Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 40: HẠT TRẦN – CÂY THÔNG

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 09:02:38 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH 6ỌBÀI 40: TR CÂY THÔNGẠ ẦI. tiêu bài c:ụ ọ* KT: Trình bày đi quan sinh ng và quan sinh ượ ưỡ ơs thông.ả ủ- Phân bi khác nhau gi nón và hoa.ệ ữ- Nêu khác nhau gi cây tr cây có hoa.ượ ớ* KN: Rèn năng làm vi và làm vi theo nhómỹ ệ* TĐ HS có th đa ng th tứ ậII. dùng c:ồ ọ- t: Cành thông có nónẫ ậ- Tranh: Cành thông mang nón, nón và nón cáiơ ựIII. Ti trình c:ế ọ1. nh Ki tra:Ổ ể2. Bài i:ớHo ng 1ạ quan sinh ngơ ưỡHo ng yạ Ho ng cạ ọ- GV gi thi qua cây thôngớ ề- GV ng HS quan sát cành ướ ẫlá thông trên và tranh ẽnh sau:ư+ đi thân cành? Màu c?ặ GV: Lá cách khá bi t, HS làm vi theo nhómệ- HS ng nhóm ti hành quan sát ếcành lá thông. Ghi đi ra gi yặ ấnháp?DOC24.VN 1lá cùng cành con ng n.ọ ắDùng tay nh cành con ỗđôi lá có ng màu nâu bao ỏb c, dùng móng tay tách đó ảra th cành con ng ch ỉnh i, dùng tay có th ểd dàng ng ra ng lá không ừcu ngố- to, kho sâuễ ọ- Sau khi quan sát xong HS th ảlu và ghi tóm các đi mậ Lá: Hình ng? màu c?ạ ắNh cành con quan sát cách cọlá? (chú nh lá)ả ố- HS t, hai nhóm phát bi và rútộ ểra lu nế ậTi tể Thân cành màu nâu xù xì (cành có khi lá ng i)ế ạ- Lá: Nh hình kim chi trên cành con ng nỏ ắ- to, kho đâm sâuễ ẻ- ch hoàn ch nhạ ỉHo ng 2ạ quan sinh nơ ảHo ng yạ Ho ng hocạ ộV 1ấ nón c, nón cáiấ ự- GV thông báo có lo nónạ HS quan sát ốchi hình 40.2 tr ờcâu iỏ Xác nh trí nón và ựnón cái trên cành? đi lo nón ạ(s ng, kích th haiố ượ ướ ủlo i)ạDOC24.VN 2- GV sung, hoàn ch nh lu nổ ậV 2ấ So sánh hoa và nón- GV yêu so sánh hoa và nón ạ(đi vào ng 133 SGK)ề ả- GV sungổV 3ấ Quan sát nón cái đã phát ộtri nể- GV yêu HS quan sát nón thông và ầtìm tạ có đi gì? đâu?ạ So sánh tính ch nón qu ảb (tìm ra đi khác nhau)ưở sao thông là cây tr n?ạ ầ* Chú nón thông đã chín còn mangấh quan sat (th nón thông đã ếgià th ng ra ngoài nên nhi ườ ềkhi không còn quan sát)ạ ể- Nón đã chín phát tri và ẳtoàn nón đã hoá ng, yêu HS ầtách vài nón, tìm (m tả ặphía trong n, tr nón) th HS chi câu tr ớthông tin nón c, nón cái ự→ đi ch nh ki th cự ứ- HS quan sát ọnón và nón cái tr câu ờh i:ỏ Nón có nh ưth nào?ế Nón cái có nh thấ ếnào?- HS quan sát chú ồthích tr hai câu i. ỏTh lu nhóm Rút ra tếlu nậ- HS làm bài đi ngự ả→ 1-2 HS phát bi uọ ể- Th lu n: Nón khác hoa ởch nào? (ch có nhỗ ịvà nhu đi hình bi ệch có nhu ch noãn bên trong)ở- HS: Căn vào ng hoàn ảthành phân bi nón hoa. ớTh lu nhóm rút ra ếlu n.ậDOC24.VN 3v cánh ng (40.2)ớ ỏ- đó so sánh qu cây có ủhoa (VD: qu i)ả ưởTi tể a/ Nón cự nh thành m. m: tr nón, (nh mang túi ph ch các ph nấ b/ Nón cái n, riêng m: tr nón, (lá noãn), noãnấ ả* thông, trên lá noãn (nên là tr n), nó ch có qu ảth .ậ ựHo ng 3ạ Giá tr cây tr nị ầHo ng yạ Ho ng hocạ ộ- GV thông tin câyư ốh tr khác cùng giá tr chúngạ HS nêu giá tr th ti ượ ủcác cây thu ngành tr nộ ầ- Có th cho HS thêm "Emể ụcó bi t" th giá tr cây ạtr nầTi tể Các cây tr có giá tr th ti caoạ Cho và th m. VDỗ Tr ng làm cây nh. VDồ ảDOC24.VN 43. ng Ki tra, đánh giá:ủ ể- Cho các em ph lu SGKọ ở- Có th cho HS tr câu 2/134 vào vể ở4. dò: ặ- Chu Cành i, lá n, lá kép, qu cam, hành, i, hoa hu ưở ệhoa ngồ* Rút kinh nghi mệ :DOC24.VN