Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án ngữ văn lớp 7 Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Gửi bởi: Phương Phan Thị vào ngày 2017-06-11 08:05:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>Gi&aacute;o &aacute;n ngữ văn lớp 7 Luyện tập c&aacute;ch l&agrave;m văn bản biểu cảm đ&iacute;ch y&ecirc;u uụ Gi&uacute;p HS Luy c&aacute;c thao t&aacute;c l&agrave;m văn bi m,t&igrave;m hi v&agrave; t&igrave;m &yacute;,l d&agrave;n b&agrave;i,vi ếb&agrave;i._ C&oacute; th&oacute;i quen đng n&atilde;o ng ng,suy nghĩ,c x&uacute;c tr văn bi m.ộ ưở ượ ướ ảII Ph ng ph&aacute;p v&agrave; ph ng ti cươ ươ ọ&shy; Đ&agrave;m tho di gi ngạ ả&shy; SGK SGV gi&aacute;o &aacute;n III idung v&agrave; ph ng ph&aacute;p l&ecirc;n pộ ươ 1. đnh ph&uacute;tỔ ớ2. Ki tra b&agrave;i cũ ph&uacute;t.ể2.1 Th n&agrave;o l&agrave; quan ?Cho v&iacute; ?ế ụ2.2 Quan đc d&ugrave;ng nh th n&agrave;o?ệ ượ 3. Gi thi b&agrave;i iớ ph&uacute;tT.gian Ho đng th v&agrave; tr&ograve;ạ dung ngộ ảGV ki tra vi chu b&agrave;i nh&agrave; HS ủ.Sau đ&oacute; gi&uacute;p HS t&igrave;m hi đ,l d&agrave;n b&agrave;i.ể ậĐ y&ecirc;u vi đi g&igrave;?ề ềGV qui đnh vi c&acirc;u ậtrung Em vi g&igrave; c&acirc;u a? ph ch ,bi ểhi th )ệ ểGV ng HS d&agrave;n b&agrave;i theo SGK.ướ I. Chu nh&agrave;ẩ ởCho b&agrave;i lo&agrave;i c&acirc;y em y&ecirc;u.ề1. T&igrave;m hi v&agrave; t&igrave;mể .a. Vi lo&agrave;i c&acirc;y em y&ecirc;u.ế ềb. C&acirc;y a:ừ_ ng đt c&otilde;i &iacute;t m&agrave;u )ễ ỡ_ C&acirc;y cho b&oacute;ng m&aacute;t._ cho ng ướ ấngon,b .ổ_ C&aacute;c ph đi c&oacute; th d&ugrave;ng.ộ ể2. d&agrave;n b&agrave;iậa. b&agrave;i n&ecirc;u lo&agrave;i c&acirc;y v&agrave; l&iacute; do m&agrave; em ởth&iacute;ch lo&agrave;i c&acirc;y d0&oacute;.b. Th&acirc;n b&agrave;i C&aacute;c đc đi c&acirc;y.ặ ủ_ Lo&agrave;i c&acirc;y&hellip;&hellip;..trong cu ng ủGV y&ecirc;u HS vi đo b&agrave;i v&agrave; b&agrave;iẩ con ng i.ườ_ Lo&agrave;i c&acirc;y&hellip;&hellip;..trong cu ng ủem.c. b&agrave;i t&igrave;nh em đi ớc&acirc;y3. Vi đo vănế .II. Th h&agrave;nh tr&ecirc;n pự .4 ng ố4.1 GV y&ecirc;u HS n&ecirc;u c&aacute;c l&agrave;m văn bi m?ầ ướ ả4.2 Đc đo văn vi t?ọ ế5. d&ograve;:1 ph&uacute;tặH thu b&agrave;i cũ ,đc so tr b&agrave;i &ldquo;Qua đ&egrave;o Ngang&rdquo; SGK trang 102ọ ướ ớ******************</p>