Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 52: ĐỊA Y

7d7fda4eebb656744efa79c9d975ba73
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 09:08:05 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 322 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH 6ỌBÀI 52: YỊI. tiêu:ụ1. Ki th c:ế Khi xong bài này HS:ọ- Nh bi trong nhiên qua đi hình ng, màu cậ ượ ắvà c.ơ ọ- Hi thành ph y.ể ượ ị- Hi th nào là hình th ng ng sinh.ể ượ ộ2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát.- Kĩ năng ng ki th gi thích các hi ng th .ậ ượ ế3. Thái ộ- Giáo lòng yêu thích môn c.ụ ọ- Giáo th th t.ụ ậII. dùng và c:ồ ọ- Tranh phóng to y.ị- Tranh hình ng và y.ạ ịIII. Ti trình bài gi ng:ế ả1. nh ch c:Ổ ứ2. Ki tra bài cũ: Nêu quan tr ng và tác m?ầ ấ3. Bài i:ớHo ng 1ạ Quan sát hình ng, yạ ịHo ng GVạ Ho ng HSạ ủDOC24.VN 1- Yêu HS quan sát u, tranh ẫhình 52.1; 52.2 và tr câu i:ả ỏ+ em đâu?ẫ ở+ Nh xét hình ng bên ngoài ạc y?ủ ị+ Nh xét thành ph oậ ạc y?ủ ị- GV cho HS trao nhau.ổ ớ- GV sung ch nh lý (n n)ổ ầ- ng hình ng, ạc y.ủ ị- Yêu HS thông tin trang ọ171 và tr câu i:ả ỏ+ Vai trò và trong iủ ờs ng y?ố ị+ Th nào là hình th ng ng ộsinh?- GV cho HS th lu n, ng ếl khái ni ng sinh.ạ HS ho ng nhóm, quan sát ẫđ mang đi, chi hình ớ51.1 và tr câu các 1,2. Yêuả ỏc nêu c:ầ ượ+ ngơ .+ Thu ng nào. Mô hình ảd ng.ạ- Quan sát hình 52.2, nh xét ềc o, yêu nêu c:ấ ượC và m.ấ ấ- 1-2 nhóm khác sung.ọ ổ- HS thông tin và tr câu ờh i. Yêu nêu c:ỏ ượ+ cung mu khoáng cho ốt oả .+ quang p, ch ơvà nuôi ng hai bên.ố- Nêu khái ni ng sinh: là hình ộth ng chung gi hai th ểsinh (c hai bên có i).ậ ợ- 1-2 HS trình bày, sung.ớ ổK lu nế Hình ng: Có hình ho hình cành.ạ ặ- nh ng xen các bào o.ấ ảHo ng 2ạ Vai tròDOC24.VN 2Ho ng GV Ho ng HSạ ủ- Yêu HS thông tin ụvà tr câu i:ả ỏ+ có vai trò gì trong ựnhiên?- GV ch th lu p, ng ổk vai trò y.ế HS thông tin và tr câu i.ọ ỏYêu nêu c:ầ ượ+ thành tạ .+ Là th ăn cứ ươ .+ Là nguyên li ch hoa, ướph nhu m…ẩ ộ- 1-2 HS trình bày, các HS khác nh nậxét, sung.ổK lu nế có vai trò:ị+ thành tạ .+ Là th ăn cứ ươ .+ Là nguyên li ch hoa, ph nhu m…ệ ướ ộ4. ng :ủ ố- GV ng dung bài.ủ ộ- Yêu HS nh và vai trò y.ầ ị- Đánh giá giờ cọ .5. ng bài nhà:ướ ở- bài và tr câu SGK.ọ ỏ- Ôn các ph đã chu dung ôn gi sau.ậ ờDOC24.VN