Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 17

37663239643731383531386262383338643561663364636230363666356139396233386634313530333339343732653464393565333965303433653464313234
Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 08:46 AM ngày 4-07-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021829 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 20 BÀI 17 - CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG
CỘNG SẢN RA ĐỜI
I. Mục tiêu bài học: Qua bài học sinh nắm được:
1. Kiến thức:
- Trình bày những phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1926
– 1927, bước phát triển mới của phong trào.
- Biết được sự ra đời và hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng.
- Nắm được sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong
năm 1929, tiền đề cơ bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, và kĩ năng nh ận đ ịnh,
đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho học sinh lòng kính yêu và khâm
phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc.
II. Thiết bi, tài liêu
- Sưu tầm chân dung các nhân vật lịch sử: Ngô Gia T ự, Nguy ễn Đ ức
Cảnh, Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức
Chính.
- Những tài liệu về lịch sử, hoạt động của các nhân vật trên.
- Tài liệu về Tân Việt cách mạng Đảng.
III. Các hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:

? Tại sao nói N.A.Quốc là người trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ
chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
3. Bài mới.
* Giới thiệu bài mới : Tiết trước các em đã tìm hiểu sự ra đời của tổ
chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và những hoạt động của tổ chức
đó. Vậy sau khi ra đời tổ chức này có ảnh hưởng như thế nào đ ến phong trào
cách mạng trong nước…
* Dạy và học bài mới :
Hoạt động của thầy, trò
Hoạt động 1

Nội dung kiến thức cần đạt
I. Bước phát triển mới của
? Phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927) phong trào cách mạng VN.
(1926 - 1927)
diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào.
- Hội Việt Nam CMTN ra đời và hoạt động tích
cực đã có tác dụng to lớn đến phong trào công
nhân nước ta, cũng như phong trào cách mạng
trong nước.
? Phong trào đấu tranh của công nhân trong * Phong trào công nhân:
những năm 1926 - 1927 diễn ra như thế nào.
- Nhiều cuộc đấu tranh của
+ Lớn nhất là cuộc bãi công của công nhân nhà công nhân liên tiếp nổ ra như
máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Cam Tiêm, các cuộc bãi công của công
Phú Riềng (Bình Phước) công nhân đồn điền cà nhân nhà máy sợi Nam Định,
phê Ray - Na (Thái Nguyên)
đồn điền cao su Phú Riềng,
? Tại sao công nhân nhà máy sợi và công nhân cao Cam Tiêm.
su lại liên tiếp đấu tranh?
? Em có nhận xét gì về phong trào công nhân - Phong trào mang tính thống
những năm 1926 - 1927 (về qui mô, tổ chức...)
nhất toàn quốc và mang tính
+ Có nhiều cuộc đấu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam: chính trị, có sự liên kết với
công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy nhau.
dệt Nam Định, nhà máy Diêm, nhà máy cưa Bến
Thuỷ, sửa chữa ô tô AVIA - Hà Nội, Ba Son
(Sài Gòn) đồn điền Phú Riềng.
? Bước phát triển mới của phong trào công nhân
những năm 1926 - 1927 chứng tỏ điều gì.
- Tình hình đó chứng tỏ trình độ giác ngộ của
công nhân đã nâng lên rõ rệt, tuy chưa đều khắp.
- Các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị.

- Giáo viên minh hoạ: Từ 1926 - 1927 toàn quốc đã
nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân.
Họ nhằm hai mục đích:
+ Tăng lương: 20  40%
+ Đòi ngày làm 8 giờ như công nhân Pháp.
? Phong trào yêu nước của các tầng lớp khác thời
kỳ này diễn ra như thế nào ?
- GV dẫn chứng chứng minh:
+ Nông dân đấu tranh chống ĐQ và PK.
+ Tại Huế: học sinh bãi khoá
+ Hà Nội: những người lao động, học sinh biểu
tình
+ Nam kì: xôn xao vụ đàn áp "Nguyễn Anh Ninh".
? Theo em, phong trào cách mạng nước ta trong
những năm 1926 - 1927 có điểm gì mới so với
thời gian trước. (GV tổ chức học sinh thảo luận
nhóm).
- Phong trào công nhân và phong trào của nông
dân, TTS đã kết thành làn sóng đấu tranh rộng
khắp toàn quốc, trong đó giai cấp công nhân đã
trở thành 1 lực lượng chính trị độc lập.
- Phong trào đấu tranh mang tính thống nhất,
trình độ giác ngộ của giai cấp công nhân ngày
càng cao
* Kết luận: Phong trào cách mạng trong nước
phát triển, đó là đk thuận lợi cho các tổ chức cách
mạng nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam.
Hoạt động 2

* Phong trào đấu tranh của các
tầng lớp khác :
- Phong trào đấu tranh của
nông dân, TTS và các tầng lớp
nhân dân đã kết thành 1 làn sóng
chính trị khắp cả nước.

II. Tân Viêt cách mạng Đảng
(7 /1928)
? Cho biết sự ra đời của tổ chức Tân Việt cách * Quá trình thành lập:
mạng Đảng.
- Khác với hội VN cách mạng TN, Tân Việt là tổ
chức yêu nước trải qua nhiều thay đổi, cải tổ,
tiền thân của Tân Việt cách mạng Đảng là Hội
Phục Việt được thành lập ngày ( 14/7/ 1925) tại
Vinh
(Nghệ An) gồm hai nhóm chính trị ở
Trung kỳ, tiêu biểu: Lê Văn Huân, Nguyễn Đình
Kiên, và các SV sư phạm Hà Nội.
- 1926 Hội Phục Việt đổi tên là Hưng Nam.
- 1927 đổi tên thành VN cách mạng Đảng rồi VN
cách mạng đồng chí hội.
- Sau nhiều lần đổi tên, 7/1928

- Khi hội VN cách mạng TN được thành lập ở
nước ngoài và phát triển cơ sở về trong nước thì
Tân Việt cách mạng Đảng cũng được thành lập ở
trong nước. (14/7/1928)
? Đảng Tân Việt gồm những thành phần nào
tham gia?
? Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức này ở
đâu?
? Sau khi thành lập Tân Việt cách mạng đảng đã
có những hoạt động gì.

lấy tên là Tân Việt cách mạng
Đảng.
- Thành phần: những trí thức
trẻ và thanh niên TTS yêu
nước.
- Địa bàn: Chủ yếu ở Trung Kỳ.
- Hoạt động:
+ Cử người sang dự các lớp
huấn luyện của hội Việt Nam
Cách mạng thanh niên.
+ Nội bộ diễn ra cuộc đấu
tranh giữa hai xu hướng vô sản
và tư sản, vô sản chiếm ưu
thế.
+ Một số đảng viên tiên tiến
chuyển sang Hội VNCMTN,
tích cực chuẩn bị thành lập
Đảng.

? Với những ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách
mạng thanh niên,Tân Việt cách mạng Đảng đó có
những biến động gì.
? Em có nhận xét gì về tổ chức cách mạng này
(so với Hội VNCMTN)
- Gv: tổ chức học sinh thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày..
- So với tổ chức Hội VNCMTN, Tân Việt còn
nhiều hạn chế song cũng là 1 tổ chức cách mạng
mới: Có tổ chức và hoạt động sôi nổi hơn các tổ
chức trong giai đoạn trước.
III. Ba tổ chức cộng sản nối
Hoạt động 3
tiếp nhau ra đời trong năm
? Cuối năm 1928-1929 phong trào cách mạng ở 1929
* Hoàn cảnh:
nước ta diễn ra như thế nào.
- Cuối 1928 đầu 1929
phong trào d©n téc d©n
? Tình hình đó đã đặt ra cho cách mạng Việt Nam chñ ở trong nước đặc biệt
yêu cầu gì ?
là phong trào công nông theo
con đường CMVS phát triển
? Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ra đời như thế mạnh đòi hỏi phải có một
nào?
đảng cộng sản để lãnh đạo.
- Trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng * Qúa trình thành lập 3 tổ chức
Việt Nam, đặc biệt là phong trào công nông cuối cộng sản ở VN.
1928 đầu 1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên lúc này không còn đủ sức lãnh đạo cách mạng
nữa => một số hội viên tiên tiến của hội ở Bắc kỳ
chủ động đứng lên thành lập chi bộ đảng Cộng
sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 người (Ngô Gia
Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Trần
Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính,

Nguyễn Tuân).
GV : giới thiệu trụ sở của chi bộ cộng sản đầu
tiên, số nhà 5Đ phố Hàm Long- Hà Nội.(SGV/84)
? Việc thành lập chi bộ đảng cộng sản ở Bắc
kỳ(3-1929) có ý nghĩa gì.
- Là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng vô sản
trong cuộc đấu tranh với quan điểm ttsản để thành
lập đảng của g/c công nhân VN -> chứng tỏ g/c
công nhân Việt Nam đã trưởng thành, vươn lên
giành quyền lãnh đạo cách mạng, nó là cơ sở cho
sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng sau
này.
? Tại Đại hội toàn quốc của VNCMTN, đoàn đại
biểu Bắc kỳ có chủ trương gì?
? Sau khi kiến nghị về việc thành lập Đảng cộng
sản không được chấp nhận đoàn đại biểu Bắc Kỳ
đã về nước và làm gì.
? Em hãy trình bày sự ra đời của Đông Dương
cộng sản Đảng.
- Ra đời tại số nhà 312 phố Khâm Thiên – Hà
Nội. Thông qua bản tuyên ngôn và điều lệ Đảng,
ra báo "Búa liềm" làm cơ quan ngôn luận của
Đảng.
? Trước sự ảnh hưởng của Đông Dương Cộng
sản đảng, bộ phận còn lại của Hội Việt Nam
cách mạng thanh niên đã làm gì?
? Đông Dương cộng sản liên đoàn ra đời như thế
nào.
? Em có nhận xét gì về sự ra đời của 3 tổ chức
cộng sản ở VN.
? Ba tổ chức cộng sản cùng ra đời và lãnh đạo
công nhân đấu tranh sẽ có những hạn chế gì?
- Sự không thống nhất với nhau và đòi hỏi phải
có một sự hợp nhất của ba tổ chức cộng sản
thành một đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng.

- Tháng 3-1929, chi bộ cộng sản
đầu tiên ra đời ở số nhà 5D –
phố Hàm Long – Hà Nội.

- Ngày 17/6/1929 Đông Dương
cộng sản Đảng thành lập tại
Bắc kỳ.
- Tháng 8- 1929, An Nam cộng
sản Đảng thành lập ở Nam Kỳ.

- Tháng 9-1929, Đông Dương
cộng sản liên đoàn được thành
lập tại Trung kỳ.

4 - Củng cố - dặn dò .
? Trình bày những nét mới của phong trào đấu tranh thời kỳ này?
* Dặn dò :
- Về nhà học bài theo câu hỏi SGK, biết so sánh với sự kiện đã học.
- Đọc và tìm hiểu tiếp phần III, IV của Bài 17.