Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn Ngữ văn lớp 11 bài 80

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-05-16 09:38:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0.048128 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THAO TAC LÂP LUÂN BINH LUÂN
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác l ập lu ận
bình luận.
- Nắm được những nguyên tắc và cách thức cơ bản của thao tác l ập lu ận
bình luận.
2. Kĩ năng: Biết vận dụng thao tác lập luận bình luận vào bài viết văn và
ứng xử trong cuộc sống
3. Thái độ: Co thái độ học tập đung đắn để hiểu và áp dụng trong học tập
và trong thưc tiên cuộc sống.
B. Phương tiện
- GV: SGK, SGV, thiết kế dạy học, tài liệu tham khảo…
- HS: Vở soạn, sgk, vở ghi.
C. Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhom, th ưc
hành, GV phối hợp các phương pháp dạy học tích cưc trong giờ dạy.
D. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới
Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm
Giải thích, chứng minh và bình luận là một thao tác của phân tích. M ột bài
văn nghi lu ận cần kết hợp nhiều thao tác khác nhau. Lập lu ận cung là m ột
trong những thao tác đo. Để hiểu hơn về vấn đề này ta tìm hiểu bài: Thao tác
lập luận bình luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 2. Hoạt động hình thành I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận
kiến thức mới
bình luận
HS đọc mục I SGK và trả lời câu hỏi.
1. Khái niệm
GV chuẩn xác và chốt kiến thức.
Bình luận là bàn bạc đánh giá về s ư đung sai,
So sánh: Bình luận, giải thích, chứng thật giả, lợi hại của các hiện tượng đời sống
minh.
như ý kiến, chủ kiến, việc làm.
- Bình luận: Đề xuất và thuyết phục 2. Mục đích của bình luận
người đọc tin, tán đồng với ý kiến (đề - Là đánh giá (xác định phải trái, đúng sai, hay
xuất) của mình về một vấn đề nào đo.
dở) và bàn bạc (trao đổi ý kiến)
- Giải thích: Dùng lí lẽ và dẫn chứng giup
người đọc hiểu về một vấn đề nào đo.
3. Yêu cầu của bình luận
- Chứng minh: Dùng dẫn chứng và lí lẽ - Trình bày rõ ràng, trung thưc vấn đề được
khiến người đọc tin một vấn đề nào đo.
bình luận.
- Bình luận co vai trò và tầm quan trọng - Lập luận để khẳng được nhận xét, đánh giá
như thế nào trong cuộc sống con người? của mình là đung đắn.
→ Bình luận co vai trò và tầm quan trọng - Bàn bạc, mở rộng vấn đề một cách sâu sắc và
trong cuộc sống con người. Muốn các co sức thuyết phục.
cuộc tranh luận co hiệu quả và bổ ích
chung ta cần thành thạo kĩ năng bình II. Cách bình luận

luận.
Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu cách bình
luận.
Phân tích ngữ liệu (Sgk/73)
*GV chia nhóm thảo luận:
Nhóm 1: Đoạn trích nêu vấn đề gì? Nhận
xét cách nêu?
Nhóm 2: Tác giả đã dùng lí lẽ nào để giả
quyết vấn đề? Nguyên nhân dẫn đến tình
trạng trên?

Nhóm 3: Tác giả đã làm cho người đọc
tin vào điều mình nói bằng cách nào?Qua
đó thể hiện thái độ gì đối với vấn đề
được nêu.

Nhóm 4: Kết thúc vấn đề, tác giả đã đưa
ra lời bàn nào? Giải pháp nào để giải
quyết được vấn đề đã nêu ra?
GV nhận xét, chốt lại vấn đề.

HS đọc mục II SGK và trả lời câu hỏi
Có mấy bước trong cách bình luận. Đó là
những bước nào?
GV chốt kiến thức.

1. Phân tích ngữ liệu (Sgk/73)
* Vấn đề bình luận: nguyên nhân và hậu quả
của tai nạn gian thông.
* Giải quyết vấn đề:
- Dùng lí lẽ:
+ “Thần chết đã … đường phố”
+ “Những kẻ … giao thông”
+ “Những kẻ đầu …. khoái cảm”.
- Chỉ ra nguyên nhân:
+ Hạn chế khách quan.
+ Hạn chế chủ quan: ý thức tham gia giao
thông còn non kém.
 Tác giả đã đi vào giải thích vấn đề.
- Dẫn chứng:
+ “Theo thống kê của UNICEF…. Xe máy”
+ Họ là lưc lượng lao động lớn của đất nước.
Lưc lượng ấy phải gánh lấy trách nhiệm công
dân và gia đình.
 Dùng lí lẽ và dẫn chứng để cho người đọc
thấy được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn
giao thông. Từ đo dẫn đến thái độ phê phán,
không đồng tình với những sát thủ trên đường
phố → Đánh giá vấn đề.
* Tác giả đã đưa ra lời bàn:
- Vấn đề an toàn giao thông là hạnh phuc, là cơ
hội gặt hái thành công để hội nhập, là thể hiện
thái độ mến khách.
- Hành động cần co:
+ Tư điều chỉnh mình.
+ Tư cứu mình và cứu người.
+ Cần một chương trình truyền thông hiệu
quả để lưỡi hái tử thần không còn nghênh
ngang trên đường phố.
 Bàn bạc, mở rộng vấn đề.
2. Cách bình luận: 3 bước
Một bài bình luận thường co các bước sau:
- Bước 1: Nêu vấn đề cần bình luận.
+ Nêu rõ được thái độ và sư đánh giá của
người bình luận trước vấn đề đưa ra.
+ Trình bày rõ ràng, trung thưc
- Bước 2: Đánh giá vấn đề cần bình luận
+ Đứng hẳn về một phía mình cho là đung để
bác bỏ cái sai.
+Kết hợp phần đung của mỗi phía và loại bỏ
phần sai để tìm ra tiếng nói chung trong sư
đánh giá.

+ Đưa ra cách đánh giá của riêng mình.
- Bước 3: Bàn về vấn đề cần bình luận.
+ Bàn về thái độ, hành động, cách giải quy ết
trước vấn đề đang được xem xét.
+ Bàn về những điều rut ra khi liên hệ với thời
đại, hoàn cảnh, lứa tuổi …
+ Bàn về những vấn đề sâu xa hơn mà vấn đề
được bình luận gợi ra.
HS đọc ghi nhớ SGK
III. Ghi nhớ
- SGK
IV. Luyện tập
Bài tập 1.
- Bình luận không phải là giải thích, chứng
Hoạt động 3. Hoạt động thực hành
minh hay kết hợp giải thích với chứng minh.
GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK.
Vì:
Chữa bài tập và cho điểm.
+ Mục đích 3 kiểu bài này khác nhau
Bài tập 1:
+ Bản chất của bình luận là tranh luận về vần
Giải thích dùng lí lẽ (ch ủ y ếu) và dẫn đề mà tất cả người tham gia bình luận đều đã
chứng (hỗ trợ)
biết và đều co ý kiến riêng về vấn đề đo.
- Chứng minh dùng dẫn chứng (chủ y ếu) Bài tập 2:
dùng lí lẽ (hỗ trợ)
Đoạn văn trên co sử dụng thao tác bình luận vì:
- Co vấn đề bình lu ận: nguyên nhân hậu quả
của tai nạn giao thông.
- Co mở rộng vấn đề bình luận: vấn đề an toàn
Bài tập2: gv yêu cầu hs đọc đề sgk và giao thông không chỉ bo hep trong lĩnh vưc giao
hướng dẫn hs trả lời.
thông mà là “mon quà văn minh” đem ra “đãi
khách” trong thời gian lưu, hội nhập toàn cầu.
Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung
4.Củng cô
- Yêu cầu Hs đọc lại phần ghi nhớ sgk.
- Hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác lập luận bình
luận.
- Nắm được nguyên tắc và cách thức bình luận
5. Dăn do
- Làm các bài tập còn lại.
- Soạn bài theo phân phối chương trình : Người cầm quyền khôi phục uy
quyền (Huy-gô).