Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 33

33373432666361333965646364366163306561316237346466646439323963343463323730373839363938396133646661386230376563353332386137646438
Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 07:22 AM ngày 11-07-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021274 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 49. Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH
(TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Cung cấp cho HS những hiểu biết về: Sự tết yếu phải đổi mới đất nước đi
lên CNXH
Quá trình 15năm đất nước thực hiện đường lối đổi mới
2.Kỹ năng:
Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá con đ ường tất y ếu
phải đổi mới đất nước đi lên CNXH và quá trình 15năm đất n ước th ực hi ện đ ổi
mới.
3.Thái độ:
Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước với CNXH, tinh thần đổi mới trong lao
động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đ ổi
mới đất nước
II.Thiêt bi, tai liêu
Tranh ảnh trong SGK
III.Tiên trình tổ chức dạy học:
1.ổn định tổ chức.
2. Kiêm tra bai cu
?Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước diến ra ntn?
3. Bai mới

Nội dung kiên thức cần dạt
Hoạt động của thầy va trò
Hoạt động 1
I.Đường lối đổi mới của Đảng
?Đảng ta chủ trương đổi mới trong hoàn * Hoan cảnh lịch sư
cảnh trong nước và thế giới ntn?
- Trong nước: Sau 2 kế hoạch 5 năm,
CMVN đạt được những thắng lợi đáng
kể nhưng gặp không ít kho khăn đất nước
khủng hoảng KT – XH
- Thế giới: Tác động của CM KH – KT và
sự khủng hoảng của Liên Xô và Đông
Âu.
?Em hiểu ntn về quan điểm đổi mới của
Đảng?
*.Đường lối đổi mới
-Đề ra từ Đại hội VI(T12/1986) được bổ
GV giới thiệu quang cảnh Đại Hội dại xung, điều chỉnh ở Đại Hội VII; VIII; IX.
biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tại -Nội dung (SGK)
Hội trường Ba Đình, Hà Nội.
Hoạt động 2
GV cho HS thảo luận nhom:
II.Viêt nam trong 15 năm thực hiên
đường lối đổi mới(1986 – 2000)
N1:Trình bày mục tiêu và thành tựu đạt 1.Kế hoạch 5năm 1986 – 1990.
được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm - Mục tiêu: thực hiện 3 chương trình kinh
1986 – 1990?
tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu
dùng và hàng xuất khẩu.
N2: Nêu những mục tiêu, thành tựu của kế
hoạch 5 năm 1991 –1996?
-Thanh tựu:
+ Lương thực đáp ứng nhu cầu trong
N3:Trình bày mục tiêu và thành tựu đạt nước, co dự trữ và xuất khẩu.
được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm + Hàng hoá tiêu dùng dồi dào
1996- 2000?
+ Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và
HS các nhom trình bày.
mở rộng.
GV giới thiệu:
- H84 (Khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ trên
biển đông
- H85 (Xuất khẩu gạo tại cảng Hải
Phòng). Đây là 2mặt hàng xuất khẩu co giá
trị lớn. Năm 1989 xuất khẩu gạo đứng thứ
3trên thế giới (Sau Mĩ và Thái Lan)
?Mục tiêu chính của kế hoạch 5năm (1991
– 1995) là gì?
2.Kế hoạch 5năm (1991 – 1995)

?Sau 5 năm năm thực hiện kế hoạch, chúng
ta đã đạt được những thành tựu gì?
?Mục tiêu trong kế hoạch 5năm 1996-2000
là gì?
?Những thành tựu chúng ta đạt được trong
kế hoạch này là gì?
GV giới thiệu H87: lễ kết nạp VN là thành
viên chính thứ thứ 7của ASEAN

? Những thành tựu chúng ta đạt được trong
5năm đổi mới co ý nghĩa lịch sử gì?
GV giới thiệu H88->90 phản ánh sự thay
đổi của đất nước.
GV bên cạnh những thành tựu và tiến bộ
chúng ta đạt được trong 15 năm đổi mới
chúng ta còn gặp không ít kho khăn và yếu
kém trên nhiều mặt.

- Mục tiêu: vượt qua kho khăn thử thách,
ổn định và phát triển KT – XH đưa nước
ta thoát khỏi khủng hoảng
-Thanh tựu:
+ Tình trạng đình đốn rối ren trong lưu
thông được khắc phục
+ Kinh tế tăng trưởng nhanh, lạm phát bị
đẩy lùi, kinh tế đối ngoại phát triển.
3.Kế hoạch 5năm (1996 – 2000)
-Mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế nhanh,
hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải
quyết vấn đề bức xúc về XH, đảm bảo
an ninh quốc phòng.
-Thanh tựu:
+ GDP tăng 7% / năm, Nông nghiệp phát
triển liên tục.
+Kinh tế đối ngoại phát triển
+KH công nghệ co bước chuyển biến tích
cực, GD - ĐT phát triển nhanh, chính trị –
XH ổn định, quốc phòng an ninh tăng
cường quan hệ đối ngoại mở rộng.
4.Y nghĩa lịch sư của đổi mới
- Tăng cường sức mạnh tổng hợp làm
thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống
nhân dân.
- Củng cố độc lập dân tộc và chế độ
XHCN.
- Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta.
5. Hạn chế
( SGK)

4. Củng cố.
- GV khái quát lại các nội dung cơ bản của bài
- Nhấn mạnh những thành tựu của đất nước đạt được trong 15năm đổi mới
5. Hướng dẫn học ở nha.
- Học bài theo câu hỏi trong SGK.