Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn Tin Căn Bản tiết 12

0a063cba83faee4bc1db0be2a74e5906
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-08-08 16:27:22 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 382 | Lượt Download: 2 | File size: 0.028134 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Bài 14 Các hàm với kết xuất dữ liệu (tiếp)
Thực hiện ngày.............................Lớp:..............................

TÊN BÀI:

Chương V. Bảng tính Excel
Bài 14. Các hàm với kết xuất dữ liệu (tiếp)
Bài 15. Làm việc với WorkSheet

MỤC TIÊU CỦA BÀI
 Về kiến thức:
- Trình bày được các hàm logic, hàm ngày tháng
- Trình bày được được hàm tìm kiếm VLOOKUP(), HLOOKUP().
- Trình bày và so sánh được Workbook và WorkSheet
 Về kỹ năng:
- Sử dụng được các hàm logic, hàm ngày tháng vào các bài toán đơn giản.
- Sử dụng được các hàm tìm kiếm VLOOKUP(), HLOOKUP() vào các bài toán
đơn giản.
 Về thái độ:
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 Giáo án, giáo trình
 Máy chiếu, phấn, bảng viết
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
 Phần lý thuyết, thao tác mẫu, kết thúc: thảo luận, tập trung cả lớp
 Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: từ 1 đến 2 học sinh/1 máy, 4 học sinh 1
nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sĩ số lớp

Thời gian: 05 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

Dẫn nhập
- Kiểm tra bài cũ
- Đặt vấn đề vào bài mới

- Kiểm tra trắc nghiệm - Trả lời câu hỏi
khách quan, chọn đáp
án đúng.
- Giới thiệu vào bài
mới.
- Lắng nghe

Giới thiệu chủ đề

- GV giới thiệu tên bài

- Lắng nghe, ghi nhớ

Chương V. Bảng tính Excel

- Ghi bảng

- Quan sát, ghi chép

Bài 14. Các hàm với kết
xuất dữ liệu (tiếp)
Bài

15.

Làm

việc

với

WorkSheet

3

Giải quyết vấn đề
A. Mục tiêu

- Trình bày các mục - Lĩnh hội các mục
tiêu về kiến thức, kỹ tiêu và xác định
năng, thái độ.
nhiệm vụ học tập.

B. Nội dung
I. Nội dung lý thuyết
Bài 14. Các hàm với kết xuất
dữ liệu
- Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ.
quan
14.9. Hàm logic AND, OR
- Trình bày vấn đề.
- Thực hiện thao tác.
14.10. Hàm tính số ngày
(DAY360,DATEVA
- Lắng nghe và ghi
LUE,…)
nhớ
14.11. Hàm
tìm
kiếm
(VLOOKUP,
HLOOKUP,
LOOKUP,……)
Bài

15.

Làm

WorkSheet
15.1. WorkBook và

việc

với - Trình chiếu trực - Thực hiện thao tác.
quan
- Trình bày vấn đề.
- Lắng nghe và ghi

THỜI
GIAN

WorkSheet

nhớ

15.2. Tạo thêm một bảng tính
Hệ thống lại kiến thức
- Đặt câu hỏi trắc - Suy nhĩ và quan sát
nghiệm
- Trả lời câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời
- Lắng nghe, ghi nhớ
II. Trình tự thực hiện
1. Chuẩn bị
- Máy tính cài MS.Excel
2. Thực hành
o Bước 1: Khởi động MS.
Excel
o Bước 2: Chọn và nhập hàm
o Bước 3: Sử dụng hàm
logic AND, OR
o Bước 4: Sử dụng hàm tính
số
ngày
(DAY360,
DATEVALUE,…)
o Bước 5: Sử dụng hàm tìm
kiếm
VLOOKUP,
HLOOKUP,…
o Bước 6: Lưu bảng tính
o Bước 7: Thoát khỏi
MS.Excel

- Thao tác mẫu kết hợp
giải thích
- Trình bày trình tự
thực hiện

- Quan sát, ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép
- Quan sát, ghi nhớ

- Thao tác mẫu
- Trình bày vấn đề

3. Đánh giá kết quả
- Gọi học sinh thao - Thực hiện lại theo
trình tự
tác lại.
- Nhận xét
III. Tổ chức luyện tập
- Quan sát quá trình - Thực hành trên máy
thực hành của sinh viên
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Phát phiếu luyện tập
- Quan sát, ghi nhớ,
- Trả lời thắc mắc
thực hiện
- Hướng dẫn lại ( nếu - Lắng nghe, ghi
cần thiết)
chép, ghi nhớ.

- Nhận xét quá trình
thực hành, rút kinh
nghiệm.
4

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức, kỹ năng,
thái độ

- Củng cố lại kiến thức, - Lắng nghe, ghi nhớ
kỹ năng, thái độ
- Nêu câu hỏi kiểm tra - Suy nghĩ, trả lời
kiến thức
- Thực hiện lại một số
- Quan sát, ghi nhớ
thao tác cần thiết

- Các lỗi thường gặp

- Tổng kết bài

- Đánh giá lại kết quả
của sinh viên
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Trình bày vấn đề
- Suy nghĩ, trình bày
- Trình bày một số sai vấn đề
hỏng thường gặp và - Quan sát, phân tích
định hướng cho học một số sai hỏng để
sinh tự tìm nguyên tìm nguyên nhân và
nhân và cách khắc biện pháp khắc phục
phục.
dựa vào kiến thức đã
học
- Lắng nghe, ghi chép

- Tổng kết bài học

- Trả lời thắc mắc của - Đưa ra thắc mắc cần
giải đáp
học sinh
5

Hướng dẫn tự học

- Đọc tài liệu liên quan tới bài học, tham khảo
trên Internet.
- Giao bài tập về nhà

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
…………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN

Võ Thị Hường