (trang 21­23 sgk)ướ ếXem tr dung ph ph 3: ki li chu n. (trang 129 Sgk)ướ ẩVÕ TÁ HOÀNG 9GIÁO ÁN TIN 11 NĂM 2017 2018ỌNgày so n: 19/09/2017ạTi t: 4ếM KI LI CHU NỘ ẨI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứBi ki li chu n: nguyên, th c, kí logic.ế ựHi cách khai báo bi n. ế2. Kĩ năngXác đnh đc ki khai báo li đn gi n.ị ượ ảBi khai báo bi đúng.ế ế3. duy thái :ộT duy logic.II. DÙNG CỒ Ọ1. Giáo viên: Máy tính, máy chi projector, ví minh ho .ế ạB ng treo ch khai báo bi cho Hs ch Đúng Saiả ọ2. sinh: SGKIII. HO ĐNG CẠ Ọ1. Ho đng 1:ạ (7 phút) Ki tra bài cũểHđ GVủ Hđ HSủH1: Nêu trúc chung chấ ươ ngtrình?H2: Nêu trúc các ph khai báo: tênấ ầch ươ ng trình, ng, thằ vi n?ệNh xét, đánh giá cho đi hsậ Hs1: tr tr pả ướ ớHs2: trình bày trên ngảHs3: nh xét ph tr Hs2ậ ủ2. Ho đng 2: (3 phút)Đt đặ ềHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngảTrong toán th hi đư cợtính toán ph có các ólà các nào ?ậ ốTrong trình Pascal cũng có cácật p, có gi nậ ạnh nh.ị Tl: nhiên,ậ ựnguyên, th c.ữ ựĐ sách.ọ3. Ho đng 3: (20 phút)M ki li chu n.ộ ẩa. tiêu:ụ Bi đc tên và gi bi di ki li chu n.ế ượ ẩb. dung:ộ Ki nguyên: Byte, Integer, Word, Longintể ốKi th c: Real, Extendedể ựKi kí là kí thu ng mã ASCII (char)ể ảKi logic: là giá tr True và False, là qu phép so sánh.ể ủc. Các ti hành:ướ ếHđ GVủ Hđ HSủ Nd ghi ngả1. Ki li chu là pể ậh các giá tr ki dữ ữli dung ng nhệ ượ ớc thi tr và xác đnh cácầ 1. Chú ý, ng ngheắ­ Liên ng các sưở ốtrong toán tọ ộki li trong Pascal.ể 1. Ki li chu nể ẩVÕ TÁ HOÀNG 10

Trung tâm Khoa học Tính toán - Trường ĐHSP Hà Nội © 2016 - 2020