Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án thể dục lớp 7 Cầu lông - rèn luyện sức bền

a255ccd53e8a0aee783de5fa098109c6
Gửi bởi: quynhnhu109 vào 03:52 PM ngày 15-06-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 983 | Lượt Download: 26 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ Giáo án môn th năm 2016 2017ể TR NG THCS TR PHÚ ƯỜ TD MT ÂN CNổ­­­­­­­  ­­­­­­­­GIÁO ÁN Môn: Th 7ể Giáo viên Vân Namụ Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụTr ng THCS Tr Phúườ ầT :TD MT ÂN CNổ PHI THÔNG TIN GIÁO VIÊN THI.Ế GV VÂN NAMỤĐi tho i: 01683172604 Email:ệ ạI/ Ch đủ tích các môn Th c, Toán lý Sinh ậh c, GDCD thông qua ch đủ Môn TTTC LÔNG RÈN LUY ỆS NỨ II/ tiêu c:ụ ọ­ Ki th c, kĩ năng, thái các môn đt đc trong án ượ ựnày là Môn Th c, Toán lý Sinh c, GDCD ọ­ sinh có năng ng nh ng ki th liên môn: Th ểd c, Toán lý Sinh c, GDCD ọIII/ Đi ng ánố ượ sinh kh năm 2016 2017:ọ ọS ng: 94 HSố ượIV/ nghĩa vai trò ánủ ki th c, kĩ năng thái các môn nhau, th ti ễđi ng xã làm cho sinh yêu thích môn và yêu cu ng. ốQua đó nâng cao th môi tr ng và tuyên truy nh ng ng xungứ ườ ườquanh cùng tham gia.V/ Thi cế 1. Đa đi m: Sân th c.ị 2. Thi và ph ng ti gi ng y:ế ươ HS: đng ph cTh c, HS mang lôngặ GV: Giáo án, Đng gi tr lông, lông.ồ ướ ầVI Ho đng và ti trình ọDo th gian ch sau đây tôi ch gi thi ph đã thi đó là môờ ết ho đng và qua giáo án môn Th 7.ả ớVII Ki tra đánh giá qu sinhể .* dung:ộ Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tháng 3: 2016 2017 Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụ1.V ki th c: ứĐánh giá :ở ộa. đc ki th liên môn: Toán lý, Sinh, GDCDắ ượ ậb. Th hi ng đi chính xác thu đng tác phát th tay qua ươ ấsân2. kĩ năng:ềĐánh giá: HS th hi ng đi chính xác đng tác phát th tay qua sânự ươ HS th hi đúng thu cách giao th tay qua sân ơđúng Ô. GIÁO ÁNTu n: 28 ầTi t: 54ếNgày so n: 12ạ 3/2017Ngày gi ng: 23ả 3/2017 MÔN TTTC: LÔNG RÈN LUY NẦ TIÊU:Ụ1. Ki th cế :a) lông:ầ­ Bi cách th hi thu đánh (giao u) th tay ng tế ặph luy các ti n, lùi, sang trái, sang ph i, ch ch.ả ướ ướ Tích môn Toán (bài hình ch nh t)ợ Tích môn Toán bài đo góc (tay và iợ ởv đt thành( góc 45 50đ) tính th đi ti xúc uớ Tích môn lý bài SGK (m cái đang đp vào tợ ộqu trong kho ng th gian ng n. mà tác ng vàoả ụqu bi ng (bay đi qua i).ả ướb) Rèn luy n:ệ ề­ Bi cách luy ch trên đa hình nhiên nâng thànhế ầtích. Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ Tích môn Sinh 8. Tr khi ch GV cho HS ki traợ ướ ểnh Tim Sau thúc đt ch đo nh Tim so sánh qu ­Tich môn Sinh c: ph ho đng các quan ơ­ khi ch đng làm vi ng n, lúc đó các quanạ ườ ơkhác cũng tăng ng ho đng, tim đp nhanh và nh n, ch máu ườ ạgiãn, th nhanh và sâu, hôi ti nhi u.ở Đi đó ch ng các ơquan trong th có ph ho đng.ơ Tích môn GDCD Bài 11 Rèn luy tính giác tích cợ ựtrong luy n. Bài Pháp lu và lu t.ậ ậ2. năngỹ Th hi đúng thu đánh u(phát u) th tay ngự ằm ph luy các ti n, lùi, sang trái, sang ph i, ch ch.ặ ướ ướ ế­ Th hi đúng luy ch trên đa hình nhiên ­ự ựnâng thành tích.ầ3. Thái độ Ch hành nghiêm túc các yêu GV, đm an toàn trong pấ ậluy n. Có hành vi ng đúng trong luy và thi đu.ứ ấ­ giác môn th trên và ngoài gi Không ng bia,ự ốr u, hút thu lá và không dùng các ch ma túy. ượ ấ­ Yêu thích môn Th cũng nh các môn văn hóa khác nh :ể ưToán, văn, đa v.v. ịII. ĐA ĐI THI C:Ị Ọ1. Đa đi m: Sân th c.ị ụ2. Thi và ph ng ti gi ng y:ế ươ ạ­ HS: đng ph cTh c, HS mang lôngặ ầ­ GV: Giáo án, Đng gi tr lông, lông.ồ ướ ầIII. TI TRÌNH LÊN P:Ế ỚN DUNGỘ ĐNHỊL NGƯỢ PH NG PHÁP CH CƯƠ Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụI. PH ĐU Ầ1 GV nh p:ậ tr ng báo cáo sĩ p, ưở ớd ng sân bãi.ụ ụ­ Th y,trò chúc kh đu gi ờh c.ọ­ GV ph bi ng dung, ộm đích, yêu gi c.ụ ọ­ Ki tra kh đng ph HS.ể ụ2 Kh đng:ở ộa. Kh đng chung:ở Ch nh nhàng vòng quanh ộsân tr ng và đng thành đi hình ườ ộvòng tròn đi làm đng tác:ừ dài chân tay đa sang bên trái ướ ư­ ph i; tay đa ra tr sau; cúi ướg ng tay ch chân trái ph iậ ườ ả­ Xoay kh kh chân ổtay, kh vai, kh i, ép c, ép ọngang.b. Kh đng chuyên môn:ở ộ­ Ch nh .ạ ướ ỏ­ Ch nâng đùi.ạ­ Ch gót ch mông.ạ ạ­ Kh đng Xoay ổtay Xoay hình Ép vai. ốtr sauướII. PH NẦ Ả1. Ki tra bài cũ:ể­ GV 1­ HS ki traọ ểCâu i: Em hãy nêu kích th sân ướC lông?ầ­ Chi dài sân 13m40ề­ Chi ng sân 6m10ề ộ­ Chi cao 1m55ề ướ 8Phút1 vòng sân2 8ầnh pị2 8ầnh pị20 nầ30 32Phút ĐH nh tr ng báo ưởcáoT4 T3 T2 T1 .tr ưởng GV Ch vòng quanh sân ộtr ng, đng thành đi hình ườ ộvòng tròn kh đng. các đng ộtác kh đng th hi ệtheo nh hô giáo viên.ị GV hàng ngang bên sân.ậ Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụ* Tích môn Toán (bàiợ ớhình ch nh t)ữ ậ2. Môn TTTC: lôngầa, Gi thi cách t.ớ Tích môn Toán bài sợ ốđo góc (tay và tầ ặđt thành( góc 45 50đ) tínhấ ộth đi ti xúc uờ ầb, thu t.ỹ ậGV trình bày thu đánh ầ(giao u) th tay ng ph ảv qua sân vào đúng Ô.ợ ơ* Tích môn lý bài 6ợ ớSGK (m cái đang đp vàoộ ậm qu trong kho ng th iộ ờgian ng n. mà tácự ợd ng vào qu bi ng (bayụ ạđi qua i).ướ­ Chia thành nhóm ôn p, cán ậs môn ch huyự 12 Phút GV làm đng tác giao ộc u,nêu ch kĩ thu hs ậquan sát.­ Chia thành nhóm ôn p, Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụ* các đng tác tr :ậ ợCác di chuy trong công ướ ấvà phòng th :ủ­ Di chuy tr sang trái.ể ướ ượ­ Di chuy tr sang ph i.ể ướ ượ ả­ Di chuy ti n.ể ướ ế­ Di chuy lùi.ể ướ­ Di chuy ch ch.ể ướ ế3. ng GV hs Nam, ữth hi đng tác phát qua sân.ự ầvào Ô4. Rèn luy nệ ề­ Nam ch vòng sân, ch ạvòng sân. Ch vòng quanh sân tr ng ườ ếh hít th đu đn.ợ Tr khi ch GV cho HS ki ướ ểtra nh Tim Sau thúc đt ợch đo nh Tim so sánh ếqu Tich môn Sinh 8: Phút5 phút cán môn ch huy.ự ỉ­ Gv quan sát Hs luy ệs sai đng tác phát th ấtay­ hs nam, lên th hi nọ ệđông tác­ nh xét đánh ậgiá. GV Gv cho Hs đo nh tim. tính ốl trong vòng 15 giây tính ầs phútố chia nhóm: Nam ch ạtr ch sauướ ạ­ Yêu ch ly.ầ Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụph ho đng các ơquan khi ch đng làm ộvi ng n, lúc đó các ườ ớh quan khác cũng tăng ng ườho đng, tim đp nhanh và nhạ ạh n, ch máu giãn, th nhanh vàơ ởsâu, hôi ti nhi u.ồ Đi đó ềch ng các quan trong ơthể có ph ho đng.ự ộ* Tích môn GDCD Bài ớ11 Rèn luy tính giác tích cệ ựtrong luy n.Bài Pháp lu ậvà lu t.ỉ III. PH THÚC Ế1 tĩnh Th ng các đng tác.ồ ộ* Liên th .ệ ế2 Nh xét gi y: Nh nh ởtuyên ng.ươ3 Bài nhà: Ôn các dung ộđã c.ọ4. Xu ng p.ố Phút GV ng th ng.ướ ỏ­ GV nh nh và tuyên ng.ắ ươ­ Đi hình xu ng hàng ớngang.T4 T3 T2 T1 .tr ưởng GV­ Gv hô “Gi tán”­ HS “kh e”ả ỏana TR NG THCS TR PHÚƯỜ TD MT ÂN CNỔ Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ BÀI SO NẠD THEO CH TÍCH LIÊNẠ ỢMÔNMÔN: TH 7Ể Giáo viên Vân Namụ Tr ng THCS Tr Phúườ ầT :TD MT ÂN CNổ Giáo án môn th năm 2016 2017ể Tháng 3: 2016­ 2017 Tr ng THCS Tr Phú GV: Vân Namườ ụGV VÂN NAMỤĐi tho i: 01683172604 Email:ệ ạPHI MÔ THI GIÁO VIÊNẾ Ủ1.Tên cồ Dạy học theo chủ đề tích hợp li môn dành cho giáo viên THCSMôn Thể dục TUẦN 28 Ti 54ế Môn TTTC lôngầ Luy ứb nề2.M tiêu c:ụ ọ* Sau khi xong ti này, sinh ph th đc:ọ ượa. Ki th ứ*.Ki th cế bài cọ :­ sinh đc kĩ thu và cách th hi ng đi chính xác phátọ ượ ươ ốc th tay ng ph qua sân đúng Ôầ ơ­ đc và cách th hi các th đng tác di chuy trên sân.ắ ượ ể­ Rèn luy n, bi ng luy ng ngày.ệ ằ* Ki th liên môn tích p:ế ợKi th môn GDCD Bài 11­ Lao đng giác sáng oế sinh rèn luy tính giác, tích trong luy n. Ki th môn Sinh 8ế ph ho đng các quan­ khiự ơch đng làm vi ng n, lúc đó các quan khác cũạ ườ ơtăng ng ho đng, tim đp nhanh và nh n, mach máu dán, th nhanhườ ởvà sâu, hôi ti nhi u. Đi đó ch ng các quan trong th cóồ ểs ph ho đngự sinh rèn luy chí trong luy và thi đu môn ch nói riêngọ ềvà các môn th thao nói chung.ểKi th Môn GDCD Bài 11 Rèn luy tính giác tích trong pệ ậluy n.Bài Pháp lu và lu t.ệ ậ+ Giúp cho sinh th đc nguyên nhân, th tr ng, ượ Giáo án môn th năm 2016 2017ể

2020-09-29 10:05:42