Giáo án lịch sử lớp 9 ôn tập cuối năm

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:23:48 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tiết 51 ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kiến thức: Giúp HS khắc sâu kiến thức đã học ở các giai đoạn lịch sử.
2. Tư tưởng: Giáo dục cho HS thấy rõ:
- Sự lãnh đạo tài tình của Đảng.
- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân.
- HS thêm yêu quê hương đất nước.
3. Kỹ năng: Rèn cho HS biết phân tích, nhận định và đánh giá sự kiện lịch
sử.
II. CHUẨN BỊ :
1. GV: bảng phụ, phiếu học tập.
2. HS: Ôn lại các nội dung đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra kết hợp trong tiết học.
2. Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giai đoạn 1930- 1945
GV treo bảng phụ bài tập sau:
So sánh phong trào cách mạng 1930- 1931 với phong trào cách m ạng 19361939 theo các nội dung sau:
Nội dung
Kẻ thù
Nhiệm vụ (khẩu hiệu)

Phong trào 1930 -1931
Đế quốc, phong kiến
Chống ĐQ giành độc lập

Phong trào 1936- 1939
Phản động Pháp và tay sai
Chống phát xít, chống

dân tộc; chống PK giành
ruộng đất cho dân cày.
Mặt trận

Chưa thành lập

Hình thức, phương pháp
đấu tranh

Bí mật đấu tranh vũ trang
giành chính quyền.

Lực lượng tham gia
Phạm vi

Công – nông
Hẹp, chủ yếu ở Nghệ An,
Hà Tĩnh.
Là cuộc diễn tập đầu tiên
của nhân dân ta dưới sự
lãnh đạo của Đảng.

Nhận xét (ý nghĩa)

chiến tranh ĐQ, phản động
tay sai, đòi tự do, dân chủ,
cơm áo, hòa bình.
Mặt trận dân chủ Đông
Dương (1938).
Hợp pháp, nửa hợp pháp;
công khai, nửa công khai
(không chủ trương đấu
tranh vũ trang).
Nhiều tầng lớp xã hội.
Rộng, khắp Bắc - TRungNam.
Là cuộc diễn tập thứ hai
cho Cách mạng tháng Tám
1945.

Hoạt động 2: Giai đoạn 1945- 1954:
GV phát phiếu học tập cho HS các nhóm hoàn thành bảng thống kê các s ự ki ện
tiêu biểu giai đoạn này theo mẫu sau.
Thời gian
9/3/1945
19/8/1945
2/9/1945
6/3/1946
14/9/1946
10/1947
9/ 1950
2/1951
7/5/1954
21/7/1954

Sự kiện
Nhật đảo chính Pháp
Cách mạng tháng Tám thành công
Nước VNDCCH thành lập
Hiệp định Sơ bộ giữa CP Pháp và CP VNDCCH
Kí Tạm ước Việt – Pháp
Chiến dịch Việt Bắc
Chiến dịch Biên giới
ĐH đại biểu toàn quốc lần II của Đảng
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Hiệp định Giơ- ne-vơ được kí

Hoạt động 3: Giai đoạn 1954- 1975
GV yêu cầu HS làm bài tập sau:
So sánh những điểm giống và khác nhau của 3 chiến lược Mĩ thực hi ện theo
mẫu sau:
Giống nhau

CTĐB
CTCB
VNHCT
( 1961- 1965)
(1965- 1968)
(1969- 1973)
- Đều là chiến tranh xâm lược thực dân mới, nhằm biến
miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
- Đều bị thất bại.
Đều tiến hành chiến tranh phá hoại miền

Quy mô

ở miền Nam VN

Lực lượng

Quân đội tay sai là
chủ yếu, Mĩ làm cố
vấn quân sự.

Thủ đoạn

Lập “ấp chiến
lược”

Tính chất ác liệt

Bắc.
ở miền Nam và mở
rộng ra miền Bắc
bằng chiến tranh
phá hoại.
Quân Mĩ là chủ
yếu, có quân đồng
minh.

mở rộng ra toàn
Đông Dương.
Quân đội tay sai là
chủ yếu, quân Mĩ
phối hợp bằng hỏa
lực và không quân.
“bình định”

“tìm diệt”, “bình
định”
CTĐB < CTCB < VNHCT

4. Củng cố: GV khái quát nội dung cần nắm.
5. Hướng dẫn về nhà: Xem lại toàn bộ các nội dung HKII, tiết sau kiểm tra
HKII.