Giáo án lịch sử lớp 9 bài 30

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:21:32 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 45 BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG
NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Nhiệm vụ của CM nước ta sau Hiệp định Pa-ri.
- Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh
tế, văn hoá, chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất sức người, sức c ủa cho CM
Miền Nam.
- Miền Nam đấu tranh chống sự “lấn chiếm” của địch, t ạo th ế và l ực ti ến
tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
- Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ đối với các trận đánh và sử
dụng các tranh ảnh lịch sử.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện l ịch
sử.
3.Thái độ:
- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tin t ưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc.
- Khâm phục tinh thần CM kiên trung của các chiến sĩ CM, quyết phấn đ ấu
hy sinh cho độc lập dân tộc.
II.Thiêt bi, tai liêu:
- SGK-SGV

- Tư liệu về miền Bắc, MN thời ki này.
III.Tiên trình tổ chức dạy học:
1.ổn định tổ chức .
2. Kiểm tra bài cũ .
-Y nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri?
Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.
Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân
Mĩ về nước
Thắng lợi này tạo này tạo đều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng
hoàn toàn miền Nam.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy va trò
HOẠT ĐỘNG 1

Nội dung kiên thức cần đạt
I.Miền Bắc khắc phục hậu quả
chiên tranh. khôi phục va phát
triển kinh tê – văn hoá, ra sức chi
?Sau Hiệp định Pari 1973, MB thực hiện nhưng viên cho Miền Nam.
nhiệm vụ gi?
* Nhiệm vụ: Khắc phục hậu quả
chiến tranh, khôi phục và phát triển
kinh tế, chi viện cho CM miền
?Từ 1973 đến đầu 1975, miền Bắc đạt được Nam.
nhưng thành tựu gi?
* Thành tựu:
HS căn cứ phần chư nhỏ trinh bày
Sau 2 năm 1973 – 1974, kinh tế
miền Bắc có bước phát triển, đời
? Việc MB hoàn thành nhưng nhiệm vụ đó có y sống nhân dân ổn định, thực hiện
nghĩa như thế nào?
tốt nghĩa vụ hậu phương.
GV Nhưng chi viện của miền Bắc đã chuẩn bị
cho Tổng tiến công Xuân 1975 và tiếp quản
vùng giải phóng.
HOẠT ĐỘNG 2
II.Đấu tranh chống đich “bình
đinh – lấn chiêm”, tạo thê va lực,
tiên tới giải phóng hoan toan

GV giới thiệu sơ lược tinh hinh của ta và địch ở miền Nam.
miền Nam sau Hiệp định Pa ri:
-Với Hiệp định Pa ri, ta đã đánh cho Mĩ cút.
Ngày 29/3/1973, toán lính cuối cùng đã rút khỏi
nước ta, nhưng Mĩ vẫn giư lại hơn 2vạn cố vấn
quân sự, tiếp tục viện trợ cho nguỵ quyền Sài
Gòn->Phá hoại Hiệp định Pa ri.
Về phía ta, việc kí Hiệp định Pa ri về chấm d ứt
chiến tranh ở VN và quân đội xâm lược Mĩ rút
khỏi nước ta đã tạo nên sự thay đổi căn bản
trong so sánh lực lượng giưa CM và phản CM.
?Trước tinh hinh đó, Đảng ta có chủ trương gi?
-Ta chủ trương kiên quyết đánh trả sự lấn -T7/1973,TƯ Đảng họp hội nghị
chiếm của địch, đánh địch trên cả 3mặt trận.
lần thứ 21, nêu ro nhi ệm vụ c ủa
CM MN là tiếp tục cuộc CM
?Cuộc đấu tranh chống địch lấn chiếm, tràn DTDCND, tiếp tục con đường bạo
ngập lãnh thổ của ta từ cuối 1973 – 1975 diễn ra lực CM, kiên quyết đánh trả sự “lấn
ntn?
chiếm” của địch trên cả 3 mặt trận.
-Từ cuối 1975, quân dân ta ở miền Nam vừa
kiên quyết đánh trả địch trong các cuộc hành
quân “Binh định – lấn chiếm” bảo vệ vùng giải
phóng, vừa chủ động mở nhưng cuộc tiến công
địch.
-Cuối 1974 – 1975, ta mở đợt hoạt
-Cuối 1974 – 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự động quân sự vào hướng Nam Bộ,
vào hướng Nam Bộ, giải phóng Phướng Long.
giải phóng Phướng Long.
-Tại khu giải phóng, ta đẩy mạnh
?Tại các vùng giải phóng, ta đã giành được sản xuất về mọi mặt, trực tiếp
nhưng thành tựu gi?
phục vụ CM miền Nam.
GV Tất cả nhưng thành tựu trên là nguồn cung
cấp, bổ sung tại chỗ rất quan trọng cùng với sự
chi viện to lớn của miền Bắc, CM miền Nam
được tăng cường lực lượng nhanh chóng thiết III.GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
thực chuẩn bị cho đại thắng mùa Xuân 1975.
MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN
HOẠT ĐỘNG 3
LÃNH THỔ TỔ QUỐC.
1.Chủ trương, kế hoạch giải phóng
? Em hãy trinh bày chủ trương kế hoạch giải hoàn toàn miền Nam.
phóng hoàn toàn miền Nam?
- Cuối 1974 đầu 1975, tinh hinh CM
miền Nam chuyển biến nhanh
chóng, bộ chính trị quyết định giải
phóng hoàn toàn miền Nam trong

? Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn
toàn miền Nam có nhưng điểm nào khẳng định
sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?
GV Sau Hiệp định Pa ri, quân đội Mĩ- chỗ dựa
của chính quyền Sài Gòn đã rút về nước, viện
trợ quân sự của Mĩ cho Thiệu giảm dần. Vi vậy,
mặc dù có hơn quân nhưng Thiệu vẫn không
mạnh, Thiệu thiếu đạn nghiêm trọng và phải
kêu gọi binh lính “Chiến đấu theo kiểu con nhà
nghèo” Trong khi đó lực lượng của ta không
ngừng lớn mạnh, cho nên thời cơ tổng tiến công
và nổi dậy để giải phóng hoàn toàn miền Nam
đã đến.
4.Củng cố.
- GV khái quát lại các nội dung cơ bản của bài
- Nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài
5.Hướng dẫn học ở nhà.
Học bài
Đọc trước phần tiếp theo

2năm 1975 – 1976.
- Bộ chính trị quyết định: “Nếu thời
cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 sẽ
lập tức giải phóng miền Nam ngay
1975 để đỡ thiệt hại về người và
của”.