Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án số 4 - lập trình PHP

d5ec9746fceec6d9a341d3d6adb3dc4f
Gửi bởi: Nguyễn Thị Thu Hiếu vào ngày 2021-03-29 03:58:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 74 | Lượt Download: 0 | File size: 0.09472 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ : 04

Thời gian thực hiện: 5h (LT: 1h ; TH: 4h)
Tên bài học trước: Bài 2. Ngôn ngữ PHP
Thực hiện ngày 18 / 03 / 2021

TÊN BÀI:
BÀI 2. NGÔN NGỮ PHP (tiếp)
3. Vòng lặp
4. Mảng
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng :
-

Sử dụng được các vòng lặp trong PHP

-

Sử dụng được mảng trong PHP

-

Có thái độ nghiêm túc; Tuân thủ nội quy, quy định phòng học-lớp học

-

Tích cực trong học tập; Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm; Chính xác
trong từng thao tác để đảm bảo an toàn cho bản thân và các trang thiết bị học
tập.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
-

Máy tính, máy chiếu, phông chiếu, bút trình chiếu, bảng viết, phấn viết.

-

Bài giảng; Phiếu bài tập luyện tập; Bảng trình tự thực hiện; Các lỗi thường
gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
-

Lý thuyết : Tập trung cả lớp.

-

Thực hành : Chia nhóm (Mỗi nhóm 2-4 học sinh; 1-2 học sinh / 1 máy);

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
-

Thời gian: 01 phút

Phát vấn cán bộ lớp.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG

TT

1

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

HOẠT ĐỘNG

VIÊN

CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập

Thời
gian
2′

- Đặt vấn đề: Giới thiệu dẫn - Nhắc lại nội dung bài - Lắng nghe
nhập vào bài

học trước

- Ghi nhớ

- Trình bày vấn đề
2

Giới thiệu chủ đề
BÀI 3. NGÔN NGỮ PHP

1′

(tiếp)

- Chiếu slide

- Quan sát slide

3. Vòng lặp

- Trình bày vấn đề

- Lắng nghe và

3.2 Lặp không xác định

định hướng về

4. Mảng

mục

tiêu- Giải thích và quán triệt mình cần đạt
MỤC TIÊU BÀI HỌC

mục tiêu học tập

được
- Ghi chép

3

Giải quyết vấn đề
A. Lý thuyết công nghệ
3. Vòng lặp

- Chiếu slide

- Quan sát slide

3.2 Lặp không xác định

- Trình bày vấn đề

- Nghe, hiểu

4. Mảng

- Giải thích

- Ghi chép

- Nêu câu hỏi

- Suy nghĩ, trả

4′
10′

lời
Kiểm tra kiến thức

- Nêu câu hỏi

- Quan sát slide

- Chiếu slide

- Suy nghĩ, trả

2′

- Nhận xét câu trả lời của lời câu hỏi
học sinh
B. Thực hành
a. Bài toán

- Trình bày website mẫu

- Quan sát

2′

- Nêu yêu cầu website
b. Trình tự thực hiện

- Phát bảng trình tự thực -

 Chuẩn bị điều kiện thực hiện
hiện bài toán

Nhận

bảng

trình tự

- Nêu các điều kiện thực - Quan sát, lắng

 Các bước thực hiện

hiện

nghe

- Bước 1: Thiết kế giao diện

- Trình diễn mẫu

- Quan sát theo

- Bước 2: Cài đặt các chức năng + Lần 1: Làm bình thường thao tác mẫu
theo mức thời gian quy - Ghi nhớ
cho website
- Bước 3: Thực thi website

định

- Bước 4: Kiểm tra lỗi và thực + Lần 2: Làm chậm từng
bước và giải thích từng
hiện sửa lỗi (nếu có)
 Kết thúc

bước
- Biểu diễn khái quát hoạt
động mẫu với tốc độ bình

20′

thường
- Gọi 01 học sinh lên thực - Thực hiện lại
hiện lại các thao tác giải thao tác mẫu
quyết bài toán
- Quan sát học sinh làm

- Lắng nghe

và nhận xét
- Chiếu slide

- Quan sát slide

2′

c. Một số sai hỏng thường gặp - Trình bày các nguyên - Nghe, hiểu
và cách khắc phục

nhân gây ra sai hỏng và
cách khắc phục
- Phân nhóm và vị trí thực - Học sinh nhận

d. Giao nhiệm vụ và phân công hành của học sinh

phiếu bài tập,

vị trí thực tập

thực hành tại vị

- Phát phiếu bài tập

1′

trí phân công
- Quan sát, hướng dẫn quá - Học sinh thực
C. Hướng dẫn thực hành

164′

trình thực hiện bài tập của hành theo nhóm

- Học sinh thực hành theo nhóm, học sinh, uốn nắn kịp thời dưới sự hướng
vị trí đã được phân công

các thao tác chưa chính dẫn

của

giáo

xác của học sinh đặc biệt viên
là các học sinh yếu kém
- Trình diễn lại các bước
khó trong bài tập (nếu
cần)
4

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức

15′
- Trình bày tóm tắt nội - Lắng nghe
dung lý thuyết

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Ghi nhớ

- Tóm tắt trình tự thực

+ Đánh giá, nhận xét quả quả hiện bài tập

- Lắng nghe

luyện tập

- Nêu số học sinh nắm bắt - Ghi nhớ

+ Rút kinh nghiệm buổi học

được kiến thức, kỹ năng

+ Giao nhiệm vụ cho buổi thực cần đạt được của bài.
tập

- Nêu ý thức học tập, sự
tiếp nhận kiến thức, kỹ

năng
- Giao bài tập về nhà, yêu
cầu chuẩn bị bài học sau.
5

+ Dọn vệ sinh phòng học

- Phân công học sinh

- Làm vệ sinh

Hướng dẫn tự học

- Đọc tài liệu liên quan tới bài học trong đề
cương, các sách tham khảo.
- Đọc trước bài học sau

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
....................................................................................................................................................................
............................................................................. ......................................................

.................................
TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 17 tháng 03 năm 2021
GIÁO VIÊN

Lương Văn Hiếu

1′