Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án ngữ văn lớp 7 Bố cục trong văn bản

Gửi bởi: Phương Phan Thị vào ngày 2017-06-11 08:05:49 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>Gi&aacute;o &aacute;n ngữ văn lớp 7 Bố cục trong văn bản đ&iacute;ch y&ecirc;u uụ Gi&uacute;p HS hi r&otilde;:ể_ quan tr ng trong văn n, tr&ecirc;n đ&oacute; c&oacute; th x&acirc;y ng ụt văn n.ạ ả_ Th n&agrave;o l&agrave; r&agrave;nh ch v&agrave; l&iacute; đu x&acirc;y ng đc ướ ượ ụr&agrave;nh ch l&iacute; cho c&aacute;c b&agrave;i văn.ạ ợ_ T&iacute;nh ph bi v&agrave; l&iacute; ng ba ph n,nhi ph n.Đ ừđ&oacute; c&oacute; th l&agrave;m b&agrave;i th&acirc;n b&agrave;i,k b&agrave;i đ&uacute;ng ng.ể ướII Ph ng ph&aacute;p v&agrave; ph ng ti cươ ươ ọ&shy; Đ&agrave;m thi di gi ngạ ả&shy; SGK SGV gi&aacute;o &aacute;n III idung v&agrave; ph ng ph&aacute;p l&ecirc;n pộ ươ 1. đnh ph&uacute;tỔ ớ2 Ki tra b&agrave;i cũ 5&shy;7 ph&uacute;t.ể 2.1. sao kh&ocirc;ng n&oacute;i cu chia tay Th&agrave;nh v&agrave; Th m&agrave; l&agrave; nh ng ữcon b&uacute;p b&ecirc;? 2.2. Qua th&aacute;i đ&oacute;,cho th Th&agrave;nh v&agrave; Th c&oacute; t&igrave;nh nh th n&agrave;o?ộ 2.3. T&acirc;m tr ng Th nh th n&agrave;o khi đn tr ng?T sao Th c&oacute; ườ ạt&acirc;m tr ng y?ạ 2.4. T&acirc;m tr ng Th&agrave;nh ra sao khi Th ra kh tr ng?ạ ườ 3. Gi thi b&agrave;i iớ ph&uacute;tT.gian Ho đng th v&agrave; tr&ograve;ạ dung ngộ ả08 ph&uacute;t GV ng HS t&igrave;m hi v&agrave; ướ ụnh ng y&ecirc;u trong văn nữ ảGV y&ecirc;u hs đc 1a SGK trang ụ28 v&agrave; tr c&acirc;u i(GV c&oacute; cho HS tr ảl theo y&ecirc;u đn xin ngh ỉh c)ọVăn nh th n&agrave;o c&aacute;c ếtrong đ&oacute; kh&ocirc;ng đc theo ượ ếtr ,th&agrave;nh th ng?ậ ốN&oacute; kh&ocirc;ng đc l&agrave; văn v&igrave; ượ ảng đc kh&ocirc;ng hi u.ườ ểV&igrave; sao khi x&acirc;y ng văn n,c ầph quan t&acirc;m c?ả I. v&agrave; nh ng y&ecirc;u ụtrtong văn nả 1. văn nố .Văn kh&ocirc;ng th đc vi c&aacute;ch ượ ộ07 ph&uacute;t05 ph&uacute;t Đc hai c&acirc;u chuy SGK 29 v&agrave; ụtr l&igrave; c&acirc;u i?ả ỏHai c&acirc;u chuy tr&ecirc;n r&otilde; ụch a?ưSo văn Ng Văn văn ảnh th l&agrave; n.ư ộT sao văn Ng Văn ti ếnh n,c&ograve;n văn v&iacute; kh&oacute; ti ếnh n?ậV&igrave; dung văn ch li nhau. ềĐ văn c&oacute; r&agrave;nh ch r&otilde; ạr&agrave;ng ph c&oacute; c&aacute;c đi ki n&agrave;o?ả ệC&aacute;ch chuy 2b l&iacute; ởch n&agrave;o? ổC&aacute;ch khi cho c&acirc;u chuy ệkh&ocirc;ng n&ecirc;u đc nghĩa ph&ecirc; ph&aacute;n ượm&agrave; c&ograve;n bu i.ồ ườC&aacute;c văn n&agrave;y c&oacute; g&igrave; thay đi?ở ổS thay đi l&agrave;m cho c&acirc;u chuy tự ấđi ng ,khi cho nh ng ữti ng kh&ocirc;ng ra đc,v&agrave; c&acirc;u ườ ượchuy kh&ocirc;ng trung v&agrave;o vi ph&ecirc; ệph&aacute;n. Khi th hi văn c&aacute;c ảph n,c&aacute;c đo ph nh thầ ến&agrave;o?C&aacute;c ph c&aacute;c đo trrong văn ảph đc theo tr&igrave;nh ượ ựh l&iacute; tr sau.ợ ướTr&igrave;nh c&aacute;c ph trong ốc&uacute;c c&oacute; t&aacute;c ng g&igrave;?ụM b&agrave;i văn th ng c&oacute; ph n?ộ ườ ầK t&ecirc;n c&aacute;c ph n?ể ầVăn th ng c&oacute; ph :m ườ ởb&agrave;i,th&acirc;n b&agrave;i.k b&agrave;i.ế t&ugrave;y ti m&agrave; ph c&oacute; r&otilde; r&agrave;ng.B ụl&agrave; tr&iacute;,s c&aacute;c ph n,c&aacute;c đo theoự ạm tr&igrave;nh ,m th ng r&agrave;nh ch v&agrave; ạh l&iacute;.ợ 2. Nh ng y&ecirc;u trong vănữ ụb n.ảC&aacute;c đi ki đc r&agrave;nh ch ượ ạv&agrave; l&iacute;.ợ_ dung c&aacute;c ph c&aacute;c đo trong văn ạb ph th ng nh t,ch ch ớnhau;đng th gi ch&uacute;ng ph c&oacute; ph&acirc;nồ ựbi ch r&ograve;i.ệ ạ_ Tr&igrave;nh c&aacute;c ph n,c&aacute;c đo ạph gi&uacute;p cho ng vi t(ng n&oacute;i)d ườ ườ ễd&agrave;ng đt đc đ&iacute;ch giao ti đ&atilde; đt ượ ặra. 3. C&aacute;c ph cầ .12 ph&uacute;t H&atilde;y n&ecirc;u nhi ph c&oacute; ầtrong văn n?ảM b&agrave;i kh&ocirc;ng ch đn thu l&agrave; ựth&ocirc;ng b&aacute;o t&agrave;i m&agrave; văn c&ograve;n ph ảc ng l&agrave;m cho ng đc(ng ườ ườnghe) c&oacute; th đi v&agrave;o t&agrave;i c&aacute;ch ễd&agrave;ng,t nhi&ecirc;n,h ng th&uacute; v&agrave; &iacute;t nhi h&igrave;nhự ềdung đi b&agrave;i.ướ ủK b&agrave;i kh&ocirc;ng ch c&oacute; nhi nh cế ắl t&agrave;i hay đa ra nh ng ứh n,n&ecirc;u ng&hellip;.. m&agrave; ph l&agrave;m ưở ảcho văn ng đp ượ ẹcho ng đc.ườ ọGhi truy &ldquo;cu ộchia tay nh ng con b&uacute;p b&ecirc;&rdquo;?ủ ữNh x&eacute;t văn n?ậ ảB b&agrave;i r&agrave;nh ch ch a?ố ưGV ng HS sung ki ướ ếth&ecirc;m. Văn đc x&acirc;y ng theo ượ ốc ph n:m b&agrave;i,th&acirc;n b&agrave;i,k b&agrave;i.ụ ếII. Luy pệ .2/30 GV ng HS ướ ụnh SGK i.ư ạC&aacute;ch y,d&ugrave; đ&atilde; r&agrave;nh ch v&agrave; pố ợl&iacute;,th&igrave; cũng kh&ocirc;ng l&agrave; duy nh v&agrave;ẳ ấkh&ocirc;ng ph bao gi cũng ồph n.V&igrave; th c&oacute; th s&aacute;ng o,theo ốc kh&aacute;c.ụ3/30 văn b&aacute;o c&aacute;o ch th ậr&agrave;nh ch v&agrave; l&iacute;.C&aacute;c đi 1,2,3 ởcth&acirc;n b&agrave;i th&igrave; vi ch&uacute; ch ưph l&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y kinh nghi ọt p.Trong khi đ&oacute; đi kh&ocirc;ng n&oacute;i ềh p.ọ ậSau nh ng th ch&agrave;o ng ngh ịv&agrave; gi thi m&igrave;nh,b b&aacute;o c&aacute;o n&ecirc;n ầl tr&igrave;nh b&agrave;y kinh nghi ượ ủb đ&oacute;,sau đ&oacute; n&ecirc;u nh r&uacute;t ra nh ng kinh ữnghi nh th m&agrave; vi ạđ&atilde; ti nh th n&agrave;o.Cu c&ugrave;ng ng ườb&aacute;o c&aacute;o c&oacute; th n&oacute;i l&ecirc;n nguy ng mu ốđc nghe c&aacute;c ki trao đi g&oacute;p cho ượ ổb b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; ch&uacute;c ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.ả ị4 ng ph&uacute;tủ 4.1. V&igrave; sao khi x&acirc;y ng văn n,c ph quan t&acirc;m c?ự 4.2. văn c&oacute; r&agrave;nh ch r&otilde; r&agrave;ng ph c&oacute; c&aacute;c đi ki n&agrave;o?ể 4.3. b&agrave;i văn th ng c&oacute; ph n?K t&ecirc;n c&aacute;c ph n?ộ ườ ầ5. d&ograve;:1 ph&uacute;tặH thu b&agrave;i cũ ,đc so tr b&agrave;i &ldquo;m ch trong văn n&rdquo;SGK trang ướ ả28**********************</p>