Giáo án ngữ văn lớp 7 Bố cục trong văn bản

Gửi bởi: Phương Phan Thị vào ngày 2017-06-11 08:05:49 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án ngữ văn lớp 7 Bố cục trong văn bản đích yêu uụ Giúp HS hi rõ:ể_ quan tr ng trong văn n, trên đó có th xây ng ụt văn n.ạ ả_ Th nào là rành ch và lí đu xây ng đc ướ ượ ụrành ch lí cho các bài văn.ạ ợ_ Tính ph bi và lí ng ba ph n,nhi ph n.Đ ừđó có th làm bài thân bài,k bài đúng ng.ể ướII Ph ng pháp và ph ng ti cươ ươ ọ­ Đàm thi di gi ngạ ả­ SGK SGV giáo án III idung và ph ng pháp lên pộ ươ 1. đnh phútỔ ớ2 Ki tra bài cũ 5­7 phút.ể 2.1. sao không nói cu chia tay Thành và Th mà là nh ng ữcon búp bê? 2.2. Qua thái đó,cho th Thành và Th có tình nh th nào?ộ 2.3. Tâm tr ng Th nh th nào khi đn tr ng?T sao Th có ườ ạtâm tr ng y?ạ 2.4. Tâm tr ng Thành ra sao khi Th ra kh tr ng?ạ ườ 3. Gi thi bài iớ phútT.gian Ho đng th và tròạ dung ngộ ả08 phút GV ng HS tìm hi và ướ ụnh ng yêu trong văn nữ ảGV yêu hs đc 1a SGK trang ụ28 và tr câu i(GV có cho HS tr ảl theo yêu đn xin ngh ỉh c)ọVăn nh th nào các ếtrong đó không đc theo ượ ếtr ,thành th ng?ậ ốNó không đc là văn vì ượ ảng đc không hi u.ườ ểVì sao khi xây ng văn n,c ầph quan tâm c?ả I. và nh ng yêu ụtrtong văn nả 1. văn nố .Văn không th đc vi cách ượ ộ07 phút05 phút Đc hai câu chuy SGK 29 và ụtr lì câu i?ả ỏHai câu chuy trên rõ ụch a?ưSo văn Ng Văn văn ảnh th là n.ư ộT sao văn Ng Văn ti ếnh n,còn văn ví khó ti ếnh n?ậVì dung văn ch li nhau. ềĐ văn có rành ch rõ ạràng ph có các đi ki nào?ả ệCách chuy 2b lí ởch nào? ổCách khi cho câu chuy ệkhông nêu đc nghĩa phê phán ượmà còn bu i.ồ ườCác văn này có gì thay đi?ở ổS thay đi làm cho câu chuy tự ấđi ng ,khi cho nh ng ữti ng không ra đc,và câu ườ ượchuy không trung vào vi phê ệphán. Khi th hi văn các ảph n,các đo ph nh thầ ếnào?Các ph các đo trrong văn ảph đc theo trình ượ ựh lí tr sau.ợ ướTrình các ph trong ốcúc có tác ng gì?ụM bài văn th ng có ph n?ộ ườ ầK tên các ph n?ể ầVăn th ng có ph :m ườ ởbài,thân bài.k bài.ế tùy ti mà ph có rõ ràng.B ụlà trí,s các ph n,các đo theoự ạm trình ,m th ng rành ch và ạh lí.ợ 2. Nh ng yêu trong vănữ ụb n.ảCác đi ki đc rành ch ượ ạvà lí.ợ_ dung các ph các đo trong văn ạb ph th ng nh t,ch ch ớnhau;đng th gi chúng ph có phânồ ựbi ch ròi.ệ ạ_ Trình các ph n,các đo ạph giúp cho ng vi t(ng nói)d ườ ườ ễdàng đt đc đích giao ti đã đt ượ ặra. 3. Các ph cầ .12 phút Hãy nêu nhi ph có ầtrong văn n?ảM bài không ch đn thu là ựthông báo tài mà văn còn ph ảc ng làm cho ng đc(ng ườ ườnghe) có th đi vào tài cách ễdàng,t nhiên,h ng thú và ít nhi hìnhự ềdung đi bài.ướ ủK bài không ch có nhi nh cế ắl tài hay đa ra nh ng ứh n,nêu ng….. mà ph làm ưở ảcho văn ng đp ượ ẹcho ng đc.ườ ọGhi truy “cu ộchia tay nh ng con búp bê”?ủ ữNh xét văn n?ậ ảB bài rành ch ch a?ố ưGV ng HS sung ki ướ ếthêm. Văn đc xây ng theo ượ ốc ph n:m bài,thân bài,k bài.ụ ếII. Luy pệ .2/30 GV ng HS ướ ụnh SGK i.ư ạCách y,dù đã rành ch và pố ợlí,thì cũng không là duy nh vàẳ ấkhông ph bao gi cũng ồph n.Vì th có th sáng o,theo ốc khác.ụ3/30 văn báo cáo ch th ậrành ch và lí.Các đi 1,2,3 ởcthân bài thì vi chú ch ưph là trình bày kinh nghi ọt p.Trong khi đó đi không nói ềh p.ọ ậSau nh ng th chào ng ngh ịvà gi thi mình,b báo cáo nên ầl trình bày kinh nghi ượ ủb đó,sau đó nêu nh rút ra nh ng kinh ữnghi nh th mà vi ạđã ti nh th nào.Cu cùng ng ườbáo cáo có th nói lên nguy ng mu ốđc nghe các ki trao đi góp cho ượ ổb báo cáo và chúc ng thành công.ả ị4 ng phútủ 4.1. Vì sao khi xây ng văn n,c ph quan tâm c?ự 4.2. văn có rành ch rõ ràng ph có các đi ki nào?ể 4.3. bài văn th ng có ph n?K tên các ph n?ộ ườ ầ5. dò:1 phútặH thu bài cũ ,đc so tr bài “m ch trong văn n”SGK trang ướ ả28**********************