Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Mỹ thuật 6 kì 2

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 08:17:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 343 | Lượt Download: 1 | File size: 1.82784 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

Gi¶ng………………..
TiÕt 18. VÏ trang trÝ

trang trÝ h×nh vu«ng
I.Môc tiªu.
*KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng c¬ b¶n vµ
øng dông
*Kü n¨ng:- Häc sinh biÕt c¸ch sö dông c¸c ho¹ tiÕt d©n téc vµo trang
trÝ h×nh vu«ng
*Th¸i ®é:- Häc sinh lµm ®îc bµi trang trÝ h×nh vu«ng hay c¸i th¶m
II.ChuÈn bÞ.
1.§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn; - Mét vµi ®å vËt h×nh vu«ng.
- H×nh minh ho¹ trong SGK vµ §DDH MT6.
Häc sinh; - §å dïng vÏ cña häc sinh.
2.Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Trùc quan, quan s¸t, trao ®æi, vÊn ®¸p.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.Tæ chøc: 6A.……. 6B……..
2.KiÓm tra ®å dïng vÏ.
3.Bµi míi.( GV giíi thiÖu bµi)
Ho¹t ®éng cña häc
sinh

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng 1. Híng dÉn häc
sinh quan s¸t nhËn xÐt.
GV. Giíi thiÖu mét vµi h×nh trang
trÝ h×nh vu«ng øng dông, c¬
b¶n….vµ ®Æt c©u hái ®Ó HS
suy nghÜ vµ thÊy ®îc sù gièng
nhau, kh¸c nhau cña c¸c c¸ch
trang trÝ h×nh vu«ng:
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch
trang trÝ c¸i kh¨n, viªn g¹ch, …
? C¸c ho¹ tiÕt ë gãc cã gèng nhau
kh«ng.
? Mµu s¾c ®îc thÓ hiÖn nh thÕ
nµo.
? C¸c m¶ng h×nh s¾p xÕp cã
gièng nhau kh«ng…

ThiÕt
bÞ tµi
liÖu

I. Quan s¸t nhËn xÐt.
MÉu
Mét
vµi ®å
vËt
h×nh
vu«ng.
HS nghe vµ ghi nhí
- Trang trÝ h×nh vu«ng lµ
s¾p xÕp ho¹ tiÕt ®èi
xøng qua c¸c trôc
- Ho¹ tiÕt ë c¸c gãc thêng
gièng nhau.

-1-

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

GV kÕt luËn: Mét bµi trang trÝ
h×nh vu«ng c¬ b¶n cÇn ph¶i kÎ
c¸c trôc ®èi xøng ®Ó vÏ ho¹ tiÕt
vµ t« mµu cho ®Òu.

Ho¹t ®éng 2. Híng dÉn häc
sinh c¸ch trang h×nh vu«ng.
GV híng dÉn ë h×nh minh häa

- C¸c h×nh gièng nhau t«
mµu nh nhau.
- M¶ng h×nh kh«ng ®Òu
(¸p dông vµo bµi trang
trÝ øng dông)
II. C¸ch trang trÝ h×nh
vu«ng
HS quan s¸t vµ ghi nhí
- VÏ khung h×nh kÎ ®êng
trôc
- T×m c¸c h×nh m¶ng
chÝnh, h×nh m¶ng phô
- Dùa vµo c¸c m¶ng t×m
häa tiÕt
- T×m vµ t« mµu ( tõ 4
®Õn 5 mµu )

Ho¹t ®éng 3. Híng dÉn HS lµm
bµi
- GV gîi ý HS vÒ bè côc, hoa tiÕt, III. Bµi tËp
Trang trÝ h×nh vu«ng
mµu s¾c.
( C¹nh 10cm, ho¹ tiÕt tù
chän, mµu s¾c 4- 5
4. Cñng cè, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
mµu )
häc tËp
- GV ®Æt c©u hái ®Ó cñng cè
kiÕn thøc cho häc sinh nh÷ng ND
chÝnh
? Nªu c¸c c¸ch s¾p xÕp häa tiÕt
? C¸ch lµm bµi trang trÝ h×nh
vu«ng.

-2-

H×nh
minh
häa
c¸ch vÏ

Bµi vÏ
cña
häc
sinh

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

GV kÕt luËn
5. HDVN.
- Lµm bµi tËp trong SGK
- ChuÈn bÞ bµi sau
( mét sè h×nh hép, h×nh cÇu,
giÊy, ch×…..)

Gi¶ng………………..
TiÕt 19. Thêng thøc mü thuËt

Tranh d©n gian viÖt nam
I.Môc tiªu.
*KiÕn thøc:- Häc sinh hiÓu nguån gèc, ý nghÜa vµ vai trß cña tranh
d©n gian trong ®êi sèng x· héi ViÖt Nam.
*Kü n¨ng: - Häc sinh hiÓu gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ tÝnh s¸ng t¹o th«ng
qua néi dunh vµ h×nh thøc thÓ hiÖn cña tranh d©n gian.
*Th¸i ®é: - Yªu quý vµ tr©n träng nghÖ thuËt d©n téc.
II.ChuÈn bÞ.
1.§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn;- Tranh d©n gian §«ng Hå
-Tranh ¶nh, t liÖu vÒ tranh d©n gian
Häc sinh; -Tranh ¶nh, t liÖu vÒ tranh d©n gian
2.Ph¬ng ph¸p d¹y häc:- ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p kÕt hîp víi minh ho¹.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.Tæ chøc: 6A.……. 6B……..
2.KiÓm tra.
- C¸ch lµm bµi trang trÝ h×nh vu«ng?
3.Bµi míi.( GV giíi thiÖu bµi)
Thi
Õt
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh

tµi
liÖu

-3-

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ
tranh d©n gian
GV nh¾c l¹i ch¬ng tr×nh líp 4
®· giíi thiÖu s¬ qua vÒ tranh
d©n gian.
? Em biÕt g× vÒ tranh d©n
gian.
GV vµo bµi chó ý c¸c ®iÓm
sau:
+Tranh d©n gian cã tõ l©u,
®îc bµy b¸n trong dÞp tÕt,
V× thÕ, tranh d©n gian cßn
®îc gäi lµ “tranh TÕt’’.
+Tranh d©n gian do mét tËp
thÓ nghÖ nh©n dùa trªn c¬
së mét c¸ nh©n cã tµi trong
céng ®ång nµo ®ã s¸ng t¹o
ra ®Çu tiªn, sau ®ã tËp thÓ
b¾t chíc vµ ph¸t triÓn ®Õn
chç hoµn chØnh.
GV treo tranh d©n gian võa
híng dÉn HS xem tranh võa
giíi thiÖu.
Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu vÒ
kü thuËt lµm tranh kh¾c
gç d©n gian ViÖt Nam.
GV treo tranh d©n gian vµ
®Æt c©u hái ®¬n gi¶n ®Ó
HS tr¶ lêi.
? Bøc tranh Gµ M¸i cã bao
nhiªu mµu, c¸c m¶ng mµu ®îc ng¨n c¸ch nh thÕ nµo.
? Bøc tranh Ngò Hæ ®îc vÏ
b»ng nh÷ng mµu nµo.
? Hai bøc tranh trªn cã ®iÓm
g× gièng nhau, ®iÓm g×
kh¸c nhau.
GV bæ sung: Bøc tranh Gµ
M¸i thuéc tranh §«ng Hå. Bøc
tranh Ngò Hæ thuéc tranh

I. Vµi nÐt vÒ tranh D©n gian.
Häc sinh quan s¸t vµ ghi nhí
+Tranh d©n gian lu hµnh réng r·i
trong nh©n d©n, thêng dïng ®Ó
trang trÝ ®ãn xu©n nªn gäi lµ
tranh tÕt hay tranh thê
+Tranh ®îc s¶n xuÊt ë mét sè
n¬i vµ mang phong c¸ch cña
tõng vïng nh tranh §«ng Hå( B¾c
Ninh), Hµng Trèng( Hµ Néi), Kim
Hoµng(Hµ T©y). lµ n¬i cã truyÒn
thèng l©u ®êi vÒ nghÒ vÏ, kh¾c
vµ in tranh.
+Néi dung tranh ®Òu mang ý
nghÜa chóc tông, ®Ò tµi gÇn gòi
víi víi ®êi sãng cña nh©n d©n
lao ®éng nh: Gµ ®µn, Lîn ®µn...
Tranh thê phôc vô tÝn ngìng nh:
Ngò hæ, bµ chóa thîng ngµn...
II. Hai dßng tranh §«ng Hå vµ
Hµng Trèng.
1.Tranh §«ng Hå
- §îc s¶n xuÊt t¹i lµng §«ng HåThuËn Thµnh- B¾c Ninh. T¸c gi¶
lµ nh÷ng nghÖ sü n«ng d©n.
- Tranh ®îc s¶n xuÊt hµng lo¹t
b»ng khu«n v¸n gç, kh¾c vµ in
tranh trªn giÊy dã quÐt mµu
®iÖp, mçi mµu lµ 1 b¶n in.
- Tranh cã ®êng nÐt ®¬n gi¶n,
khoÎ, døt kho¸t. NÐt ®en in sau
cïng.

-4-

Tran
h
¶nh

tran
h
D©n
gian

Tran
h
¶nh

tran
h
D©n
gian

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

Hµng Trèng, ë bøc tranh Gµ
M¸i tÊt c¶ c¸c mµu ®Òu ®îc
in b»ng c¸c b¶n gç kh¸c
nhau(mçi mµu mét b¶n), sau
®ã in nÐt viÒn h×nh b»ng
mµu ®en. Tranh Ngò Hæ chØ
cã mét b¶n kh¾c nÐt mµu
®en cßn c¸c mµu ®Òu ®îc t«
b»ng bót l«ng.
GV kÕt luËn: §Ó cã ®îc mét
bøc tranh ra ®êi, c¸c nghÖ
nh©n ph¶i thÓ hiÖn nhiÒu
c«ng ®o¹n kh¸c nhau tõ kh¾c
h×nh trªn v¸n gç, in vµ t«
mµu tõng bíc mét theo mét
quy tr×nh rÊt c«ng phu.

2. Tranh Hµng Trèng
- Dßng tranh nµy xuÊt hiÖn vµ
bµy b¸n t¹i phè Hµng Trèng- Hµ
Néi
- NghÖ nh©n Hµng Trèng chØ
kh¾c 1 b¶n kh¾c nÐt, in mµu
®en lµm ®êng viÒn cho c¸c
h×nh. Sau ®ã trùc tiÕp t«
mµu. Mµu thêng dïng lµ phÈm
nhuém.

III. Gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña tranh
D©n gian.
Häc sinh ®äc s¸ch gi¸o
khoaTran
th¶o luËn vµ ghi nhí
h
¶nh
Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu gi¸

trÞ nghÖ thuËt cña tranh
tran
d©n gian.
h
GV giíi thiÖu: Tranh d©n gian
D©n
®· chøng tá sù thèng nhÊt
gian
hoµn chØnh trong nÕp nghÜ
vµ lao ®éng cã truyÒn thèng
cña d©n téc, mang b¶n s¾c
d©n téc ®Ëm ®µ. Tranh hån “BÞt m¾t b¾t dª”
nhiªn trùc c¶m, t¹o ra vÎ ®Ñp Häc sinh tr¶ lêi c©u hái
hµi hoµ gi÷a ý tø vµ bè côc,

-5-

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

nÐt vÏ vµ mµu s¾c. H×nh tîng
trong tranh cã tÝnh kh¸i qu¸t
cao, bè côc tranh theo lèi íc
lÖ, thuËn m¾t. Ch÷ vµ th¬
trªn tranh gióp bè côc thªm
æn ®Þnh….
4. Cñng cè, ®¸nh gi¸ kÕt
qu¶ häc tËp.
GV ®Æt c©u hái:
? XuÊt xø tranh d©n gian
? Kü thuËt lµm Tranh §«ng Hå
vµ Hµng Trèng kh¸c nhau nh
thÕ nµo..
GV tãm t¾t vµi ý chÝnh, tiªu
biÓu.
5. HDVN.
+ Su tÇm thªm tranh d©n
gian.
+ ChuÈn bÞ bµi häc sau.
Gi¶ng………………….

TiÕt 20. VÏ theo mÉu

mÉu cã hai ®å vËt
(TiÕt 1-vÏ h×nh)
I.Môc tiªu.
*KiÕn thøc: -Häc sinh biÕt ®îc cÊu t¹o cña c¸i b×nh ®ùng níc, c¸i hép
vµ bè côc bµi vÏ.
*Kü n¨ng:- Häc sinh vÏ ®îc h×nh cã tû lÖ gÇn víi mÉu.
*Th¸i ®é:- Cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o qu¶n ®å vËt.
II.ChuÈn bÞ.
1.§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn;-H×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ vËt mÉu ë híng kh¸c
nhau.
-Hinh minh ho¹ híng dÉn c¸ch vÏ (§DDH)
Häc sinh; - §å dïng vÏ.
2.Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Quan s¸t, luyÖn tËp.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.Tæ chøc: 6A.……. 6B……..
2.KiÓm tra.
- XuÊt xø tranh d©n gian

-6-

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

- Kü thuËt lµm Tranh §«ng Hå vµ Hµng Trèng kh¸c nhau nh
thÕ nµo..
3.Bµi míi.( GV giíi thiÖu bµi)
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng 1. Bµy mÉu.

Ho¹t ®éng cña häc sinh

ThiÕt

tµi
liÖu

I. Quan s¸t, nhËn xÐt.
Häc sinh quan s¸t nhËn xÐt
®Ó nhËn ra bè côc thÕ nµo
lµ hîp lý.

GV bµy mÉu ë vµi vÞ trÝ kh¸c
nhau, ®Ó häc sinh nhËn xÐt
t×m ra bè côc hîp lý.
 Hai mÉu c¸ch xa nhau.
 Hai mÉu gÇn kÒ nhau.
 H×nh hép ®Æt chÝnh
gi÷a b×nh.
 Che khuÊt nhau mét chót
GV kÕt luËn: ë gãc ®é nh×n
nh h×nh (c) vµ (d) bè côc bµi
vÏ nh×n râ vµ ®Ñp h¬n.


tranh
§DDH
MT6

- MÉu vÏ cã hai ®å vËt: C¸i
b×nh ®ùng níc vµ c¸i hép.
- H×nh hép ®øng tríc, che
khuÊt mét phÇn b×nh níc
- B×nh níc gåm cã n¾p, vßi,
th©n, tay cÇm vµ ®¸y.
- H×nh hép thÊp h¬n so víi
b×nh níc, c¸i hé hép nh×n
thÊy 3 mÆt
-§é ®Ëm nhÊt lµ ë h×nh
hép
Ho¹t ®éng 2. Híng dÉn häc
sinh quan s¸t nhËn xÐt.
II. C¸ch vÏ.
GV. Gîi ý häc sinh quan s¸t,
Häc sinh quan s¸t gi¸o viªn
nhËn xÐt vÒ;
híng dÉn tõng bíc;
? H×nh d¸ng cña c¸i b×nh
1. VÏ khung h×nh chung,
®ùng níc cã ®Æc ®iÓm g×.
sau ®ã vÏ khung h×nh
? VÞ trÝ cña vËt mÉu (tríc,
riªng cña tõng vËt mÉu.
sau….)
2. ¦íc lîng tû lÖ tõng bé
? Tû lÖ cña b×nh níc so víi
phËn.
h×nh hép (cao, thÊp….)

-7-

H×nh
minh
häa
c¸ch

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

? §é ®Ëm nh¹t chÝnh cña mÉu.
GV kÕt luËn vµ yªu cÇu häc
sinh íc lîng khung h×nh chung,
riªng cña tõng vËt mÉu.
Ho¹t ®éng 3. Híng dÉn häc
sinh c¸ch vÏ.
GV híng dÉn ë h×nh minh häa.

3. VÏ nÐt chÝnh b»ng
nh÷ng ®êng th¼ng
mê.
4. Nh×n mÉu vÏ chi tiÕt.
5. VÏ ®Ëm nh¹t s¸ng tèi.III. Bµi tËp
VÏ c¸i b×nh ®ùng níc vµ c¸i
hép ( VÏ h×nh )

- §èi chiÕu bµi vÏ víi mÉu
vµ ®iÒu chØnh khi gi¸o
viªn gãp ý.
- Hoµn thµnh bµi vÏ.

Ho¹t ®éng 4. Híng dÉn häc
sinh lµm bµi.
GV. Quan s¸t chung, nh¾c nhë
häc sinh lµm bµi cã thÓ bæ
sung mét sè kiÕn thøc nÕu
thÊy häc sinh ®a sè cha râ;
- C¸ch íc lîng tû lÖ vµ vÏ
Häc sinh nhËn xÐt theo ý
khung h×nh.
m×nh vÒ;
- X¸c ®Þnh tû lÖ bé phËn.
- Tû lÖ khung h×nh
- C¸ch vÏ nÐt vÏ h×nh.
chung, riªng, bè côc bµi
4. Cñng cè, ®¸nh gi¸ kÕt
vÏ.
qu¶
- H×nh vÏ, nÐt vÏ.
häc tËp .
- C¸c bíc tiÕn hµnh vÏ c¸i
b×nh ®ùng níc vµ c¸i
hép?
- GV chuÈn bÞ mét sè bµi vÏ
®¹t vµ cha ®¹t, gîi ý häc
sinh nhËn xÐt.
5. HDVN.
- Quan s¸t ®Ëm nh¹t ë c¸c
®å vËt d¹ng h×nh trô vµ
h×nh hép.

-8-

Bµi vÏ
cña
häc
sinh

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

- ChuÈn bÞ bµi sau
Gi¶ng…………………..

TiÕt 21. VÏ theo mÉu

mÉu cã hai ®å vËt
(TiÕt 2- vÏ ®Ëm nh¹t)
I.Môc tiªu.
*KiÕn thøc:- Häc sinh ph©n biÖt ®îc ®é ®Ëm, nh¹t cña c¸i b×nh vµ c¸i
hép, biÕt ph©n biÖt
c¸c m¶ng ®Ëm nh¹t
*Kü n¨ng: -Häc sinh diÔn t¶ ®îc ®Ëm nh¹t víi bèn møc ®é; ®Ëm, ®Ëm
võa, nh¹t vµ s¸ng
*Th¸i ®é: -Hoµn thµnh bµi t¹i líp.
II.ChuÈn bÞ.
1.§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn; -H×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ vËt mÉu ë híng kh¸c
nhau.
-Hinh minh ho¹ híng dÉn c¸ch vÏ (§DDH)
Häc sinh; - §å dïng vÏ. Bµi vÏ tiÕt 20
2.Ph¬ng ph¸p d¹y häc:
III. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1.Tæ chøc: 6A.……. 6B……..
2.KiÓm tra ®å dïng vÏ.
- C¸c bíc tiÕn hµnh vÏ c¸i b×nh ®ùng níc vµ c¸i hép?
3.Bµi míi.( GV giíi thiÖu bµi)
ThiÕt

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
tµi
liÖu
Ho¹t ®éng 1. Híng dÉn häc
I. Quan s¸t, nhËn xÐt.
sinh quan s¸t ®Ëm nh¹t.
Häc sinh nghe vµ ghi nhí
GV giíi thiÖu; ®é ®Ëm nh¹t ë c¸i
b×nh níc vµ h×nh hép kh«ng
gièng nhau, phÇn ®Ëm nh¹t ë
th©n b×nh chuyÓn tiÕp mÒm
m¹i, kh«ng râ rµng

MÉu
c¸i
b×nh
vµ c¸i
hép

GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ëm
nh¹t ë ba vÞ trÝ kh¸c nhau;

-9-

Gi¸o ¸n Mü ThuËt 6

chÝnh diÖn, bªn tr¸i, bªn ph¶i.
GV ®Æt c©u hái: VÏ ®Ëm nh¹t
nh thÕ nµo. §ång thêi híng dÉn
HS quan s¸t mÉu ®Ó nhËn ra;
+ Híng ¸nh s¸ng tíi mÉu.
+ N¬i ®Ëm nhÊt, ®Ëm võa,
nh¹t, s¸ng.
GV kÕt luËn
Ho¹t ®éng 2. Híng dÉn häc
sinh c¸ch vÏ.
GV híng dÉn ë h×nh minh häa.
+ Danh giíi c¸c m¶ng ®Ëm nh¹t.
+VÏ ph¸c c¸c m¶ng ®Ëm nh¹t
theo cÊu tróc cña chóng;
-H×nh hép m¶ng ®Ëm nh¹t
th¼ng, ngang, xiªn ®an xen.
-B×nh níc nÐt theo chiÒu
cong(miÖng) th¼ng, xiªn(th©n
b×nh.)
+Tuú theo ¸nh s¸ng, c¸c m¶ng
®Ëm nh¹t kh«ng gièng nhau.
+DiÔn t¶ m¶ng ®Ëm tríc, nh¹t
sau.

HS tr¶ lêi c©u hái theo
nhËn biÕt c¸ nh©n
II. C¸ch vÏ.
Häc sinh quan s¸t gi¸o viªn
híng dÉn tõng bíc
- Quan s¸t híng ¸nh
s¸ng chÝnh chiÕu vµo
vËt mÉu.
- -Ph¸c m¶ng ®Ëm nh¹t
theo cÊu tróc, h×nh
d¸ng cña c¸i b×nh.
- -VÏ ®Ëm nh¹t

H×nh
minh
häa
c¸ch


III. Bµi tËp
VÏ ®Ëm nh¹t c¸i b×nh
®ùng níc vµ c¸i hép

Ho¹t ®éng 3. Híng dÉn häc
sinh lµm bµi.
- GV.gióp HS ph©n m¶ng
®Ëm nh¹t, so s¸nh t¬ng
quan ®Ëm nh¹t.
- §èi chiÕu bµi vÏ víi
4. Cñng cè, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
mÉu vµ ®iÒu chØnh
häc tËp .
khi gi¸o viªn gãp ý.
? C¸ch vÏ ®Ëm nh¹t c¸i b×nh
- Hoµn thµnh bµi vÏ.
®ùng níc vµ c¸i hép?
Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn
- GV ®Æt mét sè bµi vÏ gÇn
cña m×nh vµ tù xÕp lo¹i.
mÉu híng dÉn HS nhËn xÐt
vÒ ®é ®Ëm nh¹t.
5. HDVN.
- Tù bµy mÉu, quan s¸t, nhËn
xÐt ®é ®Ëm nh¹t ë c¸c ®å

- 10 -

Bµi vÏ
cña
häc
sinh