Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án ngữ văn lớp 7 Sông núi nước Nam

Gửi bởi: Phương Phan Thị vào ngày 2017-06-11 08:05:41 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>Gi&aacute;o &aacute;n ngữ văn lớp 7 S&ocirc;ng n&uacute;i nước Nam (Nam Qu H&agrave;)ố ơL&yacute; Th ng Ki tườ ệI đ&iacute;ch y&ecirc;u uụ Gi&uacute;p HS nh đc tinh th đc p,kh&iacute; ph&aacute;ch h&agrave;o h&ugrave;ng kh&aacute;t ng lao ượ ớc d&acirc;n trong b&agrave;i th .ủ ơ_ đu hi hai th th th ng&ocirc;n tuy v&agrave; ngũ ng&ocirc;n tuy đng lu t.ướ ườ ậII Ph ng ph&aacute;p v&agrave; ph ng ti cươ ươ ọ&shy; Đ&agrave;m tho di gi ngạ ả&shy; SGK SGV gi&aacute;o &aacute;n III idung v&agrave; ph ng ph&aacute;p l&ecirc;n pộ ươ 1. đnh ph&uacute;tỔ ớ2. Ki tra b&agrave;i cũ ph&uacute;t.ể văn nh ng n&agrave;o?ạ ướ 3. Gi thi b&agrave;i iớ ph&uacute;tT.gian Ho đng th v&agrave; tr&ograve;ạ dung ngộ ảGV HS đc ch&uacute; th&iacute;ch SGK trang 63 t&igrave;m ểhi th trung đi.ể ạTh trung đi đc vi ng ch g&igrave;?G mơ ượ ồnh ng th n&agrave;o?ữ ểGV HS đc b&agrave;i th .ọ ơ&ldquo; S&ocirc;ng n&uacute;i Nam&rdquo; s&aacute;ng t&aacute;c năm n&agrave;o?ướC ai?Vi theo th th g&igrave;?ủ ơB&agrave;i th đc coi l&agrave; g&igrave;?N&oacute; kh ng đnh ượ ịch&acirc;n l&iacute; ra sao?Hai c&acirc;u đu n&oacute;i l&ecirc;n đi g&igrave;?ầ ềKh ng đnh l&atilde;nh th .ẳ ổHai c&acirc;u sau n&oacute;i l&ecirc;n đi g&igrave;?ề I. Gi thi uớ ._ Th trung đi Vi Nam đc vi ượ ếb ng ch H&aacute;n ho ch N&ocirc;m nhi ềth ngũ ng&ocirc;n tuy t,th ng&ocirc;n b&aacute;t c&uacute; ấl b&aacute;t song th b&aacute;t.ụ &ldquo;S&ocirc;ng n&uacute;i Nam&rdquo;s&aacute;ng t&aacute;c 1077 ước L&iacute; Th ng Ki t.B&agrave;i th đc vi ườ ượ ếtheo th th ng&ocirc;n tuy t.Trong đ&oacute; c&aacute;c ệc&acirc;u 1,2 ho ch c&aacute;c c&acirc;u 2,4 hi ớnhau ch cu i.ở ốII. Đc hi uọ .1. B&agrave;i th đc coi l&agrave; tuy&ecirc;n ng&ocirc;n ượ ảđc đu ti&ecirc;n ta đc vi ướ ượ ếb ng th .N&oacute; kh ng đnh ch&acirc;n l&iacute; s&ocirc;ngằ ộn&uacute;i Nam l&agrave; ng Vi ướ ườ ệNam,kh&ocirc;ng ai đc x&acirc;m ph mượ ạK qu sau khi x&acirc;m ph l&atilde;nh th ng ườkh&aacute;c.B&agrave;i th đc bi theo r&otilde; ượ ụr&agrave;ng.Trong b&agrave;i t&aacute;c gi d&ugrave;ng ch &ldquo;đ&rdquo; m&agrave; ếkh&ocirc;ng d&ugrave;ng &ldquo;v ng&rdquo; nh th&aacute;i ngang ươ ộh&agrave;ng Trung Hoa.ớ ướB&agrave;i th đ&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n ng nh&acirc;n d&acirc;n ưở ủnh th n&agrave;o?ư ếB đc do d&acirc;n c,ki&ecirc;n ộquy ch ng ngo x&acirc;m.ế ạH&atilde;y nh x&eacute;t gi ng đi b&agrave;i th ?ậ 2. B&agrave;i th bi bi ảc x&uacute;c m&atilde;nh li đc n&eacute;n k&iacute;n trong ượt ng.ưở3. Gi ng th h&agrave;o h&ugrave;ng đanh th&eacute;p,ng&ocirc;n ơng ng c,d kho&aacute;t,th hi đc ượb lĩnh kh&iacute; ph&aacute;ch d&acirc;n c.ả ộIII. lu nế .B ng th th th ng&ocirc;n tuy gi ngằ ọth ng c,đanh th&eacute;p, &ldquo;s&ocirc;ng n&uacute;i ướNam&rdquo; l&agrave; tuy&ecirc;n ng&ocirc;n đc đu ti&ecirc;n ầkh ng đnh ch quy l&atilde;nh th đt ấn v&agrave; n&ecirc;u cao ch&iacute; quy t&acirc;m ướ ệch quy đ&oacute; tr th&ugrave; x&acirc;m c.ủ ướ ượ4 ng ố4.1.B&agrave;i th đc coi l&agrave; g&igrave;?N&oacute; kh ng đnh ch&acirc;n l&iacute; ra sao?ơ ượ ị4.2.H&atilde;y nh x&eacute;t gi ng đi b&agrave;i th ?ậ ơ5. d&ograve;:1 ph&uacute;tặH thu b&agrave;i cũ ,đc so tr b&agrave;i &ldquo;Ph&ograve; gi&aacute; kinh&rdquo;SGK trang 65.ọ ướ ề******************</p>