Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Người lái đò sông Đà

65613264663032303037303838353263376431343738636336323931346336626334323631323564396338656537366532383666353630643462346530623635
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 07:11 AM ngày 13-05-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 254 | Lượt Download: 1 | File size: 0.05376 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NGƯƠI LAI ĐO SÔNG ĐA
(Trích)
I.

MUC TIÊU BAI HOC

Nguyễn
̃ Tuân

Giup hoc sinh:
- Thây đươc dươi ngoi but Nguyên Tuân, sông Đa hiên lên như môt nhân vât s ông đ ông,
co ca tính, co tính cach: vưa hung bao vưa trư tinh, vưa dư dôi vưa đây chât thơ;
- Thây đươc ve đep cua con ngươi Tây Băc tai trí va dung cam qua hinh tương ông lai đo
vươt qua thac Sông Đa;
- Thây đươc sư đôc đao, tai hoa uyên bac, sư giau co cua chư nghia Nguyên Tuân va ph ân
nao phong cach nghê thuât cua nha văn qua đoan trích.
II.

PHƯƠNG TIÊN THƯC HIÊN VA CACH THƯC TIÊN HANH

1. Phương tiên thưc hiên
- Sach giao khoa va sach giao viên.
- Thiêt kê bai day - hoc.
2. Cach thưc tiên hanh
Tô chưc giơ day theo cach nêu vân đê kê hơp vơi hinh thưc trao đ ôi thao lu ân, tr a l ơi câu
hoi.
III.

TIÊN TRINH DAY – HOC

1. Ôn đinh lơp
2. Kiêm tra bai cu
3. Bai mơi

0

HOAT ĐÔNG CUA GV VA HS
NÔI DUNG BAI HOC
Hoat đông 1: Tim hiêu chung
I. TIM HIÊU CHUNG
Thao tac 1: Yêu câu hoc sinh nêu nhưng net
lơn vê ti êu sư c ua nha văn va nhưng tac
phâm chính.
GV: Nêu vai net vê gia đinh va quê h ương 1. Tac gia
cua Nguyên Tuân?
GV: Hoat đông sông cua Nguyên Tuân tư
thơi thanh thiêu niên đên khi câm but sang - Sinh ngay: 10-07-1910
tao văn chương?
- Quê quan: Ha Nôi
- La con cua môt gia đinh công chưc
Thao tac 2: Yêu câu HS đoc SGK va trinh bay - Thơi niên thiêu ông đươc đi nhiêu nơi,
ngăn gon vê tac phâm.
tham gia chông ngươi Phap, tưng lam thư kí
nha may đèn.
- Năm 1930, ông băt đâu viêt văn lam bao.
Năm 1937, ông chuyên tâm viêt văn
- Nhưng tac phâm tiêu biêu: Vang bong môt
thơi, Nhưng chuyên đi,…
2. Tac phâm
- Tuy but thương la tac phâm văn xuôi tư s ư
cơ nh o, co câu truc phung tung, nha văn thê
hiên nhưng ân tương suy nghi ca nhân vê
nhưng sư viêc, nhưng vân đê cu thê.
- Trong tuy but, cai tôi tac gia đa d ang, nên
khuôn măt thê lo ai ơ m ôi tac phâm cung co
nhưng net đôc đao riêng
1

- Ngôn ngư cua tuy but giau hinh anh va giau
chât thơ.
- Ngươi lai đo Sông Đa đươc trích trong tuy
but Sông Đa.
- Đươc sang tac trong chuyên đi thưc tê Tây
Bă c
- Cam hưng sang tac:
“Đep vây thay tiêng hat trên dong sông”
“ Chung thuy gia đông tâu
Đa giang đôc băc lưu”
Viêt Sông Đa nha thơ muôn đê th ơ, phô
nhac vao sông nươc quê hương. Cam hưng
sông Đa đa thanh nghê thu ât, “thanh môt gơi
cam mênh mang” vê sông quê, vê con ng ươi
Viêt Nam. Va ông cung la môt “Đa giang đôc
Hoat đông 2: Tim hiêu nôi dung tac phâm

băc lưu” trên binh diên nghê thuât.
II. ĐOC – HIÊU VĂN BAN

Thao tac 1: Cho hoc sinh xac đinh vi trí đo an 1. Vi trí đoan trích
trích.

Phân giưa cua tac phâm Ngươi lai đo
Sông Đa, tiêu biêu cho tư tương va phong
cach nghê thu ât cua Nguyên Tuân sau Cach
mang thang Tam 1945.

Thao tac 2: Cho HS đoc đoan trích.

2. Bô cuc đoan trích

GV: Đoan trích gôm mây phân nôi dung Đoan trích co thê chia lam hai phân:
chính cua tưng phân la gi?

- Phân môt: khăc nôi tính cach “hung bao”
2

cua con sông Đa va ngơi ca phâm chât trí
dung, tai hoa nghê si cua ông lai đo.
Thao tac 3: Cho hoc sinh tiên hanh phân tích
va chưng minh tính cach hung bao cua con

- Phân hai: miêu ta v e đ ep trư tinh c ua sông
Đa, qua đo thê hi ên long yêu thiên nhiên đât
nươc cua nha văn

sông Đa.
GV giang: “Nhân vât sông Đa in đâm ban
nga văn chương cua nha văn Nguyên Tuân.
Ngoi but cua ông đa hoa trôn hai ve đ ep chu

3. Hinh tương “nhân vât” sông Đa
a. Khai quat hinh tương sông Đa
- Nhân vât sông Đa = tâm hôn nha văn + sông
Đa

quan cua tâm hôn va khach quan cua dong
sông đê tai hi ên môt Đa giang như môt sinh

- Sông Đa mang hai tính cach hung bao va trư
tinh.

thê co Hoat đông, co tri giac, cam giac va co
ca tính tâm hôn”.
GV: Cho HS đoc đoan văn: “… Đam tang b. Hinh tương con sông Đa hùng vi va hung
đam hon chia lam ba hang… co luc chung đôi bao
ca thuyên lên”.

- Con sông Đa hùng vi đên dư dôi

GV: Nguyên Tuân đa quan sat va ghi lai đươc + “Canh bơ sông d ưng vach thanh” chet lây
nhưng biêu hiên hùng vi va hung bao nao dong sông hep
cua Đa giang?

+ Con sông dư dôi, đa bơ sông “dưng vach
thanh” va “luc đung ngo mơi co măt trơi”
diên ta đươc đô cao va cai lanh lẽo, âm u
cua nhưng khuc sông co đa dưng thanh vach.

GV: Em co nhân xet gi vê đo an văn miêu ta + Chô “vach đa…như môt cai yêt hâu”
cai xoay nươc?

khăc hoa sư hiêm trơ bằng thu phap so sanh.
+ Cai xoay nươc: nha văn dùng môt thư văn
3

“cheo leo” “trên cai măt cai hut xoay tít đay,
GV: Em co cam nhân như thê nao v ê hinh

cung đang quay lư lư nhưng canh quat đan”.

anh con sông Đa trong cuôc chiên vơi vơi - Con sông Đa hung bao: con sông Đa như
ngươi lai đo?

môt loai thuy quai kh ông lô khôn ngoan,
nham hiêm, hung ac, săn sang chăn đanh, tiêu
diêt con ngươi:
+ Đây mưu mô: khi ân nâp mai phuc, đan du
kích, khi quay vong trơ lai, khi xông vao đanh
tơi tâp,…
=> nha văn quan sat thât tinh xac va phat huy
sưc manh điêu khăc cua ngôn tư ngh ê thu ât
ma truyên sư sông cho nhưng hon đo vô hôn
trên sông.
- Bằng so sanh va nhân hoa con sông cang
ghê gơm va đôc ac vơi “cai hut nươc” luc
thơ, luc kêu, luc săc, ăc ăc lên.
- Đa sông Đa như tên lính thuy hung tơn,
trông ngô ngao, nhăn nhum…vơi nhưng âm

Thao tac 4: Hương dân HS phân tích va mưu, thu đoan nham hiêm, săn sang giao
chưng minh ve đep trư tinh cua con sông Đa.

chiên.

Cho hoc sinh đoc đoan văn: “Con sông Đa - Tiêng song thac la tiêng thet cua thiên nhiên
tuôn dai, tuôn dai như môt ang toc trư tinh... bưng bưng phân khích manh mẽ va man d ai
Rôi cư thê ma phêt vao ban đô lai chư”.

“no rông lên … da chay bùng bùng”.
=> Sông Đa “thanh ra diên mao va tâm đia
cua môt thư ke thù sô môt” săn sang cươp
4

đi mang sông con ngươi, co tâm đia ac đôc
như di ghe.
- Nguyên Tuân đa nhân cach hoa con sông, no
như môt sinh thê dư dằn, gao thet vơi cac âm
thanh ghê sơ: oan trach, van xin, khiêu khích,
chê nhao, rông lên như tiêng môt ngan con
trâu mông đang lông lôn…
c. Tính cach trư tinh cua nhân vât sông Đa
- Liên tương bât ngơ ki thu. Dong sông nh ư
mai toc cua ngươi đan ba kiêu diêm
- Con sông đươc nhin qua mây mùa xuân,
năng mùa thu đê rôi cam nhân săc nươc thai
đôi theo mùa: xuân xanh ngoc bích, thu thi lư
lư chín đo…
=> hinh anh diu dang trong sang, gơi cam
đây chât thơ.
Tiêt 2
Thao tac 5: Cho HS đoc đoan văn: “Song thac
đa đanh đên miêng đon đôc hiêm nhât…
Thê la hêt thac. Dong sông văn minh vao cai
bên co hang lanh”.
GV: Qua đoan văn, anh/ chi nh ân xet gi vê

3. Hinh tương ngươi lai đo sông Đa
a. Ngươi lai đo trí dung – ngươi anh hùng:
Đây la cuôc chiên không cân sưc:
+ Sông Đa dư dôi va hiêm đôc: trùng trùng
lơp lơp dan trân bua vây; hơp sưc nhiêu thê
lưc: song, nươc, đa, gio,…

con sông Đa va ông lai đo?
+ Con ngươi: be nho, vu khí chỉ la chiêc can
chèo trên con đo đơn đôc.
5

- Kêt qua trân chiên: con ngươi chiên thăng
sưc manh thân thanh cua tư nhiên.
+ Con ngươi cươi lên thac ghênh, xe toang
hêt lơp nay đên lơp kia cua trùng vi thach
trân; đè sân đươc song gio, năm chăt cai
bơm song ma thuân phuc sư hung han cua
dong sông.
GV: Tai hoa cua ngươi lai đo đươc thê hiên
như thê nao?

+ Nhưng thằng đa tương phai lô sư tiu
nghỉu, thât vong qua bô măt xanh lè.
- Ngoi but Nguyên Tuân như môt may quay
phim ghi lai nhưng trương đoan hôi hôp, gay
cân, căng thăng cua cuôc chiên giưa con
ngươi va thiên nhiên nay.
b. Ngươi lai đo – con ngươi tai hoa nghê si:

Thao tac 6: Tim hiêu đăc trưng nghê thuât
cua đoan văn.

- Xư lí tinh hu ông nguy hiêm môt cach tai
hoa chính xac, thông minh, tao bao va tai tư
đên ki diêu.
+ ông lai đo “cươi lên thac sông Đa, phai
cươi đên cùng như cươi hô”.
+ ông nhơ măt bon đa tương, quân đa nên tao
bao “rao bơi chèo lên, đưa thi ông đè sân lên
ma chăt đôi ra đê mơ đương tiên lên”.
+ ông rât tai tinh va rât nghê thuât khi lèo lai
con thuyên.
- Sau khi vươt thac ông lai ung dung “đôt lưa
6

trong hang đa, nương ông cơm lam, ban tan
vê ca anh vu”. Ch ăng ai thèm ban thêm môt
lơi nao vê cuôc chiên đâu
4. Nghê thuât
Lôi ví von đôc đao, bât ngơ, chính xac.
+ Chi tiêt chân thưc va hom hỉnh.
+Cach viêt phong tung, ngôn ngư điêu luyên.
+ Sư hiêu biêt khoa hoc căn kẽ, sưc tương
tương phong phu, cam xuc sâu lăng. Đăc
biêt la long yêu thương va tư hao vê con
Hoat đông 3: Tông kêt.

ngươi va đât nươc.
III. TÔNG KÊT
1. Nôi dung tư tương:
- Tac phâm muôn noi: chu nghia anh hùng
đâu chỉ co trên chi ên trương sung đan, chu
nghia anh hùng con co măt ơ đ ơi thương,
trong cuôc vât lôn vơi tư nhiên đ ê danh s ư
sông
- Thiên nhiên la môt san phâm nghê thuât vô
gia, lao đông cung la môt nghê thuât vô gia.
2. Nghê thuât
- Tuy but pha but kí, kêt câu kinh hoat, vân
dung đươc nhiêu tri thưc văn hoa va nghê
thuât vao trong tac phâm
- Nhân vât mang phong thai đơi thương gian
7

di
- But phap: hai hoa hiên thưc vơi lang man
- Ngôn ngư: hiên đai co pha ngôn ngư xưa.
IV.

HƯƠNG DÂN HOC BAI – CHUÂN BI BAI

1. Hương dân hoc bai:
Khi hoc bai cân chu y hai tính cach: hung bao va trư tinh cua sông Đa; anh hùng tai hoa,
nghê si cua nhân vât ngươi lai đo sông Đa va nhưng đăc trưng cua phong cach ngh ê thu ât
Nguyên Tuân thê hiên qua đoan trích.
2. Chuân bi bai mơi

8