Giáo án Sinh học 6 bài Nấm (Tiếp)

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 09:06:48 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BÀI 51: (tt)ẤI. tiêu:ụ1. Ki th c:ế Khi xong bài này HS:ọ- Bi vài đi ki thích cho phát tri m, đó ượ ừliên áp ng khi thi t.ệ ế- Nêu VD có ích và có con ng i.ượ ườ2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát.- Kĩ năng ng ki th gi thích các hi ng th .ậ ượ ế3. Thái ộ- Giáo lòng yêu thích môn c.ụ ọ- Bi cách ngăn ch phát tri có i, phòng ng ốb nh ngoài da do m.ệ ấII. dùng và c:ồ ọ- Tranh ăn c, c.ộ ượ ộ- t: có ích: ng, m, linh chi.ấ ươ ấM ph cây nh m.ộ ấIII. Ti trình bài gi ng:ế ả1. nh ch c:Ổ ứ2. Ki tra bài cũ:ể đi tr ng và m?ặ ơ3. Bài i:ớHo ng 1ạ đi sinh cặ ọHo ng GVạ Ho ng HSạ ủ- Yêu HS th lu n, tr HS ho ng nhóm, th lu trạ ảDOC24.VN 1câu SGKỏ+ sao mu gây tr ng ch ỉc nhi trong phòngầ ộvà thêm ít c?ẩ ướ+ sao qu áo lâu ngày không ầph ng ho th ng ườb c?ị ố+ sao trong ch ẫphát tri c?ể ượ- GV ng i, câu i:ổ ỏNêu các đi ki phát tri ủn m?ấ- Yêu HS thông tin ụvà tr câu i:ả ỏ+ không có di ấdinh ng ng nh ng hình th ưỡ ứnào?- Cho HS VD minh ho mấ ấho sinh và kí sinh.ạ câu i:ờ ỏ- Yêu nêu c:ầ ượ+ Bào phát tri ơgiàu ch và m.ấ ẩ+ ng ch có ơs n.ẵ- Các nhóm phát bi u, nhóm khác ểnh xét, sung.ậ ổ- Qua th lu trên p, HS rút ựra các đi ki phát tri ủn m.ấ- HS thông tinọ suy nghĩ tr ảl yêu nêu các hình th ượ ứdinh ng: ho sinh, kí sinh, ngưỡ ộsinh.+ HS phát bi u, các HS khác nh ậxét, sung.ổK lu nế là nh ng th ng (kí sinh ho ho sinh), ưỡ ốn ng sinh ch ng ch có và nhi ẩthích phát tri n.ợ ểHo ng 2ạ quan tr ng mầ ấHo ng GV Ho ng HSạ ủa. có íchấ HS ng thông tin, ghi nh ớDOC24.VN 2- GV yêu HS thông tin ọtrang 169 và tr câu i:ả ỏ+ Nêu công ng m? ấVD minh ho ?ạ- GV ng công ng ủn có ích.ấ- Gi thi vài có ích trênớ ấtranh.b. có iấ ạ- Cho HS quan sát trên ho ặtranh: ph cây nh ện m, yêu HS tr câu i: ỏ+ gây nh ng tác gì cho ạth t?ự ậ- GV ch th lu toàn p.ổ ớ- GV ng i, sung (n ếc n).ầ- Gi thi vài có ạgây nh th t.ệ ậ- Yêu HS thông tin SGK vàầ ọtr câu i:ả ỏ+ có cho ạng i?ườ- Cho HS quan sát, nh ng ộs c.ố ộ+ Mu phòng tr các nh do các công ng.ụ- HS tr câu i: Nêu ượcông ng.ụ- HS khác sung.ổ- HS nh ng có ích.ậ ấ- HS quan sát mang đi, pấ ợv tranh, th lu nhóm tr ờcâu i:ỏ+ Nêu nh ng ph cây ượ ịn m.ấ+ Tác m.ạ ấ- di nhóm trình bày, các ệnhóm khác nh xét, sung.ậ ổ- kí sinh trên th gây ậb nh cho cây tr ng làm thi ạmùa màng.- HS thông tin SGK trang 160 ọ170 và tên gây i.ể ạ- Yêu c: kí sinh ượ ấgây nh cho ng (h lào, lang ườ ắben,n tóc…)ấN cấ gây ng c.ộ ộ+ HS phát bi u, sung.ể ổ- HS th lu ra các bi pháp ệc th .ụ ểDOC24.VN 3n gây ra ph làm th nào?ấ ế+ Mu c, qu áo không ịn ph làm gì?ấ ảK lu nế a. có íchấ- Phân gi ch thành ch vô .ả ơ- xu bia, ch bi th ph m, làm men mì.ả ượ ộ- Làm th ăn.ứ- Làm thu c.ốb. có iấ ạ- kí sinh gây nh cho sinh t.ấ ậ- làm ng th ăn, dùng.ấ ồ- gây ng c, lo tiêu hoá, làm tê li th kinh.ấ ầ4. ng :ủ ố- GV ng dung bài.ủ ộ- Yêu HS nh quan tr ng và tác m.ầ ấ- Đánh giá gi .ờ5. ng bài nhà:ướ ở- bài và tr câu SGK.ọ ỏ- tr bài: yọ ướ .DOC24.VN