Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Sinh học 10 bài 19: Giảm phân

8a7921631540f84d44bffd3bf45238cd
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 13:40:48 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 413 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 19: GI PHÂNẢI. tiêu bài yụ ạ1. Ki th cế ứa. nơ ả- sinh ph mô đi các kỳ trong quá trình gi phân và nghĩa ượ ủquá trình gi phân.ả- Trình bày di bi chính kỳ gi phân I.ượ ả- Nêu khác bi gi quá trình gi phân và nguyên phân.ượ ảb. Tr ng tâmọ- di bi và đi quá trình gi phân.ắ ượ ả2. năngỹ- Quan sát, nh ng, phân tích, so sánh.ậ ạ- Rèn luy năng hình và làm vi SGK.ệ ớ3. Thái độ- Nh th vi các giao duy trì nòi gi ng trong quá trình sinh ượ ởv nuôi cũng nh ng i.ậ ườII. Chu và cẩ ọ1. Giáo viên- Tranh hình 19.1 và 19.2 SGK và mô hình gi phân. ảDOC24.VN 1- Phi p.ế ậ2. sinhọ- Xem tr bài i, tìm hi đi quá trình gi phân, so sánh nguyên phân ướ ảvà gi phân.ả- Phi nhóm và hoàn thành phi nhà.ế ềIII. Ti trình ch và cế ọ1. nh ch cỔ ứ2. Ki tra bài cũể- Chu kỳ bào nh ng giai đo nào? đi giai đo n. nghĩa ủs đi hoà chu kỳ bào.ự ế- Nguyên phân tr qua kỳ? Trình bày đi các kỳ.ả ủ3. Ho ng và ọa. bàiởT sao ng nhi th trong các giao ch ng ng ượ ượnhi th trong các bào dinh ng?ễ ưỡb. Bài iớHo ng Th Tròạ DungộHo ng 1ạ Tìm hi gi phân 1.ể ảGV: Em hi nh th nào là (s phân ựbào gi nhi m) gi phân?ả I. Gi phân 1ả1) Kỳ 1ầDOC24.VN 2HS: Gi phân là phân chia bào,ả ế1 bào 2n bào NST.ếTranh hình 19.1 SGKGV: Em hãy nêu đi các kỳ ủgi phân và nh ng đi khác so ểv nguyên phân?ớGV: Phát phi cho HS th ảlu n.ậHS: Th lu và hoàn thành phi ếh p.ọ ậGV: Cho các nhóm trình bày qu ảth lu n, các nhóm khác nh xét và ậb sung. Sau đó GV ng ng ướ ừkỳ trong quá trình gi phân và ẽhình minh a.ọHS: Quan sát, ghi nh và hình theoậ ẽyêu GV.ầ ủGV: thúc gi phân ượbao nhiêu bào và NST bàoế ếlà nh th nào?ư ếHS: thúc gi phân ượt bào con có NST gi đi ng nh kỳ nguyên phân song ươ ảra ti gi các NST kép trong ng ươđ ng có th trao đo NST.ồ ạ2) Kỳ gi 1ữCác NST kép di chuy ph ng ếbào và trung thành hàng.ậ3) Kỳ sau 1M NST kép ng ng di chuy theo ươ ơvô bào.ắ ế4) Kỳ cu 1ốKhi bào các NST kép giãn ầxo n. Sau đó là quá trình phân chia bào ch tắ ất thành bào con.ạ ếDOC24.VN 3n và ng kép.ử ạHo ng 2ạ Tìm hi gi phân 2.ể ảTranh hình 19.1, 19.2 SGK GV: Cho HS trao và tr câu iổ ỏl nh trang 78 SGK?ệHS: Trao và tr i: Kỳ gi ủGP1 các NST kép không tách mà tr ượv nên cu GP1 bào ch ứb NST kép và kỳ trung gian GP2 ơcác NST không nhân đôi và tách nhau thành NST bào.ơ ếGV: Quá trình gi phân II di ra ễnh th nào?ư ếHS: đi quá trình gi ảphân II tr qua các kỳ gi ng nh quá ưtrình nguyên phân.GV: qu quá trình này ra sao?ế ủHS: qu bào có 2n NST ếqua phân chia gi phân cho ra ếbào có NST.GV: Gi ng cho HS hi quá ượtrình giao c, cái trong quá II. Gi phân 2ả1) đi mặ ể- Các NST không nhân đôi mà phân chia ồcác kỳ ng nh nguyên phân.ươ ư- qu bào có 2n NST qua phân ếchia gi phân cho ra bào có NST.ả ếDOC24.VN 4trình gi phân di ra nh th nào ếvà có vai trò gì.- 1TB sinh (2n) GP tinht tinh trùng (n th tinh).ụ- 1TB sinh cái (2n) GP tr ng (n th tinh) th nh ịh ng (n tiêu bi n).ướ ếHS: ng nghe và ghi chép. ắGV: sao sau khi nhân đôi các NST ạl dính nhau tâm ng không tách ộnhau?HS: Giúp phân chia ng ch tồ ấdi truy cho bào con.ề ếGV: sao các NST ph co xo ắc phân chia? ớHS: cho NST phân ly và không ễb i.ị ốGV: Quá trình gi phân có nghĩa gì ảcho sinh và cho sinh gi i?ậ ớHS: Trao và tr i.ổ ờGV: sung cho hoàn ch nh.ổ 2) giao tự ử- Các th (đ ng t) bào cho ra ếtinh trùng và có kh năng th tinh.ề ụ- Các th cái (đ ng t) bào cho ra ếtr ng có kh năng th tinh còn th ựkhông có kh năng th tinh (tiêu bi n).ả ếIII. nghĩa gi phânủ ả- phân ly các NST (và trao ổđo n) nên nhi lo giao .ạ ử- Qua th tinh ra nhi gen gâyụ ớnên các bi Sinh gi đa ng và ạcó kh năng thích nghi cao.ảDOC24.VN 5- Nguyên phân, gi phân và th tinh góp ụph duy trì NST tr ng cho loài.ầ ư4. ng củ ố- Dùng ph lu chung và em có bi ng ố- Các loài sinh có NST có gi phân không? (Không có quá trình ảgi phâm)ả- ng NST không ph là 2n mà là 3n thì quá trình gi phân có gì tr tr c? ượ ặ(Khi có NST ng ng thì đôi và phân ly các NST phân ươ ựchia không ng các NST cho các bào con gây ra bi giao )ồ ử5. ng nhàướ ở- bài và tr các câu trong SGK.ọ ỏ- Hoàn ch nh phi p: Phân bi nguyên phân và gi phân.ỉ ả- Xem tr bài i, tìm hi qui trình th hi tiêu hành quan sát trên ướ ểkính hi vi.ểSO SÁNH NGUYÊN PHÂN VÀ GI PHÂNẢDOC24.VN 6Nguyên phân Gi phânảGi phân 1ả Gi phân 2ảTrunggian Các NST nhân đôi ạra NST kép dính nhau ởtâm ng.ộ- NST 2n 2n kép Các NST nhân đôi ra NST kép dính ạnhau tâm ng.ở ộ- NST 2n 2n kép Các NST không nhân đôi ng kép dính nhauạ tâm ng.ở ộ- NST ng kép.ộ ạKỳ uầ Không ra ti ợgi các NST kép trong ữc NST ng ng.ặ ươ ồ- vô đính bên ắNST tâm ng.ạ ra ti ẫđ trao đo ạgi các NST kép ữtrong ng ng.ặ ươ ồ- vô đính bên ắNST tâm ng.ạ Không ra ti ếh gi các NST kép ữtrong ng ng.ặ ươ ồ- vô đính bên ắNST tâm ng.ạ ộKỳgi aữ Các NST kép dàn thành hàng trên ph ng ẳxích bào.ạ Các NST kép dàn hàng (đ di n) trên ệm ng xích TB.ặ Các NST kép dàn thành hàng trên ặph ng xích bào.ẳ ếKỳ sau Các NST kép tách nhau thành ng tháo ơxo và du ra.ắ Các NST kép không tách nhau và không tháo xo n.ắ Các NST tách nhau thành ng tháo ơxo và du ra.ắ ầKỳcu iố Các nhi th phân ly ng bào và bào phân chia ếthành bào i.ế ớK tếquả bào 2n NST ếthành bào 2n NST.ế 1TB 2n NST ừthành TB NST kép. bào NST ếkép thành bào ếNST.Đ cặ TB 2nừ TB 2n TB 2n TB n- Các TB ra không ti nguyên phân màạ ụDOC24.VN 7đi Các TB ra có th ểti nguyên phân.ế bi hoá thành giao ửDOC24.VN