Giáo án lịch sử lớp 9 bài 30 (tiếp)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:22:08 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 46 BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG
NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975) (Tiếp theo)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Cuộc tổng tiến công chiến lược Xuân 1975( diễn biến của 3 chiến dịch:
Tây Nguyên, Huế- Đà Nẵng, và chiến dịch HCM).
- Y nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ
(1954 –1975)
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ đối với các trận đánh và sử
dụng các tranh ảnh lịch sử.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện l ịch
sử.
3.Thái độ:
- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tin t ưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc.
- Khâm phục tinh thần CM kiên trung của các chiến sĩ CM, quyết phấn đ ấu
hy sinh cho độc lập dân tộc.
II.Thiết bi, tai liêu:
- SGK-SGV
- Lược đồ cuộc tổng tiến công và nổi dậy mua xuân 1975.
- Tranh ảnh.
III.Tiến trình tổ chức dạy học:

1.Ôn định tổ chức .
2. Kiểm tra bài cũ .
? Em hãy trình bày chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?
2.Bài mới: GV giới thiệu bài
Hoạt động của thầy va trò
HOẠT ĐỘNG 1.
?Tại sao ta lại mở chiến dịch Tây Nguyên đầu
tiên?
-Vì TâyNguyên là địa bàn chiến lược quan trọng,
ở đây địch bố trí lực lượng có nhiều sơ hở, do
chúng nhận định sai lầm về hướng tiến công
chiến lược của ta.
?Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra ntn?
HS quan sát H72 trình bày diễn biến
-Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam ta
tập trung lực lượng binh khí, kỹ thuật hiện đại
mở chiến dịch có quy mô lớn ở Tây Nguyên.
-10/3/1975 ta đã dội bão lửa vào Buôn Ma Thuột.
Thận then chốt này nhanh chóng thắng lợi
-12/3/1975 địch phản công quyết liệt hòng chiếm
lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành.
-14/3/1975 Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho tư
lệnh trưởng mặt trận Tây Nguyên rút khỏi Tây
Nguyên về giữ lấy các tỉnh ven biển miền Trung.

?Chiến dịch Huế - Đà Nẵng diễn ra ntn?
HS quan sát lược đồ chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
GV Sau khi giải phóng Huế với tinh thần “Kịp
thời, nhanh chóng, táo bạo”, với lực lượng có thể
chuyển tới sớm nhất. Sáng 28/3 ta bắt đầu đánh
Đà Nẵng, 15h ngày 29/3, Đà Nẵng được giải
phóng. Sau chiến dịch này, hệ thống phòng ngự
của Thiệu ở miền Trung bị sụp đổ.
?Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh diễn ra ntn?

Nội dung kiến thức cần đạt
III.GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN
LÃNH THỔ TỔ QUỐC.
2.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy
xuân 1975.
* Chiến dịch Tây Nguyên (10/3
->24/3/1975)

-10/3/1975, trong trận then chốt mở
màn ở Buôn Ma Thuột ta đã giành
được thắng lợi.
-12/3/1975, địch phản công đình
chiến lại Buôn Ma Thuột nhưng
không thành.
-14/3/1975, địch rút chạy ->Bị quân
ta tiêu diệt.
=>24/3/1975, Tây Nguyên giải
phóng.
*Chiến dịch Huế - Đà Nẵng(21/3
-> 3/4/1975)
-21/3 -> 3/4/1975, ta đánh Huế và
chặn đường rút chạy của địch.
-10h30’ ngày 25/3, ta tiến vào cố đô
Huế ->26/3/1975, giải phóng Huế
-15h ngày 29/3/1975 Đà Nẵng giải
phóng.
*Chiến dịch Hồ Chí Minh
-16/4/1975, phòg tuyến Phan Rang

GV giới thiệu H76: Xe tăng của ta tiến vào dinh
“Độc Lập” và H78 nhân dân Sài Gòn mít tinh
mừng miền Nam giải phóng
-Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân
tộc ta kéo dài hơn 2thập kỉ, chống lại đế quốc Mĩ
lớn mạnh nhất thế giới 5đời tổng thống Mĩ, điều
hành 4chiến lược chiến tranh ở miền Nam. Chi
phí tốn kém cho chiến tranh và huy động lực
lượng đông đảo nhưng chúng vẫn thất bại thất
bại thảm hại.
HOẠT ĐỘNG 2.
?Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước?
-Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi
đã kết thức 21năm chiến đấu chống Mĩ và 30năm
chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc từ
sau 1945.Chấm dứt ách thống trị của CNĐQ, mở
ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.
-Đối với quốc tế, nó là nguồn cổ vũ to lớn đối
với phong trào CM thế giới, nhất là đối với
phong trào gpdt.
? Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống Mĩ cứu nước?
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng
-Sự đoàn kết của nhân dân cả nước, có hậu
phương miền Bắc vững mạnh.
-Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân
3nước Đông Dương. Sự đồng tình, ủng hộ, giúp
đỡ của các lực lượng CM, nhất là Liên Xô, Trung
Quốc và các nước XHCN khác).

của địch bị chọc thủng
->21/4, ta chiến thắng Xuân Lộc
Thiệu tuyên bố đầu hàng
-17h ngày 26/4, chiến dịch Hồ Chí
Minh bắt đầu.
->11h30’ ngày 30/4/1975, Sài Gòn
giải phóng.
IV.Ynghĩa lich sử, nguyên nhân
thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu nước(1954 –1975)
1.Y nghĩa lịch sử

2.Nguyên nhân thắng lợi

4. Củng cố.
-GV khái quát nội dung của bài
- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa
lịch sử.
5. Hướng dẫn học ở nhà.
Học bài
Chuẩn bị tài liệu sử địa phương.