Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn Sinh học lớp 11 bài 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-05-15 07:02:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 380 | Lượt Download: 2 | File size: 0.049664 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 9: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3, C4 và CAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Phân biệt được pha sáng và pha tối ở các nội dung sau: s ản ph ẩm,
nguyên liệu, nơi xảy ra.
- Phân biệt được các con đường cố định CO 2 trong pha tối ở các nhóm
thực vật C3, C4 và CAM
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Khám phá kiến thức khoa học, bảo vệ cây xanh và môi
trường sống.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 SGK.
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Phân biệt pha sáng và pha tối trong quang
hợp.
IV. TIẾN HÀNH TỔCHỨC DẠY HỌC.
1. Ổn định lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Quang hợp là gì? Giải thích lá cây thích nghi với chức
năng quang hợp?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung kiến thức
* Hoạt động 1: Tìm hiểu thực vật C3 I. THỰC VẬT C3.
1. Pha sáng
GV: Cho quan sát hình 9.1, mục I.1 - Diễn ra ở tilacoit.
hoàn thành PHT, trả lời câu hỏi:
- Nguyên liệu: nước, ánh sáng.
- Pha sáng diễn ra ở đâu, những biến - Trong pha sáng diễn ra quá trình quang
đổi nào xảy ra trong pha sáng?
phân li nước.
- Nguyên liệu và sản phẩm của pha
Ánh sáng
sáng?
2H2O
4H+ + 4e + O2
→ Thế nào là pha sáng của quang hợp?
Diệp lục
HS: Quan sát hình, nghiên cứu SGK → - Sản phẩm: ATP, NADPH và O2.
trả lời câu hỏi.
* Kết luận: Pha sáng là pha chuyển hóa
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục
hấp thụ thành năng lượng của các liên kết
hóa học trong ATP và NADPH.
GV: Cho HS nghiên cứu mục I.2, quan 2. Pha tối.
sát hình 9.2, 9.3, 9.4 trả lời câu hỏi:
- Diễn ra ở chất nền của lục lạp (strôma).
- Pha tối ở thực vật C3 diễn ra ở đâu, - Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng ATP
chỉ rõ nguyên liệu, sản phẩm của pha và NADPH.
tối?
- Pha tối được thực hiện qua chu trình
- Chu trình Canvin gồm những giai Calvin. Gồm 3 giai đoạn:

Hoạt động của thầy - trò
Nội dung kiến thức
đoạn nào? Diễn biến ở mỗi giai đoạn.
+ Giai đoạn cố định CO2.
HS: Nghiên cứu mục I.2, quan sát hình
+ Giai đoạn khử APG thành AlPG (một
→ trả lời câu hỏi.
phần AlPG tổng hoạp nên C6H12O6).
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
+ Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là
Ri-1,5-điP
- Sản phẩm: Cacbohidrat
II. THỰC VẬT C4:
* Hoạt động 2: Tìm hiểu lá là cơ - Gồm một số loài thực vật sống ở vùng
quan quang hợp.
nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau
GV: yêu cầu HS nghiên cứu mục II, dền, ngô, cao lương, kê…
quan sát hình 9.2, 9.3, 9.4 → trả lời câu - Thực vật C4 có các ưu việt hơn thực vật
hỏi:
C3: Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù
- Hãy rút ra những nét giống nhau và CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao
khác nhau giữa thực vật C3, C4?
hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi
- Quá trình quang hợp ở thực vật C4 nước thấp hơn.
diễn ra như thế nào?
- Pha tối gồm chu trình cố định CO 2 tạm
HS: Nghiên cứu mục II → hoàn thành thời (chu trình C4)và tái cố định CO2 theo
PHT, trả lời câu hỏi.
chu trình Calvin. Cả 2 chu trình này đều
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
diễn ra vào ban ngày và ở 2 nơi khác nhau
trên lá (Hình 9.3).
III. THỰC VẬT CAM:
* Hoạt động 3: Tìm hiểu thực vật - Gồm những loài mọng nước sống ở các sa
CAM
mạc, hoang mạc và các loài cây trồng như
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu mục III, dứa, thanh long.
trả lời câu hỏi:
- Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào
- Pha tối của thực vật CAM diễn ra ban đêm.
ntn? Chu trình CAM có ý nghĩa gì đối - Ph tối gồm:Chu trình C4 (cố định CO2)
với thực vật ở vùng sa mạc.
diễn ra vào ban đêm lúc khí khổng mở và
- Pha tối ở thực vật C3, C4 và CAM có giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình
điểm nào giống và khác nhau?
Calvin diễn ra vào ban ngày. Cả 2 chu trình
HS: Nghiên cứu mục II → trả lời câu diễn ra ở một loại mô.
hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Củng cố:
- Nguồn gốc của O2 trong quang hợp?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.