Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 32: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

0fe9b99c94d2f2badcd59bdf511cca39
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-09-04 18:39:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 282 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo án Ng văn 11ữ LUY NG CÁC THAO TÁC LU NỆ ẬI tiêu:ụ1. Ki th c:ế Khái ni m, yêu u, cách th tri khai các thao tác lu đã c: gi thích, ch ng minh,ệ ứphân tích, so sánh, bác bình lu n.ỏ ậ­ thi và cách th các thao tác lu n: gi thích, ch ng minh, phân tích, soự ứsánh, bác bình lu trong vi văn ngh lu n.ỏ ậ2. năng: ỹ­ Nh di các thao tác lu đc ng trong các đo văn, bài văn ngh lu n.ậ ượ ậ­ ng thao tác lu đã vi bài văn ngh lu n.ậ ậ3. Thái đ:ộ Có th ng các thao tác lu đt hi qu trong làm văn ảcũng nh giao ti p.ư ếII Chu :ẩ ị1. Giáo viên: Giáo án, SGK SGV, tài li tham kh o;.ệ ả2. Học viên sgk, vở ghi, vở soạn..III Ti trình:ế1. đnh p.Ổ ớ2. Ki tra bài cũ:ể GV ki tra chu bài HV.ể ủ3. Bài i:ớ1Giáo án Ng văn 11ữHo đng GV và HVạ Ki th đatế ầ2Giáo án Ng văn 11ữ* Ho đng 1. ộ(?) Hãy tên các thao tác lu nể ậđã c?ọ(?) Hãy phân bi các thao tác pệ ậlu trên?ậ(?) sao trong văn ngh lu nạ ậc có các thao tácầ ủnói trên?* Ho đng 2. GV ng nạ ướ I. Ôn ki th c: thao tác lu n:ậ ậ­ Ch ng minh là dùng ch ng và lí ng đc ườ ọ(ng nghe) tin nào đó trong đi ng ho ườ ặtrong văn c.ọ­ Gi thích là dùng lí và ch ng giúp ng đcả ườ ọ(ng nghe) hi nào đó trong đi ng ườ ốho trong văn c.ặ ọ­ Phân tích là chia nh đi ng thành các ượ ộph xem xét khái quát, phát hi ch ủđi ng. Chia tách tìm hi ượ giúp ta bi ặk th đáo.ẽ ấ­ So sánh nh đi chi hai hay nhi ho các ặm trong cùng t, hi ng… ch ra ượ ỉnh ng nét gi ng nhau ho khác nhau gi chúng.T đó, ừth đc đc đi và giá tr t, hi ượ ệt ng đc so sánh.ượ ượ­ Bác là dùng lí và ch ng nh ng ữquan đi m, ki sai ch ho thi chính xác,... ừđó, nêu ki mình thuy ph ng nghe, ườ(ng đc).ườ ọ­ Bình lu là xu và thuy ph ng đc (ng ườ ườnghe) tán đng nh xét, đánh giá, bàn ủmình hi ng, đ.ề ượ ềII. LUY PỆ Ậ3Giáo án Ng văn 11ữHV luy pệ ậ­ HV đc đo trích bài 1/ọ ậTr112.(?) Đo trích vi gì? ềQuan đi tác gi đi ềđó ra sao?(?) Tác gi ng thao tác pả ậlu nào là ch u, ngoài ra còn cóậ ếthao tác nào?(?) Vi áp ng nhi thao tácệ ềtrong bài văn có ph là tộ ốkhông?( ti 94 chuy ti 95)ế ế­ HV đc nêu yêu và ngọ ướgi quy bài 2.ả ậ(?) ngh lu là gì? ậ(?) Nên áp ng nh ng thao tác nào?ụ Bài 1, Đc đo trích tr câu iậ ỏa. Đo trích vi nh ng nhà th iạ ưở ớlãng nh Th Xuân Di u, Huy n, Hàn cạ ặT Ch Lan Viên các nhà th Pháp (Bô­đ­le, Đử ơNô­ai, Gi­đ, Véc­len), nhà văn Mĩ (Ét­ga Pô).ơ+ Quan đi tác gi là nh ng trong giao làể ưở ưng nhiên. Song th Pháp không làm nh ng thẫ ưở ơVi t, không làm th Vi t. Các nhà th Vi tệ ệv có phong cách riêng.ẫb. Thao tác so sánh và phân tích.­ Cu đo tác gi ng thao tác bác và bình lu n.ố ậ­> Vi áp ng nhi thao tác ch là t. Áp ngệ ụk nhi thao tác ph phù có hi qu .ế ả­ Xu phát đt ra mà ch các thao tác. aấ ựvào cách lu n, gi quy đó có tr nậ ẹkhông. Cách dùng di đt có không.ừ ẫ* Bài 2. ng xây ng ng, nậ ướ ươ ậd ng các thao tác lu nụ ậ­ 1ướ Ch ngh lu n: Thanh niên ta ậngày nay có chí lên trong và công tác.ầ ươ ậ­ 2ướ dàn ýậ* Dàn ý­ Đt đ: Gi thi đc ngh lu n.ặ ượ ậ4Giáo án Ng văn 11ữ­ Bình lu nậ­ Gi thíchả­ Ph bácả­ Ch ng minhứ­ GV chia thành các nhóm nh ỏ+ Nhóm 1: dàn ýậ+ Nhóm 2: Xác đnh áp ng thaoị ụtác lu nào?ậ +Nhóm 3: Trình bày lu đi mậ ể­ Các trình bày xong, góp ý, ớ­ GV nh xét.ậ Gi quy đ:ả Kh ng đnh rèn luy chí lên trong vàẳ ươ ậcông tác là yêu đúng đn phù quy lu phátầ ậtri con ng th đi i.ể ườ sao ph rèn luy chí lên trong vàạ ươ ậcông tác cho thanh niên ngày nay? ./ Thanh niên ngày nay là ng sinh ra trong th iớ ườ ờbình ch bi đn chi tranh gian kh .ư ./ vài năm đây giáo lý ng choộ ưởthanh niên coi nh .ị ./ tiêu xã tác đng, vì nị ầph đt ra giáo cho thanh niên.ả Phê phán và bác nh ng vi làm sai trái sỏ ốthanh niên hi nay.ệ Làm th nào rèn luy chí lên trong cế ươ ọt và công tác.ậ­ thúc đ:ế nghĩa đt raủ thân ả­ 3ướ Vi đo văn trình bày tr p.ế ướ ớIII. Luy vi đo văn ng các thao ợ5Giáo án Ng văn 11ữ­ GV cho vi đo văn trình ạbày tr pướ .­ HV đc bài, GV nhân xét và cho ọđi m.ể(H ti 95 chuy ti 96)ế ế*Ho đng 3ạ GV giúp HV ng lí thuy tậ ếvào th hành vi văn n.ự ả­ GV ra đ: Hãy bàn nh quayề ệcóp HS trong thi, ki tra.ủ GV chia HS thành nhóm theo 3n dung.ộ­ GV yêu HV vi thành đo nầ ạvăn có ng ít nh haiậ ấthao tác lu n.ậ ậ­ Sau 15 phút, GV vài HVọ ộđi di nhóm trình bày văn đãạ ảvi và ch ra các thao tác lu nế ậmà nhóm.*Ho đng 4ạ GV giao nhi và ng nệ ướ ẫHV ti luy nhàế tác lu n:ậ ậ1. bài:ề Hãy bàn nh quay cóp HS trong thi ủki tra.ể2. Luy vi văn theo ch đ:ệ ề* dung:ợ Có th tri khai đo theo sau:ể ụ+ Th tr ng nh quay cóp trong HS ngày nay.ự ệ+ Tác nh quay cóp.ạ ệ+ khuyên .ờ Có th ch trong các trên ng đo n. ạ* kĩ năng: ng ít nh thao tác ậlu nậ3. Trình bày văn và ch ra các thao tác lu đã ửd ng:ụIV. Bài nhà:ậ 1/ Hãy xác đnh các thao tác lu trong đo văn ạsau Chí Minh:ủ ồ“Liêm là trong ch, không tham lam.ạNgày a, ch phong ki n, ng làm quan ướ ườkhông đc khoét dân, thì là liêm, ch liêm có ấnghĩa p. Cũng nh ngày trung là trung vua, ớhi là hi cha mình thôi.ế ẹ6Giáo án Ng văn 11ữNgày nay, ch liêm có nghĩa ng n; là ng đu ườ ềph liêm. Cũng nh trung là trung qu c, hi là ếhi nhân dân.ế ớCh liêm ph đi đôi ch ki m. Có ki liêm ớđc, vì xa sinh tham lam.ượ ẽTham ti a, tham đa tham danh ti ng, tham ăn ếngon, ng yên đu là liêm.ố ấNg cán quy th mà khoét dân, ăn đút, ườ ủho tr công thành ng buôn bán, mua ườm bán ho mua gian bán ch đen ch đ, ườ ỏtích tr đu ng có ti n, cho vay bóp ườ ầbóp ng đng bào; ng c, ch mong xoay ườ ủng làm mình,.. đu là tham lam, đu là liêm. ”ườ ấ4. ng :ủ GV ch nh ng đi nh vi ng các thao tác lu n, nguyênố ật ch các thao tác lu và ng ng các thao tác đó trong bài văn ngh ịlu n.ậ 5. dòặ7Giáo án Ng văn 11ữ Hoàn thành ph luy p.ầ So bài: Luy tóm văn ngh lu n.ệ ậ8