Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án ngữ văn lớp 7 Tiếng gà trưa

d16ae8845cceb85f7980363c23215e0f
Gửi bởi: Vũ Lê Ngọc Liên vào ngày 2017-06-11 07:37:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 603 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo án ngữ văn lớp 7 Tiếng gà trưa Xuân Qu nhỳI đích yêu uụ Giúp HS nh đc đp trong sáng, đm th nh ng ni tu th và ượ ơtình bà cháu đc th hi trong bài th .ả ượ ơ_ Th đc ngh thu bi hi tình m, xúc tác gi qua nh ng chi ti ượ ết nhiên bình dự ịII Ph ng pháp và ph ng ti cươ ươ ọ­ Đàm tho di gi ngạ ả­ SGK SGV giáo án III idung và ph ng pháp lên pộ ươ 1. đnh phútỔ ớ2. Ki tra bài cũ phút.ể 2.1 Phát bi nghĩ tác ph văn nh th nào?ể 2.2 Bài văn ph n?ồ 3. Gi thi bài iớ phútT.gian Ho đng th và tròạ dung ngộ ả30 phút vào SGK gi thi vài nét ềtác gi và hoàn nh sáng tác.ả ảGV HS đc bài thọ ơC ng trong bài th tác ủgi kh vi gì?ả ệTrên đng hành quân ườ nghe ti ng gà nh ti ng gà tr aế ỉni m.ệM ch xúc đó đc di bi ượ I. Gi thi uớ ._ Xuân Qu nh 1942 1988 quê làng La ởKhê, nh Hà Tây, là nhà th xu trong ắn th hi đi Vi Nam.ề ệ_ Bài th ti ng gà tr a” đc vi trong th ượ ờkì đu cu kháng chi ch ng Mĩ, in ầđu trong th hoa chiên hào” 1968)ầ ọ15 phút20 phút10 phút nh th nào?ư Nh hình nh con gà mái mái ơvàng, hình nh ngu bà tình yêu, ớs ch chiu chăm lo cho cháu, ướm nh bé tu th ti ng gà ếtr đi vào cu chi đu.ư ấNh xét ch xúc ủnhân tr tình?ậ ữT nhiên, líự ợTi ng gà tr đã trong tâm ạtrí ng chi sĩ nh ng hình nh ườ ảvà ni nào tu th ?ỉ ơQ ua đó bài th đã bi hi tình ệc gì tác gi ?ả ảHình nh ng bà nh th nào?ả ườ ếEm hãy nh xét tình bà ảcháu?Trong câu th có câu đc ượ ạnhi n? Tác ng ặl i?ạ Bài th đã nh ng ni tu th và ơtình bà cháu qua nh ng chi ti th bình th ng, ườgi nh ng xúc đng chân thành.ả ựII. Đc hi uọ 1. Nh ng hình nh và ni tu thữ ơ_ Hình nh con gà mái mái vàng và tr ngả ứh ng đp nh trong tranh.ồ ư_ ni tu th xem tr gà độ ẻb bà ng.ị ắ_ Hình nh ng bà đy lòng yêu th ng, ch tả ườ ươ ắchiu dành m, lo cho cháu.ụ_ Ni vui và mong nh bé tu th ướ ơđc qu áo ti bán gà, mong điượ ướ ấc vào gi ngả Qua nh ng ni đc i, tác gi đã ượ ảbi tâm trong sáng, nhiên và tình mể ảtrân tr ng, yêu quí đi bà.ọ ớ2. Hình nh ng bà và tình bà cháuả ườ ch chiu trong nh nghèo.ầ ả_ Dành tr tình yêu th ng, chăm lo cho ươcháu._ ban nh nh cháu.ả ở Tình bà cháu sâu ng, thi tha.ặ ế3. Ngh thu tệ Câu th ti ng gà tr a” đc đu ượ ầm kh th có tác ng nh nh xúc aỗ ủnhân tr tình.ậ ữ_ Kh đc kéo dài ra nh th hên sâu ượ ựs th thi bà cháu.ắ ủIII. lu nế ậTi ng gà tr đã nh ng ni đp ẽc tu th và tình bà cháu. Tình gia đình đã ảlàm sâu thêm tình quê ng đt c.ắ ươ ướBài th theo th th ti ng có cách di đt ạtình nhiên và nhi hình nh bình ,chân ịth c.ự ng phútủ 4.1 Ti ng gà tr đã trong tâm trí ng chi sĩ nh ng hình nh và ườ ỉni nào tu th ?ệ 4.2. Hình nh ng bà nh th nào?ả ườ 4.3. Trong câu th có câu đc nhi n? Tác ng i?ơ ượ 5. dò:1 phútặ thu bài cũ ,đc so tr bài “Đi ng SGK trang ướ ữ******************