Giáo án lịch sử lớp 9 bài 29

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:19:20 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 42. BÀI 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ
CỨU NƯỚC (1965 – 1973) (T1)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Hoàn cảnh đế quốc Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh cục bộ”
- Âm mưu và thủ đoạn mới của Mĩ trong “chiến tranh cục bộ”
- Nhân dân miền Nam đánh bại “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ như
thế nào?
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh
- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện l ịch
sử.
3.Thái độ:
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, khâm phục tinh thần đấu tranh kiên
cường bất khuất của nhân dân miền Nam.
- Lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc.
II.Thiêt bị, tai liêu:
- SGK-SGV
- Lược đồ - Tranh ảnh trong SGK
III.Tiên trinh tô chưc day hoc:
1.ổn định tổ chức .
2.Kiểm tra bài cũ .

?Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu
chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965)?
3. Bài mới : Gv giới thiệu bài
Hoat động của thầy va trò

Nội dung kiên thưc cần đat
I.Chiên đấu chống chiên lược
HOẠT ĐỘNG 1
“Chiên tranh cục bộ” của Mĩ
(1965 – 1968)
?Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược chiến tranh cục 1. Chiến lược “chiến tranh cục bộ”
bộ trong hoàn cảnh nào?
của Mĩ ở miền Nam.
-Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc * Hoàn cảnh
biệt”, Mĩ chuyển sang “Chiến tranh cục bộ”
-Mĩ thất bại trong “Chiến tranh đặc
-Về chiến tranh cục bộ là một trong 3loại biệt”
chiến tranh nằm trong “Chiến lược phản ứng
linh hoạt” của đế quốc Mĩ(1961 – 1965) nhằm
làm bá chủ thế giới, đó là: “Chiến tranh đặc
biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, và “Chiến tranh
tổng lực”. Tiến hành chiến tranh này là lĩnh
viễn chinh Mĩ, chư hầu và nguỵ Sài Gòn. -Đế quốc Mĩ thực “Chiến tranh cục
Nhưng lính Mĩ giữ vai trò quan trọng.
bộ” ở miền Nam.
?Âm mưu mới và thủ đoạn của đế quốc Mĩ
trong “Chiến tranh cục bộ là gì”?
-Dựa vào ưu thế mạnh về quân sự, vũ khí
hiện đại, hoả lực mạnh Mĩ mở cuộc hành
quân “Tìm diệt” vào căn cứ của quân giải
phóng ở Vạn Tường, tiếp đó Mĩ mở liền
2cuộc phản công mùa khô.
-Mĩ cho mở các cuộc hành quân “Tìm
Gv tổ chức cho HS thảo luận nhóm
diệt”vào căn cứ của quân giải phóng
?Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến ở Vạn Tường, mở liền 2cuộc phản
lược “Chiến tranh cục bộ của Mĩ ở miền Nam công chiến lược mù khô.
có điểm gì giống và khác nhau?
Các nhóm thảo luận
Đại diện các nhóm trình bày,nhận xét, bổ sung
Gv nhận xét, bổ sung, KL
+Giống nhau: Hai chiến lược này đều là chiến
tranh thực dân kiểu mới

+Khác nhau: lực lượng chủ yếu tham chiến
trong “Chiến tranh đặc biệt” là nguỵ quân và
cố vấn Mĩ.
HOẠT ĐỘNG 2
?Quân dân ta ở miền Nam đã giành được 2.Chiến đấu chống chiến lược
những thắng lợi nào traong những năm đầu “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ
chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của
Mĩ(1965 – 1967)?
-Chiến thắng Vạn Tường và chiến thắng mùa
khô 1965- 1966 và 1966 – 1967
?Chiến thắng Vạn Tường diến ra ntn?
*Chiến thắng Vạn Tường
?Em hãy nêu kết quả của chiến thắng Vạn -Mờ sáng 18/8/1965, Mĩ mở cuộc
Tường?
hành quân vào thôn Vạn Tường
-Loại khỏi vòng chiến đấu 900 địch, bắt cháy -Sau 1ngày chiến đấu, ta đã đâye lùi
22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay
được cuộc càn quýet của địch.
GV Chiến thắng Vạn Tường có ý nghĩa lịch
sử quan trọng: đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà
đánh, lùng nguỵ mà diệt trên khắp miến Nam
=>Kết quả (SGK – 143)
? Sau chiến thắng Vạn Tường, quân dân ta còn
lập nên chiến thắng nào?
-Sau chiến thắng Vạn Tường, quân và dân ta
liên tiếp lập nên 2chiến thắng lớn: Chiến
thắng mùa khô 1965 – 1966 và chiến thắng
mùa khô 1966 – 1967.
*Chiến thắng mùa khô
(1965 – 1966) và (1966 –
1967)
=>Làm thất bại cuộc hành quân, phản
?Kết quả đạt được trong 2mùa khô là gì?
công của Mĩ
-Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 24vạn tên
địch, bắn rơi và phá huỷ hơn 2,700 máy bay,
phá huỷ hơn 2,200 xe tăng và xe bọc thép, hơn
3,400 ôtô.
=>Kết quả (SGK – 144)
?Ngoài những thắng lợi về quân sự, cuộc đấu
tranh chính trị của nhân dân ta trong những -ở nông thôn: Phá ấp chiến lược
năm đầu của “Chiến tranh cục bộ” đạt được -Thành thị: đấu tranh đòi Mĩ rút về
kết quả gì?
nước
Gv giới thiệu H66: Hình ảnh nhân dân Mĩ -Vùng giải phóng mở rộng, uy tín của
biểu tình phản đối chiến tranh ở VN và đòi mặt trận dân tộc giải phóng miền

quân Mĩ rút về nước và phụ nữ miền Nam
đấu tranh.
HOẠT ĐỘNG 3( Hương dân đoc thêm)
HS đọc mục 3(SGK)
GV cho HS nắm các ý chính:
?Chúng ta tiến hành cuộc tổng tiến công và
nổi dậy Tết Mậu Thân(1968) trong hoàn cảnh
nào?
?Mục tiêu của Tổng tiến công và nổi dậy Tết
Mậu Thân 1968?
?Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu
Thân 1968 diễn ra như thế nào?

Nam được nâng cao.
3.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết
Mậu Thân(1968)
*Hoàn cảnh
*Diễn biến
*ý nghĩa

?Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968
có ý nghĩa lịch sử ntn?
4.Củng cố.
GV khái quát lại các nội dung cơ bản của bài
Cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” của mĩ và so sánh giữa
2chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”
5.Hướng dẫn học ở nhà.
Học bài
Đọc trước phần II-bài 29.