Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 6

c61f1bf94d2fa7f3e14e66b32584a694
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-05 13:26:59 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 405 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOLNgày so n:8/11/2017ạNgày y: 10/11/2017ạ BU 5Ổ CÁCH NÓI GIỜA­M đích yêu u:ụ ầ­Giúp HS bi cách nói gi .ế ờ­Cu bài, HS có th áp ng lí thuy làm các bài t.ố ốB­ iộ dung bài y:ạI­ Grammar:+H gi :ỏ What time is it? What is the time? ==> it is gi .ố ờ+Cách nói gi :ờGi ch (ko Phút) ==> it is gi o’clock.ố ờGi (có phút): gi ==> it is gi phút. (it’s one fourteen) ==> it is phút past gi .ố gi kém ==> it is phút to gi .ờ ờChú phút ng 30: ==> it is half past gi .ố ờS phút ng 15 thay th ng quarter.ố ằĐ phân bi chi và sáng: a.m tr 12 gi tr a. ướ p.m sau 12 gi tr aờ ư+Khi ai đó làm gì vào lúc gi :ỏ ờWhat time do/ does V…?==>S V­s,es …. at gi .ờII­ Practice:Ex1: Write these time words in any ways as much as possibly:7.30 8.15 3.25 9.45 11.55 6.05 2.10 Ex2: Make questions for the underlined words.1. Nam gets up at 5.00 2. He plays games after school.L ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 1GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOL3. She has Literature on Wednesday and Friday ?4. My father watches television at o’clock every evening.5. They play soccer after school.6. Our school has hree floors.7. He is in grade 7.8. They are in their house .9. These are counches .10. She is 20 years old.Ex3: Complete the passage:Every morning Quang ............ up .......... six o’clock, then he ............ dressed ........ 6.15.He ..... to school ...... 6.30. When the class finishes he ........ home ..... 1015. After lunch,has short rest, .......... the after noon, he ........ his homework at two o’clock or he helps hisparents do some house work..... the evening, he ..... television at 7.00, then he ....... to bedat 10.30Ex4: Put in do does don’t doesn’t into the blanks.1. ............. they play soccer after school? Yes, they .........2. .............Nam play volleyball every afternoon? No, he .......3. .............she go to school every morning? Yes, she ..........4. .............Nam and Ba .... the housework every day? No, they .......5. What ........... your mother ........ every day? She .......... the housework.6. What time ..... Hoa ..... her homework? She ....... her homework at 7.30 in the evening.7. ......... girls eat breakfast at o’clock? No, they ......8. ..........Hai take shower in the afternoon? Yes, he .......9. ......... you have classes at 7.15 Yes, we .........10. ......... he go to bed at 12 o’clock? No, he .........Ex5 .Complete the sentences with the answer in the brackets:1.Do you play games? No, .(I do/ don’t)2.My brother. .TV everyday. (watches/ watchs/ watch)3.What time does Lan .her classes every Friday? (finishes/finish)L ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 2GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOL4.I and Minh .to music after school? (listens/ listen)5.Our children .dinner at half past five. (have/ has)6.He .have big breakfast at half past five. (don’t/ doesn’t)7.She .home at quarter past four in the afteernoon. (goes/ go)8. .your father read books after lunch? (do/ does)9.What .your students do after school? (do/ does)Ex6: ch sang ti ng Anh và tr đy theo trong ngo c:ị ặ1. đánh răng vào lúc gi (6.00)ạ ờ2. Lan lúc gi (6.05)ử ờ3. Hoa và Mai ăn sáng lúc gi (6.15)ấ ờ4. th vào lúc gi (5.00)ẹ ơ5. qu áo vào lúc gi (6.10)ạ ờ6. gi i? (3.15)ấ ồ7. Anh đi vào lúc gi (6.30)ấ ờEx6: Đc đo văn sau tr các câu bên i:ọ ướThu’s school is in the city. It’s on Tran Phu Street It ‘s big school It has three floors andtwenty classrooms Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor Thu goes toschool in the morning. She has classes from seven to half past eleven .1 Is Thu’s school small or big ?2. How many classrooms are there in her school ?3. Where is her classroom ?4. What time do her classes start Ex 7. Đc kĩ đo văn và tr các câu bên i.ọ ướMinh lives with his family in house in the country. It is big house with yard in the frontand garden behind it. In the garden, there are many trees and flowers. To the left of thehouse, there is well. To the right of the house, there is small pond. Minh's house is near apost office. Next to the post office, there is police station. Minh's father works there. He isa policeman.Everyday, Minh gets up early. Then he brushes his teeth, washes his face and has bigbreakfast. He often goes to school at half past six. His classes start at seven o'clock. He hasfive classes day so he often goes home at eleven thirty. In the afternoon, he does hishomework. After he finishes his homework, Minh does his housework. He doesn't playL ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 3GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOLgames. In the evening, he does his homework and then watches TV. He goes to bed at 10o'clock.1. Is Minh 's house in the country?2. Is it small house?3. Is there yard behind the house?4. Are there any flowers in the garden?5. Is the post office to the right of the policestation? 6. Does Minh's father work in the policestation?7. Do his classes start at 7. 15?8. Does he play games after school?9. What does he do in the evening?10 What time does he go to bed?Ngày so nạ :29/11/2017Ngày y: 30/11/2017ạBU 6Ổ ÔN GI KÌ IẬ ỮA­M đích yêu u:ụ ầ­Giúp HS th hành các thi gi kì t.ự ốB­N dung bài y:ộ ạĐ 1ỀI­Ch đáp án đúng: (3Đ)ọ1. She’s student. This is………….school.a. his b. your c. her d. my2. Is the table ……………..? –No, it’s small.a. small b. big c. old d. new3. ………………….is that? –It’s pencil.a. Which b. How c. What d. Who4. She lives ……………..Hung vuong street.a. in b. on c. at d. to5. How many……………are there in your class?a. student b. students c. teacher d. doctor6. My classroom is on the ……………..floor.a. two b. one c. second d. threeII­Chia đng trong ngo c: (2Đ)ộ ặ1. My mother and father (be) teachers.2. There (be) board in my classroom.3. She (brush) her teeth every morning.L ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 4GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOL4. Hoa (go) to school at 6.30.III­N B: (2Đ)ố ớA B1. How many people are there in yourfamily?2. What does your father do?3. What is that?4. How old is he? a. It’s school bag.b. He is twenty.c. There are four.d. He is doctor.III­Đc đo văn và tr các câu i: (2Đ)ọ ỏNga lives in the city. Every morning she gets up at 5.30. She brushes her teeth. She washes her face. She has big breakfast. Then she gets dressed. She goes to school at 6.30. She is ingrade 6. her classroom is on the second floor. It is big. There are forty two students in her class. She loves her friends and teachers very much.Questions :1. Where does Nga live?2. What time does she go to school?3. Which grade is she in?4. Is her classroom big?IV­S thành câu có nghĩa: (1Đ)ắ ế1. floor/ many/ does/ your/ school/ have/ how?2. lives/ on/ Le Loi street/ Lan/ house/ in.Đ 2ỀI­Ch đáp án đúng: (3Đ)ọ1. How many………….are there in your school?a. chair b. stool c.table d.desks2. Her classroom is on the ……………..floor.a. one b. two c.third d. five3. This is Lan. ………………. School is big.a. She b. He c. His d. Her4. Phong’s school is …………. The country.a. in b. on c. at d. to5. ……………is that? –It’s Hoa.a. What b. Where c. Who d. How6. Is there table ……………..? –No, it’s big.a. big b.small c. old d. newL ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 5GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOLII­Chia đngộ trong ngo c: (2Đ)ừ ặ1. There (be) four rooms in my house.2. Her mother (be) doctor.3. Lan (get) up at every morning.4. Ba usually (have) breakfast at 6.30.III­ iố B: (2Đ)ớA B1. Which grade is Lan in?2. What does your mother do?3. Is your shool big?4. How old is your sister? a. Yes, it is.b. She is in grade 6c. She is twelve.d. She is nurse.III ­Đc đo văn và tr các câu i: (2Đ)ọ ỏNga lives in the city. Every morning she gets up at 5.30. She brushes her teeth. She washes her face. She has big breakfast. Then she gets dressed. She goes to school at 6.30. She is ingrade 6. her classroom is on the second floor. It is big. There are forty two students in her class. She loves her friends and teachers very much.Questions :1. Where is Nga’s classroom?2. What time does Nga get up?3. How many students are there in her class?4. Is her classroom small?IV­S thành câu có nghĩa: (1Đ)ắ ế5. does/ school/ how/ classes/ many/ your/ have?6. lives/ in/ Hoa/ the city/ house/ in.Đ 3ỀI. Answer the questions below:1. Are they your notebooks? Yes, ………….2. Is that her clock No, ………3. Are you student? Yes, ……… 4. Are the teachers in the room? No, ………5. Is her father forty years old? Yes, ………6. Is Hung good student? No, ………7. Is she Lan? Yes, ………8. Are those chairs? No, ………9. Are her brothers Nam and Duong? Yes, ………10. Are you Loan? No, ………L ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 6GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOLII. Make up sentences using the words given.1. this/ Lan’s book 2. this Lan’s schoolbag? 4. there/ be/ ten/ students/ my class 5. she/ doctor? 6. my mother/ nurse. 7. What/ her/ name? 8. Who/ they? 9. how many/ telephones/ her living room? 10. there/ be/ three/ pens/ in/ desk? 11. they/ be not/ Mr Hung’s students.12. his name/ Minh. 13. these/ your pencils? 14. What/ these? ­They/ stereos15.What/ it?16. your house/ in the country? 17. her school/ small? 18. that waste basket/ big. III. Ghép câu và câu tr i.ỏ ờ1. What’s your name?2. How are you?3. How old are you?4. How do you spell your name ?5. Where do you live?6. Where is your calss?7. What’s that?8. Which grade is Lan in?9. How many students are there in your class?10. What do you do?11. Who’s that?12. Is that your teacher?13. Where is your schoolbag?14. Which class are they in? There are twenty six.That is Mr Cuong.They are in class 8AMy name’s Lan.It’s in my classroom.f. No. that’s Mrs Hoa. My teacheris Mrs Nga.I’m fine, thank you.She ‘s in grade 7I’m doctor.I live in the city.That’s an eraser.N_H_U_N_G, Nhung.I’m eleven.It’s on the fourth floor.IV. Đt câu cho nh ng ch chânặ ạ1. My sister is nurse 2. There are 29 students in my class3. That is my teacher 4. These are pencils. 5. I’m 20 years old. 6. Her father is 45 years old 7. We are fine thank you. 8. His name is Tuan 9. We are in the classroom 10. live in Quang Ninh .11. They live in house in Ha Noi. 12. Yes, that is my book 13. Yes, these are her pens 14. She is in class 9C .15. I’m in grade .16. Her class is on the second floor HOMEWORKL ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 7GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOLI. ch chân thích ợ1.(Do/ Does) your mother (go/ goes) to work at 5.00? My mother (go/ goes) to work at 5.00.2.(Do/ Does) the students (has/have) much homework? The students (has/have) much homework.3. .(Do/ Does) her school (has/have) three floors? Her school (has/have) three floors.4. .(Do/ Does) Mr and Mrs Smith (live/ lives) in New York? Mr and Mrs Smith (live/ lives) in New York.5.(Do/ Does) she( get/ gets) up early every morning? She get/ gets) up early every morning.6. .(Do/ Does) their fathers (has/have) big breakfast? Their fathers (has/have) big breakfast.7. .(Do/ Does) Nga (brush/ brushes) her teeth every evening? Nga (brush/ brushes) her teeth every evening.8. .(Do/ Does) Trung (wash/ washes) his face Trung (wash/ washes) his face. 9. .(Do/ Does) your sister and brother (do does) all the homework Your sister and brother (do does) all the homework. 10. .(Do/ Does) his teacher (live/ lives) on the second floor? His teacher (live/ lives) on the second floor.II. các thành câu có nghĩa.ắ ừ1. do what you time breakfast have?2. grade is he which in?3. house where her is?4. old is brother your how?5. do in do the morning what they?6. how are in there chairs room hismany? 7. does have Literature when she?8. time start your what class does?9. on what Minh Tuesday have does?10. pencils Huong many does have how?11. you what time do school to go?12. after what do school Lan do and brotherher?III. Đc kĩ đo văn và tr các câu bên i.ọ ướMinh lives with his family in house in the country. It is big house with yard in the frontand garden behind it. In the garden, there are many trees and flowers. To the left of thehouse, there is well. To the right of the house, there is small pond. Minh's house is near apost office. Next to the post office, there is police station. Minh's father works there. He isa policeman.Everyday, Minh gets up early. Then he brushes his teeth, washes his face and has bigbreakfast. He often goes to school at half past six. His classes start at seven o'clock. He hasL ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page 8GIÁO ÁN NK ANH 6-SONG TRI SECONDARY SCHOOLfive classes day so he often goes home at eleven thirty. In the afternoon, he does hishomework. After he finishes his homework, Minh does his housework. He doesn't playgames. In the evening, he does his homework and then watches TV. He goes to bed at 10o'clock.1. Is Minh 's house in the country?2. Is it small house?3. Is there yard behind the house?4. Are there any flowers in the garden?5. Is the post office to the right of the policestation? 6. Does Minh's father work in the policestation?7. Do his classes start at 7. 15?8. Does he play games after school?9. What does he do in the evening?10 What time does he go to bed?L ng Th Thanh Huy Schoolyear 2017­2018ươ Page