Giáo án Sinh học 12 bài 45

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:49:41 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG
TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Mô tả được năng lượng đi vào hệ sinh thái.
- Nêu được khái niệm về hiệu suất sinh thái.
2. Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, nhận xét, rút ra kết luận.
3. Thái độ: Vận dụng kiến thức để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (trồng cây gây
rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ các dạng san hô ven biển...).
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh ảnh có liên quan.
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Sự biến đổi năng lượng trong hệ sinh thái.
VI. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái? Trình bày các
chu trình cacbon, chu trình nitơ, chu trình nước.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về dòng năng

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ

lượng trong hệ sinh thái.

SINH THÁI.

GV: Nhận xét về sự phân bố năng lượng

1. Phân bố năng lượng trên trái đất.

trên trái đất? Cây xanh có thể đồng hóa

- Ánh sáng mặt trời phân bố không đều

được loại ánh sáng nào và nó chiếm

trên bề mặt trái đất:

khoảng bao nhiêu phần trăm?

+ Càng lên cao lớp không khí càng mỏng

DOC24.VN
1

HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lời.

lên ánh sáng càng mạnh. Vùng xích đạo có

GV: Quan sát hình 45.1 SGK cho biết:

tia sáng chiếu thẳng góc lên ánh sáng
mạnh hoen vùng ôn đới. Càng xa vùng

- Năng lượng biến đổi như thế nào trong

xích đạo, ánh sáng càng yếu, ngày càng

hệ sinh thái?

kéo dài.

- Nguồn năng lượng truyền qua các bậc

+ Ánh sáng còn thay đổi theo độ cao trong

dinh dưỡng có còn nguyên vẹn không?

năm: Mùa hè ánh sáng mạnh và ngày kéo

- Năng lượng đi qua hệ sinh thái khác với

dài hơn, mùa đông ngược lại.

sự vận động của vật chất như thế nào?

- Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào

- Hãy giải thích vì sao năng lượng càng

thành phần tia sáng:

truyền lên bậc dinh dưỡng càng cao thì

+ Tia sáng có bước sóng dài chủ yếu tạo

càng nhỏ dần?

nhiệt. Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng

- Năng lượng bị thất thoát là do đâu?

được những tia sáng nhìn thấy (chiếm

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình

khoảng 50% tổng lượng bức xạ) cho quá

43.1 để trả lời.

tình quang hợp. Quang hợp chỉ sử dụng
khoảng 0,2% - 0,5% tổng năng lượng bức

GV: yêu cầu HS quan sát lại hình 43.1

xạ chiếu trên trái đất tổng hợp nên các

SGK và cho biết:

hợp chất hữu cơ.

- Các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái

2. Dòng ăng lượng trong hệ sinh thái.

đó?

- Năng lượng được truyền từ bậc dinh

- Những sinh vật nào đóng vai trò quan

dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng

trọng trong việc truyền năng lượng từ

lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng

môi trường vô sinh vào chu trình dinh

lượng càng giảm do một phần năng lượng

dưỡng?

bị thất thoát.

- Nêu tóm tắt con đường truyền năng

- Năng lượng được truyền theo một chiều

lượng trong hệ sinh thái đó?

từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh
dưỡng tới môi trường. Vật chất được trao

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiệu suất

đổi qua chu trình dinh dưỡng.

sinh thái.
GV: Tỉ lệ thất thoát năng lượng xảy ra
DOC24.VN
2

như thế nào khi năng lượng đi qua mỗi

II. HIỆU SUẤT SINH THÁI.

bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái? Từ đó

- Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm(%)

các em hiểu như thế nào là hiệu suất sinh

chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh

thái?

dưỡng trong hệ sinh thái.

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 45. - năng lượng bị thất thoát là do: tiêu hao
3 để trả lời.
qua hô hấp, sinh nhiệt của cơ thể, qua
chất thải, các bộ phận rơi rụng của cơ
thể, năng lượng truyền lên các bậc dinh
dưỡng cao hơn.
4. Củng cố:
- Cây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải sóng nào và
chiếm bao nhiêu % của tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất?
- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau thường là bao nhiêu so với bậc dinh
dưỡng liền kề?
- Những nguyên nhân chính gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK.
- Đọc trước bài 46

DOC24.VN
3