Giáo án lịch sử lớp 9 bài 34

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:23:12 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tiết 50. Bài 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN
TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Giúp HS nắm chắc một cách hệ thống những nội dung chủ yếu sau
- Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến nay(2000) qua các
giai đoạn chính với những đặc điểm lớn của từng giai đoạn.
- Nguyên nhân cơ bản đã quyết định quá trình phát triển của l ịch s ử, bài
học kính nghiệm lớn được rút ra từ đó.
2.Kỹ năng:
Rèn luyện HS khả năng phân tích, hệ thống sự kiện, lựa chọn sự kiện
lịch sử điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn
3.Thái độ:
Trên cơ sở thấy rõ quá trình đi lên không ngừng của lịch sử dân t ộc, c ủng
cố niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và s ự t ất th ắng c ủa
CM và tiền đề của tổ quốc
II.Thiết bi, tài liêu:
Tranh ảnh trong SGK-Tài liệu
III.Tiến trình tổ chức dạy học:
1.ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra bài cũ.

*Nêu mục tiêu của kế hoạch 5năm 1996-2000 ?
-Mục tiêu :tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền v ững đi đôi v ới
giải quyết vấn đề bức xúc về XH, đảm bảo an ninh quốc phòng
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò.
Hoạt động 1
?Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và
đặc điểm lịch sử việt Nam giai đoạn 19191930?

Nội dung kiến thức cần đat.
I.các giai đoạn chính và đặc điểm
của tiến trình lich sử.
1.Giai đoạn 1919 – 1930
-Thực dân Pháp khai thác thuộc điạ
lần 2 với Việt nam
-3/2/1930, Đảng CSVN ra đời chấm
dứt khủng hoảng sự khủng hoảng
về đường hướng và lãnh đạo CM
2.Giai đoạn 1930 –1945
-Đảng lãnh đạo cao trào CM 1930 –
1931->Là cuộc tổng diễn tập đầu
tiên của CM
-Cao trào dân chủ 1936 – 1939 chống
phản động thuộc địa và tay sai đòi
quyền tự do, dân chủ và cơm áo hoà
bình là cuộc tổng diễn tập lần thứ
2của CM
-9/3/1945, Nhật đảo chính Phát động
cao trào kháng Nhật cứu nước
-Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính
quyền trong cả nước.

?Những nội dung chủ yếu nhất và đặc điểm
của CMVN giai đoạn 1930 –1945?
-Ngay từ khi mới ra đời, trong cao trào CM
1930-1931 với 2khẩu hiệu chiến lược, Đảng đã
tập hợp được khối liên minh công nông là đội
quân chủ lực của CM
-Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là thời kì
đấu tranh rộng lớn của quần chúng chống bọn
phản động, thuộc địa và tay sai. Đó là cuộc
tổng diễn tập lần 2của CMT8
-Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ 9/1939
phát Nhật kéo vào Đông Dương (1940)
-Lợi dung tình hình Nhật hất cẳng Pháp ngày
9/3/1945, Đảng đã chuyển hướng đẩy tới cao
trào kháng Nhật cứu nước
?Em hãy trình bày nội dung chủ yếu và đặc 3.Giai đoạn 1945 – 1954
điểm của phong trào CMVN thời kì 1945-1954? -Nhân dân ta đương đầu với những
-Căn cứ vào nội dung SGK trả lời
thử thách “Thù trong”, “giặc ngoài”
-Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đề
ra đường lối kháng chiến toàn quốc
-7/5/1954, chiến thắng Điện Biên
Phủ đã kết thức 9năm kháng chiến
chống Pháp

4.Giai đoạn 1954 –1975
-Sau 1954, đất nước bị chia cắtlàm
2miền
-Đảng lãnh đạo Nhân dân 2miền
Nam Bắc cùng 1lúc thực hiện
2nhiệm vụ chiến lược khác nhau
-Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuâ
1975 kết thúc sự nghiệp kháng chiến
?Nội dung chính và đặc điểm lịch sử của giai chống Mĩ, mở ra kỉ nguyên mới
đoạn 1975->nay là gì?
5.Giai đoạn 1975 đến nay
-Sau 1975, cả nước đia lên CNXH
-Tháng 12/1976, Đại hội lần thứ IV
của Đảng (Hà Nội) tổng kết quá
trình 21năm câydựng CNXH, khôi
phục lại tên cũ là ĐCSVN
-Tháng 12/1986, Đại hội VI đề ra
đường lối mới.
II.Nguyên nhân thắng lợi, những
bài học kinh nghiêm, phương
Hoạt động 2.
hướng đi lên.
?Em hãy nêu những nguyên nhân, thắng lợi chủ 1.Nguyên nhân thắng lợi
yếu của CMVN 1919 đến nay?
-Đảng lãnh đạo nhân dân ta phát huy
truyền thống yêunước, kiên trì với
con đường CNXH đã chọn
-Tháng 12/1986, đại hội lần thứ VI
của Đảng đã đề ra đường lối đổi
mới, đáp ứng được nhu cầu cấp bách
của dân tộc
2.Bài học kinh nghiêm
?Trải qua quá trình hơn 70 năm lãnh đạo CM, -Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc
Đảng ta đã rút ra được bài học kinh nghiệm gì? và CNXH
-Củng cố và tăng cường khối đoàn
kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.
-Sự lãnh đạo của Đảng.
HS đọc mục 4
?Đặc điểm lịch sử của giai đoạn 1954 –1975?

3. Củng cố.
GV khái quát lại nội dung cơ bản của bài
Nhấn mạnh các giai đoạn lịch sử chínhcủa VN
4. Hướng dẫn học ở nhà.
HS học bài và ôn tập các nội dung đã học.