Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn Tin Căn Bản tiết 1

ec3628f6837b55352b30efd19f4a99dd
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-08-08 16:26:30 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 58 | Lượt Download: 0 | File size: 0.052053 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 6h (LT: 4h, TH: 2h)
Bài học trước:
Thực hiện ngày..........................

TÊN BÀI: PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính
Bài 3 : Biểu diễn thông tin trong máy tính

PHẦN II. HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 4: Hệ điều hành MS-DOS
Bài 5 : Giới thiệu Windows
MỤC TIÊU CỦA BÀI
1. Về kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về Công nghệ Thông tin và Truyền
thông.
- Trình bày được môi trường làm việc trên Windows
2. Về kỹ năng:
- Mô tả được các cấu trúc cơ bản trong hệ thống máy tính
- Thao tác được trên Windows
- Sử dụng được các lệnh cơ bản của MS-DOS
3. Về thái độ:
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 Giáo án, giáo trình
 Máy chiếu, phấn, bảng viết
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
 Phần lý thuyết, thao tác mẫu, kết thúc: thảo luận, tập trung cả lớp
 Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: từ 1 đến 2 học sinh/1 máy, 4 học sinh 1
nhóm

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 05 phút

Yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sĩ số lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

THỜI
GIAN

Dẫn nhập
- Đặt vấn đề vào bài mới

- Giới thiệu vào bài - Trả lời câu hỏi
mới.
- Lắng nghe

03’

Giới thiệu chủ đề

- GV giới thiệu tên bài

- Lắng nghe, ghi nhớ

02’

PHẦN I. KIẾN THỨC
CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
Bài 1: Các khái niệm cơ bản

- Ghi bảng

- Quan sát, ghi chép

Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ
thống máy tính
Bài 3 : Biểu diễn thông tin
trong máy tính
PHẦN II. HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 4: Hệ điều hành MS-DOS
Bài 5 : Giới thiệu Windows
3

Giải quyết vấn đề
A. Mục tiêu

- Trình bày các mục - Lĩnh hội các mục
tiêu về kiến thức, kỹ tiêu và xác định
năng, thái độ.
nhiệm vụ học tập.

02’

B. Nội dung
I. Nội dung lý thuyết
PHẦN I. KIẾN THỨC
CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
Bài 1: Các khái niệm cơ bản - Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ.
quan
- Lắng nghe và ghi
1.1. Thông tin và xử lý - Trình bày vấn đề.
nhớ
thông tin

20’

1.2. Phần cứng, phần mềm
và CNTT
- Trình chiếu trực - Lắng nghe và ghi
Bài 2: Cấu trúc cơ bản của
quan
nhớ
hệ thống máy tính
- Trình bày vấn đề.

20’

2.1. Phần cứng
2.2. Phần mềm
Bài 3 : Biểu diễn thông tin
trong máy tính

- Trình chiếu trực - Lắng nghe và ghi
quan
nhớ
- Trình bày vấn đề.

20’

3.1. Biểu diễn thông tin
trong máy tính
3.2. Đơn vị thông tin và
dung lượng bộ nhớ
PHẦN II. HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 4: Hệ điều hành MSDOS

- Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe và ghi
quan
nhớ
- Trình bày vấn đề.

20’

4.1. MS-DOS là gì?
4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh
4.3. Tệp và thư mục
4.4. Các lệnh về đĩa
Bài 5 : Giới thiệu Windows
5.1. Windows là gì?
5.2. Khởi động và thoát khỏi
Windows

- Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe và ghi
quan
nhớ
- Trình bày vấn đề.

20’

5.3. Desktop
5.4. Thanh tác vụ (Task bar)
5.5. Menu Start
Hệ thống lại kiến thức

II. Trình tự thực hiện
1. Chuẩn bị
- Máy tính cài hệ điều hành
Windows

- Đặt câu hỏi trắc - Suy nhĩ và quan sát
nghiệm
- Trả lời câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Thao tác mẫu kết hợp
giải thích

10’

- Quan sát, ghi chép
01’

2. Thực hành
o Bước 1: Mô tả cấu trúc cơ
bản của hệ thống máy tính
o Bước 2: Làm bài tập về các
đơn vị đo thông tin
o Bước 3: Phân biệt ổ đĩa
cứng và ổ đĩa mềm trong
MS-DOS
o Bước 4: Các lệnh về ổ đĩa
trong MS-DOS
o Bước 5: Khởi động
Windows
o Bước 6: Thoát khỏi
Windows

- Trình bày trình tự
thực hiện

3. Đánh giá kết quả

- Gọi học sinh thao - Thực hiện lại theo
trình tự
tác lại.
- Nhận xét

20’

- Quan sát quá trình - Thực hành trên máy
thực hành của sinh viên - Lắng nghe, ghi nhớ
- Phát phiếu luyện tập
- Quan sát, ghi nhớ,
thực hiện
- Trả lời thắc mắc

90’

III. Tổ chức luyện tập

- Lắng nghe, ghi chép

30’

- Quan sát, ghi nhớ

- Thao tác mẫu
- Trình bày vấn đề

- Hướng dẫn lại ( nếu - Lắng nghe,
chép, ghi nhớ.
cần thiết)

ghi

- Nhận xét quá trình
thực hành, rút kinh
nghiệm.
4

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức, kỹ năng,
thái độ

- Củng cố lại kiến thức, - Lắng nghe, ghi nhớ
kỹ năng, thái độ

01’

- Nêu câu hỏi kiểm tra - Suy nghĩ, trả lời
kiến thức
- Thực hiện lại một số
- Quan sát, ghi nhớ
thao tác cần thiết
- Các lỗi thường gặp

- Đánh giá lại kết quả
của sinh viên
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Trình bày vấn đề
- Suy nghĩ, trình bày
- Trình bày một số sai vấn đề
hỏng thường gặp và - Quan sát, phân tích
định hướng cho học

03’

sinh tự tìm nguyên một số sai hỏng để
nhân và cách khắc tìm nguyên nhân và
phục.
biện pháp khắc phục
dựa vào kiến thức đã
học
- Tổng kết bài

- Lắng nghe, ghi chép

- Tổng kết bài học

- Trả lời thắc mắc của - Đưa ra thắc mắc cần
giải đáp
học sinh
5

Hướng dẫn tự học

- Đọc tài liệu liên quan tới bài học, tham khảo
trên Internet.
- Giao bài tập về nhà

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm 2012
GIÁO VIÊN

Trịnh Dương Linh

02’

01’