Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-03-15 13:43:12 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 18: CHU KÌ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊNẾPHÂNI. tiêu bài cụ ọSau khi xong bài này, HS ph i:ọ ả- Nêu nh ng di bi trong chu kì bào, bi là các pha kì trung ượ ởgian.- Mô nh ng di bi trong các kì nguyên phân.ả ượ ủ- Nêu quá trình phân bào đi khi nh th nào và nh ng lo trong ượ ượ ạquá trình đi hòa phân bào gây nên nh ng qu gì.ề ả- Nêu nghĩa nguyên phân.ượ ủII. Chu bẩ ịIII. Ti trình bài cế ọ1. nh pỔ ớ2. Ki tra bài cũể- Quang là gì? Nh ng sinh nào có kh năng quang p?ợ ợ- đi các pha trong quang p?ặ ợ3. dung bài iộ ớHo ng GV và HVạ dungộHo ng 1: Tìm hi chu kì bàoạ ếGV SV mu ph có quá ượ ảtrình trao ch và năng ng môi ượ ớtr ng. SV mu lên thì ph phân ườ ảchia, là ph có quá trình nguyên phân. ảGV Nguyên phân là gì? I. Chu kì bàoế Khái ni m: Chu kì bào là kho ng th ờgian gi hai phân bào.ữ Chu kì bào kì trung gian (chi ếph th gian chu kì) và quá trình ủnguyên phân.DOC24.VN 1HV Suy nghĩ và tr i. ờGV Chu kì bào là gì? ếGV Yêu HV quan sát hình 18.1, cho ầbi t:ế- Kì trung gian bào tr qua pha,ủ ấk tên và cho bi đi các pha đó?ể ể- và th gian phân chia gi các ếbào các quan có gi ng nhau hay ốkhông?- sao bào khi tăng tr ng ưở ứnh nh phân chia?ấ ạHV vào dung SGk và hình 18.1 ộtr i.ả ờGV Gi bào nào đó, không phân ếchia theo ki soát th thì ẽd qu gì? th nh ệgì? Giai đo trung gian pha: Pha G1 Là giai đo ng nh ng ch ấc thi cho sinh tr ng.ầ ưở Pha S: Là giai đo các NST nhân đôi.ạ Pha G2 Là giai đo ng ảnh ng gì thi cho phân bào.ữ Chu kì bào đi khi ượ ơch tinh vi và ch ch ẽ- và th gian phân chia gi các bàoố các quan khác nhau cùng th ểđ ng t, th là khác nhau.ộ ậ- Các bào trong th đa bào ch phân chia ỉkhi có tín hi phân bào.ệ- ch đi khi phân bào tr tr cế ặho ng thì th có th lâm nh.ặ ệHo ng 2: Tìm hi quá trình nguyên ểphân bàoủ ếGV: Quá trình nguyên phân bao ấgiai đo n?ạGV Phân chia nhân di ra qua bao nhiêu ễkì?HV có kì.ồGV Chia thành nhóm th lu ậphút, nghiên dung II.1, hoàn ụthành phi sau: ậCác kì nguyên phân đi mặ ểKì uầ II. Quá trình nguyên phân 1. Phân chia nhân kì:ồCác kìnguyênphân đi mặ ểKì uầ NSt co xo n, màng nhân ắd bi t.ầ ấ- Thoi phân bào xu ấhi n.ệKì gi aữ Các NST co xo ạt trung ph ng xíchậ ẳDOC24.VN 2Kì gi aữKì sauKì cu iốHV Ti hành theo ng GV.ế ướ ủGV di ng nhóm lên trình bày, ừcác nhóm còn nh xét và sung.ạ ổGV Sau khi thúc kì cu thì bào ếb vào quá trình gì? ướGV Gi bào ng và th có ậđi gì khác bi trong phân chia bào ch t?ể ấHV vào SGK tr i.ự ờGV vào hình 18.2, hãy gi thích do ảđâu nguyên phân có th ra bào ếcon có NST gi ng bào ?ộ ẹHV Suy nghĩ và tr i.ả và có hình ng ặtr ng(hình ch V).ư ữKì sau Các NS tách nhau tâm ởđ ng và di chuy ềc TB.ự ủKì cu iố NST dãn xo n, màng nhân ắxu hi n.ấ 2. Phân chia bào ch tế ấ- Sau khi kì sau hoàn TBC phân chia vàấ ầtách TB thành TB con.ẹ- TBĐV màng TB co th trí gi ữTB 2TB con.- TBTV hình thành vách ngăn ph ng ẳxích chia bào TB con. Ho ng 3: Tìm hi nghĩa quá ủtrình nguyên phânGV Quá trình nguyên phân có nghĩa nh ưth nào sinh nhân th bào ơvà đa bào?HV vào SGK tr i.ự ờGV Qúa trình nguyên phân ng ngượ ụvào trong th ti xu nh th nào?ự III. nghĩa quá trình nguyên phân 1. nghĩa sinh cọ- sinh nhân th bào; nguyên phânớ ơlà ch sinh n.ơ ả- sinh nhân th đa bào: làm tăng ốl ng TB giúp th sinh tr ng và phát ượ ưởtri n.ể- Giúp th tái sinh các mô hay TB ổth ng.ươ 2. nghĩa th ti nự ễ- ng ng giâm, chi t, ghép cành…Ứ ế- Nuôi mô có hi qu cao.ấ DOC24.VN 34. ng ố1. NST nh ng nh th nào kì gi nguyên phân thoi vô ưở ủs phá ?ắ ỡA. NST không nhân đôi, không phân li bào.ự ếB. NST không nhân đôi, phân li bào.ự ếC. NST nhân đôi, không phân li bào. NST 2n tăng lên 4n.ộ D. NST nhân dôi, phân li bào.ự ế2. Có bào sinh ng nguyên phân liên ti thì bào con là bao ưỡ ếnhiêu?A. B. 2.3 6. C. (2+3).10 20. D. (2 1) 705. dò nhàặ ề- thu bài đã c.ọ ọ- c: Em có bi t? ế- Xem tr bài 19 trang 76, SGK Sinh 10.ướ ọDOC24.VN