Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

giáo án thể dục lớp 10

fa2da8c6ae8f6aba78e8238f8b9e8fb1
Gửi bởi: thanhdatlocnga vào ngày 2016-09-12 13:03:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 650 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuần Tiết TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP ,CÁN BỘ ĐỘI ,,PHỐ BIẾN NỘI QUI HỌC SINH VÀ NỘI QUI LỚP NS 22 2015ND 24 2015 I. Mục Đích Yêu Cầu :- Học sinh hiểu được cơ cấu tổ chức lớp và vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập,rèn luyện của lớp.- Có thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinhthần trách nhiệm.II. Nội Dung Và Hình Thức Hoạt Động 1. Nội dung Báo cáo tổng kết của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.- Bầu đội ngũ cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, các cán sự chức năng, cán sự mônhọc.2. Hình thức hoạt động :- Nghe báo cáo và thảo luận.- Học sinh bầu cán bộ lớp: lớp lựa chọn rồi GVCN quyết địnhIII. Chuẩn Bị Hoạt Động 1. Về phương tiện hoạt động Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp, Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp 2. Về tổ chức :- GVCN họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo, dự kiến cán bộ lớp, thống nhất chương trìnhhoạt động.- Phân công người đọc báo cáo: lớp trưởng.- Phân công: người chuẩn bị phiếu, ban kiểm phiếu: tổ trưởng.- Tổ trang trí: tổ IV. Tiến Hành Hoạt Động :NỘI DUNG PHÂN CÔNG PHƯƠNGTIỆN 1. Mở đầu 10 phútCả lớp hát bài hát tập thể bài hát Lớp chúng ta kết đoàn Người điều khiển chương trình tuyên bố lý do :Nhằm giúp cho mọi phong trào của lớp được ngày càng tốt hơn đòi hỏiphải có đội ngũ cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình năng nổ, yêu cầu mỗibạn hãy đóng góp kiến của mình trong việc bầu ban cán sự lớp. Đồngthời tìm hiểu nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp, tự xác định tráchnhiệm của bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.- Người điều khiển công bố chương trình làm việc :+ Chia tổ Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và nhiệm vụ chung củatừng cán sự lớp+ Đề cử, biểu quyết+ Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp và kiến của đội ngũ cán bộlớp.+ Thảo luận về nhiệm vụ của hs cuối cấp Văn nghệ.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua: 10 Lôùp phoù vaên theåGiaùo vieân Baøi haùt Baùo caùo toångkeát hoaït ñoängcuûa caùn boälôùp trong naêmhoïc quaDanh saùchchia lôùp thaønh3 toå toå vaøtoå moãi 12phút- Lớp trưởng đọc báo cáo.- Cả lớp thảo luận góp kiến.- GVCN tổng kết.3. Bầu cán sự lớp 10 phút- Thống nhất tiêu chuẩn cán bộ lớp.- Tự ứng cử và đề cử những bạn có năng lực.- Tổ chức bầu cử bằng hình thức giơ tay.+ Người điều khiển ghi số người đồng lên bảng bên cạnh tên từnghọc sinh ứng cử.+ Công bố kết quả trúng cử+ Thư ký ghi danh sách những người được bầu vào ban cán sự lớp- Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp- Yêu cầu đội ngũ cán bộ lớp lên đứng trước lớp ra mắt- GVCN giao nghiệm vụ cho từng cán sự và hướng dẫn cách ghi sổ sáchvà nhắc nhở nhiệm vụ của từng người- Đại diện cán bộ lớp lên hứa bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ màGVCN và lớp giao cho- GVCN yêu cầu lớp phải tận tình giúp đỡ các bạn.4. phố biến nội qui học sinh và nội qui lớp: phútCâu hỏi:5 Vaên ngheä phuùt- Ñaïi dieän lôùp leân chuùc möøng caùc baïn ñuôïc baàu vaøo ban caùn söï lôùp vaøhaùt baøi haùt Lôùp phoù vaên theå môùi ñöôïc baàu leân ñieàu khieån chöông trình vaên ngheäcuûa lôùpV. Keát Thuùc Hoaït Ñoäng phuùt- Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt buoåi hoaït ñoäng GVCN nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä cuûa lôùp- Daën doø ñoäi nguõ caùn boä lôùp- Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng. Caùc tieát muïc vaênngheä ñaõ ñöôïcchoïn Lôùp phoù vaên theågiaùo vieân Giaùo vieânGiaùo vieân Lôùp tröôûngLôùp phoù vaên theåGiaùo vieân ngöôøi, toå 10ngöôøi )sô ñoà caáùu taïotoå chöùc lôùp vaøcaùc quan heähoaït ñoäng,nhieäm vuï cuûatöøng caùn boälôùpSoå theo doõiCaùc tieát muïcvaên ngheäV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG phút 1. Tự đánh giá: Qua hoạt động trên em tự xếp loại: ....................................................... 2. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại: --------------------------------------------------- Tuần Tiết THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH CUỐI CẤP THCS NS 29 2015ND 31 2015I. Mục Đích Yêu Cầu Hiểu nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp. tự xác định trách nhiệm của bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. II. Nội Dung Và Hình Thức Hoạt Động 1. Nội dung Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp. 2. Hình thức hoạt động Nghe báo cáo và thảo luận. III. Chuẩn Bị Hoạt Động 1. Về phương tiện hoạt động Nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp 2. Về tổ chức :- Tổ trang trí: tổ IV. Tiến Hành Hoạt Động :NỘI DUNG PHÂN CÔNG PHƯƠNG TIỆN 1. Mở đầu 10 phútCả lớp hát bài hát tập thể bài hát Lớp chúng ta kết đoàn Người điều khiển chương trình tuyên bố lý do :Nhằm giúp cho học sinh hiểu nhiệm vụ và quyền của HS cuốicấp, tự xác định trách nhiệm của bản thân để hoàn thành tốt cácnhiệm vụ đó.- Người điều khiển công bố chương trình làm việc :1. Thảo luận về nhiệm vụ của hs cuối cấp: phútCâu hỏi:- Theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, bạn thấy mìnhcó những quyền gì?- Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụgì?- Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đónhư thế nào?- Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó cần những biện pháp gì?* Sau khi các tổ trả lời, GVchốt lại: Nhiệm vụ của hs cuối cấp là:hoàn thành chương trình các môn học để có kết quả các môn họctốt, phải đủ điều kiện được xét tốt nghiệp THCS, thi tuyển sinh đạtkết quả cao, rèn luyện về đạo đức để những HS khối khác noitheo.5 Vaên ngheä phuùt- Lôùp phoù vaên theå môùi ñöôïc baàu leân ñieàu khieån chöông trình vaênngheä cuûa lôùpV. Keát Thuùc Hoaït Ñoäng phuùt- Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt buoåi hoaït ñoäng GVCN nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä cuûa lôùp- Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng. Lôùp phoù vaêntheåD ẫn chươngtrìnhGiaùo vieânCaùc tieát muïcvaên ngheä ñaõñöôïc choïn Lôùp phoù vaêntheågiaùo vieân Lôùp tröôûng Baøi haùt Caùc tieát muïc vaênngheäV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG phút 1. Tự đánh giá: Qua hoạt động trên em tự xếp loại: 2. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại: ................Tuần Tiết GIÁO DỤC THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG NS 2015ND 2015I. Yêu Cầu Giáo Dục :- Có những hiểu biết cơ bản về luật giao thông. Có thức chấp hành luật giao thông.II. Nội Dung Và Hình Thức Hoạt Động :1. Nội dung Luật giao thông Trách nhiệm của mỗi HS đối với việc thực hiện an toàn giao thông2. Hình thức hoạt động Trao đổi thảo luận Văn nghệIII. Chuẩn Bị Hoạt Động :1. Về phương tiện hoạt động Câu hỏi và đáp án trả lời về luật giao thông Câu 1: Hãy nêu những hiểu biết của em về một số quy định về an toàn giao thông đối với người đibộ, đi xe đạp và xe gắn máy.Câu 2: Nêu nghĩa của đèn tín hiệu giao thông.Câu 3: Nêu các loại iển báo giao thông thường gặpCâu 4: Là HS, em phải làm gì để góp phần tạo nên văn hóa giao thông?- Một số tiết mục văn nghệ. 2. Về tổ chức Người điều khiển: Lớp trường Trang trí: Tổ trực nhật Văn nghệ: Lớp phó văn thể III. Tiến Hành Hoạt Động: NỘI DUNG PHÂN CÔNG PHƯƠNG TIỆN1. Mở đầu phút Người điều khiển cho lớp hát bài tập thể bài “Trường làng em” Người điều khiển tuyên bố lý do Để giúp chúng ta biết đượcnhững quy định cơ bản trong luật giao thông, hôm nay chúng ta sẽđược nghe tuyên truyền về ATGT, từ đó có thức chấp hành luậtgiao thông và hình thành văn hóa giao thông.2 Phát câu hỏi cho các tổ.3 Thảo luận và trả lới câu hỏi (10 phút )- Các đội lên bốc thăm và về chỗ thảo luận phút Các đội trình bày câu trả lời của nhóm mình Các đội khác bổ sung nếu có Người điều khiển nhận xét và cho các đội khác bổ sung (nếu cần) 4. Văn nghệ :-Lớp phó văn thể lên điều khiển lớp sinh hoạt văn nghệ xen kẽ saumỗi câu trả lời5. Kết Thúc Hoạt Động (5 phút )Thư kí tổng kết điểm qua các phần thiNgười điều khiển mời GVCN trao phần thưởng cho đội nhất nhì vànhận xét hoạt động của lớp về sự chuẩn bị, tinh thần thức thamgia của các độiLớp hát tập thể một bài hát :Em yêu trường em ,Người điều khiểntuyên bố kết thúc hoạt động Lớp phó văn thểNgười điềukhiển giới thiệu Đội văn nghệcủa lớp Bài hátPhiếu câu hỏiCác tiết mục vănnghệ V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG phút 1. Tự đánh giá Qua hoạt động trên em tự xếp loại ........... ..................2. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại .......................Tuần Tiết THI VIẾT, VẼ CA NGỢI TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG NS 12 2015ND 14 2015 I. Yêu Cầu Giáo Dục: Giúp hs:- Hiểu về truyền thống của lớp, của trường- Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.- Phát triển tư duy ngôn ngữ, kĩ năng viết, vẽ, giao tiếp, hợp tác. II. Nội Dung Và Hình Thức Hoạt Động: 1. Nội dung Ca ngợi truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.2 Hình thức hoạt động Thi viết, vẽ, làm thơ giữa các tổ, nhóm, cá nhân. Trò chơiIII. Chuẩn Bị Hoạt Động :1. Về phương tiện hoạt động Giấy khổ lớn và một số chủ đề gợi ý: giúp bạn; cảnh sinh hoạt của lớp, của trường; chân dung bạn bè, thầy cô.- Chuẩn bị điểm cho ban giám khảo Mỗi giám khảo có bản điểm 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10- Chuẩn bị phần thưởng và quà, Phần thưởng cho các đội 2. Về tổ chức :- GVCN phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch và huớng dẫn học sinh chuẩn bị phương tiệnhoạt động cùng với cán bộ lớp chuẩn bị chương trình hoạt động Lớp trưởng cho lớp thảo luận thống nhất chương trình, hình thức hoạt động và tiến hànhphân công công việc cụ thể.- Cử người dẫn chương trình: Lớp trưởng Cử ban giám khảo: Lớp phó học tập, tổ trưởng tổ 1, tổ 2, GVCN- Cử thư kí ghi kết quả: Tổ trưởng tổ Các tổ chuẩn bị (cá nhân) tập các bài hát IV. Tiến Hành Hoạt Động :NỘI DUNGPHÂN NG PHƯƠNG TIỆN1. Mở đầu Hát bài hát tập thể Đi tới trường “- Tuyên bố lí do Để giúp chúng ta biết về truyền thống của trường,của lớp hôm nay chúng ta sẽ cùng viết, vẽ ca ngợi những thầy cô,những tấm gương học tốt.Giới thiệu BGK, thư kí, cách tính điểm 2. Tiến hành Hoạt động :Phần 1: Từng tổ thảo luận, chọn đề tài và viết, vẽ tranh theo thờigian quy định.Phần Các đội trình bày tưởng, nội dung của bức tranh hay bài viết.Ban giám khảo nhận xét cho điểmBGK và thư kí tổng kết điểm và xếp hạng của các đội Phần Bi di ti ngh töï choïn cuûa toå Lôùp phoù vaêntheåL tr ng Ñaïi dieän trongtoå leân trình baøyBan giám khảo Bài hátV. Kết Thúc Hoạt Động :Người điều khiển nhận xét, công bố các giải, mời GVCN lên trao giảiGVCN nhận xét phát biểu kiếnVI. Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Theo Chủ Điểm :1. Học sinh tự đánh giá a) Em thu hoạch được gì qua các hoạt động cụ thể như :Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới, tổ chức đội ngũ cán bộ lớp, nghe giới thiệuvề truyền thống của nhà trường, tập các bài hát quy địnhb) Em tự xếp loại kết quả họat động của bản thân mức độ nào Tốt Khá TB Yếu2) Tổ Học sinh đánh giá:Tốt Khá TB Yếu3. GVCN đánh giá:Tốt Khá TB YếuNgười điều khiển tuyên bố kết thúc hoạt động..................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.