Giáo Án Ngũ Văn 6

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-24 22:00:44 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Ng Văn ữTi 1ế Văn n: CON NG,CHÁU TIÊNả (H ng ướ thêm)ọ (Truy nềthuy t)ế6/9/2018A,M tiêu tụ :1.Ki th c:-Có hi bi th lo truy thuy tế ướ ế-Hi quan ni ng Vi nòi gi ng dân qua truy nể ượ ườ ệtruy thuy Con ếR ng cháu Tiên;Hi nh ng nét chính ngh thu truy ượ ệ-Nhân ,s ki n,c truy trong tác ph thu th lo truy thuy giaiậ ếđo ầ-Bóng dáng ch th kì ng dân ta trong tác ph văn cị ướ ọdân gian th kì ng cờ ướ2 Kĩ năng -Đ di văn truy thuy tọ Nh ra nh ng vi chínhậ ệc truy nủ -Nh ra chi ti ng ng kì tiêu bi trong truy nậ ưở ượ ệ3. Thái tình mộ Nh th ngu dân ượ hào nòi gi ngự ốL ngạ ồB: Chu ị1.Giáo viên:-So bài ,nghiên bài y.Tranh:Con ng cháu Tiênạ ồ2.H sinh:-Đ bài ,so bài tr khi pọ ướ ớC. Ho ng trên pạ nh:Ổ Ki tra bài cũể ng sinh chu sách ,tài li môn Ng văn 6ướ Giáo viên ki tra chu sinh .ể ọ3 Gi thi bài:ớ ệT bao nay nhân dân ta hào ngu xu thân mìnhừ ủ,các em có bi ếngu mình có đâu không? hi rõ đi đó, vì sao nhồ ưv ,hôm nayậ chúng ta cùng ,tìm hi truy truy thuy ‘Con ng cháu Tiên”ọ ồ1Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữHo ng GV và HSạ ủ- Giáo viên ng c,chú cướ ọgi ng di mọ ả- sinh c, nh xétọ ậ? Em hi truy thuy là gì ?ể ếG hs kh sâu khái ni ng sinh ng đo n, kướ ểtóm bài.(k theo vi chính –sắ ựvi trong văn là gì ti làm vănệ ậsau c)ẽ ọ?Treo em có th chia văn thành yể ấđo n?M đo có dung gì?ạ ộGVg hs đo 1.ọ ạ? Long Quân gi thi trongạ ượ ệtruy nh th nào? ế? Âu gi thi ra sao ?ơ ượ ệ?Các nhân gi thi có gì cậ ượ ặbi ệGV: Gi thích cho hs đi aả ủnhân truy thuy ế- Hình nh các nhân khôngả ậnh ng th hi trong vi làm, tài nghữ ệmà còn có vai trò quan tr ng trong sọ ựnghi ướGV: hs đo ạ? sinh Âu có gì kì ạ? Các chi ti có nghĩa gì ?ế ấ? Nh ng sau sinh đó có đi gì yư dung ộI.Hd c- tìm hi chung: ể1. cọ 2. Chú thích 24,25*L các chú thích 1.2.3.4ư. Truy thuy (sgk)ề 3. :ể 4..B c: ụ- Đo 1: ...Long Trang ầ- Đo 2: Ti ...lên ng ườ- Còn ạII HD c. Hi văn nọ *Hình nh Long Quân và Âuả ạCơ+ long Quân :Th nòi ng,ạ ồcon th Long tên là cầ ạLong Quân Th có kho vôầ ẻđ ch và nhi phép ạ+ Âu Thu dòng Tiên, trênơ ởnúi, xinh tuy tr ầ-> th kì cao, đọ ẽc ngu và hình dáng ố- c, ng tẻ ướ ườ ếduyên ch ng. Là đôi traiợ ộtài, gái ắ* sinh Âu ơ- Âu sinh ra trăm tr ng nơ ởtrăm con, các con không búầm ...ớ-> Là nh ng ng ngữ ưở ượkì ảHs tr iả ờ* Cu chia tay ,chia con :ộ+ Năm con theo lên non ươ Năm con theo cha xu ngươ ố2Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữra ?? Long Quân và Âu chia tay, chiaạ ơcon nh th nào ?ư ế? Các vi có ra trong cu cự ộs ng th ng không ườ? Các chi ti này giúp em hi thêm cế ượv gì .ấ ề? qua truy n, theo em ng Vi cóậ ườ ệngu đâu ừ? Truy có ch gì ?ệ ử? Em hãy nh các chi ti ngắ ưởt ng kì ?ượ ả? Các chi ti ng ng kì có vai tròế ưở ượ ảquan tr ng nh th nào Nêu nghĩaọ ếcác chi ti y?ế ấ? truy có nghĩa gì sâu c? ắ- hs cọ ọGV: Đây là ng khái quát tài, nghổ ệthu t, nghĩa bi ể- Kh ng nh ngu dân cóẳ ộkh mi ướ- Con ng cháu Tiên: Chungồngu c, chung ng bào ồ- Vi t: taấ ướ- Vua Hùng ng Văn Langự ướ- ng ng: Ngu ngàyưở ượ ốx con ng (b tr ng)ư ườ ứ- Kỳ o: tr ng, con, conả ởth nầ-> Đây là nh ng chi ti không cóữ ếth nh ng nhân dân sángự ượt nh ph ánh nh ng cạ ướm ng trong cu cơ ườ ộs ng.ố- Tô tính ch kì lậ ạc nhân ki Th kì hoá, linh thiêng hoáầngu gi ng nòi, dân c.ồ ộChúng ta thêm yêu quí, hào tinựyêu tôn kính tiên ổ- Làm tăng thêm aứ ủtruy ệ* Gi thích, suy tôn ngu cả ốcao quí ng ng ng Vi t,ủ ườ ệt hào ngu ố- Th hi nguy đoàn t,ể ếth ng nh nhân dân ta kh pố ắm i.ọ ơIII.T ng ếGhi nhớ (Sgk)3Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữ4. ng Hs truy nể ệ5. dò nhàặ truy n, các chi ti ng ng kỳ oể ượ ượ ưở ượ ảvà nghĩa nóủ- ph ghi nh dung, ngh thu truy n;Khái ni vọ ềtruy thuy tề so văn “bánh ch ng, bánh giày” .ọ -Tìm hi phong làm bánh ch ng ,bánh giày trong ngày truy nể ềc dân củ ộTi 2ế ng thêmướ BÁNH CH NG,BÁNH GIÀYƯ(Truy thuy t)ề ế7/9/2018A tiêu tụ Ki th cế :4Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữ-Hi uđ dung nghĩa và chi ti ngh thu tiêu bi trong vănể ượ ểb “Bánh ch ng bánh gi y”;-Nhân ,s ki n,c truy trong tác ph vănả ẩh thu th lo truy thuy ế-C lõi ch th kì ng dân ta trong tác ph thu cố ướ ộnhóm truy thuy th kì Hùng ng.ề ươ-Cách gi thích ng Vi phong và quan ni cao laoả ườ ềđ ng ,đ cao ngh nông-m nét văn hóa ng Vi tộ ườ ệ2 Kĩ năng: c-hi văn thu th lo truy thuy t;ọ Thái tình mộ Bi trân tr ng thành qu lao ng, giá tr cao quí aế ủngh nôngềB :Chu :ẩ Tranh”Bánh ch ng bánh giày”ưC Ho ng trên pạ ớ1 nh.Ổ ị2. Ki tra bài cũ: ?K di truy “Con ng cháu Tiên”,nêu nghĩa aể ủtruy n?ệ3. Gi thi bài:ớ ng năm khi n, xuân trên kh ta iằ ướ ạnô cùng nhau ứgói bánh ch ng ,bánh gi .Nh ng hi vì sao có phong bàiư ượ ấh hôm nay ọchúng ta cùng tìm hi u.ểHo ng GV và HSạ dung ộ- Giáo viên viên đo nọ ạ- Chia văn ra làm đo cả ọsinh cọ-Yêu ng nầ ọ- Chú các chú thích 1.3.4.7.9...? Theo em, văn này có th chiaả ểlàm đo ?ấ ạ? tiêu cho ng đo ?ặ ạ? Hùng ng mu nh ng ngôiươ ườcho con trong hoàn nh nào?ả I.Hd c- tìm hi chungọ ể1.Đ văn nọ ảHs cọ2: khóừ :Hs tìm hi uể3.B cố 3đo nạa. ... ch ng giám: Hùng ngừ ươch ng ngôiọ ườ ốb. Ti ... hình tròn Cu thi tài, Langế ộLiêu th giúp .ượ ỡc. Còn Lang Liêu lên làm vuaạ ượIIHd.Đ c-.Hi văn nọ ảa Vua Hùng ch ng ngôiọ ườ ố- Hoàn nh :Gi ngoài đã p, vua đãả ẹgià vua: ng ngôi ph iủ ườ ố5Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữ? nh vua nh th nào?ị ế? th hi nh đó vuaể ượ ịcha đã dùng hình th gì ?ứ? mu dành ngôi báu cácể ượlang đã làm gì?? Lúc này Lang Liêu có tâm tr ng nhạ ưth nào? Vì sao?ế? Th nh ng đi kỳ di gì đã nế ếv Lang Liêu ?ớ? Vì sao trong các Lang ch có Langố ỉLiêu th giúp ?ượ ỡGV:Th đây chính là nhân dân, hầ ọquý tr ng cái nuôi ng mình cái màọ ốmình làm ra ượ? th mách Lang Liêu đãượ ảlàm gì Tiên ng?ể ươ? Vì sao hai th bánh Lang Liêuứ ủđ vua cha ch tr i,ượ ờđ t,Tiên ng?ấ ươ? Qua tìm hi em th đi gìể ượ ềđáng quí nh Lang Liêu ?ấ truy gi thích gì,ậ ềtruy có nghĩa sâu nh thệ ếnào chí vua không nh thi là conượ ếtr ngưở- Hình th c: Nhân Tiên ng ai làmứ ươv vua lên ngôi. đi vuaừ ượ ềh mang tính ch câu đỏ ốb. Cu đua tài gi các Langộ :- đua nhau làm th sang, th tọ ậh u, th toậ ậLang Liêu ch thi thòi vì vua chaị ịgh nhẻ ạ. Lang Liêu th giúp :ượ ỡHs nghe.Hs tr iả ờ- Làm ra hai th bánh th ngon ơ- Hai th bánh có nghĩa th (s quíứ ựtr ng ngh nông, quý tr ng oọ ạnuôi ng con ng i, đó là ph doố ườ ẩh làm ra).ọ- Hai th bánh có nghĩa sâu xa(t ngứ ượtr ng cho tr và muôn loài)ư ấ- Là ng ch phác ''chăm lo ngườ ồáng", chàng không có mà ch cóủ ỉlúa khoai- Chàng là ng duy nh hi ýườ ượth "trong tr ... Tiên ng "ầ ươLang Liêu thông minh sáng o, có tài cóạđ c.ức Lang Liêu ch nễ ượ và chàng cượn ngôiốIIIT ng tổ Gi thích ngu (bánhả ậ6Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữch ng bánh dày)ư- Truy cao lao ng cao nghệ ềnông4 ng -Nh các ph truy ệ- GVg sinh ph ghi nh SGKọ ớ? Th nêu nghĩa phong ngày làm bánh ch ng bánh gi y?ử ầ? Tìm vài chi ti em cho là thích thú, phân tích thộ ể? -Đi tác gi dân gian mu trong truy là gì?ề ệ5-D dò nhàặ ề- bài dung, nghĩa truy n;K truy nọ ượ ượ ệ-?K chuy gói và bánh ch ng ngày gia đình ho ng iể ườthân?- Chu ti sau "T và ,tìm hi ghi nh nghĩa các tẩ ừkhó đã trong các văn n(ph chú thích)ượ ầTi 3ế VÀ TI NG VI TỪ Ệ7/9/2018A tiêu tụ ạ- Ki th cế ch nh nghĩa ,c tắ -Bi phân bi các ki tế ừ2. Kĩ năng -Nh di ,phân bi cậ ượ +T và ti ng;ừ và ph c;Từ ừghép và láyừ -Phân tích tấ ừ3 Thái :ộ Trân tr ng, yêu quí ti ng vi tọ ệB: Chu :B ng phẩ ụC Ho ng -h cạ ọ1 nh:Ổ ị2. Ki tra bài cũ:ể3. Gi thi bài iớ ti các em đã tìm hi ti ng và yỞ ượ ật có đi ểgì có nh th nào? Ti hôm nay chúng ta tìm hi thêm hi uấ ểrõ, phân bi tệ7Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn láy và ghép ượ ừHo ng GV và hsạ .N dung ộ- HS ví ụ? và cho bi trong câu có baoế ếnhiêu ti ng bao nhiêu ?ế ừ? Các là và ti ng cóơ ượ ếgì khác nhau?? Ti ng dùng làm gì, dùng làmế ểgì?? có đi gì?ậ ểĐ câu các sauặ :Tr ng, câyườxanh,em,r bóng,lung linh,t a.ợ ỏ? vào ki th đã ti c,ự ọhãy đi các trong câu đây vàoề ướb ng phân lo iả ạ- ta chăm ngh tr ng tr t,ừ ướ ọchăn nuôi và có ngày làm bánhụ ếch ng bánh gi ầ? phân làm lo i?ậ ượ ạ? Th nào là n?ế ơ? ph có nh th nào? ế? ti em đã các lo iỞ ượ ạt ph nào?ừ ứ? ghép và láy có đi gì khácừ ểnhau ?Bài nhanh: GV phát phi -ậ ậBài SGK ậ? Bài nh ng ki th cọ là gì ?ừ*Bài hi uậ ể1. danh sách ti ng và tậ Th n/ /dân /cách /tr ng tr t/,ầ ọchăn nuôi /và/ cách/ ăn ở* Câu trên có 12 ti ng ừ2 đi ti ng và tặ .- Ti ng dùng ừ- dùng câu ặ*Bài c:ọ là ngôn ngừ ữnh nh dùng câu ặ3. Bài nhanhậ-Tr ng em bóng cây xanh.ườ ợII Phân lo .ạ Bài hi uậ Ki ừT n: y, c, ta, chăm,ừ ướngh và, có, c, ngày, t, làm ếT ph c:ừ ứ- láy: Tr ng tr ọ- ghép: Chăn nuôi bánh ch ngừ ưbánh giày Bài c:ọ có lo i: ạ1. nừ Ch có ti ng có nghĩaỉ ết thành ạ2. ph cừ ho nhi ti ng ế3. láy, ghépừ a. ghép Là nh ng raữ ượ ạb ng cách ghép các ti ng có quan hằ ệv nhau nghĩa ềb. láyừ Là nh ng ph có quanữ ứh láy âm gi các ti ng ế8Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn ữb nào? ả- sinh ghi nh ớ- sinh yêu bài pọ ậ? Bài này yêu chúng ta nh ngậ ữgì?? Phân bi các nhóm láy ừ? Tìm nhanh các láy ?ừ Bài cọ (SGK )III. Luy pệ :1 Phân lo và ế- Theo gi tính (nam, ): Ông, bà,ớ ữcha anh, ch ,...ẹ ị- Theo (trên, i): bác cháu, chậ ướ ịem, gì cháu Bài 4: ậ- Miêu ti ng khóc ng ườ- Nh ng láy có tác ng miêu tữ ảđó; sùi, ng cứ ứBài 5ậ :a. ti ng i: Khúc khích, ngả ườ ằs c, hô ha nh ch ệb. ti ng nói: Khàn khàn, lè nhè, thả ỏth léo nhéo, u, ầ4. ng -.ủ đi ượ ừ- khác nhau gi và ph cự ứ- tẽ ừ5-. ng nhà: ướ Nghiên tr bài: Giao ti p, văn và ph ngứ ướ ươth bi (chú tr nh ng tình hu ng)Cú trong bài hi u.ứ -Tìm hi giao ti trong cu sông hàng ngày aể ủem,c nh ng ng xung quanh so sánh tình hu ng ra trong sgk.ủ ườ văn ng các ph ng th bi khácộ ươ ạnhau Ti 4ế GIAO TI P,VĂN VÀ PH NG TH BI TẾ ƯƠ 13/9/2018 I. đat:ứ ầ-1 Ki th cế -B hi bi giao ti văn và ph ng th bi uướ ươ ểđ t.ạ -N đích giao ti ,ki văn và các ph ng th cắ ượ ươ ứbi aể 9Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườNg Văn các ki văn ,miêu ,bi ,l lu ,thuy minh và hành chínhể ếcông vụ2. Kĩ năng:-B nh bi vi ch ph ng th bi phù cướ ươ ụđích giao ti ế-Nh ra ki văn văn cho tr căn vào ph ng th bi uậ ướ ươ ểđ ạ-Nh ra tác ng vi ch ph ng th bi đo văn nậ ươ ảc thụ ể3. Thái tình mộ ng lý ki văn nậ ảB: Chu GV và HSẩ 1.Giáo viên: ng phả ụ2.H sinh: bài ,so bài tr khi pọ ướ ớC Ho ng trên p:ạ ớ1. đinh.Ổ2 Ki tra bài cũ:ể 3. Gi thi bài :ớ ớTrong th cu ng, trong giao ti p, các em ti xúc nhi lo iự ượ ạvăn khác nhau. văn là gì? đích giao ti nh th nào? Có baoả ếnhiêu ki văn và ph ng th bi t. Bài hôm nay chúng ta tìmể ươ ẽhi th rõ đi đó.ể ềHo ng GV và HSạ dung ộ? Trong ng, khi có ng,ờ ưởnguy ng mà em bi choệ ạm ng bi thì em làm th nào?ọ ườ ế? Khi bài ki tra đi t, mu nể ốkhoe em ph làm gì? GV: cho ng hi vàể ườ ểnghe các tình hu ng, chúng ta ph iố ảth hi ho ng giao ti ế? giao ti là gì?ậ ế? Mu bi ng tình taố ưở I. Tìm hi chung văn vàể ảph ng th bi ươ ạ* Bài hi uậ ể1. Văn và đích giao ti p: ếHs tr i.ả ờPha nói,ho vi t,kí hi u,tín hi u...ỉ ệ- Nói hay vi câu, ti ng hayế ếnhi ti ng ế* Giao ti là ho ng truy t,ế ạti nh ng, tình ngế ưở ằ10Năm 2018-2019ọ Tr ng TH-THCS Kỳ Văn ườ