GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 51: NẤM

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 09:05:11 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH 6ỌBÀI 51: MẤI. tiêu:ụ1. Ki th c:ế Khi xong bài này HS:ọ- đi và dinh ng tr ng.ắ ượ ưỡ ắ- Phân bi các ph m.ệ ượ ơ- Nêu các đi ch nói chung (v o, dinh ượ ạd ng, sinh n).ưỡ ả2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát.3. Thái :ộ Giáo lòng yêu thích môn c.ụ ọII. dùng và c:ồ ọ- Tranh phóng to hình 51.1; 51.3- u: tr ng, m.ẫ ơ- Kính hi vi: phi kính, kim mũi nh n.ể ọIII. Ti trình bài gi ng:ế ả1. nh ch c:Ổ ứ2. Ki tra bài cũ:ể Vai trò vi khu n?ủ ẩ- Tác vi khu n?ạ ẩ3. Bài i:ớA. tr ng và m:ố ơHo ng 1ạ tr ngố ắHo ng GVạ Ho ng HSạ ủa. Quan sát hình ng cà ạc tr ng.ủ HS ho ng theo nhóm.ạ ộDOC24.VN 1- GV nh thao tác ng ụkính hi viể .- ng HS cách ướ ẫm và yêu quan sát hình ềd ng, màu c, c, ốhình ng, trí túi bào .ạ ử(N không có đi ki có th ểquan sát tranh).- GV thông tin dinh ngư ưỡvà sinh tr ng.ả ắb. vài lo khácộ ố- GV dùng tranh gi thi ốxanh, ng, u.ố ươ ượ- Yêu HS: phân bi các lo ạm này tr ng.ố ắ- GV gi thi HS quy trình ớlàm ng.ươ- GV ch ki th c.ố Quan sát th t.ẫ ậ+ chi hình .ố ẽ- Nh xét hình ng và o.ậ ạ- di nhóm phát bi nh xét, ậcác nhóm khác sung.ổ- Yêu u:ầ+ Hình ng: ng phân nhánhạ ợ+ Màu c: không màu, không có ắdi cệ ụ+ o: có ch bào, ếnhi nhân, không có vách ngăn gi ữcác bào.ế- HS quan sát tranh hình 51.2, nh ậbi xanh, ng, ươ ốr u. Nh bi các lo này ượ ốtrong th .ự ế+ ng: màu vàng hoa cau làm ươt ng.ươ+ u: Làm u.ố ượ ượ+ xanh: màu xanh hay ỏcam, i.ưởK lu n:ế ậa. tr ng: ắ- Hình ng: phân nhánh.ạ ợ- Màu c: Không màu, không có di c.ắ ụDOC24.VN 2- o: có ch bào, nhi nhân, không có vách ngăn gi ữcác bào.ếb. vài lo khác: ố- ng: màu vàng hoa cau, làm ng.ố ươ ươ- u: màu tr ng dùng làm u.ố ượ ượ- xanh: màu xanh hay cam, i.ố ưởHo ng 2ạ mấ ơHo ng GV Ho ng HSạ ủ- Yêu HS quan sát t, ốchi tranh (hình 51.3) phân ẽbi các ph m.ệ ấ- HS ch trên tranh và tên ọt ng ph m.ừ ấ- ng HS phi ướ ếm ng mũ m, lên phi ướ ếkính, nh quan sát bào ửb ng kính lúp.ằ- Yêu HS: nh ủmũ m?ấ- GV sung, ch o.ổ ạ- HS đo thông tin trang ạ167. HS quan sát m, phân ơbi t:ệ+ Mũ m, cu ng và ợn m.ấ+ Các phi ng mũ m.ế ướ ấ- HS ch các ph m, ấl nh xét, sung.ớ ổ- HS ti hành quan sát bào ửn m.ấ- Mô hình ng.ả ạ- HS nh HS khác sung.ổK lu n: th nh ng không màu, ít có ơbào (n men). Nhi có quan sinh là mũ m. sinh ảch ng bào .ủ ửDOC24.VN 34. ng ố- GV ng dung bài.ủ ộ- Yêu HS nh tr ng và m.ầ ơ- Đánh giá gi .ờ5. ng bài nhà:ướ ở- bài và tr câu SGK.ọ ỏ- tr bài: đi sinh và quan tr ng m.ọ ướ ấDOC24.VN