Giáo án Sinh học 6 bài Đặc điểm chung của thực vật

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 09:11:05 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 3: ĐĂC ĐI CHUNG TH TỂ ẬI. tiêu bài cụ :1. Ki th cế :- Hs trình bày đi chung TV. ượ ủ- Tìm hi đa ng phú TV.ể ủ2. năngỹ :- Rèn luy năng quan sát, so sánh, ho ng nhómệ .3. Thái độ :- Giáo hs yêu thiên nhiên, TV.ụ ệII. Ph ng ti nươ :- GV: Chu hình 3.1 và 3.4, tranh TV.ẩ ề- Hs: Chu ng (t.11sgk).ẩ ảIII. Ti trình lên pế :1. nh pỔ Ki tra sĩ HSể ố2. Ki tra bài cũể :- Trình bày các nhóm trong nhiên?ự- Nêu nhi th c?ệ ọ3. Gi ng bài iả :Vào bài: Th là nhóm sinh có vai trò quan tr ng ng ốcon ng và nhiên. th có đi gì? Làm sao nó có th đáp ngườ ứnhi nhu con ng và nhiên chúng ta cùng tìm hi qua toàn ườ ểb ch ng trình sinh và bi chúng ta tìm hi đi ươ ểchung th qua bài hôm nay.ủ ọHo ng giáo viên và sinhạ dung bài cộ ọHoat ng 1:ộ Tìm hi đa ng vàể ạphong phú TV:ủ- Gv: Yêu hs q.sát hình 3.1ầ và 3.4, và tranh (n có). Th lu ậnhóm:? Xác nh nh ng trên trái có ấTV ng?ố 1. đa ng và phong phú ủth tự :DOC24.VN 1Ru ng lúa, ng, sen, sa c…ộ ạ? tên cây ng Đ.b ng, ằđ núi, c, sa c?ồ ướ ạ? nào có TV phong phú? nào ơít TV?? tên cây to n, thân ớc ng?ứ? vd cây ng trên ặn c? Chúng có đi gì khác câyướ ểs ng n?ố ạ- Hs: Th lu n, th ng nh ki ếtr i.ả ờ- Gv: Cho HS nh xét sung.ậ ổ- Gv: Nh xét, cho hs rút lu n:ậ ậ? Em có nh xét gì phân sậ ốl ng TV?ượ ủ- Hs: Tr ờ- Gv (nh nh): TV đa ng ạkho ng 300.000 loài, riêng Vi Nam: ệ12.000 loài.- Gv (chuy ý): TV tuy có nhi ềlo khác nhau nh ng chúng có chung ưđ đi m. đó là đ.đ gì? ậHo ng 2:ạ Tìm hi đi ểchung TV.ủ- Gv: treo ng ph (t.11 sgk). Yêu ục hs q.sát th lu n, hoàn thành ậb ng.ả- Hs: Th ng nh ki n, hoàn thành ếđ c:ượB ng bài p:ả Th ng trên trái ơđ t. Chúng có nhi ng khác ạnhau, thích nghi môi tr ng ng.ớ ườ 2. đi chung th t:ặ DOC24.VN 2Stt Tên cây Có k.n ạra ch d. ấd ngưỡ lênớ Sinh nả Di chuy nể1 Cây Lúa -2 Cây Ngô -3 Cây Mít -4 Cây Sen -5 Cây ng ngươ -- Gv: Yêu các nhóm trìnhầ ượbày phi b.t nhóm mình.ế ủ- Hs di nhóm, lên ng làm b.t ả– xét, sung…ậ ổ- Gv: làm rõ TV không di chuy ểti cho hs tr i:ế ờNh xét hi ng:ậ ượ+ roi đánh con chóấ thì chó ch y, ạs a. Qu vào câyậ thì cây ng im.ứ+ Tr ng cây bên sau th iồ ờgian cây cong phía có ánh ềsáng.- Hs: Con chó di chuy n.ể Cây không di chuy n, nh ng cóể ưtính ng sáng.ướ- Gv: cho hs nh xét b.sungậ- Yêu hs ch i:ầ ạ? Rút ra đi chung TV?ặ ủ- Hs: tr ờ Gv: cho hsư TV ph ng ấch kích thích. VD: cây uậ ấh …ổYêu hs t.tin (sgk) kh sâuầ ắki th c.ế ng ch .ự ơ- Ph không có kh di chuy n.ầ ể- Ph ng ch các kích thích tả ừbên ngoài.4 ng củ :DOC24.VN 3- Hs: ph ghi nh sgk, ph “Em có bi t”.ọ ế- Th ng nh ng nào trên trái t?ự ấ- đi chung TV là gì?ặ ủ5. ng nhàướ Hs: bài ,làm bài (t.12-sgk).ọ ậ- Chu bài i: ng(t.23-sgk).ẩ ảDOC24.VN