Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Số 7: Chương 4: Các phương pháp sắp xếp (tiếp)

48c6ff8c3ec024c71be409a864e9ffe4
Gửi bởi: Nguyễn Thị Thu Hiếu vào ngày 2020-11-06 10:29:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 364 | Lượt Download: 0 | File size: 0.066048 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 05h (LT: 03h, TH/BT: 02h)
Tên chương: Chương 4: Các phương pháp sắp xếp
Thực hiện ngày: Ngày 3/4/2017 Lớp LTMT, QTM K10

TÊN BÀI:
Chương 4: Các phương pháp sắp xếp (tiếp)
3. Phương pháp sắp xếp chèn (Insertion sort)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-

Trình bày được ý tưởng, giải thuật sắp xếp theo phương pháp chèn

-

Thực hiện được bài toán sắp xếp và phương pháp sắp xếp chèn

-

Nghiêm túc, tập trung trong quá trình học tập.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Máy chiếu, phấn, bảng
- Hồ sơ bài giảng
- Nhóm lớp Môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trên mạng xã hội học tập Edmodo
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Phát vấn cán bộ lớp

Thời gian: 05 phút

.............................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
SINH VIÊN

1

Dẫn nhập
Bài toán sắp xếp chèn

2

Giảng bài mới
Chương 4: Các phương
pháp sắp xếp (tiếp)
3. Phương pháp sắp xếp - Chiếu slide, trình bày - Quan sát, nghe hiểu,
ý tưởng, sơ đồ khối, ghi chép
chèn (Insertion sort)
giải thuật phương pháp
- Ý tưởng
sắp xếp chèn

- Nhắc lại kiến thức bài - Lắng nghe, suy nghĩ,
học trước
trả lời
- Gợi mở vào bài mới
- Lắng nghe, suy nghĩ

THỜI
GIAN
(Phút)

05

40

- Sơ đồ khối
- Giải thuật

- Nêu ví dụ, giải thích

- Ví dụ

- Quan sát, nghe hiểu,
- Nêu bài tập, phân ghi chép
công thực hiện bài tập
- Gọi sinh viên lên bảng - Quan sát, nghe hiểu,
ghi chép
thực hiện bài tập
- Gọi sinh viên nhận xét - Làm bài tập
- Sinh viên trình bày lời
phần bài làm
- Nhận xét phần nhận giải
xét và phần bài làm của - Nêu nhận xét

Bài tập

108

sinh viên
- Nghe hiểu
3

4

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài
- Củng cố kiến thức
- Chiếu slide, nêu câu
hỏi
- Gọi sinh viên trả lời
- Nhận xét
- Kết thúc bài
- Trả lời thắc mắc của
sinh viên
Hướng dẫn tự học

-

- Quan sát, lắng nghe,
suy nghĩ
- Trả lời
- Nghe hiểu
- Nghe hiểu

03

Giao bài tập và hướng dẫn tự học tại nhà trên

02

Nhóm lớp Môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
trên mạng xã hội học tập Edmodo

Nguồn tài liệu tham khảo

Giáo trình nhập môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ngày 31 tháng 5 năm 2017
TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

Võ Thị Hường

02