giáo án sinh 12 bài 43

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:51:59 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

I. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm chuổi thức ăn
- Nêu được khái niệm lưới thức ăn
- Phân biệt được các bậc dinh dưỡng.
- Nêu được khái niệm tháp sinh thái
- Phân biệt được các dạng tháp sinh thái
- Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống.
II. Chuẩn bị:
Hình 43.1, 43.2, 43.3 SGK, máy chiếu, tranh minh họa
III. Tiến trình bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Thế nào là hệ sinh thái?
- Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có gì giống nhau và khác nhau?
2. Mở bài: hệ sinh thái là gì và có những mối quan hệ nào?

Hoạt động của thầy và trò
HĐ 1
GV: Nêu ví dụ và hình thành chuỗi
thức ăn
SGK
- Các mối quan hệ trong chuỗi thức
ăn?
- Chuỗi thức ăn là gì?

Nội dung

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN
XÃ SINH VẬT
1. Chuỗi thức ăn
a. Định nghĩa:
- Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có
quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là
một mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi,
một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt
xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của

DOC24.VN
1

- Một chuỗi thức ăn đầy đủ cần có

mắt xích phía sau.

những thành phần nào?

b. Phân loại:

- Lấy ví dụ về chuỗi thức ăn ở ao,

- Có 2 loại chuỗi thức ăn:

hồ?

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh à
động vật ăn thực vật à động vật ăn động
vật.

- Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn có
gì khác nhau?

Ví dụ: cây ngô à sâu ăn lá ngô à nhái à rắn hổ
- Lấy ví dụ về chuỗi thức ăn và lưới mang à diều hâu
+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ
thức ăn?
bị phân giải à sinh vật phân giải mùn, bã hữu
- Nếu một mắt xích bị tiêu diệt thì
cơ à động vật ăn sinh vật phân giải à các
động vật ăn động vật khác
sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ
sinh thái?

Ví dụ: lá, cành khô à mối à nhện à thằn lằn

- Bậc dinh dưỡng là gì?

2. Lưới thức ăn:

- Phân biệt các bậc dinh dưỡng có
trong một lưới thức ăn?
- Hiểu biêt về chuổi thức ăn và lưới
thức ăn có ý nghĩa gì?
- Bậc dinh dưỡng nào có sinh khối
lớn nhất?
HS: Nghiên cứu, trả lời
GV: Kết luận, bổ sung
Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

- Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích
của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn
có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức
ăn
3. Bậc dinh dưỡng:
- Trong 1 lưới thức ăn tất cả các loài có cùng
mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng.
Có nhiều bậc dinh dưỡng:
+ Bậc dinh dưỡng cấp 1: là các sinh vật sản
xuất, bao gồm các sinh vật có khả năng tổng
hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi
trường.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 2: là các sinh vật tiêu
Câu 1. Thế nào là chuỗi và thụ bậc 1 bao gồm các động vật ăn sinh vật
lưới thức ăn? Cho ví dụ minh sản xuất.
hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn.
+ Bậc dinh dưỡng cấp 3: là các sinh vật tiêu
Câu 2. Cho ví dụ về các bậc
dinh dưỡng của một quần xã
tự nhiên và một quần xã nhân
tạo.

thụ bậc 2 bao gồm các động vật ăn thịt,
chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1.

+ Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao cấp
nhất. Là sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1,
Câu 3. Phân biệt 3 loại tháp 2, 3
sinh thái.
Câu 4. Quan sát một tháp sinh
khối, chúng ta có thể biết được
DOC24.VN
2

những thông tin nào sau đây?

II. THÁP SINH THÁI

HĐ 2

1. Định nghĩa:

Tìm hiểu về tháp sinh thái
GV: Yêu cầu hs nghiên cứu SGK và

- Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được
xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay
năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.

trả lời các câu hỏi sau

2. Phân loại:

- Tháp sinh thái là gì?

Có 3 loại tháp sinh thái:

- Phân biệt các loại tháp sinh thái?

+ Tháp số lượng: được xây dựng trên số
lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

- Nếu nói tháp sinh thái năng lượng
là dạng chuẩn thì kết luận đó đúng
hay sai?
HS: Nghiên cứu, trả lời
GV: Kết luận, bổ sung

+ Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên
khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật
trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi
bậc dinh dưỡng.
+ Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được
xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ
trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích trong 1
đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

IV. Củng cố: Dựa vào bản trong sgk tìm hiểu vấn đề sau.
a. Sản lượng sinh vật toàn phần và sản lượng sinh vật thực tế ở thực vật
b. Tính hiệu xuất sinh thái giữa các bậc dinh dưỡng
V. Dặn dò:
- Làm bài tập, chuẩn bị bài mới

DOC24.VN
3