Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Phát triển năng lực môn Tin học lớp 7

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-12-01 02:40:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 349 | Lượt Download: 16 | File size: 4.163584 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Tuần 1

Ngày soạn :

Năm học 2020-2021

CHUYÊN ĐỀ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG EXCEL

Tiết 1 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU.

1.Kiến thức :

- Biết nhu cầu sử dụng của chương trình bảng tính trong đời sống và trong

học tập.

- Biết được một số chức năng của chương trình bảng tính;

2. Kỹ năng:- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trong ô của trang tính.

3. Thái độ: - Nghiêm túc, có ý thức.

4. Các năng lực, phương pháp cần hướng tới

 Các năng lực

- NL giải quyết vấn đề

- NL tự học

- NL sáng tạo

- NL giao tiếp

- NL tự quản lý bản thân

- NL sử dụng ngôn ngữ

- NL hợp tác

- NL sử dụng công nghệ thông tin

 Phương pháp và hình thức dạy học

- Phương pháp dạy học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp giao

bài tập.

- Hình thức dạy học : Dạy học trên lớp ; DH trên phòng máy tính, tự học,

hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động : Ở cuối năm học lớp 6, các em đã được học cách trình

bày một số nội dung văn bản bằng bảng cho cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh. Trong

chương trình lớp 7 chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này đó là chương trình bảng

tính

B. Hình thành kiến thức mới

Ở cuối năm học lớp 6, các em đã được học cách trình bày một số nội dung văn bản

bằng bảng cho cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh. Trong chương trình lớp 7 chúng ta

sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này đó là chương trình bảng tính.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1:(13’) Tìm hiểu về bảng và nhu cầu xử lý thông tin bảng

1GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HSNội dung

1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin

GV: Em nào có thể cho thầy một ví dụ dạng bảng.

về việc trình bày văn bản bằng bảng ?

- Bảng tính là tập hợp các ô tạo ra do

HS: Danh bạ điện thoại, địa chỉ, BC kết sự giao nhau của cột và hàng.

quả học tập cá nhân…

GV: Nhận xét câu trả lời của HS và tổng

kết lại.

GV: Đưa thêm ví dụ: Báo cáo số liệu.

HS: nghe giảng, ghi chép

GV: Vậy ngoài việc trình bày thông tin

trực quan, cô đọng, dễ so sánh, chúng ta

còn có nhu cầu sử dụng bảng để thực

hiện các công việc xử lý thông tin như

tính toán, tổng hợp, thống kê số liệu.

GV: Đưa ra ví dụ về nhiệt độ trung bình

trong các tháng.

GV: Em nào có thể cho thầy biết tháng

nào có nhiệt độ trung bình cao nhất,

tháng nào có nhiệt độ trung bình thấp

nhất?

HS: Tháng 6 có nhiệt độ trung bình cao

nhất, tháng 12 có nhiệt độ trung bình

thấp nhất.

GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh và

tổng kết lại

HS: nghe giảng, ghi chép.

GV: Nếu thay số liệu dưới dạng biểu đồ

thì kết quả thế nào?

HS: Sử dụng biểu đồ sẽ cho kết quả trực

quan hơn.

GV: Vậy từ các số liệu trong các bảng,

đôi khi người ta còn có nhu cầu vẽ các - Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng:

biểu đồ để minh họa trực quan cho các

+ Cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh

số liệu ấy để dễ so sánh, dự đoán và

+ Thực hiện các nhu cầu tính

phân tích.

toán( tính tổng, trung bình cộng, xác

Vậy em nào có thể tổng kết lại cho thầy định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất…)

những công dụng của việc trình bày dữ

+ Có thể tạo biểu đồ từ các số

liệu dạng bảng.

liệu trên bảng để đánh giá một cách

HS: - Cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh

trực quan, nhanh chóng.

2GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

- Thực hiện các nhu cầu tính

toán( tính tổng, trung bình cộng, xác

định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất…)

- Có thể tạo biểu đồ từ các số liệu

trên bảng để đánh giá một cách trực

quan, nhanh chóng.

Hoạt động 2:(30’) Giới thiệu về chương trình bảng tính.

GV: Đưa ra ví dụ về bảng điểm của lớp.

GV: Nếu bảng điểm được lập trên giấy 1. Chương trình bảng tính là gì:

thì khi có sự thay đổi số liệu, bảng điểm Là phần mềm được thiết kế để giúp

sẽ như thế nào?

ghi lại và trình bày thông tin dưới

HS: Sẽ bị tẩy xóa rất bẩn, nhìn rất rối, dạng bảng, thực hiện các tính toán

không rõ ràng đồng thời phải tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu

lại rất mất công.

diễn một cách trực quan các số liệu đã

GV: Nhận xét và kết luận: Nhưng nếu có trong bảng.

chúng ta sử dụng chương trình bảng tính 2. Các đặc trưng của chương trình

thì tất cả các vấn đề trên đều được khắc bảng tính.

phục.

a. Màn hình làm việc.

GV: Vậy em nào có thể cho thầy biết

+ Các bảng chọn, thanh công

chương trình bảng tính là gì?

cụ, các nút lệnh.

HS: Trả lời.

+ Được trình bày dưới dạng

GV: Hiện nay có nhiều chương trình bảng và chia thành các hàng và các

bảng tính khác nhau. Tuy nhiên chúng cột

đều có một số tính năng cơ bản chung.

HS: Nghe giảng, ghi chép.

GV: Theo các em trên màn hình làm

việc của chương trình bảng tính thường

có cái gì?

HS: Bảng chọn, thanh công cụ, các nút

lệnh và màn hình làm việc.

GV: Vậy các em hãy nêu sự khác biệt

giữa màn hình làm việc của chương

trình bảng tính so với màn hình làm việc

của chương trình soạn thảo văn bản

Word?

HS: Màn hình làm việc của chương trình b. Dữ liệu:

bảng tính khác với màn hình làm việc

+ Lưu giữ và xử lý nhiều kiểu

của chương trình soạn thảo văn bản dữ liệu khác nhau.

Word là nó được trình bày dưới dạng

VD: kiểu kí tự, kiểu số…

3GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HS

bảng và chia thành các hàng và các cột.Nội dung

+ Dữ liệu nhập vào được lưu

giữ và hiển thị trong các thành phần

GV: Chương trình bảng tính dùng chủ cơ sở của bảng gọi là các ô.

yếu để thực hiện các tính toán nên nó cớ

các tính năng riêng khác với chương

trình soạn thảo văn bản.

HS: nghe giảng, ghi chép

GV: Chỉ cho HS một ví dụ về ô

HS: Quan sát và ghi chép

GV: Các em hãy liệt kê các kiểu dữ liệu

được lưu giữ trong bảng tính sau đây.

HS: Kiểu kí tự, kiểu số

c. Khả năng tính toán và sử dụng các

GV: Chương trình bảng tính cung cấp hàm có sẳn.

công cụ để em có thể thực hiện một cách

+ Tự động tính toán, khả năng

tự động công việc tính toán, cập nhật tự thực hiện các phép toán từ đơn giản

động kết quả khi dữ liệu ban đầu thay đến phức tạp một cách chính xác.

đổi mà không cần tính toán lại.

+ Cung cấp các hàm có sẳn

Ngoài ra, chương trình bảng tính còn

VD: Hàm tính tổng, hàm thống

cung cấp các hàm có sẳn đặc biệt hữu kê….

ích để sử dụng khi tính toán.

VD: Tính điểm tổng kết khi biết điểm

của từng môn, xếp loại HSG, HS yếu…

HS: Quan sát, lắng nghe.

GV: Một tính năng nữa của chương trình

bảng tính là khả năng sắp xếp và lọc dữ d. Sắp xếp và lọc dữ liệu:

liệu.

+ Sắp xếp và lọc dữ liệu theo

VD: Với việc lưu giữ bảng điểm của lớp những tiêu chuẩn khác nhau mà không

trong chương trình bảng tính, cô có thể ảnh hưởng tới các dữ liệu ban đầu.

sắp xếp học sinh theo các tiêu chuẩn e. Tạo biểu đồ:

khác nhau một cách nhanh chóng. Ngoài

+ Hỗ trợ tạo biểu đồ giúp cho

ra cô cũng có thể lọc riêng nhóm học việc so sánh, đánh giá, thống kê, dự

sinh theo học lực, hạnh kiểm… mà đoán số liệu.

không ảnh hưởng tới các dữ liệu ban

đầu.

HS: Lắng nghe, ghi chép

GV: Ngoài ra chương trình bảng tính có

có 1 tính năng khác mà ta đã trình bày ở

phần trước là có thể tạo biểu đồ từ số

liệu có sẳn.

4GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

HS: Nghe giảng

GV: Em hãy cho thầy biết công dụng

của việc tạo biểu đồ trong chương trình

bảng tính?

HS: Hỗ trợ tạo biểu đồ giúp cho việc so

sánh, đánh giá, thống kê, dự đoán số

liệu.

C. Hoạt động ứng dụng: Với các tính năng trên, các em thấy chương trình bảng

tính rất tiện dụng và hữu ích trong cuộc sống và học tập.

D. Hoạt động bổ sung

Về nhà học bài và xem trước phần bài còn lại

IV. CỦNG CỐ

V. DẶN DÒ VÀ RÚT KINH NGHIỆM5GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Tuần 1Ngày soạn:

Ngày dạy:

CHUYÊN ĐỀ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG EXCEL

Tiết 2:CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU.

1.Kiến thức :

- Nhận biết được một số thành phần cơ bản trên màn hình chương trình bảng

tính.

- Hiểu được khái niệm về hàng, cột, ô tính, địa chỉ ô tính

2. Kỹ năng: Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trong ô của trang tính.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức.

4. Các năng lực, phương pháp cần hướng tới

 Các năng lực

- NL giải quyết vấn đề

- NL tự học

- NL sáng tạo

- NL giao tiếp

- NL tự quản lý bản thân

- NL sử dụng ngôn ngữ

- NL hợp tác

- NL sử dụng công nghệ thông tin

 Phương pháp và hình thức dạy học

- Phương pháp dạy học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp giao

bài tập.

- Hình thức dạy học : Dạy học trên lớp ; DH trên phòng máy tính, tự học,

hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động: (KT bài cũ, GT bài mới)

- KT bài cũ: Chương trình bảng tính là gì?

- GT bài mới: Các em biết chương trình bảng tính là gì rồi. Tiết này chúng ta sẽ

tìm hiểu các thành phần trên 1 chương trình bảng tính và cách nhập dữ liệu vào

trang tính.

B. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1:(20’) Giới thiệu về màn hình làm việc của chương trình bảng

tính

6GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HS

GV: Microsoft Excel là chương trình

bảng tính được sử dụng phổ biến hiện

nay. Trong môn học này các em sẽ làm

quen với các kiến thức và kỹ năng cơ

bản để làm việc với chương trình bảng

tính thông qua Microsoft Excel.

HS: Tập trung, nghe giảng, ghi chép.

GV: Em hãy nêu sự giống nhau giữa

màn hình Word và màn hình Excel?

HS: Có sự giống nhau đó là: thanh tiêu

đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn,

thanh trạng thái, thanh cuốn dọc,

ngang.

GV: Nhận xét câu trả lời của HS và

tổng kết lại.

GV: Tương tự như chương trình soạn

thảo Word, chương trình bảng tính

cũng có các thành phần tương tự.

Nhưng vì chương trình bảng tính chủ

yếu dùng để xử lý dữ liệu nên nó có

những đặc trưng riêng.

HS: Nghe giảng

GV: Em hãy quan sát màn hình làm

việc của chương trình bảng tính có gì

khác với màn hình Word?

HS: Khác: Thanh công thức, bảng chọn

Data, tên cột, tên hàng, tên các trang

tính, ô tính.

GV: Nhận xét và tổng kết lại và đưa ra

các khái niệm.Nội dung

3. Màn hình làm việc của chương trình

bảng tính:

+ Thanh tiêu đề

+ Thanh bảng chọn

+ Thanh công cụ

+ Các nút lệnh

+ Thanh trạng thái

+ Thanh cuốn dọc, ngang

+ Thanh công thức

+ Bảng chọn Data

+ Trang tínha. Thanh công thức: Là thanh công cụ

đặc trưng của chương trình bảng tính.

Được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu

hoặc công thức trong ô tính.

b. Bảng chọn Data: Nằm trên thanh

bảng chọn(menu). Nơi để chứa các lệnh

dùng để xử lý dữ liệu.

c. Trang tính: là miền làm việc chính

của trang tính, được chia thành các cột

và các hàng, vùng giao giữa cột và

hàng gọi là ô tính.

+ Các cột của trang tính được

đánh thứ tự liên tiếp từ trái sang phải

GV: Các em hãy xác định cho thầy bằng các chữ cái, được gọi là tên cột,

hàng 4, cột D, ô D4?

bắt đầu từ A, B, C…

HS: Quan sát và lên chỉ vị trí của ô.

+ Các hàng của trang tính được

GV: Nhận xét và đưa ra đáp án

đánh thứ tự liên tiếp từ trên xuống dưới

HS: Quan sát, ghi chép.

bằng các số, gọi là tên hàng, bắt đầu từ

7GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HS

GV: Em hãy xác định cho thầy vùng

hình chữ nhật được đánh dấu có địa chỉ

như thế nào?

HS: Quan sát lên chỉ vị trí của khối.

GV: Nhận xét và đưa ra đáp án đúng

HS: lắng nghe, ghi chépNội dung

1, 2, 3…

+ Địa chỉ của 1 ô là cặp tên cột

và tên hàng mà ô nằm trên đó.

+ Khối: Là tập hợp các ô tính liền nhau

tạo thành một vùng hình chữ nhật. Địa

chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên

cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải,

được phân cách bằng dấu 2 chấm (:).Hoạt động 2:(20’) Nhập dữ liệu vào trang tính

GV: Để nhập dữ liệu vào trang tính 4. Nhập dữ liệu vào trang tính:

chúng ta phải thực hiện 3 bước sau:

a. Nhập và sửa dữ liệu:

+ B1: Nháy chuột trái vào ô cần * Nhập dữ liệu:

nhập.

+ B1: Nháy chuột trái vào ô cần

+ B2: Đưa dữ liệu vào từ bàn nhập.

phím.

+ B2: Đưa dữ liệu vào từ bàn

+ B3: Nhấn phím Enter hoặc có phím.

thể chọn 1 ô tính khác.

+ B3: Nhấn phím Enter

HS: Nghe giảng, ghi chép

GV: Để sửa dữ liệu trong ô tính ta làm

như thế nào?

HS: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa dữ

liệu, thực hiện các thao tác sửa dữ liệu,

nhấn phím Enter.

GV: Nhận xét.

HS: Ghi chép

GV: Ở phần mềm soạn thảo Word, để

di chuyển trên trang văn bản thì các em

làm thế nào?

HS: Sử dụng chuột và các thanh cuốn

dọc, ngang

Sử dụng các mũi tên trên bàn

phím.

GV: Trong chương trình bảng tính,

chúng ta cũng làm tương tự như thế

nếu muốn di chuyển trên trang tính.

HS: Chú ý, ghi chép

GV: Trong soạn thảo văn bản Word,* Sửa dữ liệu:

+ B1: Nháy đúp chuột vào ô cần

sửa.

+ B2: Thực hiện các thao tác sửa

dữ liệu bằng bàn phím.

+ B3: Nhấn phím Enter.

b. Di chuyển trên trang tính:

+Sử dụng chuột và các thanh

cuốn dọc, ngang

+ Sử dụng các mũi tên trên bàn

phím.8GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

muốn gõ chữ Việt chúng ta làm thế c. Gõ chữ Việt trên trang tính:

nào?

+ Cần có chương trình gõ Tiếng

HS: Cần có chương trình gõ tiếng Việt Việt, vd như: Unikey, Vietkey

và phông chữ Việt.

+ Có phông chữ Việt

GV: Trong chương trình bảng tính,

+ Kiểu gõ và quy tắc gõ chữ Việt

chúng ta muốn gõ chữ Việt thì làm có dấu tương tự như chương trình soạn

tương tự như trong chương trình Word. thảo mà các em đã học

C. Hoạt động thực hành

D. Hoạt động ứng dụng.

E. Hoạt động bổ sung : Làm bài tập 1.10 sách bài tập.

IV. CỦNG CỐ

V. DẶN DÒ VÀ RÚT KINH NGHIỆM9GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Tuần 2Ngày soạn:

Ngày dạy:

CHUYÊN ĐỀ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG EXCEL

Tiết 3 : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH

BẢNG TÍNH EXCEL

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Khởi động và kết thúc Excel.

- Nhận biết các ô, hàng, cột trên bảng tính Excel.

- Cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

2. Kỹ năng:

- Biết khởi động và kết thúc phiên làm việc với Excel.

- Di chuyển và nhập liệu trên trang tính.

3. Thái độ: - Nghiêm túc có ý thức học tập.

4. Các năng lực, phương pháp cần hướng tới

 Các năng lực

- NL giải quyết vấn đề

- NL tự học

- NL sáng tạo

- NL giao tiếp

- NL tự quản lý bản thân

- NL sử dụng ngôn ngữ

- NL hợp tác

- NL sử dụng công nghệ thông tin

 Phương pháp và hình thức dạy học

- Phương pháp dạy học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp giao

bài tập.

- Hình thức dạy học : Dạy học trên lớp ; DH trên phòng máy tính, tự học,

hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bài thực hành, phòng máy vi tính.

- Học sinh: Xem trước nội dung của bài thực hành.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động: (KT bài cũ, GT bài mới)

- KT bài cũ: Em hãy nêu các tính năng chung của các chương trình bảng tính?

- GT bài mới: (1’)Ở tiết trước các em đã làm quen với chương trình bảng tính điện

tử, tiết này chúng ta tiến hành thực nghiệm trên máy tính.

B. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1:(15’) Khởi động , lưu kết quả và thoát khỏi Excel.

10GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HSNội dungGv: hãy nêu các cách để khởi động 1. Khởi động Excel:

Excel.

Chọn Start\All program\ Microsoft

Hs: Từng em lên thực hiện trên máy Excel

tính cho các em còn lại quan sát.

Nháy đúp chuột vào biểu tượng

trên desktop.

Gv: Dựa vào màn hình bảng tính nêu

2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel:

điểm giống và khác nhau giữa màn

a. Lưu file:

hình Word và Excel ?

- Chọn File\Save hoặc sử dụng nút lệnh

Hs: Chỉ ra sự giống và khác

Save

Gv: Để lưu file thì làm như thế nào?

b. Thoát:

Hs: Lên tiến hành thao tác lưu ở máy

- Chọn File\Exit hoặc sử dụng nút lệnh

giáo viên

phía trên bên phải trang tính.

Hoạt động 2:(20’) Thực hành làm theo yêu cầu của bài tập 1, 2 SGK.

Gv: Yêu cầu học sinh làm theo nhóm Bài tập 1:

và viết thu hoạch vào giấy nộp ở cuối Khác: Có thanh công thức, cột, dòng, ô

giờ?

tính, bảng chọn Data.

- Bảng chọn Data: Chứa các lệnh về xử

Hs: Tiến hành thực hành giải quyết các lý dữ liệu

yêu cầu của bài tập, rút ra nhận xét cho - Hàng và cột chứa ô được chọn đổi

từng bài.

màu.

Gv: Giám sát, hướng dẫn các em việc Bài tập 2:

thực hiện các bài tập của học sinh.

- Dữ liệu mới nhập vào sẽ xoá dữ liệu

Hs: Tiến hành lần lượt từng em thực cũ của ô.

hiện các thao tác.

- Phím Delete dùng để xoá dữ liệu

Chú ý: Em nào cũng phải được thực trong ô.

hiện ít nhất 1-2 lần các thao tác mà bài

tập yêu cầu.

C. Hoạt động ứng dụng

D. Hoạt động bổ sung: Học thuộc cách thức khởi động chương trình bảng tính

Microsoft Excel và ghi nhớ các thao tác trên ô tính, nghiên cứu làm bài tập 3 SGK

IV. CỦNG CỐ

V. DẶN DÒ VÀ RÚT KINH NGHIỆM11GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Tuần 2Ngày soạn:

Ngày dạy:

CHUYÊN ĐỀ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG EXCEL

Tiết 4 : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH

BẢNG TÍNH EXCEL

I. MỤC TIÊU.

1.Kiến thức :

- Khởi động và kết thúc Excel.

- Nhận biết các ô, hàng, cột trên bảng tính Excel.

- Cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

2. Kỹ năng:Di chuyển và nhập số liệu một cách chính xác, phân biệt được

dữ liệu kiểu số, kiểu ký tự.

3. Thái độ: Nghiêm túc, kiên nhẫn.

4. Các năng lực, phương pháp cần hướng tới

 Các năng lực

- NL giải quyết vấn đề

- NL tự học

- NL sáng tạo

- NL giao tiếp

- NL tự quản lý bản thân

- NL sử dụng ngôn ngữ

- NL hợp tác

- NL sử dụng công nghệ thông tin

 Phương pháp và hình thức dạy học

- Phương pháp dạy học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp giao

bài tập.

- Hình thức dạy học : Dạy học trên lớp ; DH trên phòng máy tính, tự học,

hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bài thực hành, phòng máy vi tính.

- Học sinh: Xem trước nội dung của bài thực hành.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động: (KT bài cũ, GT bài mới)

B. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1:(30’) Thực hành làm bài tập 3 SGK.

Gv: Yêu cầu 1 hs thực hành một lần và Bài tập 3:

lưu file với tên danh sach lop em

- Nhập đúng nội dung.

Hs: Tiến hành làm bài tập.

- Rút ra nhận xét về vị trí dữ liệu dạng

12GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và HSNội dung

số và dạng chữ trên ô tính.

Dữ liệu kiểu số căn thẳng lề phải

Gv: Giám sát và hướng dẫn hs cách còn dữ liệu kiểu văn bản căn thẳng lề

soạn thảo tiếng việt trên bảng tính.

trái của ô tính.

- Lưu kết quả và thoát khỏi Excel:

Hoạt động 1:(10’) Kiểm tra đánh giá

Gv: Lần lượt kiểm tra từng bài làm của

Hs và chỉ ra những yêu cầu chưa đạt

được.

Hs: Sửa lại bài làm.

Gv Lưu ý những lỗi thường mắc phải.

Hs: Chú ý ghi chép.

C. Hoạt động ứng dụng:

- Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho một ô thì các em sử dụng phím gì?

Phím: Enter

- Sửa chữa nội dung cho 1 ô thì có mấy cách tiến hành.

2 cách:

-Nháy đúp chuột vào ô cần sửa.

- Nháy chọn ô cần sửa và nhấn phím F2.

D. Hoạt động bổ sung Về nhà em nào có máy thì thực hành lại,đọc trước bài

các thành phần chính trên và dữ liệu trên trang tính.

IV. CỦNG CỐ

V. RÚT KINH NGHIỆM VÀ DẶN DÒ13GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Tuần 3

Ngày soạn:

Ngày dạy:

CHUYÊN ĐỀ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG EXCEL

Tiết 5 : CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Tìm hiểu các thành phần trên bảng tính.

- Thao tác chọn đối tượng trên Excel.

2. Kỹ năng:Hiểu được bảng tính là gì, chức năng của các thành phần cơ bản

trên trang tính.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức.

4. Các năng lực, phương pháp cần hướng tới

 Các năng lực

- NL giải quyết vấn đề

- NL tự học

- NL sáng tạo

- NL giao tiếp

- NL tự quản lý bản thân

- NL sử dụng ngôn ngữ

- NL hợp tác

- NL sử dụng công nghệ thông tin

 Phương pháp và hình thức dạy học

- Phương pháp dạy học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp giao

bài tập.

- Hình thức dạy học : Dạy học trên lớp ; DH trên phòng máy tính, tự học,

hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (1’): .

2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Em hãy nêu các cách để khởi động chương trình bảng

tính Excel?

3.Bài mới: Đặt vấn đề: (1’)Với cửa sổ của Excel mà các em đã học ở các tiết

trước, các em đã nắm hết các chức năng của các thành phần trên đó chưa?. Tiết học

hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các thành phần đó.

Hoạt động của GV và

Nội dung

HS

Hoạt động 1:(10’) Tìm hiểu cấu trúc của bảng tính

1. Bảng tính:

14GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Hoạt động của GV và

HS

Gv: Thế nào gọi là Bảng tính ?Nội dung- Bảng tính được tạo thành từ các trang

tính

Hs: trả lời

+ Trang tính bao gồm các ô, cột, hàng.

Gv: Vậy số lượng các trang tính có bị + Trang tính được kích hoạt là trang

giới hạn không?

tính đang được hiển thị trên màn hình,

có nhãn trang màu trắng, tên trang viết

Hs: Trả lời

bằng chữ đậm.

+ Mỗi bảng tính chứa rất nhiều trang

Gv: Nêu cách đổi tên trang tính, chèn tính.

thêm trang tính

+ Đổi tên trang tính: Nháy chuột phải

Hs: Ghi bài

vào tên trang tính cần đổi, chọn Rename

+ Chèn trang tính: Nháy chuột phải vào

tên trang tính cần chèn, chọn Insert\

Wordsheet.

Hoạt động 2:(25’) Tìm hiểu các thành phần trên trang tính.

Gv: Ngoài các thành phần của trang - Hộp tên: Là ô hiển thị địa chỉ của ô

tính như ô tính, hàng, cột thì còn có được chọn.

các thành phần gì nữa?

Hs: Nêu Hộp tên, Khối, Thanh công - Khối: là nhóm ô liền kề nhau tạo thành

thức

hình chữ nhật.

Gv: Rút ra kết luận và lấy ví dụ về Vd: C3:H6

khối ô.Hs: Chỉ ra tên hàng, tên cột

Gv: Ví dụ minh hoạ cụ thể.

Hs: Lắng nghe, ghi chép- Thanh công thức: Cho biết nội dung

của ô đang được chọn.4. Kết luận củng cố: (3’)

- Bảng tính có nhiều trang tính.

- Các thành phần chính trên trang tính: các hàng, các cột, ô tính, hộp

tên, khối, thanh công thức.15GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MÔN TIN HỌC 7

Tuần 3

Ngày soạn:

Tiết:6

Ngày dạy:

CHUYÊN ĐỀ 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG EXCEL

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU

TRÊN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò của thanh công thức.

- Phân biệt được dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu kí tự trên trang tính.

2. Kỹ năng:

- Cách chọn các đối tượng trên trang tính, di chuyển trên trang tính và nhập

dữ liệu vào trang tính, sửa chữa dữ liệu trên ô tính.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, có ý thức, nhận thức được việc biết cách lựa chọn các thành

phần của trang tính cũng như phân biệt các kiểu dữ liệu trên trang tính.

4. Các năng lực, phương pháp cần hướng tới

 Các năng lực

- NL giải quyết vấn đề

- NL tự học

- NL sáng tạo

- NL giao tiếp

- NL tự quản lý bản thân

- NL sử dụng ngôn ngữ

- NL hợp tác

- NL sử dụng công nghệ thông tin

 Phương pháp và hình thức dạy học

- Phương pháp dạy học, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp giao

bài tập.

- Hình thức dạy học : Dạy học trên lớp ; DH trên phòng máy tính, tự học,

hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định tổ chức (1’):

2. Kiểm tra bài cũ: Trên trang tính gồm những thành phần nào?

3. Bài mới:16