Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Sinh học 10 bài 31

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 13:44:19 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài VIRU GÂY NH, NG NG VIRUỆ STRONG TH TI NỰ ỄI. tiêu:ụ1. Ki th c: Qua bài này HS ph i: ả- th nào là virus gây nh cho VSV, TV và côn trùng th nguy ượ ượ ốhi chúng, không nh ng gây kh con ng mà còn gây cho ườ ềkinh qu dân.ế ố- Hi nguyên lí thu di truy có ng phag đó hi nguyên ượ ượ ắs xu ph th dùng trong và nông nghi p.ả ệ2. năng:- Rèn luy quan sát tranh hình phát hi ki th c.ệ ứ- Phân tích, ng khái quát ki th c.ổ ứ- ng ki th gi thích các hi ng th .ậ ượ ế3. Thái Có th kho tránh các nh do viruứ gây nên.II. Chu :ẩ ị- GV:Tranh hình SGK phóng to.- HS: tr bài i.ọ ướ ớIII. Ph ng pháp gi ng y:ươ ạ- đáp Tr quan.ấ ựIV. Tr ng tâm bài gi ngọ ả- đi các lo viruặ kí sinh và ng ng trong th ti n.ứ ễV. ch các ho ng và c:ổ ọ1. nh p.Ổ ớ2. Ki tra bài cũ:ể- Trình bày giai đo nhân lên VR trong bào?ạ ếDOC24.VN 1- HIV/AIDS nguy hi nh th nào ng con ng i? Có nh ng bi pháp nào ườ ệngăn ch lây nhi HIV?ặ ễ3. Bài i.ớHo ng GV và HSạ dungộHo ng 1: Tìm hi các virus kí sinh trên ềvsv, th t, côn trùngự ậGV gi ng gi ho ng ngành công ủnghi VSV.ệ- GV i: ỏ+ Con ng đã ng VSV sx nh ng ườ ảph gì ph cho ng?ẩ ố+ Đi gì ra VSV VR công?ề ấ- HS vào ki th sgk và ki th đã ọtr i, yêu nêu c:ả ượ+ Con ng sx mì chính, thu kháng sinhườ ố+ VR công thì qt sx ng ng, ah ớđ ng.ờ ố- GV dùng câu sgk ng thêm ki ếth c.ứ I. Các VR kí sinh VSV, TV và côn trùng:ở1. VR kí sinh VSV (phag ):ở ơ- Có kho ng 3000 loài.ả- VR kí sinh VSV nhân (x khu n, ẩvi khu …) ho VSV nhân chu (n men, ấn ...)ấ ợ- VR gây thi cho ngành công nghi vi sinh ệnh xu kháng sinh, sinh kh i, thu tr sâu ừsinh c, mì chính,…ọ- GV nêu :ấ ề+ sao VR gây nh cho TV không xâm ựnh vào trong tb?ậ ượ+ VR xâm nh vào tb nh th nào?ậ ế- HS ho ng nhóm, yêu nêu c:ạ ượ+ Thành tb TV dày và không có các th th ặhi VR bám.ệ ể+ VR xâm nh nh xây sát, côn trùng,...ậ ế- di nhóm trình bày, các nhóm khác 2. VR kí sinh TV:- Có kho ng 1000 loài.ả- QT xâm nh VR vào TV:ậ ủ+ VR không xâm nh vào TV.ự ượ+ Đa VR xâm nh vào tb TV nh côn trùng.ố ờ+ VR xâm nh qua xây sát, qua ạph ho ph hoa, giun ăn ho kí ấsinh.- đi cây nhi VR:ặ ễDOC24.VN 2sung.- GV hoàn ch nh ki th cỉ ứ- GV i: Cây nh có nh ng tri ch ng ứnào? phòng nh cho cây nh ng bi ệpháp gì?- HS ng/c sgk, ki th kĩ thu ậNN tr câu i.ể Sau khi nhân lên trong tb, VR lan sang các tb khác qua sinh ch t.ầ ấ+ Lá cây vàng, nâu, hay n, lá ằxoăn, héo, vàng và ng.ụ+ Thân lùn ho còi c.ị ọ- Cách phòng nh do VSV:ệ+ Ch gi ng cây ch nhọ ệ+ sinh ng ru ngệ ộ+ Tiêu di trung gian truy nhệ ệGV nêu :ấ ề- VR gây nh cho côn trùng có nh ng ng nào ạvà cách gây nh nh th nào?ệ ếGV giúp HS phân bi ng: ạ+ Nhóm ch kí sinh côn trùngỉ ở+ Nhóm kí sinh côn trùng sau đó nhi ễvào ng và ĐV.ườGV dùng câu sgk ng ki th cho ứHS. 3. VR kí sinh côn trùng:ở- Xâm nh qua ng tiêu hóa.ậ ườ- VR xâm nh vào tb ru gi ho theo ch ịb ch huy lan ra kh th .ạ ể- Gây nh cho côn trùng ho dùng côn trùng ặlàm ch thông qua côn trùng gây nh cho ệĐV và ng i.ườHo ng 2: Tìm hi các ng ng virus ủtrong th ti nự GV i: Em hày cho bi ng ng VR ủtrong th ?ự ế- GV gi ng gi và gi ng ng trong ụbài c.ọ- GV i:ỏ+ SX ch ph sinh trên nào?ế ở+ Quy trình SX và vai trò ch ph IFN?ủ ẩ- HS ng/c sgk, hình 31 (GV treo trên ng) ảth lu nhanh trong nhóm tr i, yêu II. ng ng VR trong th ti n:Ứ ễ1. Trong xu các ch ph sinh c: (VD nh xu interferon IFN)ư ấ* khoa c:ơ ọ- Phag có ch đo gen không quan tr ng có ọth mà không ah quá trình nhân lên.ể ế- gen phag thay ng gen mong ằmu n.ố- Dùng phag làm chuy gen.ơ ể* Quy trình:DOC24.VN 3đ c:ạ ượ+ khoa cơ ọ+ quy trìnhướ ủ+ nghĩa IFNủL nh xét, sungớ ổ- GV đánh giá, hoàn ch nh ki th cỉ Tách gen IFN ng nh enzim.ở ườ ờ- gen IFN vào ADN phag nên ậphag tái p.ơ ợ- Nhi phag tái vào E. coli.ễ ợ- Nuôi E. coli nhi phag tái trong ồlên men ng IFNể ợ* Vai trò IFN: sgkủ- GV i: ỏ+ Vì sao trong NN ng thu tr sâu ừVR?+ Thu tr sâu VR có đi nh th nào?ố ế- HS ng/c sgk, ki th th tr câu ờh i, yêu c:ỏ ượ+ thu hóa cộ ọ+ ích bi pháp phòng tr sinh c.ợ ọ- GV đánh giá, hoàn ch nh ki th cỉ 2. Trong nông nghi p: thu tr sâu VRệ ừTính vi thu tr sâu VR:ư ừ- VR có tính hi cao, không gây cho ộng i, ĐV và côn trùng có ích.ườ- SX, hi qu tr sâu cao, giá thành .ễ ạ4. ng củ :Câu 1: gen virus kí sinh th là:ộ ậA. ARN ch n.*ạ ơB. Hai ARNợC. ADN xo képắD. PlasmitCâu 2: Nhi lo virus gây nh cho ng và ng đã nghiên n.... ườ ượ ểphòng ch ng nh có hi qu ảĐi vào ch tr ng (....) ho nào đây cho câu trên đúng nghĩa? ướA. inteferonB. Th bàoựDOC24.VN 4C. Kháng thểD. Vacxin *Câu 3: nh nào do virus gây nên lây lan qua ng tình ng i?ệ ườ ườA. Viêm gan B, viêm gan C, AIDS.*B. Viêm não nh n, nh i.ậ ạC. i, đau .ở ỏD. SARS, Ebola.ố5. dò:ặ bài theo câu SGKọ ỏ- Tìm hi nh truy nhi và không truy nhi mể ễVI. Rút kinh nghi m:ệDOC24.VN