Giáo án ngữ văn lớp 7 Sông núi nước Nam

Gửi bởi: Phương Phan Thị vào ngày 2017-06-11 08:05:41 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án ngữ văn lớp 7 Sông núi nước Nam (Nam Qu Hà)ố ơLý Th ng Ki tườ ệI đích yêu uụ Giúp HS nh đc tinh th đc p,khí phách hào hùng khát ng lao ượ ớc dân trong bài th .ủ ơ_ đu hi hai th th th ngôn tuy và ngũ ngôn tuy đng lu t.ướ ườ ậII Ph ng pháp và ph ng ti cươ ươ ọ­ Đàm tho di gi ngạ ả­ SGK SGV giáo án III idung và ph ng pháp lên pộ ươ 1. đnh phútỔ ớ2. Ki tra bài cũ phút.ể văn nh ng nào?ạ ướ 3. Gi thi bài iớ phútT.gian Ho đng th và tròạ dung ngộ ảGV HS đc chú thích SGK trang 63 tìm ểhi th trung đi.ể ạTh trung đi đc vi ng ch gì?G mơ ượ ồnh ng th nào?ữ ểGV HS đc bài th .ọ ơ“ Sông núi Nam” sáng tác năm nào?ướC ai?Vi theo th th gì?ủ ơBài th đc coi là gì?Nó kh ng đnh ượ ịchân lí ra sao?Hai câu đu nói lên đi gì?ầ ềKh ng đnh lãnh th .ẳ ổHai câu sau nói lên đi gì?ề I. Gi thi uớ ._ Th trung đi Vi Nam đc vi ượ ếb ng ch Hán ho ch Nôm nhi ềth ngũ ngôn tuy t,th ngôn bát cú ấl bát song th bát.ụ “Sông núi Nam”sáng tác 1077 ước Lí Th ng Ki t.Bài th đc vi ườ ượ ếtheo th th ngôn tuy t.Trong đó các ệcâu 1,2 ho ch các câu 2,4 hi ớnhau ch cu i.ở ốII. Đc hi uọ .1. Bài th đc coi là tuyên ngôn ượ ảđc đu tiên ta đc vi ướ ượ ếb ng th .Nó kh ng đnh chân lí sôngằ ộnúi Nam là ng Vi ướ ườ ệNam,không ai đc xâm ph mượ ạK qu sau khi xâm ph lãnh th ng ườkhác.Bài th đc bi theo rõ ượ ụràng.Trong bài tác gi dùng ch “đ” mà ếkhông dùng “v ng” nh thái ngang ươ ộhàng Trung Hoa.ớ ướBài th đã nêu lên ng nhân dân ưở ủnh th nào?ư ếB đc do dân c,kiên ộquy ch ng ngo xâm.ế ạHãy nh xét gi ng đi bài th ?ậ 2. Bài th bi bi ảc xúc mãnh li đc nén kín trong ượt ng.ưở3. Gi ng th hào hùng đanh thép,ngôn ơng ng c,d khoát,th hi đc ượb lĩnh khí phách dân c.ả ộIII. lu nế .B ng th th th ngôn tuy gi ngằ ọth ng c,đanh thép, “sông núi ướNam” là tuyên ngôn đc đu tiên ầkh ng đnh ch quy lãnh th đt ấn và nêu cao chí quy tâm ướ ệch quy đó tr thù xâm c.ủ ướ ượ4 ng ố4.1.Bài th đc coi là gì?Nó kh ng đnh chân lí ra sao?ơ ượ ị4.2.Hãy nh xét gi ng đi bài th ?ậ ơ5. dò:1 phútặH thu bài cũ ,đc so tr bài “Phò giá kinh”SGK trang 65.ọ ướ ề******************