Giáo án lịch sử lớp 9 bài 29 (tiếp)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:19:59 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 43 Bài 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU
NƯỚC (1965 – 1973) (Tiếp theo)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Cuối 1964->1965, đế quốc Mĩ đã gây chiến tranh phá hoại lần thứ nhất,
nhằm chặn đứng từ gốc những đòn tấn công của ta ở miền Nam, nh ưng v ới n ỗ
lực cao nhất, quân và dân ta đánh trả quyết liệt, buộc đế quốc Mĩ ph ải tuyên b ố
ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc (1/11/1968)
- Miền Bắc thực sự là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn
- Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong “Việt Nam hoá chi ến tranh”
buộc đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pari(17/1/1973), chấm dứt về danh nghĩa
cuộc chiến tranh xâm lược VN
2.Kỹ năng:
Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các s ự ki ện l ịch
sử.
3.Thái độ:
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, quyết tâm phấn đấu cho độc lập dân tộc
- Khâm phục tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta để bảo
vệ độclập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
II.Thiết bị, tài liệu:
- Tài liệu tham khảo - Tranh ảnh trong SGK
- LĐ MB chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.

III.Tiến trình tổ chức dạy học:
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ .
?Đế quốc Mĩ đề ra chiến lược chiến tranh cục bộ trong hoàn cảnh nào?
Âm mưu mới và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong “Chiến tranh cục bộ là gì”?
3.Bài mới
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần đạt
II.Miền bắc vừa chiến đấu chống chiến
HOẠT ĐỘNG1
tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ,
vừa sản xuất(1965 – 1968)
1.Mĩ tiến hành chiến tranh không quân
?Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc và hải quân phá hoại miền Bắc.
vào thời gian nào?
-Cuối 1964- đầu 1965 cùng với việc đẩy
mạnh xâm lược miền Nam, đế quốc Mĩ đã
mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc
?Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta -Từ ngày 5/8/1964, sau khi dựng lên sự
ntn?
kiện “Vịnh Bắc Bộ”, Mĩ cho máy bay
-Từ ngày 5/8/1964, sau khi dựng lên sự kiện ném bom bắn phá một số nơi miền Bắc
“Vịnh Bắc Bộ”, Mĩ cho máy bay ném bom
bắn phá một số nơi miền Bắc như cửa sông
Gianh, Vinh-Bến Thuỷ...
-Ngày 7/2/1965, chúng chính thức gây
-Ngày 7/2/1965, lấy cớ trả đũa việc quân giải chiến tranh phá hoại miền Bắc bắn phá
phóng miền nam tiến công doanh trại Mĩ ở Đồng Hới, Đảo Cồn Cỏ
Plây cu, Mĩ cho ném bom thị xã Đồng Hới,
đảo Cồn Cỏ
GV giới thiệu H68: Đơn vị Hải quân chiến
đấu bắn máy Bay Mĩ ngày 8/5/1964
Mở rộng về sự kiện Vịnh Bắc Bộ 3/1964,
Giôn xơn phê chuẩn dùng tàu khu trục tuần
tiểu ở Vịnh Bắc Bộ để ngăn chặn sự tiếp tế
miền Bắc vào miền Nam bằng đường biển.
31/7 và 1/8/1964, tàu khu trục MaĐốc của Mĩ
đã tiến vào Nam Đảo Cồn Cỏ để uy hiếp ta.
Ngày 2/8/1964, ba tàu phóng lôi của ta đuổi

tàu Ma Đốc của Mĩ tiến vào hải phận nước
ta. Chính quyền Giôn Xơn dựng lên sự kiện 2.Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến
Vịnh Bắc Bộ...
tranh phá hoại, vừa sản xuất.
*Chủ trương
?Miền Bắc đã có những chủ trương gì trong -Chuyển mọi hoạt động sang thời chiến
việc thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa -Thực hiện quân sự hóa toàn dân
chiến đấu?
-Chuyển kinh tế sang thời chiến
-Ngay từ ngày đầu Mĩ mở rộng chiến tranh,
miền Bắc kịp thời chuyển mọi hoạt động
sang thời chiến, thực hiện quân sự hoá toàn *Thành tích chiến đấu
dân...
?Nêu những thành tích miền Bắc đạt được -Bắn rơi nhiều máy bay, loại khỏi vòng
trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất, chiến đấu hàng nghìn giặc lái, bắn chìm
vừa chiến đấu?
143 tàu chiến
-Trong hơn 4năm, miền Bắc bắn rơi, phá huỷ ->1/11/1968, mĩ ngừng ném bom miền
3 243 máy bay, loại khỏi vòng chiến đấu Bắc.
hàng nghìn giặc lái, bắn cháy và chìm 143 tàu
chiến.
*Thành tích sản xuất
- Trên mặt trận sản xuất, miền Bắc cũng lập -Nông nghiệp
được những thành tích quan trọng về nông -Công nghiệp
nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải -Giao thông vận tải
(TL – 186)
HS đọc mục
3.Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu
?Hậu phương miền Bắc đã chi viện những phương lớn.
gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền
Nam đánh Mĩ?
-Miền Bắc là hậu phương lớn, luôn chi viện
đầy đử sức người, sức của cho CM miền -Chi viện sức người sức của cho miền
Nam. “Thóc không thiếu một cân, quân Nam
không thiếu một người”. Tuyến đường vận -Khai thông đường HCM trên bộ và trên
chuyển bắc Nam mang tên Hồ Chí Minh trên biển.
bộ, trên biển bắt đầu khai thông từ thàng
5/1959.
III.chiến đấu chống chiến lược “Việt
GV giới thiệu cho HS H70, những thửa Nam hoá chiến tranh” và “ đông Dương
ruộng vì miền Nam của nông dân xã Hoà hoá chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973)
Lạc, Kim Sơn, Ninh Bình.
1.Chiến lược “Việt nam hóa chiến
HOẠT ĐỘNG2
tranh” và “Đông Dương hoá chiến
tranh” của Mĩ.
*Hoàn cảnh

?Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá
chiến tranh” trong hoàn cảnh nào?
-Sau thất bại trong chiến lược “Chiến tranh
cục bộ”, để gỡ thế bí về chiến lược, Mĩ
chuyển sang chiến lược “VN hoá chiến
tranh”
?Mĩ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì
trong việc tiến hành xâm lược “VN hóa
chiến tranh” 1969 –1973?
-Mĩ tiến hành chiến lược bằng lực lượng
quân đội SG là chủ yếu, có sự phối hợp về
hoả lực và không quân Mĩ, do Mĩ chỉ huy.
Dùng quân đội SG tiến hành chiến tranh xâm
lược Campuchia và Lào, thực hiện âm mưu
“Dùng người ĐD đánh người ĐD”

-Mĩ thất bại trong chiến lược “Chiến
tranh cục bộ”
->Chiến lược “Việt Nam hoá chiến
tranh” gồm chủ lực nguỵ +Cố vấn+hoả
lực
- Quân đội nguỵ Sài Gòn được sử dụng
như lực lượng xung kích ở Đông Dương
xâm lược Lào, Campuchia
- Âm mưu: “Dùng người Đông Dương
đánh người ĐD”.

2.Chiến đấu chống chiến lược VN hoá
chiến tranh và ĐD hoá và chiến tranh
của Mĩ.
*Thắng lợi chính trị
- 6/6/1969 chính phủ CM lâm thời Cộng
hoà miền Nam VN ra đời
?Em hãy trình bày những thắng lợi chính trị - T4/1970, hội nghị cấp cao của 3 nước
của ta trong thời kì “VN hoá chiến ĐD họp, thể hiện quyết tâm đoàn kết
tranh”(1969 – 1973)?
chống Mĩ.
-Sự ra đời của chính phủ CM lâm thời CM
miền Nam VN ngày 6/6/1969 là thắng lợi *Thắng lợi quân sự
chính trị mở đầu giai đoạn chống chiến lược - Từ 30/4 ->30/6/1970, quân đội ta kết
“VN hoá chiến tranh”
hợp với ND Campuchia lập nên chiến
?Em hãy cho biết những thắng lợi quân sự thắng đường lớn ở Đông Bắc
của ta đã đạt được trong năm 1969 – 1973?
Campuchia.
- Từ 12/2 ->23/3/1971, chúng ta lập nên
chiến thắng đường 9 Nam Lào.
3.Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
-Từ 30/3 ta mở cuộc tiến công chiến
lược lấy Quảng Trị làm hướng tiến
?Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 diễn công chủ yếu.
ra ntn? ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công -Cuối T6/1972, ta đã chọc thủng 3
đó?
phòng tuyến mạnh của địch
-Bước vào năm 1972, từ 30/3 ta mở cuộc tiến
công chiến lược đánh vào Quảng Trị. Chỉ *ý nghĩa
trong thời gian ngắn, quân ta chọc thủng -Giánh đòn nặng nề vào chiến lược
3phòng tuyến mạnh nhất của địch
“VN hoá chiến tranh”

Cuộc tiến công chiến lược 1972, giáng đòn
nặng nề vào chiến lược “VN hoá chiến
tranh”buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại
chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại
của chiến lược “VN hoá chiến tranh”
4.Hướng dẫn học ở nhà.
- Học bài
- Đọc trước phần IV- bài 29.