Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lớp 2 môn Tự Nhiên và xã Hội

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-31 03:27:37 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

KẾ HOẠCH TUẦN 8
-Lớp 2A4

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

---------Thứ/ Ngày
MÔN
TÊN BÀI DẠYĐDDH
Hai
29/10

Tập đọc

Tập đọc
Toán
Đ ạ o đứ c
Chào cờ Người mẹ hiền ( tieát 1 )

Người mẹ hiền ( tieát 2 )
36 + 15
Chăm làm việc nhà ( tieát 2 )
Chaøo côø ñaàu tuaànTranh minh họa bài hoc
Bảng phụ
Bảng phụ + Que tính
Phiếu học tập
Ba
30/10Thể dục

Chính tả
Toán
Kể chuyện
Thủ công
Giáo viên chuyên dạy

(Tập chép) : Người mẹ hiền
Luyện tập
Người mẹ hiền
Gaáp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 2)
Bảng phụ
Bảng phụ + Que tính
Tranh minh họa
Mẫu thuyền phẳng đáy không mui
Nămhhọọcc:Tư
: 2018-2019
2019
Năm
31/10T2018ập đọc

Toán

thaùng
naêm
Tập viế10
t Tiếng
Anh
Tiết 1Ti+ế2ng: Anh

Thöù

hai

ngaøy

29

2018.

Người mẹ hiền

A. Muïc
Bànñích
tay dyeâu
ịu dàngcaàu :
1. Reøn
kócộ
naêng
ñoïc thaønh kieáng:
Bảng
ng
Chöõ Xuân
hoa :Đúng
G
GV: Huỳnh
Giáo viên chuyên dạy
Giáo viên chuyên dạy

Lớp 2A4

Trang 1

Bảng phụ + Que tính
Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8
Năm hoc: 2018 – 2019
Mẫu chữ cái
- Ñoïc trôn toaøn baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø:Năm
gaùng xieác, vuøng vaãy, xaáu hoå,veà
choã, heùt toaùng, …
01/11Mĩ thuật LTVC
- BieátToán
nghæ hôi ñuùngsau caùc daáu chaám, daáu phaûy vaø giöõa caùc cuïm töø.
- BieátTNXH
ñoïc phaân bieät giöõa ngöôøi keå chuyeän vôùi lôøi nhaân vaät ( Minh, baùc
baûo veä,coâ
giaùo
Thể dụcGiáo
viên).chuyên dạy
2. Reøn

naêng
ñoïc
Từ chỉ hoạt động.
Dấhieåu:
u phẩy
- Hieåu
nghóa
Luy
ện tậpcaùc töø ngöõ: Gaùnh xieác, toø moø, laùch, laám lem, thaäp thoø.
- Hieåu
Coâ giaùo vöøa yeâu thöông HS, vöøa nghieâm khaéc daïy baûo
Ănnoäi
uốngdung
sạch sbaøi:

HS neân
Coâdạ
nhö
Giáongöôøi.
viên chuyên
y ngöôøi meï hieàn cuûa caùc em.
3. Giaùo duïc: Loøng yeâu thöông, kính troïng coâ giaùo.
B. Phöông
SGK, bảphaùp
ng phụ daïy- hoïc : quan saùt, luyeän taäp,…
C. Ñoà
duøng
daïy- hoïc : - GV: Tranh minh hoaï baøi ñoïc ,baûng phuï cheùp saün
VBT + Que tính
caâu vaên caàn luyeän ñoïc.
Tranh SGK
- HS: SGK
Sáu
02/11Chính tả

D. Caùc
hoaït ñoäng daïy-hoïc :
Âm nhạc
TiếtTậ1p làm văn
T
G
1’
4’

1’

32


Toán
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
SHL
Nghe
vieát :toå
Bàn chöùc:
tay dịu dàng
I.
OÅn– ñònh
- Haùt baøi : Coâ vaø meï.
Giáo
viên
chuyên
d

y
II. Kieåm tra baøi cuõ : Goïi HS ñoïc baøi - HS1: Ñoïc thôøi khoùa bieåu theo
Mời, nhờ, yêu càu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi
“Thôøi khoùa bieåu”vaø traû lôøi caâu hoûitöøng ngaøy vaø TLCH 3 SGK.
Phép dung
cộng có
tổng bừng 100
noäi
baøi.
- HS2: Ñoïc thôøi khoùa bieåu theo
Tổng kết tuần 5
-Nhaän xeùt.
töøng buoåi vaø TLCH 4 SGK.
Bảng phụ
III. Baøi môùi:
Bảng phụ
1.Giôùi thieäu baøi : Trong baøi haùt Coâ
Bảng phụ + Que tính
vaø meï cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân coù
hai caâu raát hay : Luùc ôû nhaø meï cuõng
laø coâ giaùo . Khi ñeán tröôøng coâ giaùo
nhö meï hieàn … Coâ giaùo trong baøi taäp
ñoïc caùc em hoïc hoâm nay ñuùng laø
ngöôøi meï hieàn cuûa hoïc sinh. Chuùng ta
cuøng ñoïc baøi seõ roõ .
- Giaùo vieân ghi ñeà baøi leân baûng.
2. Luyeän ñoïc :
- Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi.
- Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø:
a. Ñoïc töøng caâu:
-Yeâu caàu hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc
töøng caâu trong baøi.
+ Chuù yù höôùng daãn ñoïc ñuùng: gaùng
xieác, vuøng vaãy, xaáu hoå,veà choã, heùt
toaùng, nghieâm gioïng hoûi,…
b. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp :(4 ñoaïn)
- Yeâu caàu HS ñoïc tieáp noái töøng ñoaïn
trong baøi.
- Giaùo vieân höôùng daãn caùch ngaét hôi
caâu daøi vaø caùch ñoïc vôùi gioïng thích
hôïp:

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

- Laéng nghe.

- HS ñoïc thaàm baøi ñoïc ôû SGK.
- Tieáp noái nhau ñoïc töøng caâu
trong baøi.
- HS ñoïc ( caù nhaân , ÑT )
- Tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn
trong baøi.
- Luyeän ñoïc caù nhaân – ñoàng
thanh.

Trang 2

Trường Tiểu học Cát Thành

2’

Giáo Án Tuần 8

+ Ñeán löôït Nam coá laùch ra/ thì baùc
baûo veä vöøa tôùi,/ naém chaët hai chaân
em:// “Caäu vaøo ñaây?/ Troán hoïc haû? ”//
+ Coâ xoa ñaàu Nam/ vaø goïi Minh ñang
thaäp thoø ôû cöûa lôùp vaøo,/ nghieâm
gioïng hoûi:// “ Töø nay caùc em coù troán
hoïc ñi chôi nöõa khoâng ? ” //
- Giuùp HS hieåu nghóa töø môùi: gaùnh
xieác, toø moø, laùch, laám lem, thaäp thoø.
c. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
Cho HS luyeän ñoïc trong nhoùm.
d. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm.
Toå chöùc HS thi ñoïc; nhaän xeùt, tuyeân
döông.
IV. Nhaän xeùt tieát hoïc.
Nhaän xeùt keát thuùc tieát hoïc.

Năm hoc: 2018 – 2019

- Hieåu nghóa töø môùi.
- Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm .
- Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc.
- Laéng nghe.

Tiết 2
T
G
1’
4’

1’
12


18


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

I. OÅn ñònh toå chöùc:
-Haùt
II. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 4 HS ñoïc -Moãi em ñoïc 1 ñoaïn.
baøi “Ngöôøi meï hieàn”.
Nhaän xeùt .
- Laéng nghe.
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi: “Ngöôøi meï hieàn”
( Tieát 2 ).
2. Höôùng daãn tìm hieåu baøi:
-1 HS ñoïc ñoaïn 1- Caû lôùp ñoïc
+ Goïi HS ñoïc ñoaïn 1:
thaàm.
H: Giôø ra chôi Minh ruû Nam ñi ñaâu ?
+ Minh ruû Nam troán hoïc, ra phoá
+ Goïi HS ñoïc ñoaïn 2 :
xem xieác.
H: Caùc baïn aáy ñònh ra phoá baèng - 1 HS ñoïc- Caû lôùp ñoïc thaàm.
caùch naøo ?
+ Chui qua choã töôøng thuûng.
+ Goïi HS ñoïc ñoaïn 3 :
- 1 HS ñoïc- Caû lôùp ñoïc thaàm.
H: Khi Nam bò baùc baûo veä giöõ laïi , + Coâ noùi vôùi baùc baûo veä: “Baùc
coâ giaùo ñaõ laøm gì?
nheï tay keûo chaùu ñau. Chaùu naøy
laø hoïc sinh lôùp toâi”; coâ ñôõ em
ngoài daäy, phuûi ñaát caùt dính baån
+ Hoûi theâm : Vieäc laøm cuûa coâ giaùo treân ngöôøi em, roài ñöa em veà lôùp.
theå hieän thaùi ñoä nhö theá naøo ?
- Coâ raát dòu daøng, yeâu thöông
+ Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 4:
hoïc troø./…
H: Coâ giaùo ñaõ laøm gì khi Nam khoùc?
- GV : Laàn tröôùc, bò baùc baûo veä giöõ - 1 HS ñoïc- Caû lôùp ñoïc thaàm.
laïi, Nam khoùc vì sôï. Laàn naøy, vì sao + Coâ xoa ñaàu Nam an uûi.
Nam baät khoùc ?
H: Ngöôøi meï hieàn trong baøi laø ai ?
- Vì ñau vaø xaáu hoå.
* GV giaûng theâm; ruùt ra noäi dung + Laø coâ giaùo.
baøi.
3. Luyeän ñoïc laïi. GV ñoïc maãu laàn 2 - 2 HS ñoïc laïi toaøn baøi .
- Chia 4 nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm töï - Moãi nhoùm töï phaân vai(coâ giaùo,
phaân vai(coâ giaùo, baùc baûo veä, Nam, baùc baûo veä, Nam, Minh, ngöôøi
Minh, ngöôøi daãn chuyeän) thi ñoïc toaøn daãn chuyeän) thi ñoïc toaøn truyeän.

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

Trang 3

Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

truyeän.
- Caùc nhoùm thi ñoïc .
- Toå chöùc cho HS thi ñoïc.
- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt,
bình choïn nhoùm, caù nhaân ñoïc toát
nhaát.
+ Vì coâ vöøa yeâu thöông HS, vöøa
IV. Cuûng coá – Daën doø :
nghieâm khaéc daïy baûo HS gioáng
- H: Vì sao coâ giaùo trong baøi ñöôïc goïi nhö moät ngöôøi meï.
laø “Ngöôøi meï hieàn”?
Caû lôùp haùt.
- Yeâu caàu caû lôùp haùt baøi: “Coâ vaø
meï” cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân.
- Laéng nghe.
- Daën HS veà nhaø luyeän ñoïc laïi baøi
vaø luyeän keå. Xem tröôùc baøi
sau :“Baøn tay dieäu daøng”.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Ruùt kinh nghieäm:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
4’

Tiết 3:

36 + 15.

Toán :

A. Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc: Giuùp HS bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù daïng 36 + 15. Cuûng
coá vieäc tính toång caùc soá haïng ñaõ bieát vaø giaûi toaùn ñôn veà pheùp coäng.
2.Kyõ naêng: Reøn HS laøm tính , giaûi toaùn ñuùng, chính xaùc, nhanh, thaønh thaïo.
3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS tính caån thaän, chính xaùc, nhanh nheïn, höùng thuù hoïc
toaùn.
B. Phöông phaùp daïy- hoïc : quan saùt, ñaøm thoaïi, luyeän taäp,…
C. Ñoà duøng daïy- hoïc : - GV: SGK, baûng caøi , que tính , baûng phuï.
- HS: SGK, que tính , baûng con, phaán.
D. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
T
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
G
1’ I. OÅn ñònh toå chöùc :
- Haùt.
4’ II. Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi 3HS leân baûng ñaët tính vaø tính:
- 3 HS leân baûng laøm- Lôùp laøm
46 + 4 ;
36 + 7 ;
66 + 8
baûng con.
- Goïi 1 HS ñoïc baûng 6 coäng vôùi 1 soá.
- Nhaän xeùt .
- 1 HS ñoïc thuoäc.
III. Baøi môùi :
1’ 1. Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay thaày
höôùng daãn caùc em caùch thöïc hieän - Laéng nghe.
pheùp coäng daïng : 36 + 15.
10 - Giaùo vieân ghi ñeà baøi leân baûng.

2. Giôùi thieäu pheùp coäng 36 + 15
- GV neâu baøi toaùn : Coù 36 que tính, - Laéng nghe.
theâm 15 que tính nöõa. Hoûi taát caû coù
bao nhieâu tính ?
+ Laáy 36 que tính coäng vôùi 15
H: Muoán bieát coù coù taát caû bao que tính.
nhieâu que tính em laøm nhö theá naøo ?
-Yeâu caàu HS thöïc hieän treân que tính - Thao taùc treân que tính vaø traû
vaø neâu keát quaû.
lôøi : coù 31 que tính.

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

Trang 4

Trường Tiểu học Cát Thành

8’

5’

7’

4’

Giáo Án Tuần 8

H: Vaäy: 36 + 15 = ?
- Höôùng daãn HS neâu caùch ñaët tính
vaø tính (GV ghi leân baûng nhö SGK).
36
+
15
51
- Goïi HS nhaéc laïi.
- Cho HS vieát baûng con, uoán naén.
3. Luyeän taäp.
* Baøi 1: - H: Baøi 1 yeâu caàu gì?
H: Em thöïc hieän tính theo thöù töï naøo?
- Goïi HS leân baûng laøm baøi.
( cho caû lôùp laøm moät baøi 16 + 29 ;
yeâu caàu HS neâu caùch thöïc hieän vaø
thöïc hieän tính , nhaèm khaéc saâu kieán
thöùc)

- Nhaän xeùt.

Năm hoc: 2018 – 2019

+ 36 coäng 15 baèng 51 .
36 * 6 coäng 5 baèng 11, vieát 1
nhôù 1.
+ 15 * 3 coäng 1 baèng 4, theâm 1
baèng 5,vieát 5.
51
- Vaøi HS nhaéc laïi.
- HS vieát baûng con.
- Tính.
- Tính töø phaûi sang traùi .
- HS leân baûng moãi laàn 3 em,
moãi em laøm 1 baøi - Lôùp laøm
vaøo baûng con :
16
26
36
46
56
+ 29
+ 38
+ 47
+ 36
+
25
45
64
83
82
81

* Baøi 2 : Goïi HS neâu yeâu caàu baøi
44
38
39
36
17
taäp.
+ 37 + 56 + 16
+ 24
+ 16
H: Muoán tính toång caùc soá haïng em
81
64
55
60
33
laøm theá naøo?
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi.
- Toå chöùc cho 3 toå laøm thi ñua( laøm - Laáy soá haïng coäng vôùi soá
theo toå ).
haïng.
- 3 HS ba toå leân baûng, döôùi lôùp
laøm baûng con.
- Nhaän xeùt
a) 36
b) 24
c) 35
.
+18
+ 19
+ 26
* Baøi 3 : Goïi HS neâu yeâu caàu baøi
54
43
61
taäp.
- Giaûi baøi toaùn theo hình veõ.
- Ñính toùm taét leân baûng ( nhö SGK ).
- Yeâu caàu HS nhìn hình veõ töï ñaët ñeà - 2 - 3 HS ñaët ñeà toaùn.
toaùn.
- Höôùng daãn HS giaûi baøi toaùn.
- 1 HS leân baûng – Lôùp laøm vaøo
- Goïi 1 HS leân baûng giaûi.
vôû :
* Baøi giaûi :
Caû hai bao gaïo
caân naëng laø :
- Nhaän xeùt.
46 + 27 = 73 ( kg )
* Baøi 4: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø.
Ñaùp soá : 73 lg.
IV. Cuûng coá – Daën doø :
- GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch ñaët
tính vaø thöïc hieän tính keát quaû cuûa - 1 HS nhaéc laïi.
pheùp coäng: 26 + 45. Nhö vaäy hoâm
nay caùc em ñaõ naém ñöôïc caùch thöïc - Laéng nghe.
hieän pheùp coäng daïng : 36 + 15 ( soá
coù hai chöõ soá coäng vôùi soá coù hai
chöõ soá, coù nhôù ).
- Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi sau:

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

Trang 5

Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

“ Luyeän taäp”.
- Nhaän xeùt, keát thuùc tieát hoïc.
 Ruùt kinh nghieäm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
_________________________________________

Tiết 4: Đạo đức : Chăm làm việc nhà (

tieát 2 ).

A. Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc: Giuùp HS bieát treû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng vieäc
nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. Chaêm laøm vieäc nhaø laø theå hieän tình yeâu
thöông cuûa em ñoái vôùi oâng baø, cha meï.
2.Kyõ naêng: HS töï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng .
3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS yù thöùc toát laøm vieäc nhaø giuùp ñôõ oâng baø,cha meï.
B. Phöông phaùp daïy- hoïc : luyeän taäp, thöïc haønh,…
C. Ñoà duøng daïy- hoïc : SGK; caùc taám theû nhoû ñeå chôi troø chôi: “ Neáu … thì
…”; ñoà duøng chôi ñoùng vai.
D. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
T
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
G
1’ I.OÅn ñònh toå chöùc:
- Haùt
3’ II.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 HS traû
lôøi :
- 2 traû lôøi.
H: Taïi sao em caàn phaûi chaêm laøm
vieäc nhaø?
H: Em ñaõ laøm gì khi meï vaéng nhaø?
1’ Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS laéng nghe.
III. Baøi môùi :
1) Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay thaày
8’ giuùp caùc em cuûng coá haønh vi ñaïo
ñöùc Chaêm laøm vieäc nhaø .
- Ghi ñeà leân baûng.
2) Hoaït ñoäng 1: Töï lieân heä.
* Muïc tieâu : Giuùp HS Töï nhìn nhaän, - HS trao ñoåi baïn beân caïnh.
ñaùnh giaù söï tham gia laøm vieäc nhaø
cuûa baûn thaân.
* Tieán haønh :
H: ÔÛ nhaø,em ñaõ tham gia laøm nhöõng
vieäc gì ? Keát quaû cuûa coâng vieäc
ñoù ?
- Vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp.
H: Nhöõng vieäc ñoù do boá meï phaân
coâng hay do em töï giaùc laøm ?
10 H: Boá meï em toû thaùi ñoä nhö theá

naøo veà nhöõng vieäc laøm cuûa em ?
- GV nhaän xeùt, keát luaän : Haõy tìm
nhöõng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû
naêng vaø baøy toû nguyeän voïng muoán - 2 nhoùm thaûo luaän ñoùng vai
ñöôïc tham gia cuûa mình ñoái vôùi cha theo tình huoáng.
meï.
3) Hoaït ñoäng 2 : Ñoùng vai.
* Muïc tieâu : HS bieát caùch öùng xöù

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

Trang 6

Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

ñuùng trong caùc tình huoáng cuï theå.
* Tieán haønh :
- Caùc nhoùm leân ñoùng vai.
- Chia lôùp thaønh caùc nhoùm, giao cho + TH1: Caàn laøm xong vieäc nhaø
moãi nhoùm ñoùng vai 1 tình huoáng.
roài môùi ñi chôi.
+ TH1: Hoøa ñang queùt nhaø thì baïn ñeán + TH2: Caàn töø choái vaø giaûi
ruû ñi chôi. Hoøa seõ …
thích roõ em coøn quaù nhoû chöa
+ TH2: Anh ( hoaëc chò ) cuûa Hoøa nhôø theå laøm ñöôïc nhöõng vieäc nhö
Hoøa gaùnh nöôùc, cuoác ñaát, … Hoøa seõ vaäy.

- HS traû lôøi.
-Yeâu caàu caùc nhoùm leân ñoùng vai.
- Thaûo luaän caû lôùp:

8’

- 2nhoùm nghe höôùng daån vaø
tieán haønh chôi.

H: Em coù ñoàng tình vôùi caùch öùng xöû
cuûa caùc baïn ñoù khoâng? Vì sao?
- Khi nhoùm “ Chaêm” ñoïc tình
H: Neáu ôû vaøo tình huoáng ñoù em seõ huoáng thì nhoùm “ Ngoan’ phaûi
laøm gì?
coù caâu traû lôøi tieáp noái baèng
* GV nhaän xeùt, keát luaän.
“thì … “ vaø ngöôïc laïi.
4’ 4. Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi “ Neáu …
thì … “.
- Chia 2 nhoùm “ Chaêm” vaø “ Ngoan”.
- HS traû lôøi.
- Phaùt phieáu cho 2 nhoùm vôùi caùc noäi - Laéng nghe.
dung ( nhö SGV )
- Caùc nhoùm baét ñaàu chôi. Cöû 4 HS
laøm troïng taøi. Nhoùm naøo coù nhieàu
caâu traû lôøi hôn laø nhoùm ñoù thaéng.
* Keát luaän chung: Tham gia vieäc nhaø
phuø hôïp vôùi khaû naêng laø quyeàn vaø
boån phaän cuûa treû em.
IV. Cuûng coá – Daën doø:
-H: Vì sao caàn phaûi chaêm laøm vieäc
nhaø?
-Daën:+ Veà nhaø chuaån bò baøi:“ Chaêm
chæ hoïc taäp” .
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ruùt kinh nghieäm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________

Tiết 5:

CHÀO CỜ

Nội dung:
- GV ổn định tổ chức, xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị chào cờ.
- Tổng kết bảng điểm thi đua cho tất cả các lớp trong điểm trường.
- Gv trực tuần nhận xét những ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- GVCN cho HS lớp mình ca múa tập thể những bài hát phù hợp với lứa tuổi.
- Tổ chức những trò chơi có lợi cho sức khỏe.

Cách tiến hành:
T

NỘI DUNG

GV: Huỳnh Xuân Đúng

GIÁO VIÊN
Lớp 2A4

HỌC SINH
Trang 7

Trường Tiểu học Cát Thành
G
5’
8’

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

- HS toàn điểm trường tham dự chào cờ.
- Thực hiện chào cờ nghiêm túc.
- GV trực tuần nhận xét ưu nhược điểm
- Theo dõi lắng nghe.
trong tuần qua về:
+ Các hoạt động giáo dục
+ Năng lực
+ Phẩm chất
+ An toàn giao thông và phòng chống tai nạn
thương tích trong HS.
7’ 3. Công việc
- Tổ trưởng phân trường nhắc nhở công việc - Theo dõi lắng nghe.
tuần tới
trong tuần tới.
- Đại diện BGH nhắc nhở, dặn dò công việc
tuần tới.
10’ 4. Sinh hoạt
- Tổ chức cho HS hát múa
- Thực hiện hát múa theo quy định.
văn nghệ
- Tổ chức cho HS chơi các trò chơi dân gian. - Tham gia chơi các trò chơi dân gian
5’ 5. Dặn dò
- Dặn HS chuẩn bị làm tốt công việc tuần
- HS lắng nghe và thực hiện.
này
 Ruùt kinh nghieäm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Chào cờ
2. Nhận xét ưu
nhược điểm
trong tuần qua.

Thöù
naêm

ba

ngaøy

30

thaùng

10

2018 .

Tiết 1: Thể dục:
Tiết 2: Chính tả:

Giáo viên chuyên dạy
Người mẹ hiền

A. Muïc ñích yeâu caàu :
1.Kieán thöùc:Giuùp hoïc sinh vieát chính xaùc ñoïan “Vöøa ñau vöøa xaáu hoå … xin
loãi coâ” trong baøi “Ngöôøi meï hieàn”. Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät ao / au;
r / d / gi.
2.Kyõ naêng: HS vieát ñuùng chính taû, trình baøy baøi ñuùng vaø ñeïp.
3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS tính caån thaän, chính xaùc, nhanh nheïn, coù tính kieân trì,
nhaãn naïi.
B. Phöông phaùp daïy- hoïc : luyeän taäp,…
C. Ñoà duøng daïy- hoïc : - GV: Baûng phuï vieát saün ñoïan taäp cheùp .
- HS: Vôû, baûng con, phaán, SGK, buùt chì.
D. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
T

G

1’
4’

1’
25


I. OÅn ñònh toå chöùc:
II. Kieåm tra baøi cuõ :
- Ñoïc cho HS vieát: nguy hieåm, ngaén
nguûi, luõy tre, ngaém maõi .
- Nhaän xeùt .
III. Baøi môùi :
1.Giôùi thieäu baøi: neâu muïc ñích
yeâu caàu tieát hoïc. Giaùo vieân ghi ñeà
baøi leân baûng.
2. Höôùng daãn taäp cheùp.

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

-Haùt.
- Hai hoïc sinh leân baûng.
- Caû lôùp vieát baûng con.
- Laéng nghe.

Trang 8

Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

a. Ghi nhôù noäi dung ñoïan cheùp :
- GV ñoïc ñoaïn cheùp 1 laàn.

- Laéng nghe.
- 1 - 2 hoïc sinh ñoïc laïi.
+ Töø nay caùc em coù troán hoïc ñi
H: Coâ giaùo nghieâm gioïng hoûi hai baïn chôi nöõa khoâng ?
theá naøo?
+ HS traû lôøi.
+ Ñaàu caâu coù daáu gaïch ngang
H: Trong baøi coù nhöõng daáu caâu vaø daáu chaám hoûi ôû cuoái caâu.
naøo?
H: Caâu noùi cuûa coâ giaùo coù daáu gì - 2 HS leân baûng, caû lôùp vieát
ôû ñaàu caâu, daáu gì ôû cuoái caâu?
baûng con.
b. Höôùng daãn vieát ñuùng: xaáu hoå,
baät khoùc, xoa ñaàu,
- Nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû.
cöûa lôùp, nghieâm gioïng, xin loãi, …
- HS kieåm tra laïi baøi vieát.
c. Hoïc sinh cheùp vaøo vôû :
-Yeâu caàu HS cheùp baøi.
- HS chaám loãi, chöõa loãi.
- Ñoïc cho HS soaùt laïi baøi vieát.
6’
d. Chaám chöõa loãi :
- Ñoïc töøng caâu cho hoïc sinh doø theo - Ñieàn vaøo choã troáng ao/au:
chöõa loãi.
- 2 HS leân baûng laøm, lôùp laøm
- Thu chaám 7 ñeán 8 baøi .
vaøo vôû.
3. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp.
+ Moät con ngöïa ñau, caû taøu boû
* Baøi 2 : - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi coû.
taäp.
+ Treøo cao ngaõ ñau.
- Goïi 2 HS leân baûng laøm thi ñua.
- Ñieàn vaøo choã troáng r / d /gi:
- Nhaän xeùt .
- 2 HS leân baûng laøm, lôùp laøm
3’
* Baøi 3:(a )
vaøo vôû.
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
con dao,tieáng rao haøng, giao baøi
- Goïi HS leân baûng laøm.
taäp veà nhaø.
deø daët, giaët giuõ quaàn aùo, chæ
- Nhaän xeùt .
coù raët moät loaøi caù.
IV. Cuûng coá – Daën doø :
- HS traû lôøi.
- Neâu caùch khaéc phuïc loãi sai phoå - Laéng nghe
bieán.
- Veà nhaø chöõa loãi trong baøi neáu coù.
- Xem tröôùc baøi vieát: “ Baøn tay dòu
daøng” .
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ruùt kinh nghieäm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 3: Toán :

Luyện tập

A. Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc: Giuùp HS cuûng coá caùc pheùp coäng qua 10 ( trong phaïm vi 20 ) ñaõ
hoïc daïng : 9 + 5 ; 8 + 5 ; 7 + 5; 6 + 5; coäng qua 10 caùc soá trong phaïm vi 100;
cuûng coá kieán thöùc veà giaûi toaùn, nhaän daïng hình.
2.Kyõ naêng: HS thöïc hieän tính, giaûi toaùn ñuùng, thaønh thaïo. Nhaän daïng hình
ñuùng.
3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS tính caån thaän, chính xaùc, nhanh nheïn, höùng thuù hoïc
toaùn.
B. Phöông phaùp daïy- hoïc : luyeän taäp,…

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

Trang 9

Trường Tiểu học Cát Thành

Giáo Án Tuần 8

Năm hoc: 2018 – 2019

C. Ñoà duøng daïy- hoïc : - GV: Baûng phuï cheùp saün baøi taäp 1, baøi taäp 2.
- HS: SGK, baûng con.
D. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
T
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
G
1’ I. OÅn ñònh toå chöùc:
- Haùt.
4’ II. Kieåm tra baøi cuõ :
- GV goïi 2 HS leân baûng ñaët tính vaø
tính:
- 2 HS leân baûng laøm- Lôùp laøm
36 + 18 ; 35 + 26.
baûng con.
-Nhaän xeùt .
1’ III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em - Laéng nghe.
30 hoïc baøi “Luyeän taäp” . - Giaùo vieân ghi

ñeà baøi leân baûng.
2.Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :
- Moãi nhoùm 4 em laøm tieáp söùc:
* Baøi 1 : -Yeâu caàu HS döïa vaøo caùc
6 + 5 = 11;
6 + 6 = 12
coâng thöùc coäng ñaõ hoïc nhaåm vaø
5 + 6 = 11;
6 + 10 = 16
ñieàn ngay keát quaû.


- Toå chöùc 2 nhoùm thi ñua laøm tieáp
- Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
söùc.
+ Laáy soá haïng coäng vôùi soá
- Nhaän xeùt, tuyeân döông.
haïng.
* Baøi 2 : H: Baøi taäp yeâu caàu gì ?
+Laàn löôït HS leân baûng ñieàn
H: Muoán tính toång em laøm sao ?
vaøo oâ troáng.
- Goïi HS leân baûng laøm – Caû lôùp laøm
vaøo baûng con.

4’

Soá haïng 26
17
38
26
15
Soá haïng
5
36
16
9
36
Toång
31
53
54
35
51
- Nhaän xeùt.
* Baøi 3 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
Toå chöùc HS thi tieáp söùc ñieàn keát
quaû.
* Baøi 4 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi
toaùn.
- Ñính toùm taét ( Nhö SGK) leân baûng.
H: Baøi taäp thuoäc daïng toaùn gì ?
H: Muoán bieát ñoäi 2 coù bao nhieâu caây
em laøm pheùp tính gì ?
- Goïi 1 HS leân baûng laøm.
- Nhaän xeùt.
* Baøi 5 : Cho HS quan saùt hình veõ.
- Toå chöùc cho 2 nhoùm laøm thi ñua
IV.Cuûng coá – Daën doø :
H: Muoán tính toång khi bieát caùc soá
haïng em laøm gì ?
- Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi sau:
“Baûng coäng”.

GV: Huỳnh Xuân Đúng

Lớp 2A4

- 1 HS ñoïc yeâu caàu .
- 2 nhoùm thi ñieàn keát quaû.
- Giaûi baøi toaùn theo toùm taét
sau.
- 2 - 3 HS nhìn toùm taét neâu laïi
baøi toaùn.
+ Baøi toaùn veà nhieàu hôn.
+ Pheùp coäng.
- 1 HS leân baûng, lôùp laøm baûng
con.
Bài giải:
Số đội hai trồng được là:
46 + 5 = 51 (cây)
Ñaùp soá: 51
caây
- 2 em ñaïi dieän 2 nhoùm leân laøm:
a. Coù 3 hình tam giaùc.
b. Coù 3 hình töù giaùc.
- 1 - 2 HS Nhaéc laïi.
- Laéng nghe.
Trang 10